Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення
Скачати 75.41 Kb.
НазваЗатверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення
Дата конвертації14.07.2013
Розмір75.41 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Президії Сумської

обласної ради профспілок

від 29.12.2008 № П-58-3
РОЗДІЛ І

Загальні положення

1.1 Молодіжна рада Сумської обласної ради профспілок (далі - Рада) є дорадчим органом, яка об'єднує на добровільних засадах представників молоді членських організацій Сумської обласної ради профспілок.

1.2. Рада створюється на виконання Резолюції V з'їзду ФПУ «Про роботу з молодцю» - з метою реалізації Концепції молодіжної політики Федерації профспілок України.

1.3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями виборних органів Сумської обласної ради профспілок, Концепцією молодіжної політики ФПУ і цим Положенням, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

1.4. Рішення Ради носять для членських організацій Сумської обласної ради профспілок рекомендаційний характер, а для їх виборних органів – обов'язковий.

1.5. Рада самостійно організовує свою діяльність, проводить збори профактиву, конференції, засідання виборних органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

1.6. Рада підзвітна у своїй діяльності Президії Сумської обласної ради профспілок.

1.7. Місце знаходження Ради: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 3.

РОЗДІЛ 2

Мета та основні завдання Ради

2.1. Рада створюється з метою впровадження молодіжної політики у членських організаціях Сумської обласної ради профспілок.

2.2. Основними завданнями Ради є:

1) координація діяльності молодіжних рад (комісій) членських організацій Сумської обласної ради профспілок щодо захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді;

2) залучення молоді до членства у профспілках;

3) сприяння створенню в членських організаціях Сумської обласної ради профспілок молодіжних рад (комісій);

4) організація роботи з підготовки профспілкових кадрів та активу із числа молодих профспілок;

5) поширення досвіду, вдосконалення форм і методів роботи членських організацій Сумської обласної ради профспілок з молоддю;

6) участь у формуванні позитивного іміджу Сумської обласної ради профспілок як організації, що послідовно відстоює права трудящих

РОЗДІЛ 4

Права та обов'язки Ради

3.1. Рада має право:

- представляти свої інтереси у виборних органах Сумської обласної ради профспілок, ФПУ, органах державної влади та самоврядування;

- брати участь в роботі виборних органів Сумської обласної ради профспілок;

- в порядку власної ініціативи вносити питання на розгляд Президії, Ради, Конференції Сумської обласної ради профспілок питання молодіжної політики;

- захищати через виборні органи Сумської обласної ради профспілок права та інтереси молоді в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців, інших об'єднаннях громадян;

- вносити пропозиції і брати участь у діяльності Сумської обласної ради профспілок з розробки і укладання Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, об'єднаннями роботодавців та профспілками;

- висвітлювати свою діяльність в засобах масової інформації.

3.2. Рада зобов’язана:

- виконувати закони України, Статут та рішення виборних органів Сумської обласної ради профспілок;

- підтримувати єдність дій організацій профспілок, об'єднаних у Сумську обласну раду профспілок;

- не допускати дій, що підривають авторитет Сумської обласної ради профспілок та її членських організацій, завдають їй моральної і матеріальної шкоди;

- надавати інформацію з питань і в строки, встановлені Президією або Радою Сумської обласної ради профспілок;

- систематично інформувати молодь, студпрофкоми, молодіжні ради та комісії про діяльність Сумської обласної ради профспілок.

3.3. Відповідальність за виконання даного Положення покладається на Голову Молодіжної Ради.

РОЗДІЛ 4

Основні напрямки діяльності Ради

Основними напрямами діяльності Ради є:

4.1. Взаємодія з виборними органами Сумської обласної ради профспілок в питаннях удосконалення молодіжної політики профспілок.

4.2. Формування нових чинників мотивації профспілкового членства.

4.3. Взаємодія з міжнародними організаціями.

4.4. Підготовка пропозицій до проекту Регіональної угоди.

4.5. Взаємодія з державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно - оздоровчих закладів.

4.6. Інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу профспілок.

4.7. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді.

4.8. Участь молоді у виборних органах Сумської обласної ради профспілок, її членських організацій. Підготовка пропозицій щодо включення молоді до резерву кадрів та активу в членських організаціях Сумської обласної ради профспілок.

4.9. Розробка пропозицій для прийняття цільових державних, регіональних програм (угод) з вирішення соціально-трудових проблем молоді.

РОЗДІЛ 5

Порядок формування Ради

5.1. Рада формується за таким принципом:

- кожна обласна, первинна організація Всеукраїнської та регіональної профспілки, а також профспілка, яка має статус обласної, місцевої, первинної, делегує до складу Ради:

1) при чисельності членів профспілки більше 10 тисяч осіб: по 2 представника і додатково від кожних 10 тисяч об'єднаних нею членів профспілки ще по одному представнику;

2) при чисельності членів профспілки менше 10 тисяч: по 1 представнику.

5.2. До складу Ради входять профспілкові працівники та активісти віком до 35 років включно.

5.3. Порядок обрання (делегування) до складу Ради на термін її повноважень та порядок відкликання (заміни) її членів визначають членські організації, які їх делегували.

5.4. Повноваження члена Ради можуть бути припиненими достроково за рішенням Ради у випадку:

- добровільного складання повноважень;

- досягнення 35-річного віку;

- виходу із членів Сумської обласної ради профспілок організації, яка його делегувала.

5.5. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради відповідно до п. 5.4. цього Положення організація, яку представляв член Ради, делегує протягом місяця нового представника до складу Ради. Представлена кандидатура затверджується виконавчим комітетом з наступним розглядом Радою.

РОЗДІЛ 6

Організація роботи Ради

6.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів Ради.

6.2. Рішення про скликання засідання Ради приймає виконавчий комітет Ради та повідомляє про це членів Ради не пізніше як за 1 місяць.

Позачергові засідання Ради проводяться за рішенням виконкому або більшості членів Ради. Термін скликання не пізніше як за 20 днів.

6.3. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

6.4. Радою керує голова (на громадських засадах), а в разі його відсутності - один із заступників голови, які обираються Радою зі свого складу простою більшістю голосів. Як виняток за рішенням Ради може проводитись таємне голосування.

Голова Ради:

- забезпечує підготовку засідань Ради та виконкому і головує на них;

- представляє Раду у виборних органах Сумської обласної ради профспілок, її членських організаціях, у громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях.

6.6. Рада працює на підставі річних планів, затверджених на засіданні виконкому та погоджених Президією Сумської обласної ради профспілок.

6.7. З метою розгляду невідкладних питань Рада, виконком можуть приймати рішення шляхом поіменного опитування членів Ради з наступним інформуванням їх на черговому засіданні ради та виконкому.

6.8. Рада, виконком можуть вносити питання на розгляд Президії Сумської обласної ради профспілок за напрямами своєї діяльності.

6.9. За рішенням виконкому на засідання Ради можуть запрошуватись представники організацій профспілок, які не мають своїх представників у складі Ради, а також представники громадських об'єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування. В роботі Ради бере участь Голова Сумської обласної ради профспілок.

6.10. Рада може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців з окремих напрямів роботи, обирає зі свого складу виконком.

6.11. Організаційно-технічне, фінансове забезпечення роботи Ради здійснює виконавчий апарат Сумської обласної ради профспілок. Підготовку і проведення його засідань, діловодство і ведення протоколів забезпечує голова і заступники Голови Ради.

6.12. Діяльність Ради фінансується в межах відповідної статті бюджету Сумської обласної ради профспілок на поточний рік, а також членськими організаціями, що мають представників у Раді.

РОЗДІЛ 7

Порядок внесення змін до Положення про Раду

7.1. Внесення змін до Положення є компетенцією Президії Сумської обласної ради профспілок.

7.2. Проекти змін до Положення можуть надавати членські організації Сумської обласної ради профспілок, а також Рада, виконком та інші посадові особи Сумської обласної ради профспілок.

7.3. Рішення про внесення змін до Положення приймаються більшістю голосів членів Президії Сумської обласної ради профспілок.

7.4. Про внесені зміни до Положення інформуються члени Ради та виконком.

РОЗДІЛ 8

Реорганізація, припинення діяльності і ліквідація Ради

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ради приймається Президією Сумської обласної ради профспілок.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Президії Сумської обласної ради профспілок.

8.2. Рада має право оскаржувати питання реорганізації або ліквідації на засіданні Ради або Конференції Сумської обласної ради профспілок.

8.3. Реорганізація або ліквідація Ради може бути в випадках порушення законодавства України, Статуту Сумської обласної ради профспілок або цього Положення.

РОЗДІЛ 9

Виконавчий комітет Ради

9.1. Для ведення поточної роботи Рада обирає зі свого складу виконавчий комітет на той же термін повноважень.

9.2. Виконавчий комітет складається з її членів, у тому числі голови та його заступників за посадою.

9.3. Виконавчий комітет здійснює:

- поточну роботу між засіданнями Ради;

- взаємодію з молодіжними радами (комісіями) членських організацій Сумської обласної ради профспілок;

- контроль за виконанням рішень Ради, виборних органів Сумської обласної ради профспілок з питань молодіжної політики.

9.4. Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на три місяці.

9.5. Рішення про скликання засідання виконавчого комітету приймає голова Ради, повідомляючи про це членів виконавчого комітету за 5 днів до його засідання.

РОЗДІЛ 10

Прикінцеві положення

10.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президією Сумської обласної ради профспілок.

10.2. Спірні питання організаційно-фінансової діяльності Ради вирішують комісія з питань організаційної роботи та бюджетна комісія Сумської обласної ради профспілок.

Схожі:

Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconЗагальні положення закону України “Про державну таємницю” (Введений...

Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconI. Загальні положення
Наказами Міністерства економіки n 259 ( z1011-05 ) від 29. 08. 2005 n 309 (z1174-06) від 09. 10. 2006 n 21 ( z0089-08, z0096-08 )...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconЗабезпечення громадян україни житлом у будинках державного та комунального...
Постановою Ради Міністрів урср І українською республіканською радою профспілок від 11 грудня 1984 р. Вони регулюють порядок обліку...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconЗатверджую
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconЗатверджено: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного...
Положення про загальногеологічний заказник загальнодержавного значення дніпровські пороги
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconРекомендовано на засіданні кафедри “Облік І аудит” Протокол №3 від...
Методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” (для студентів економічних спеціальностей...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconПоложення про обласний літературно-мистецький конкурс «Светловская...
М. Свєтлова за підтримки управління культури І туризму та управління у справах сім'ї та молоді Дніпропетровської обласної державної...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення icon1. Необхідність І суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconПравила прийому до Чернігівського базового медичного коледжу Чернігівської...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському базовому медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється відповідно...
Затверджено постановою Президії Сумської обласної ради профспілок від 29. 12. 2008 № п-58-3 розділ І загальні положення iconРозділ І. Загальні положення Глава 1
Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка