Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем
Скачати 96.48 Kb.
НазваРеферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем
Дата конвертації10.07.2013
Розмір96.48 Kb.
ТипРеферат
skaz.com.ua > Інформатика > Реферат
РЕФЕРАТ

На тему:

Поняття та етапи розвитку інформаційних систем.

Виконав:

студент 36-ЮП групи Карасьов Євгеній

Поняття інформаційної системи

Інформаційна система — це система, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси. 
Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для організації інформації, потрібної для ефективного управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю. Інформаційна система може існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання економічної необхідності. В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі трьох типів: 
- задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів); 
- задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання); 
- задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні). 
До інформаційних процесів належать пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання інформації тощо. 
В інформаційній системі можуть відбуватися один, два чи кілька процесів. 
Інформаційні системи ми спостерігаємо щодня, їх прикладів можна навести дуже багато: 
Телебачення - забезпечує насаперед поширення інформації. 
Мережа мобільного зв'язку - допомагає передавати інформацію. 
Цифровий фотоапарат - обробляє інформацію, отриману під час зйомки, та може зберігати її. 
Комп'ютер - здійснює майже всі інформаційні процеси як система, призначена спеціально для роботи з інформацією. 
Людина - ми всі є найдосконалішими інформаційними системами з усіх вимог. 
Різновиди інформаційних систем 
Будь-яку інформаційну систему можна водночас охарактеризувати як систему якогось іншого класу, наприклад технічну або соціальну, а відтак виділити кілька різновидів інформаційних систем: 
1. Технічні: 
- телевізор 
- комп'ютер 
- розважальний автомат 
2. Біологічні: 
- жива істота 
- клітина 
- мурашник 
3. Соціальні: 
- шкільний клас 
- фан-клуб музичного гурту 
- профспілка 

Складові інформаційної системи 
Серед усіх інформаційних систем нас цікавитимуть лише технічні інформаційні системи, тобто створені людиною з використанням певних технологій. Люди, як відомо, поки не винайшли технологій створення живих істот, а отже, всі технічні інформаційні системи є неживими, немислячими. Постає питання: як же у такому разі вони можуть збирати, обробляти, використовувати або створювати інформацію чи, принаймні, «розуміти» команди людей? Відповідь полягає в тому, що ці системи запрограмовані людиною, тобто містять програмну складову, або програмне забезпечення. Отже, людина має спочатку «пояснити» системі, як поводити себе в певних ситуаціях — задати для неї програму дій і лише після цього система зможе функціонувати. 
Програмне забезпечення — інформація, що визначає поведінку інформаційної системи. 
Де записуються програми і за допомогою яких засобів система виконує вказівки програм? Для цього в системі мають існувати спеціальні пристрої, які називають апаратною складовою або апаратним забезпеченням інформаційної системи. 
Апаратне забезпечення — комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи. 

Таким чином, інформаційна система має дві складові — програмне та апаратне забезпечення. 
Наприклад, у мобільному телефоні програмне забезпечення становлять: 
• записані виробником телефону програми, що визначають склад його меню, послідовність дій — скажімо, під час виклику, та ін.; 
• програми, завантажені на телефон користувачем; 
• дані, записані на телефоні, зокрема інформація про зроблені й отримані дзвінки, фотографії, музичні файли. 
Апаратне забезпечення мобільного телефону — це: 
• пристрої, що забезпечують виконання телефоном основних функцій: випромінювач і приймач радіохвиль, дисплей, клавіатура тощо; 
• пристрої пам'яті — пам'ять телефону, SIM-карта, карта пам'яті. 

Інформаційна система взаємодіє з іншими системами, надсилаючи та отримуючи інформацію. Вона спрямовує запити до джерел інформації й отримує у відповідь необхідні дані, натомість споживачі самі надсилають до інформаційної системи запити. Система обробляє їх і надає споживачам відповіді. 
Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з іншої - з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. 

Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації у відповідності з вимогами, які випливають з цілей організації. Сьогодні, у вік інформації, практично кожна інформаційна система використовує комп’ютерні технології, і тому надалі під інформаційними системами надалі будемо підрозумівати саме автоматизовані. 

Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини утворюють внутрішню інформаційну основу: 
- засоби фіксації і збору інформації; 
- засоби передачі відповідних даних та повідомлень; 
- засоби збереження інформації; 
- засоби аналізу, обробки і представлення інформації. 

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи: 
управляючі (АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, систем підготовки прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання – адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, криміналістичні, військові та інші. ^

Основні етапи розвитку інформаційних систем


Історія створення і розвитку інформаційних систем тісно пов'язана з автоматизацією діяльності підприємств та організацій, розвитком моделей їх управління.

Інформаційні системи першого покоління виникли на початку 60-х років 20-го століття при необхідності автоматизації управління підприємством на базі великих ЕОМ (електронних обчислювальних машин) і централізованого оброблення інформації. Вони створювались для управління окремими підрозділами чи видами діяльності і з часом інтегрувались у комплексні автоматизовані системи. В зарубіжній літературі дані системи мають назву Data Processing System - DPS (системи електронної обробки даних). У вітчизняній - автоматизовані системи управління (АСУ) - позадачний підхід. В них для кожної задачі окремо готувалися дані і створювалась математична модель. Серед відомих моделей це такі, як MRP (Material Requirements Planing - планування потреби в матеріалах), MRPH (Manufactory Resource Planing - планування ресурсів підприємства).

Для інформаційних систем першого покоління характерним є ефективна обробка запитів, використання інтегрованих файлів для зв'язування між собою задач і генерування зведених звітів для керівництва. Кожна система була націлена на конкретне застосування, і тому опис її функцій був мінімальний і призначався для спеціаліста в цій предметній галузі.

^ Другий етап (70-80-і роки XX ст.) характерний розробленням програмних продуктів відповідно до концепцій MRP і MRP II:

o MRP (Material Requirements Planning) - планування потреби в матеріалах.

o MRPII (Manufactory Resource Planning) - планування ресурсів підприємства.

СІМ (Computer Integrated Manufactoring) - комп'ютеризоване інтегроване виробництво, передбачає інтеграцію всіх підсистем: керування постачанням, виробництвом, транспортно-складськими системи, якістю, збутом тощо.

Однією з передумов виникнення інформаційних систем другого покоління було створення концепції комп'ютеризованого інтегрованого виробництва СІМ на початку 80-х років, яка передбачала автоматизацію інтеграції гнучкого виробництва й системи керування підприємством на основі потужних комп'ютерів. Розвиток автоматизованих систем управління підприємством в технологічному плані йшов шляхом від файлових систем до систем управління базами даних (СУБД), ускладнення технічних засобів і збільшення їх потужності, розширення переліку завдань, які вирішувалась.

В основі створення цих систем покладено концепцію єдиної бази даних, яку обслуговує спеціальна програма - СУБД. Проте обчислення здійснювались на єдиній апаратній платформі (одній машині).

^ Основні відмінності між різними СУБД випливають з:

o структури БД, що реалізується (ієрархічна, мережна, реляційна);

o типів ПК, де вони мають бути реалізовані;

o операційних систем, під керуванням яких вони можуть функціонувати.

^ Більшість широко розповсюджених СУБД адаптовані для різних типів ПК та операційних систем.

Третій етап (початок 90-х років) характерний розробкою програмних продуктів відповідно до концепції ERP (Enterprise Requirements Planning) - планування ресурсів підприємства та переходом на нову технічну платформу - ПК, тобто від мейнфреймів із централізованою обробкою інформації до відкритих систем з розподіленою обробкою даних і комп'ютерних мереж.

Широкого застосування набувають сучасні корпоративні інформаційні системи R/3, Вааn IV, Scala, Галактика та ін. Розвиваються клієнт-серверні, web-серверні та Інтернет-технології.

Концепція розподільної обробки економічної інформації, що реалізована на базі сучасних ПК та локальних комп'ютерних мереж, передбачає формування автоматизованих робочих місць, які дають можливість автоматизувати громіздкі обчислювальні операції, що виконуються на робочому місці відповідним фахівцем, активно впливати на процес обробки інформації з врахуванням реальної обстановки, користуватись спільними інформативними ресурсами. Автоматизоване робоче місце забезпечує діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до централізованих баз даних.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) - програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації певного виду діяльності

АРМ є професійно орієнтованою інформаційно-обчислювальною системою, яка працює як автономно, так і в складі мережі.. Його організовують за функціональною ознакою.

^ Основними функціями АРМ можуть бути:

o ввід, накопичення та зберігання даних;

o пошук даних за заданими ознаками;

o виконання прикладних програм обробки інформації;

o вивід отриманих результатів у заданому вигляді;

o контроль усіх етапів обробки інформації;

o автоматичне протоколювання робочих процесів;

o відображення інформації та результатів її обробки на моніторі.

Протягом 90-тих років XX ст. автоматизовані системи управління підприємствами розвивались у напрямку застосування систем підтримки прийняття рішень, експертних систем та систем штучного інтелекту. Набув розвитку процес впровадження комплексних рішень на основі локальних мереж, потужних СУБД, новітніх технологій проектування і розробки програмних систем. Все ширше для цілей управління підприємством застосовуються Інтернет-технології. Вже існують підприємства, діяльність яких повністю відбувається в середовищі Інтернет.

Четвертий етап (початок третього тисячоліття) характерний глобальною комп'ютеризацією суспільства. Основу структури корпоративних інформаційних технологій визначає методологія CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) - планування ресурсів, що синхронізоване з покупцем. Відображає весь цикл виробництва - від проектування і взаємодії із замовниками до подальшого сервісного обслуговування.

^ Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується переходом на використання Internet/Intranet-технологій.

Особливості інформаційних систем четвертого покоління полягають в:

o максимальному використанні потенціалу ПК і середовища розподіленої обробки даних;

o модульній побудові системи (поєднання різних типів архітектурних рішень у межах одного комплексу);

o економії ресурсів системи за рахунок централізації зберігання та обробки даних на вищих рівнях системи;

o наявність ефективних централізованих засобів мережевого системного адміністрування.

Зазначимо, що на кожному етапі розвитку інформаційні системи нового покоління не заважали розвитку попередніх, а просто розширяли діапазон їх застосування. В деяких сучасних гібридних системах присутні елементи всіх поколінь ІС.

Схожі:

Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconРеферат на тему: Поняття інформаційної системи
...
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconРеферат з інформатики на тему: «Історія розвитку операційних систем»
МасOs. Метою проекту було створення багатокористувацької інтерактивної операційної системи
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconРеферат на тему
Реферат на тему: Доведення до банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconСемінар №1. Історія розвитку та основні етапи становлення інформаційних технологій

Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconР. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики
С. Ф. Чикалова, доцент кафедри інформаційних систем управління І. К. Сапіцька, доцент кафедри інформаційних систем управління Е.І....
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconРеферат на тему
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Поняття та система транспортних злочинів
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconКласифікація інформаційних систем
Різноманітність сфер І форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує різноманітність способів їх класифікації
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconРеферат На тему: Україна та нато: перспективи розвитку
Метою дослідження є визначення цілей та принципів діяльності нато та перспективи розвитку нато та України, співробітництво України...
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем icon1. Виникнення І основні етапи розвитку економічних знань
«економіка». Знання закономірностей розвитку цієї сфери дає наука — економічна теорія. Розглянемо, як вона виникла, які етапи пройшла...
Реферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем iconГрафік захисту дипломних робіт студентами окр «Бакалавр» напряму...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка