Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації
Скачати 84.37 Kb.
НазваТема: Науково-теоретичні основи профорієнтації
Дата конвертації11.07.2013
Розмір84.37 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (2 год.)

ТЕМА: Науково-теоретичні основи профорієнтації

План:

1. Профорієнтація як соціально-економічна проблема. Офіційні документи, якими регламентується профорієнтаційна робота в середніх закладах освіти: Закон України “Про освіту”; Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття); Положення про організацію професійної орієнтації населення; Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається; Концепція профорієнтації учнівської молоді.

2. Професійна орієнтація як галузь наукових знань про місце людини у світі професій. Теоретико-методологічні й загальнопедагогічні принципи, які використовуються в професійній орієнтації: принцип науковості, систематичності, принцип ієрархічності, безперервності й наступності, принцип диференційного й індивідуального підходу, принцип доступності, принцип об’єктивності, принцип зв’язку з життям, працею й практикою, принцип політехнізму, принцип врахування особистісних інтересів, нахилів, здібностей учнів і кон’юнктури ринку праці, принцип інтеграції діяльності школи, сім’ї, позашкільних, професійно-технічних, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, громадськості в професійній орієнтації, принцип оптимального поєднання масових, групових і індивідуальних форм профорієнтаційної роботи з учнями та їхніми батьками, багатоаспектність (комплексність) здійснення професійної орієнтації.

^ 3. Сутність, мета, завдання та функції професійної орієнтації. Мета й завдання професійної орієнтації. Аспекти професійної орієнтації: соціально-економічні, психолого-педагогічні і медико-фізіологічні. Етапи професійної орієнтації: початковий (пропедевтичний), пізнавально-пошуковий, базовий (визначальний), етап професійного навчання, адаптаційний (професійна діяльність, переорієнтація та перепідготовка). Основні поняття професійної орієнтації: професія, спеціальність, кваліфікація, посадова особа, професійні інтереси, професійні нахили, професійні здібності. Форми професійної орієнтації: урок, зустріч, екскурсія, конференція, диспут, гра, конкурс, гурток, факультатив. Методи професійної орієнтації: формуючі (навчальні, виховні), дослідницькі. Функції професійної орієнтації: соціально-економічна, психолого-педагогічна, медико-фізіологічна, інформаційно-методична.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (2 год.)

ТЕМА: Професійне самовизначення школярів

План:

^ 1. Сутність професійного самовизначення. Мета й завдання професійного самовизначення. Соціологічний підхід у професійному самовизначенні. Соціально-психологічний підхід у професійному самовизначенні. Диференційний підхід у професійному самовизначенні.

^ 2. Основні складові образу “Я”: когнітивна (сукупність знань про свої індивідуально-психологічні особливості); емоційна (наявність самооцінки); регулятивна (здатність управляти своєю поведінкою). Критерії сформованості образу “Я”: диференційованість, систематичність знань, адекватність самооцінки, здатність до самоконтролю.

^ 3. Критерії професійного самовизначення: когнітивний, мотиваційно–ціннісний, діяльнісно–практичний. Показники результативності професійного самовизначення. Правила вибору професії.
^ 4. Етапи професійного самовизначення школярів у залежності від вікових особливостей. Мета й завдання (1-3 класи). Вікові особливості молодших школярів. Критерії сформованості готовності до професійного самовизначення: когнітивний (наявність знань про працю, правила поведінки в процесі виконання навчальної і трудової діяльності, уява про індивідуальні якості й можливості); мотиваційно-потребовий (наявність інтересу до трудової, навчальної і професійної діяльності; наявність сформованої мотивації на успішне виконання навчальної й трудової діяльності); діяльнісно-практичний (прояв дисциплінованості, колективізму при виконанні навчальної й трудової діяльності). Засоби вимірювання рівня сформованості готовності до професійного самовизначення.

Мета й завдання (5–8 класи). Вікові особливості підліткового періоду. Критерії сформованості професійного самовизначення підлітків: когнітивний (сформованість професійно-важливих якостей, наявність професійного плану); мотиваційно-потребовий (усвідомлення необхідності праці, сформованість пізнавальних інтересів); діяльнісно-практичний (володіння орієнтовними основами діяльності на заняттях за інтересами: гуртки, факультативи).

Мета й завдання (9-11 класи). Характеристика вікових особливостей старшокласників: когнітивний (ступінь ознайомлення зі змістом обраної професійної діяльності: ступінь інформованості про шляхи необхідної освіти); мотиваційно-потребовий (наявність та характер мотивації й активності; усвідомлення особистої й суспільної значимості майбутньої професії); діяльнісно-практичний (здатність співвідносити свої індивідуальні особливості з вимогами обраної професії).

Засоби вимірювання рівня сформованості готовності до професійного самовизначення.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 (2 год.)

ТЕМА: Професійна орієнтація як система

План:

^ 1. Система професійної орієнтації та її основні компоненти: професійна просвіта, професіографія, професійна діагностика, професійна активізація, професійна консультація, професійний відбір, соціально-професійна адаптація, професійні проби, професійне виховання, професійна переорієнтація.

Взаємозв’язок компонентів системи. Система професійної орієнтації як організована й координована форма діяльності школи, сім’ї, навчальних закладів, підприємств, громадськості, яка спрямована на вдосконалення процесу соціального й професійного самовизначення в інтересах особистості й суспільства. Система професійної орієнтації як частина інших систем трудової й професійної підготовки, формування кадрового потенціалу, системи освіти та ін.

^ 2. Професійна просвіта: зміст, структура та методика проведення. Мета й завдання професійної освіти. Професійна освіта як компонент системи професійної орієнтації.

Структура професійної просвіти: професійна інформація та професійна пропаганда. Вимоги до профінформації. Функції професійної просвіти: ознайомлювальна, розвивальна, виховна. Форми й методи професійної просвіти. Основні напрямки роботи професійної просвіти.

Методика проведення професійної просвіти на уроках загальноосвітнього циклу, у процесі трудової підготовки, у позашкільній і позакласній роботі. Характерні помилки, які допускають учні при виборі професії, їх причини та шляхи усунення. Інформованість школяра про професії як показник ефективності професійної просвіти.

3. Професіографія. Класифікація та опис професій. Мета й завдання професіографії. Аспекти професіографії: гуманістичний, практичний. Принципи професіографії: комплексність і цілеспрямованість, соціально-економічна спрямованість, надійність професіографічного матеріалу, диференційований підхід, перспективність і реальність.

Етапи пізнання трудової діяльності: інформаційний, аналітичний, синтетичний, експериментальний. Форми ознайомлення учнів із професіографічними матеріалами: професіографічний урок, професіографічне дослідження, професіографічна зустріч. Методи професіографії: вивчення документації, спостереження, опитування, анкетування, вивчення продуктів діяльності, трудовий метод, біографічний метод, експеримент.

Класифікації професій: галузева, міжнародна (МСКП), технологічна, класифікація за типом, відділами, класами, групами (Є.М. Климов), розширена класифікація (В.В. Гусейнова), класифікація за психологічними показниками (Дж. Голланд).

Опис професій: професіограма й психограма. Їх призначення, зміст і структура. Види професіограм. Принцип опису професій. Професіографічна картка. Її призначення, зміст і оформлення.

^ 4. Попередня професійна діагностика. Методи вивчення індивідуальних особливостей школярів. Професійна діагностика як компонент професійної орієнтації. Мета й завдання професійної діагностики. Аспекти професійної діагностики. Особистість. Динамічна функціональна структура та підструктури особистості.

Методи професійної діагностики: спостереження, анкетування, тестування, рейтинг, бесіда, узагальнення незалежних характеристик. Апаратурні методи, їх застосування в професійній діагностиці. Бланкові методики, їхня характеристика. Профорієнтаційна характеристика особистості, її зміст і структура. Етика і педагогічний такт у ході професійної діагностики.

^ 5. Професійна активізація і професійні проби. Методика проведення професійних проб. Сутність професійної активізації як процесу включення школярів у реальну чи змодельовану професійну діяльність. мета й завдання професійної активізації. Види професійної активізації учнів у навчальному процесі, у позакласній та позашкільній роботі. Професійні проби: сутність, мета й завдання. Диференційований підхід і наступність у професійних пробах. Зміст і структура професійних проб.

Рівні готовності учнів до проведення професійних проб. Організаційно-методичні вимоги до проведення професійних проб. Фактори ефективності професійних проб: об’єктивні та суб’єктивні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 (2 год.)

ТЕМА: Професійна консультація і профвідбір

План:

^ 1. Професійна консультація та методика її проведення. Професійна консультація як компонент системи професійної орієнтації. Мета й завдання професійної консультації. Етапи професійної консультації: підготовчий, завершальний, уточнюючий. типи професійної консультації: психолого-педагогічний, довідково-інформаційний, методичний. Принципи професійної консультації. Форми й методи професійної консультації. Профконсультаційна бесіда як основна форма професійної консультації.

Залежність змісту професійної консультації від рівня проведення професійної просвіти і професійної діагностики. Системне цілеспрямоване вивчення особистості, співвідношення здібностей із професійним вибором – основа професійної консультації. Типи ситуацій професійної консультації. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у професійній консультації. Діагностичний і розвивальний характер професійної консультації. Профорієнтаційний висновок та його структура. Профконсультаційна карта: її структура і зміст.

Позитивні зміни у відношенні до навчальних занять. Формування стійких нахилів і професійних намірів як показник ефективності професійної консультації.

^ 2. Професійний відбір та методика його проведення. Професійний відбір як компонент професійної орієнтації. Мета, завдання професійного відбору. Принципи професійного відбору: принцип об’єктивності, принцип усебічності, принцип динамічності, принцип цілеспрямованості, принцип активності. Види професійного відбору: констатуючий і організуючий.

^ 3. Професійний підбір. Професійний підбір, його сутність. Методика проведення професійного підбору. Професійний відбір як засіб раціонального використання трудових ресурсів і умова успішної соціально-професійної адаптації молоді.

^ 4. Професійна придатність. Професійна придатність як поєднання фізичних, індивідуальних і психофізіологічних якостей особистості. Основні фактори професійної придатності (спрямованість особистості: мотивація, інтереси, потреби; психофізіологічні особливості: пізнавальні процеси, сенсорно-перцептивні якості, моторика, інтелектуальні якості). Професійна придатність і проблема індивідуальних відмінностей. Абсолютна й відносна профпридатність. Самооцінка учнів і професійна придатність. Медичні протипоказання і професійна придатність.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 (2 год.)

ТЕМА: Інформаційні технології у профорієнтаційній роботі

План:

^ 1. Роль інформаційних технологій у підвищенні ефективності профорієнтаційної роботи. Використання комп’ютерної техніки при ознайомленні з професіями (професіограми, психограми). Контролюючі та навчальні комп’ютерні програми з професійної орієнтації. Методика їх використання.

^ 2. Комп’ютер і попередня професійна діагностика. Види методик, які можуть бути реалізовані за допомогою комп’ютера. Методика використання комп’ютерних програм у процесі професійної консультації.

^ 3. Критерії оцінювання профорієнтаційної роботи (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний) та їхня характеристика. Показники результативності: знання про професії (зміст, вимоги до людини, потреби в ній ринку праці), знання своїх професійно-важливих якостей (самооцінка здібностей, індивідуальних якостей, загально-трудових, спеціальних, комунікативних, організаторських, творчих здібностей), знання про варіативні шляхи професійного самовизначення (наявність професійного плану, його коригування), позитивне відношення до професійної кар’єри (соціальна значимість, престиж).

Схожі:

Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconТема Методологічні, науково-теоретичні та інституційні основи аграрного права
Козир М. І. Аграрное право России: проблемы становлення и развития, Право и государство, 2003 р., с. 23-29
Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Розрахунково-платіжні документи по розрахунках з постачальниками І покупцями, державою, з оплати праці
Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconТема Предмет, зміст І структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст І структура курсу
Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconКонспект лекцій тема теоретичні й організаційно-правові основи
Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та управління...
Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconРозділ науково-теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства

Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації icon1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу

Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації icon1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconЛекція 10 Тема: теоретичні основи соціального захисту населення та його фінансового забезпечення
...
Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconРозділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства

Тема: Науково-теоретичні основи профорієнтації iconДипломна робота
Розділ І. Теоретичні основи формування здорового способу життя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка