Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики
Скачати 230.17 Kb.
НазваР. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики
Дата конвертації05.07.2013
Розмір230.17 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету протокол

№ _____ від _____________

Голова Ради _____________

Р.Ф.Гринюк


РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

виробничої практики

Організація інформаційної діяльності»

для студентів IV курсу

спеціальності 0201 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Донецьк – 2009

Укладачі: професор кафедри інформаційних технологій В.М. Андрієнко, професор кафедри інформаційних систем управління М.І. Крулькевич, доцент кафедри інформаційних систем управління С.Ф. Чикалова, доцент кафедри інформаційних систем управління І.К. Сапіцька, доцент кафедри інформаційних систем управління Е.І. Миронова, доцент кафедри інформацыйних систем управління Я.В.Кирилишен, ств. кафедри інформаційні системи управління Аровіна М.П.
Рецензенти: доцент кафедри інформаційних систем управління Н.Ш. Пономаренко, доцент кафедри інформаційних систем управління Е.І. Миронова

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри інформаційних систем управління, протокол № ___ від 2009 р.
Зав. кафедрою інформаційних систем В.М. Андрієнко

управління д.е.н., професор
Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економіко-правового факультету, протокол ­№ ___ від 2009 р.

Голова навчально-методичної комісії ________________

ЗМІСТ
1. Вступ 4

2. Зміст і календарний графік виконання 6

3. Література 10

4. Модульне планування 11

5. Організація самостійної роботи 12

6. Організація поточного, модульного і підсумкового контролю знань 15

6.1 Система оцінювання 15

6.2 Критерії оцінювання знань 16

6.3 Перелік індивідуальних завдань 17

6.4 Вимоги до звіту 18

6.5 Форми і методи контролю 20

6.6 Підведення підсумків практики 22

Додаток 23
1. ВСТУП
1. Опис. Програма практики складена на підставі плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 0201 «Документознавство та інформаційна діяльність» і комплексної (наскрізної) практики, затвердженої учбовою частиною Донецького національного університету.

Робоча програма визначає мету, конкретизує завдання і містить рекомендації щодо їх виконання при проходженні виробничої практики студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2. Рівень

Попередні умови. Проходження бакалаврської практики та підготовка студентами звіту базуються на практичних навичках, що були отримані при проходженні ознайомчої практики, а також знаннях отриманих при вивченні фахових дисциплін зі спеціальності «Організація інформаційної діяльності», «Системи комунікації даних», «Проектування інформаційних систем.

^ Цілі та завдання

Метою бакалаврської практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання та отримання практичного досвіду роботи зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

^ Завдання практики:

вивчення інформаційної діяльності менеджерів, фахівців та оволодіння навичками і передовими методами роботи з інформаційного забезпечення інформаційних систем та обслуговуванню процесів управління в організаціях.

^ Предмет практики - проблеми документознавства та інформаційної діяльності в сучасних умовах виробничої діяльності на підприємствах та організаціях.

У результаті практики студенти повинні вміти:

проводити цільоспрямовані дослідження в структурних підрозділах;

визначати позитивні та негатвині вади организації інформаційної діяльності, розробляти конкретні поради та зауваження, визначати шляхи та методи іх реалізації;

виступати в якості дублера по одній чи декільком посадам в підрозділах організації.

знати:

правові та нормативні основи організації, загальні та спеціальні функції її персоналу, менеджерські комунікації та процеси формування і реалізації управлінських рішень;

отримати навики, необхідні в майбутній професійній діяльності;

мати досвід роботи по одній чи де кілько посадах в підрозділах організації.

^ 3. Викладацький склад. Відповідальною за організацію і проведення практики за кафедрою «Документознавство та інформаційна діяльність» являється к.е.н., доцент Кирилишен Я.В.

Керівниками виробничої бакалаврської практики є викладачі кафедри «Інформаційних систем управління» відповідно до наказу, що складається перед практикою.

4. Мова: російська, українська.

5. Форми контролю: захист звіту про практику.

^ 2. ЗМІСТ І КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ
Зміст практики. Під час виробничої бакалаврської практики студент зобов’язаний виконати такі групи завдань практичної підготовки:

 • зібрати інформацію про діяльність організації, зміст якої визначається темою та програмою практики;

 • вивчити комплекс питань фахової практичної підготовки, що зумовлені вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з документознавства та інформаційний діяльності та виконати практичні завдання, регламентовані методичними вказівками.

Зміст першої групи завдань кожен студент визначає для себе самостійно, за необхідності він може проконсультуватися у наукового керівника.

Комплекс завдань фахової практичної підготовки наведено нижче. Ті завдання, що пов’язані з проблематикою курсової роботи студента в основній частині звіту з практики не викладаються, а докладно розкриваються в індивідуальному завданні.
^ Програмні завдання фахової практичної підготовкиВ процесі проходження практики в організації студент повинен виконати слідючи завдання:

1. Вивчити та праналізувати загальну характеристику організації, її управлінську та виробничу структури, структуру функціональних підрозділів.

2. Визначити ціль організації та побудувати «дерево цілей».

3. Розглянути загальні та конктені функції менеджменту:

стратегічне, поточне та оперативне планування, бізнес-план;

організацію як функцію: делегування, відповідальність, повноваження, централізація та децентралізація, мотивація та матеріальне стимулювання праці;

контроль: склад та його види, ефективність системи контролю.

4. Визначити види інформації, інформаційни потоки, вивичити компютерну обробку інформації.

5. Вивчити методи менеджменту, які використовуються в організації: економічні, організаційно-розпорядчі, соціальні, психологічні та правові.

6. Дослідити існуючу систему управління персоналом:

струткру та комунікації кадрової служби;

планування, підбір, навчання и оцінку кадрів, розвиток карєри, підготовку резерву керівників, атестацію персоналу, компютерізацію процесів управління персоналом.

7. Вивчити екологічні проблеми організації – забруднення навколишньго седеовища та його джерела; організація заходів по охрані навколишнього середовища.
В підрозділі, де студент проходить практику, він повоинет вивтчити та проаналізувати:

структуру підрозділу, функції робітників та документаційне забезпечення цього підрозділу;

напрямки вдосконалення організації управління: кооперування, спеціалізація, режим праці та відпочинку, впровадження підходів творчої активності, використання організаційної та обчислювальної техніки, математичних методів, науково-технічної інформації, новітніх інформаційних технологій;

вибрані питання діяльності структурного підрозділу по напрямкам:методи управління, методи приймання управлінських рішень, соціальні ролі та взаємозвязки у колективі, стиль управління, джерела інформації;

вимірювання та оцінку інформації, інформаційні міри, оцінку достовірності інформації, засоби раціоналдьного представлення інформації, методи стиснення оперативної та статистичної інформації;

раціональне документування та скорочення довжини в часі потоків інформації;

комунікаційний процес, його елемента та етапи, комунікаційна стутктура управління організацією, комунікаційні мережі та їх різновид;

необхідно визначити та описати нові інформаційні звязки структуних підрозділів в рамках інформаційної системи управління організацією;

розробити пропозиції з раціоналізації інформаційної діяльності підрозділу чи організації вцілому.
^ Календарний графік проходження практики. Враховуючи те, що студенти отримують призначення на різноманітні бази практики, які відрізняються метою та змістом діяльності, організаційною структурою, в кожному окремому випадку графік має розроблятися у перші дні початку практики керівниками від кафедри і від бази практики з участю студентів, з урахуванням особливостей бази практики і контингенту практикантів.

Узагальнений календарний графік проходження бакалаврської практики наведено в табл. 1. Його складено виходячи з того, що згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів зі спеціальності «Інформаційних систем управління» тривалість практики становить 5 тижнів.

^ Таблиця 1

Календарно-тематичний план і графік проходження

бакалаврської практикиВиди робіт, що виконуються

Кількість календарних робочих днів

1

2

3

1

Інструктивна нарада і отримання документації для проходження магістерської практики

0,5

2

Оформлення на базі практики

0,5

3

Проходження інструктажу з правил техніки безпеки і охорони праці на підприємстві, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку

1

4

Ознайомлення з підприємством

1

5

Виконання програмних завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики

7

6

Збирання фактичного матеріалу для написання індивідуального завдання.

5

7

Виконання індивідуального завдання, написання відповідного розділу звіту з практики

5

8

Підготовка звіту з практики

3

9

Оформлення документів з практики на підприємстві (титульний аркуш звіту, щоденник тощо)

1

10

Захист звіту з практики

1

Разом

25


3. ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон Украины "О защите информации в автоматизированных системах" от 05.06.94 г. // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1994. - №31

 2. Закон Украины "О информации" от 02.10.92 г.// Ведомости Верховного Совета Украины. – 1992. - №48

 3. Закон Украины "О научно-технической информации" от 25.06.93 г.// Ведомости Верховного Совета Украины. – 1993. - №48

 4. Письмак В.П. Региональные аспекты социального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения. – Донецк, 2000

 5. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. – М.: Экономика, 1984

 6. Крулькевич М.И., Винарик А.С. Менеджерские системы коммуникаций в организациях – Донецк, 1999

 7. Информационные и экспертные системы в предпринимательской деятельности (М.И.Крулькевич и др.) – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1999

 8. Крулькевич М.И., Сынкова Е.М. Информационная деятельность в организациях. – Донецк: ДонНУ Украины, 2001. – 176 с.

 9. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч.посібник. К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.

 10. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник - К.: Знання, 2000 - 460с.

 11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. – М.: «Дело», 2002. – 702 с.

 12. Палеха Ю.І. Управлінське документування. - К.:Вид. Евр. Ун-ту, 2003. - 557с.

 13. Панфилова А.М., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. проф. Соломина В.П. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

 14. Ситнік В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Учб. посібник - К.: КНЕУ, 2001 - 328С.

 15. Столяров Ю.Н. Документний ресурс: Учеб.пос. - М.: Из-во Либерия: 2001-152с.

 16. Халер М. Пошук і збір інформації. Навч.посіб./ За загал.ред. В.Ф.Іванова та А.Коль. – К.: Академія Української преси, Центр Вільної преси, 2006. – 308 с.

 17. Шаталова Т.С, Яковенко В.Я., Чикалова С.Ф. Проектирование ДОУ – Киев.: Вищ.шк., 1992.

 18. Шаталова Т.С. Технология и организация документационных систем. -Донецк.: ДонГУ, 1999.

 19. Яковенко В.Я. Документи і діловодство в управлінні - Донецьк.: ДонДУ, 1997.

 20. Яковенко В.Я. Документи і діловодство в управлінні Донецьк: ДонДУ, 1997. - 64с.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

МОДУЛЬ: практика

СЕМЕСТР: 8

КРЕДИТИ: 3,5

РІВЕНЬ: бакалавр

КАФЕДРА: Інформаційні систем управління

Розподіл практики за змістовними та заліковими модулями представлено в таблиці 2.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

При проходженні бакалаврської практики самостійній роботі студентів відводиться важлива роль, оскільки практика є одним з етапів підготовки бакалаврів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Самостійна робота має бути організована згідно календарного плану проходження практики, а її змістовна спрямованість повинна відповідати обраній темі індивідуального завдання.

В самостійній роботі під час проходження практики студенти повинні керуватися переліком питань фахової підготовки, що є обов’язковими для вивчення на підприємстві (в організації) та індивідуальним завданням, що заповнюється разом з керівником після затвердження теми цієї роботи.

З метою отримання комплексу фахових практичних навичок бажана участь студента в роботі кадрових підрозділах та відділах діловодства на посаді дублера секретаря або інспектора.

При самостійному вивченні основних питань пов’язаних з документознавством на базі практиці студент має спиратися на ознайомлення з рекомендованою літературою, локальними нормативним документами та фактичними (звітними) даними підприємства.

^ Таблиця 2

Розподіл бакалаврської практики за змістовними та заліковими модулями

^ Назва модулю

Стислий зміст модулю

Різновид

Кількість годин

Форми

контролю

Змістовний модуль 1.

Організаційний

Інструктивна нарада і отримання документації для проходження бакалаврської практики.

Оформлення на базі практики.

Проходження інструктажу з правил техніки безпеки і охорони праці на підприємстві, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Ознайомлення з підприємством.

ІРС,

СРС

11

Позначка в щоденнику про оформлення на практику, усне

опитування

Змістовний модуль 2.

Збір та обробка інформації

Виконання завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики.

Збирання фактичного матеріалу для написання звіту та індивідуального завдання.

ІРС,

СРС

110

Розділи звіту з практики.


Змістовний модуль 3.

Заліковий

Виконання індивідуального завдання, написання відповідного розділу звіту з практики.

Підготовка звіту з практики.

Оформлення документів з практики на підприємстві.

Захист звіту з практики.

ІРС,

СРС

79

Належним чином оформлені звіт і щоденник.

^ Таблиця 3

Система оцінювання академічних досягнень студента з практики (максимальна кількість балів)

Поточний контроль (max 50 балів)

^ Кількість балів за результатами

поточного контролю

Підсумковий
контроль

(max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

^ Загальна кількість
(
пункт 8+ пункт 12)

Заліковий модуль 1

Сума балів за перший модуль

Заліковий модуль 2

Сума балів за другий модуль

Виконання індивідуального завдання, написання відповідного розділу звіту

Підготовка і оформлення звіту та щоденника з практики

Захист звіту з практик

Присутність на інструктивній нараді і своєчасне отримання документації для проходження практики

Оформлення на базі практики.

Проходження інструктажу на підприємстві.

Ознайомлення

з підприємством.

Виконання завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики.

Збирання фактичного матеріалу для написання звіту та індивідуального

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

5

10

30

10

40

50

25

15

10

50

100

^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО І

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

6.1 Систему оцінювання роботи і знань студентів за результатами проходження бакалаврської практики представлено в табл.4.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в порядку, представленому у таблиці 4.

Таблиця 4

^ Оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за 100-бальною шкалою

^ Оцінка за 4-бальною
шкалою


А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (задовільно)

FX

30-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-29

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 6.2 Критерії оцінювання знань

Максимальна кількість балів (табл.4) присвоюється, якщо студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав необхідний обсяг роботи, зібрав та засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує прийняті рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, виявляє творчий підхід при виконанні завдань.

Кількість оціночних балів знижується (до 50%) у разі, якщо студент виконує роботи з порушенням терміну, неповністю виконує поставлені завдання, припускає неточності в оформленні матеріалу, при захисті результатів практики є непослідовним у відповідях, недостатньо обґрунтовує свої висновки.

Кількість балів знижується на 50% та більше за умови поверхневого знання студентом матеріалу, припусканні ним суттєвих неточностей, недостатньо чітких формулювань при викладанні матеріалів звіту. При цьому студент недостатньо володіє практичними навичками в сфері документознавства та інформаційній діяльності

Бали взагалі не нараховуються, якщо студент не виконав певний вид завдання, виконав його з нехтуванням встановлених вимог, не може відповісти на запитання щодо сутності досліджених питань, не виконав календарний план проходження бакалаврської практики.


^ 6.3 Перелік індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання при проходженні практики обирається виходячи з теми, затвердженої керівником практики. Основною метою його виконання є збір фактичних матеріалів для написання другого розділу магістерської роботи. Спрямованість індивідуального завдання студент обговорює з науковим керівником магістерської роботи і в остаточному варіанті узгоджується його з керівниками практики (від університету та підприємства).

Орієнтовний перелік напрямків курсових робіт за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», який може бути використано для обрання індивідуального завдання при проходженні бакалаврської практики:

 1. Підвищення рівня достовірності управлінської інформації

 2. Вдосконалення інформаційного обслуговування управлінської діяльності

 3. Стиснення управлінської інформації

 4. Методи поліпшення сприйняття управлінської інформації

 5. Методи контролю в інформаційних процесах

 6. Особливості технології функції аналізу в інформаційній діяльності

 7. Особливості процесу планування в інформаційній діяльності

 8. Інформаційне забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень

 9. Раціоналізація процесу представлення інформації її споживачу

 10. Методи навчання навикам інформаційної діяльності

 11. Особливості інформаційно-аналітичної роботи персоналу

 12. Механізм збору і первинної обробки управлінської інформації

 13. Роль і значення нових технологій в інформаційній діяльності

 14. Правове регулювання інформаційної діяльності

 15. Особливості інформаційних процесів колективних заходів

 16. Механізація і автоматизація процесів інформаційної діяльності

 17. Роль і задачі персоналу інформаційної діяльності

 18. Організація робіт по обліку інформації

 19. Ризики в інформаційній діяльності

 20. Інформаційна діяльність при управлінні персоналом

 21. Інформаційна діяльність менеджера

 22. Функції інформаційної діяльності

 23. Вдосконалення інформаційних потоків

 24. Методи і засоби сприйняття інформації

 25. Забезпечення документації інформаційної діяльності

 26. Застосування технічних засобів в інформаційній діяльності

 27. Еволюція інформаційної діяльності

 28. Проблеми сприйняття управлінської інформації

 29. Методи обробки управлінської інформації

 30. Навчання навикам інформаційної діяльності

 31. Інформаційна підтримка функцій управлінської діяльності

 32. Інформаційна підтримка маркетингу

 33. Особливості впровадження нових інформаційних технологій^ 6.4 Вимоги до звіту

Результати проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

До звіту включаються:

 1. титульний аркуш, зразок оформлення якого наведено у додатку;

 2. зміст, де зазначаються назви всіх розділів і підрозділів звіту;

 3. основна частина, що містить програмні завдання практичної підготовки;

 4. індивідуальне завдання, яке обирається за рекомендацією керівника практики;

 5. список використаних джерел;

 6. додатки.

Основна частина звіту розподіляється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики. Загальний обсяг звіту повинен становити 25-30 аркушів (8-10 аркушів повинно займати індивідуальне завдання).

Звіт про практику виконується російською чи українською мовою на стандартних аркушах А4 на комп’ютері. Поля слід залишати з чотирьох сторін аркуша: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною, перша сторінка – титульний аркуш, на ньому номер сторінки не проставляється.

Якщо у звіті є рисунки і таблиці на окремих сторінках, а також додатки, то їх необхідно включити в наскрізну нумерацію.

Усі ілюстрації звіту, крім таблиць, позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Наприклад, «Рис.1.2. Схема організаційної структури підприємства». Підписи виконуються під ілюстрацією.

Таблиці мають бути уніфіковані за формою, а цифрова інформація – вірогідною. Кожна таблиця має тематичний заголовок, що відбиває її зміст.

Таблиці нумеруються аналогічно нумерації рисунків. Заголовок таблиці починається з великої літери і розміщується нижче слова «Таблиця», яке пишеться у правому верхньому куті таблиці.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть «Продовження табл.» або «Закінчення табл.» (із зазначенням її номера).

Ілюстрації і таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без обертання сторінки, або з обертанням за годинниковою стрілкою, і розміщують після першого посилання на них у тексті.

При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді, наприклад «табл.1.2».

Кожну ілюстрацію, що міститься у звіті, необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту і висновками. Кількість ілюстрацій визначається змістом звіту та повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту ясності і конкретності.

Формули нумеруються арабськими цифрами. Порядковий їх номер позначається у круглих дужках праворуч від формули.

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали (проміжні математичні розрахунки, ілюстрації допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки. В правому верхньому куті друкується слово «Додаток». Він повинен мати тематичний заголовок. Якщо у звіті є більш двох додатків, їх послідовно нумерують великими літерами, наприклад, Додаток А.

^ 6.5 Форми і методи контролю

За проходженням практики студентами здійснюється поточний, модульний та підсумковий контроль.

Поточний контроль за проходженням практики студентами здійснюють керівники практики від підприємства і кафедри (постійно), а також завідувач кафедри та відповідальний на кафедрі за організацію виробничої практики (періодично). Його основною метою є забезпечення дотримання календарного графіку проходження практики і правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві.

^ Керівник практики від кафедри зобов’язаний:

провести інструктаж зі студентами щодо порядку проходження практики;

забезпечити студентів необхідними документами (направлення, програма, щоденник, календарний план тощо);

консультувати студентів з питань збору й підготовки звіту про практику;

у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечити високу якість її проходження згідно з програмою;

сприяти забезпеченню нормальних умов праці та побуту студентів і проведенню з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

контролювати виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

брати участь у роботі комісії по захисту звітів про практику та рецензувати звіти;

готувати письмовий звіт про підсумки практики із зауваженнями та пропозиціями її поліпшення.

^ Керівник практики від підприємства виконує наступні функції:

забезпечує проведення інструктажу студентів з правил охорони праці і техніки безпеки;

допомагає студентам у зборі інформації для написання звіту з практики та індивідуального завдання;

здійснює методичне керівництво та надає допомогу студентам під час виконання відповідних розрахунків, практичних завдань;

контролює роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни;

періодично перевіряє ведення щоденників студентами, розглядає та оцінює звіти з практики;

дає письмові характеристики студентам оцінюючи їх ставлення до роботи, додержання трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки, набутих навичок і вмінь.

Контроль за трьома змістовними модулями (табл.2) здійснюється у формі перевірки виконання окремих їх складових. Оцінювання здійснюється за допомогою системи наведеної в табл.3, за якою на поточний контроль відведено 50 балів зі 100 можливих.

Підсумковий контроль здійснюється у формі захисту звіту з практики.

Оформлений звіт з практики разом із заповненим щоденником студент подає на перевірку керівникові практики від підприємства, який знайомиться зі звітом, візує його на титульній сторінці (за умови позитивної оцінки), пише характеристику на студента (у щоденнику з практики). У характеристиці дається оцінка виконання програми практики, змісту й оформлення звіту.

Після цього студент подає звіт на кафедру керівникові практики від університету для перевірки та візування.

У випадку суттєвих відхилень від вимог щодо змісту й оформлення звіту, він повертається на доопрацювання.

Звіт захищається перед комісією, яку призначає завідувач кафедри з числа викладачів з обов’язковим включенням до неї керівника практики від кафедри. За результатами захисту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульній сторінці, у відомості та заліковій книжці (індивідуальному плані студента).

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студент, який отримав негативну оцінку з практики у комісії, відраховується з університету.
^ 6.6 Підведення підсумків практики

Після захисту звітів студентами кожен керівник практики від кафедри пише звіт про проходження практики студентами. У звіті зазначаються особливості проходження практики на тій чи інший базі, загальні й індивідуальні побажання студентів, керівників практики від підприємства й власні пропозиції щодо поліпшення організації практики.

На основі звітів керівників кафедри відповідальний за організацію практики на кафедрі складає загальний звіт, який обговорюється на засіданні кафедри. Загальний звіт кафедри з пропозиціями і побажаннями подається для обговорення на Раді економіко-правового факультету і в учбову частину університету.

Захищені звіти студентів і супровідна документація до них здаються до архіву (відповідальному за документацію на кафедрі).

Додаток А

Форма титульного аркуша звіту про практику
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра інформаційних систем управління

ЗВІТ

про проходження виробничої практики студента IV курсу

спеціальності 0201 – «Документознавство та інформаційна діяльність»
________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)
База практики ____________________________________________________

Керівник від кафедри__________________________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

Керівник від бази практики _______________________________________

(посада, ПІБ)

Захист звіту прийнято комісією з оцінкою__________________
Члени комісії:_______________

___________________________

___________________________


Донецьк 200_Схожі:

Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики icon2. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від університету,...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconПрограма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconРобоча програма виробничої практики студентів спеціальності 030402 "Правознавство" Затверджено
Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconРобоча програма виробничої практики студентів спеціальності "Правознавство"...
Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності "Правознавство" 060101, 060101
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів...
В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботи в колективі. Поставлена...
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Р. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка