Закону України "Про державну таємницю" 3855-12
Скачати 485.54 Kb.
НазваЗакону України "Про державну таємницю" 3855-12
Сторінка1/5
Дата конвертації10.07.2013
Розмір485.54 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3   4   5
                                                  

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро внесення змін до Закону України
"Про державну таємницю"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 49, ст.428 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16,
ст. 93), виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну таємницю

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з
віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням,
розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної
таємниці з метою захисту національної безпеки України.

Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид
таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки
та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди
національній безпеці України та які визнані у порядку,
встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають
охороні державою;

віднесення інформації до державної таємниці - процедура
прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про
віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до
державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом
обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці
України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї
інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю,
та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього;

гриф секретності - реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;

державний експерт з питань таємниць - посадова особа,
уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону
віднесення інформації до державної таємниці у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки
та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації
та її розсекречування;

допуск до державної таємниці - оформлення права громадянина
на доступ до секретної інформації;

доступ до державної таємниці - надання повноважною посадовою
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною
інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією
посадовою особою відповідно до її службових повноважень;

засекречування матеріальних носіїв інформації - введення у
встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та
доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання
відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим
матеріальним носіям цієї інформації;

Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в
якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних
експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у
визначених цим Законом сферах;

категорія режиму секретності - категорія, яка характеризує
важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю,
які зосереджені в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

криптографічний захист секретної інформації - вид захисту, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням
спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або
відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства тощо;

матеріальні носії секретної інформації - матеріальні об'єкти,
в тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять
державну таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків,
символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо;

охорона державної таємниці - комплекс організаційно-правових,
інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових
заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної
інформації та втратам її матеріальних носіїв;

режим секретності - встановлений згідно з вимогами цього
Закону та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових
актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці;

розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації -
зняття в установленому законодавством порядку обмежень на
поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом
скасування раніше наданого грифу секретності документам, виробам
або іншим матеріальним носіям цієї інформації;

спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, - експертиза, що
проводиться з метою визначення в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях наявності умов, передбачених цим Законом, для
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно",
"таємно") - категорія, яка характеризує важливість секретної
інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони
державою;

технічний захист секретної інформації - вид захисту,
спрямований на забезпечення інженерно-технічними заходами
конфіденційності, цілісності та унеможливлення блокування
інформації.

Стаття 2. Законодавство України про державну таємницю

Відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
інформацію" ( 2657-12 ), цим Законом, міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та
іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на органи законодавчої,
виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші
органи державної влади, Верховну Раду Автономної Республіки Крим,
Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм
власності, об'єднання громадян (далі - органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею, громадян України, іноземців та осіб без громадянства,
яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці.

Передані Україні відомості, що становлять таємницю іноземної
держави чи міжнародної організації, охороняються в порядку,
передбаченому цим Законом. У разі, якщо міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,
установлено інші, ніж передбачені цим Законом, правила охорони
таємниці іноземної держави чи міжнародної організації, то
застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 4. Державна політика щодо державної таємниці

Державну політику щодо державної таємниці як складову засад
внутрішньої та зовнішньої політики визначає Верховна Рада України.

Стаття 5. Компетенція органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб у
сфері охорони державної таємниці

Президент України, забезпечуючи національну безпеку, видає
укази та розпорядження з питань охорони державної таємниці,
віднесених цим Законом та іншими законами до його повноважень.

Рада національної безпеки і оборони України координує та
контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони
державної таємниці.

Кабінет Міністрів України спрямовує та координує роботу
міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення
здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
здійснюють державну політику у сфері охорони державної таємниці в
межах своїх повноважень, передбачених законом.

Спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері
забезпечення охорони державної таємниці є Служба безпеки України.

Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог
режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
діяльність яких пов'язана з державною таємницею, покладається на
керівників зазначених органів, підприємств, установ і організацій.

Стаття 6. Здійснення права власності на секретну інформацію
та її матеріальні носії

Власник секретної інформації або її матеріальних носіїв
здійснює своє право власності з урахуванням обмежень, установлених
в інтересах національної безпеки України відповідно до цього
Закону.

Якщо обмеження права власності на секретну інформацію або її
матеріальні носії завдають шкоди їх власнику, відшкодування
здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що
визначаються у договорі між власником такої інформації або її
матеріальних носіїв і органом державної влади (органами), якому
державним експертом з питань таємниць надається право приймати
рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації та
її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються
порядок та умови охорони державної таємниці, включаючи режим
секретності під час користування і розпорядження секретною
інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода
власника цієї інформації та її матеріальних носіїв на здійснення
права власності з урахуванням обмежень, встановлених відповідно до
цього Закону, взяття власником на себе зобов'язання щодо
збереження державної таємниці та ознайомлення його з мірою
відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Якщо власник секретної інформації або її матеріальних носіїв
відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням
суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені у
власність держави за умови попереднього і повного відшкодування
власникові їх вартості.

Стаття 7. Фінансування витрат на здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею

Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, в бюджетних установах і організаціях
здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Кошти на
зазначені витрати передбачаються у відповідних бюджетах окремим
рядком. Зазначені витрати інших установ і організацій, а також
підприємств відносяться до валових витрат виробника продукції,
виготовлення якої пов'язано з державною таємницею.

Витрати на здійснення заходів щодо віднесення інформації до
державної таємниці, засекречування, розсекречування та охорони
матеріальних носіїв такої інформації, її криптографічного та
технічного захисту, інші витрати, пов'язані з державною таємницею,
на недержавних підприємствах, в установах, організаціях
фінансуються на підставі договору з замовником робіт, пов'язаних з
державною таємницею.

Підприємствам, установам і організаціям, які провадять
діяльність, пов'язану з державною таємницею, можуть надаватися
податкові та інші пільги в порядку, встановленому законом.

Розділ II

^ ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної
таємниці

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом,
відноситься інформація:

1) у сфері оборони:

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших
документів бойового управління, підготовку та проведення
військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання
військ, а також про інші найважливіші показники, які
характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і
мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку,
озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил
України та інших військових формувань;

про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і
спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні
характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові,
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з
розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної
техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що
плануються або здійснюються в інтересах оборони країни;

про сили і засоби Цивільної оборони України, можливості
населених пунктів, регіонів і окремих об'єктів для захисту,
евакуації і розосередження населення, забезпечення його
життєдіяльності та виробничої діяльності об'єктів народного
господарства у воєнний час або в умовах надзвичайних ситуацій;

про геодезичні, гравіметричні, картографічні та
гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають значення для
оборони країни;

2) у сфері економіки, науки і техніки:

про мобілізаційні плани і мобілізаційні потужності
господарства України, запаси та обсяги постачання стратегічних
видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про
номенклатуру та рівні накопичення, про загальні обсяги поставок,
відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси
державного резерву;

про використання транспорту, зв'язку, потужностей інших
галузей та об'єктів інфраструктури держави в інтересах
забезпечення її безпеки;

про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного
замовлення для забезпечення потреб оборони та безпеки;

про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики
добування, виробництва та реалізації окремих стратегічних видів
сировини і продукції;

про державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи,
коштовного каміння, валюти та інших цінностей, операції, пов'язані
з виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх зберіганням,
охороною і захистом від підроблення, обігом, обміном або
вилученням з обігу, а також про інші особливі заходи фінансової
діяльності держави;

про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та
проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні
технології, нові види виробництва, продукції та технологічних
процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або
суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну
безпеку України;

3) у сфері зовнішніх відносин:

про директиви, плани, вказівки делегаціям і посадовим особам
з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності
України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і
безпеки;

про військове, науково-технічне та інше співробітництво
України з іноземними державами, якщо розголошення відомостей про
це завдаватиме шкоди національній безпеці України;

про експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної
техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції;

4) у сфері державної безпеки та охорони правопорядку:

про особовий склад органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність;

про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та
матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати
оперативно-розшукової діяльності; про осіб, які співпрацюють або
раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що
проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є
негласними штатними працівниками органів, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність;

про організацію та порядок здійснення охорони
адміністративних будинків та інших державних об'єктів, посадових
та інших осіб, охорона яких здійснюється відповідно до Закону
України "Про державну охорону органів державної влади України та
посадових осіб";

про систему урядового та спеціального зв'язку;

про організацію, зміст, стан і плани розвитку
криптографічного захисту секретної інформації, зміст і результати
наукових досліджень у сфері криптографії;

про системи та засоби криптографічного захисту секретної
інформації, їх розроблення, виробництво, технологію виготовлення
та використання;

про державні шифри, їх розроблення, виробництво, технологію
виготовлення та використання;

про організацію режиму секретності в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, державні програми, плани та інші заходи у сфері
охорони державної таємниці;

про організацію, зміст, стан і плани розвитку технічного
захисту секретної інформації;

про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом
прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів,
та про зміст матеріалів дізнання, досудового слідства та
судочинства з питань, зазначених у цій статті сфер;

про інші засоби, форми і методи охорони державної таємниці.

Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної
таємниці за ступенями секретності "особливої важливості", "цілком
таємно" та "таємно" лише за умови, що вони належать до категорій,
зазначених у частині першій цієї статті, і їх розголошення
завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України.

Забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких
відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг
конституційних прав та свобод людини і громадянина,
завдаватиметься шкода здоров'ю та безпеці населення.

Не відноситься до державної таємниці інформація:

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб;

інша інформація, яка відповідно до законів та міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, не може бути засекречена.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconЗагальні положення закону України “Про державну таємницю” (Введений...

Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у...
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconЯ, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу І...
Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність І недоторканність, сумлінно І чесно виконувати військовий обов'язок, накази...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconНародний депутат україни
В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до ст. 93 Конституції України, вносимо проект Закону України "Про внесення змін до...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 icon"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconЗакону України "Про туризм"
Внести зміни до Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №31, ст. 241; 2001 р., №32, ст. 172), виклавши...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconЗакону України "Про туризм"
Внести зміни до Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №31, ст. 241; 2001 р., №32, ст. 172), виклавши...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Закону України \"Про державну таємницю\" 3855-12 iconПро затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України
Міністерство освіти І науки України у відповідному відмінку згідно з Указом Президента
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка