Організація робочих місць працівників менеджменту
Скачати 195.83 Kb.
НазваОрганізація робочих місць працівників менеджменту
Дата конвертації04.07.2013
Розмір195.83 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

Спеціальність 5.02010501 “Діловодство”

Дисципліна Менеджмент та маркетинг
Тема 6
Умови праці та організація робочих місць в апараті управління.

Лекція № 9
Організація робочих місць працівників менеджменту.
План.


  1. Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього.

  2. Розміщення робочих місць та умови праці.

  3. Механізація і автоматизація управлінської праці.

  4. Основні напрями вдосконалення організації управлінської праці на сучасному етапі.


Ключові терміни та поняття :

Робоче місце, робоче місце працівника менеджменту, вимоги до робочих місць, планування службових приміщень, освітленість робочих приміщень, температура та вологість приміщень, механізація управлінської праці, автоматизація управлінської праці
Література ( основна )

  1. Мошек Г.Є, Гомба Л.А. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Ч.2– с. 185-196.

  2. Хміль Ф.І. Основи менеджменту – с. 454-474.

Лекція № 11.

Тема : Організація робочих місць працівників менеджменту.

План.

  1. Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього.

  2. Розміщення робочих місць та умови праці.

  3. Механізація і автоматизація управлінської праці.

  4. Основні напрями вдосконалення організації управлінської праці на сучасному етапі.


Питання 1 . Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього.
Розширення обсягу оброблюваної у процесі менеджменту інформації, активне впровадження засобів механізації й автоматизації робіт, виникнення нових професій, поглиблення поділу, кооперації та спеціалізації праці потребують відповідної організації робочих місць, їх планування, обладнання, що забезпечує оптимальні умови для праці менеджерів.

Необхідною умовою для успішної діяльності працівників менеджменту є наявність спеціально обладнаних робочих місць.

Робоче місце працівника менеджменту відокремлена частина загального службового приміщення, обладнана необхідними засобами для виконання функціональних обов'язків, визначених для особи, яка його посідає.

^ Робоче місце - це частина службової (виробничої) площі, яка оснащена організаційною й обчислювальною технікою, необхідною для виконання визначених функцій управління.

До організації робочих місць висувають кваліфікаційні, інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні вимоги.

^ Кваліфікаційні вимоги охоплюють комплекс параметрів, які характеризують сукупність вимог до рівня освіти й кваліфікації працівника, необхідних для ефективної реалізації функцій, закріплених за цим робочим місцем.

Інформаційні вимоги передбачають комплекс заходів, які визначають інформаційне забезпечення робочого місця: обсяги й структуру інформації, яка повинна надходити на робоче місце, оброблятися на ньому, створюватися й передаватися на інші робочі місця; проектування інформаційних потоків, у систему яких включене конкретне робоче місце та ін. Інформація, яка концентрується на певному робочому місці або/чи проходить через нього, повинна відповідати загальним принципам наукової організації управлінської інформації.

^ Економічні вимоги мають своїм змістом таку організацію робочого місця, за якої витрати на його утримання є мінімальними і водночас достатніми для функціонування. Доцільно також проаналізувати робоче місце за критерієм оптимальності: ефект від діяльності працівника на робочому місці повинен перевищувати витрати на його утримання.

Ергономічні (грец. — робота, потоз — закон) вимоги змушують забезпечити максимальну відповідність робочого середовища (меблів, приміщення, устаткування, машин, механізмів тощо) вимогам ергономіки та максимально пристосувати їх до людини, її фізичної, фізіологічної, естетичної природи. Ергономіка є наукою, яка комплексно вивчає людину в умовах роботи з метою підвищення продуктивності праці. Виникла вона на межі технічних наук, психології, фізіології, гігієни. Активно послуговується даними анатомії, антропометрії, біофізики, токсикології здоров'я.

^ Гігієнічні вимоги стосуються освітлення робочих місць, обміну повітря, температурного режиму, вологості, шуму та інших факторів середовища, які впливають на здоров'я й працездатність людини.

^ Естетичні вимоги передбачають такі елементи естетичного оформлення виробничого середовища, від яких значною мірою залежить продуктивність праці людини (зовнішній вигляд приміщення і знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів в інтер'єрі та ін.).

^ Технічні вимоги зобов'язують забезпечити раціонально обґрунтований простір для праці службовця. У межах цього простору повинні бути зручно розташовані меблі та устаткування, передбачені проходи до столу та устаткування, а також до іншого робочого місця та ін.

Оскільки керівники, значна кількість фахівців повинні спілкуватися в процесі роботи зі співробітниками (учасники нарад, особи, з якими доводиться спілкуватися під час відряджень, колеги, які працюють над однією проблемою тощо), необхідно передбачити певну площу, де могли б бути розташовані столи для нарад, стільці.

Однак ці норми є лише орієнтиром при організації та плануванні робочих місць, оскільки не

передбачають усієї різноманітності умов праці представників різних професій. Тому набагато зручніше

використовувати для визначення загальної площі робочого місця в кожному конкретному випадку сумарний метод розрахунку, за якого враховують площу трьох складових робочого місця

^ Організаційні вимоги передбачають чітке визначення сфери компетенції працівника на робочому місці, його прав, обов'язків, підпорядкованості, вертикальних й горизонтальних зв'язків з іншими робочими місцями, форм й методів стимулювання ефективної праці. Цій меті підпорядковані положення про структурні підрозділи апарату управління та посадові інструкції працівників.

Раціональна організація робочих місць забезпечує комфортні умови для трудової діяльності і сприяє підвищенню продуктивності праці працівників менеджменту.
Питання 2. Розміщення робочих місць та умови праці.
Управлінські працівники протягом робочого дня перебувають у службових приміщеннях, тобто в певному середовищі, стан якого визначає їх працездатність, продуктивність і ефективність праці загалом. Сукупність чинників виробничого середовища охоплює розміщення робочих місць, умови праці управлінців, механізацію та автоматизацію управлінської праці.

Процес управління відбувається в певному виробничому середовищі, параметри якого суттєво впливають на рівень продуктивності праці, збереження здоров'я і працездатності управлінців протягом їх трудової діяльності.

Сучасна наука менеджменту розробила рекомендації щодо організації виробничого середовища, які враховують психофізіологічні особливості людського організму, гігієнічні, ергономічні та естетичні потреби індивідів. Вони охоплюють вимоги щодо раціонального планування службових приміщень, розміщення робочих місць через вибір відповідного варіанта.

^ Планування службових приміщень. Робочі місця службовців, як правило, групують відповідно до поділу праці, належності до структурного підрозділу, виконуваної роботи. Відповідно групи працівників можуть бути розміщені або в окремих кімнатах (кабінетах), або в одному великому приміщенні. Тип службового приміщення з орієнтацією на всіх працівників називають «зальним», «зонним», «пейзажним» або «великою конторою».

Кожний тип службових приміщень має свої переваги та недоліки. Донедавна переважало традиційне кабінетне планування, яке давало змогу відокремити менеджерів від основної маси працівників дільниці, ізолювавши їх від шуму. Це було особливо важливо при використанні в управлінні електронно-механічних засобів обчислювальної техніки, функціонування яких вимагало спеціального знепіумлення. Використання сучасної комп'ютерної техніки, яка працює безшумно, зробило цю проблему не актуальною.

Однак робота у традиційних приміщеннях потребує протягом дня багаторазових переходів від однієї операції до іншої, телефонних розмов, нарад тощо, для чого слід мати спеціальні кімнати. Серед недоліків такого приміщення— високі затрати, пов'язані з його утриманням, складність розміщення працівників та устаткування в кабінетах, тіснота, проблематичність перестановок.

Переваги «великих контор» полягають, насамперед, у гнучкості при переплануваннях робочого процесу, дешевизні будівель (робочі місця, дільниці відокремлюються пересувними перегородками, декоративними елементами).

Умови праці управлінців характеризують параметри освітленості, кольору, шуму, температури й вологості в службових приміщеннях.

^ Освітленість робочих приміщень. Однією з основних і особливо важливих умов праці є достатня та правильна освітленість, адже напруження зору є одним із найважливіших чинників стомлюваності управлінських працівників. Для нормальної праці необхідне достатнє природне освітлення робочих місць. Природне освітлення характеризують коефіцієнтом Ем, який є відношенням освітленості всередині приміщення в певній точці Ев до освітленості зовнішньої горизонтальної площини, що освітлюється рівномірно розсіяним сонячним світлом Ез:

Ем= Ев

Ез (10.5)

Співвідношення між площею вікон і площею конторського приміщення повинне становити 1:2—2,5, а робочі місця мають бути розміщені так, щоб світло з вікон падало зліва. Якщо коефіцієнт природної освітленості в приміщенні або будь-якій його частині менший ніж 0,5, необхідне штучне освітлення. Штучне освітлення може бути прямим, напівпрямим, прямим побічним, напівпобічним. За прямого штучного освітлення на робочий стіл припадає 100% світла від рефлектора, при цьому виникають різкі тіні й ефект засліплення. Напівпряме (за допомогою прозорого рефлектора) освітлення дає на робочий

- 1 -

стіл 60— 90% світлового пучка, а 40—10% світла відбивається від стелі. ^ Пряме побічне освітлення забезпечують люмінесцентні лампи з інтенсивністю 40—60% прямого потрапляння його на робочий стіл і 60—40% — у вигляді відбитого світла від стелі.

^ Напівпобічне штучне освітлення також забезпечують люмінесцентні лампи. При цьому 60-— 90% світла відбивається від стелі. Останні два типи освітлення є найприйнятнішими при роботі на ЕОМ.

Освітленість службових приміщень штучним світлом регулюють спеціальні норми. їх вимоги стосуються загального освітлення, яке повинно бути достатнім у службових приміщеннях і не нижчим за наведені норми в табл. 10.2.

Таблиця 10.2 Норми штучного освітлення (у люксах)

Приміщення

Освітленість робочої поверхні

Площина з мінімальним освітленням

Кабінети, робочі кімнати

300

Горизонтальна, 0,8 м від підлоги

Центри тиражування

400Проектні, креслярські і конструкторські бюро

500Операційні зали банків та поштових відділень

300Архіви — на робочих місцях — на стелажах

300

75

Вертикальна, 1 м від підлоги

Зали засідань

200

Підлога

Загальна освітленість, його нормальна інтенсивність і якість освітлювальних приладів є особливо важливими, оскільки місцеве освітлення настільними лампами при роботі з комп'ютером неприйнятне.

Основні вимоги до загального штучного освітлення:

— достатня освітленість, що полегшує зорове сприйняття та зменшує стомлюваність;

— відсутність світлових зайчиків;

— відтінок світла не повинен спотворювати природних кольорів предметів.

Кольори у робочих приміщеннях. Використовувана в оформленні робочих приміщень та знарядь праці кольорова гама суттєво впливає на самопочуття і працездатність людини. При фарбуванні службових приміщень потрібно застосовувати тільки світлі, розбілені тони, що мають високий коефіцієнт відбиття та не знижують рівня освітленості.

Шум. Надмірний шум різко знижує працездатність людей, оскільки заважає зосередитися, спричиняє втому, а відповідно і знижує продуктивність праці. Нормальний рівень шуму в службовому приміщенні не повинен перевищувати 50—55 дБ *. Однак шум від телефонних розмов та інших причин значно перевищує цю межу. Спеціальне покриття стін та стелі звукопоглинаючими засобами знижує рівень шуму на 5—6 дБ.

^ Температура та вологість. Нормальною вважається температура в службових приміщеннях 18° С при кратності повітрообміну 1,5 за 1 год. Найкращі умови забезпечують кондиціонери.

Раціональну організацію виробничого середовища забезпечує паспорт (типовий проект) робочого місця працівника, який утворюють такі розділи: призначення й загальні характеристики робочого місця; планування робочого місця; меблі, устаткування і технічні засоби; функціональні обов'язки; методи й прийоми праці; умови праці; оплата праці; організація обслуговування; регламентуюча документація; охорона праці й техніка безпеки.

Важливим організуючим чинником є режим праці — встановлений розпорядок роботи, який визначає тривалість трудового дня і трудового тижня, початок і закінчення роботи, періодичність і тривалість перерв. Основні вимоги до режиму роботи фіксують правила внутрішнього розпорядку, розроблені відповідно до чинного трудового законодавства. Вони містять загальні обов'язки працівників і адміністрації, правила поведінки на роботі, а також межі й порядок відповідальності за їх порушення. Правила внутрішнього розпорядку покликані забезпечити трудову дисципліну, ефективну організацію праці та безпечні її умови, повне й раціональне використання робочого часу та ін.

Типові правила внутрішнього розпорядку утворюють такі розділи: загальні положення; порядок

- 2 -

прийому й звільнення працівників; робочий час і час для відпочинку; основні обов'язки працівників; основні обов'язки адміністрації; заходи стимулювання й способи впливу у разі порушення трудової дисципліни; службова й комерційна таємниця.

1 Для прикладу зазначимо, що перегортання сторінок документів створює шум, рівний 20 дБ.

На основі правил внутрішнього розпорядку й режиму роботи та відпочинку розробляють розпорядки робочого дня для окремих структурних підрозділів, керівників та виконавців. Це дає змогу впорядкувати роботу всього управлінського колективу; скоротити втрати часу в окремих службах; чіткіше планувати свою працю окремим працівникам, оптимізувати взаємодію окремих осіб і груп працівників.

Отже, створення необхідних умов та регламентування праці управлінського персоналу є важливою передумовою ефективного менеджменту.
Питання 3. Механізація і автоматизація управлінської праці.

Зростаючі масштаби суспільного виробництва, поглиблення спеціалізації та розширення кооперації виробництва значно ускладнюють управлінські процеси в організаціях, що актуалізує проблему ефективності праці управлінських кадрів. Вирішення її неможливе без упровадження методів НОУП, механізації й автоматизації управлінських робіт.

Механізацію й автоматизацію управлінської праці здійснюють завдяки запровадженню сучасної обчислювальної техніки, засобів оргтехніки та оперативної поліграфії.

Найвищий ефект забезпечує одночасне застосування засобів обчислювальної техніки та оргтехніки.

Автоматизація управлінської праці полягає в передорученні багатьох її процесів машинам. З огляду на складність здійснюваних машинами операцій виділяють ступені автоматизації управлінської праці: низовий, середній, вищий.

^ Низовий ступінь автоматизації управлінської праці передбачає автоматизацію окремих робіт (автоматизоване складання документів, їх тиражування тощо).

Середній ступінь автоматизації управлінської праці полягає в автоматизованому виконанні комплексів управлінських робіт (автоматизація бухгалтерського обліку, підготовки видів документів).

^ Вищий рівень автоматизації управлінської праці забезпечує застосування сучасних персональних комп'ютерів, технічні можливості яких дають змогу запровадити безпаперову технологію виконання більшості управлінських робіт, здійснювати складні розрахунки, моделювати виробничі процеси і прораховувати варіанти управлінських рішень, отримувати і обробляти інформацію в реальному режимі часу тощо.
За функціональними можливостями системи обробленая даних поділяють на такі категорії:

Система

Ступінь автоматизації

Матеріали й устаткування

Ручна канцелярія

Низовий

Олівець і папір, друкарські машини

Машини, що приводяться в дію людиною

Середній

Машини з механічним приводом

Машини, що здійснюють окремі записи

Середій

Машини з електричним приводом, що виконують одну функцію

Багатофункціональні машини

Вищий

ЕОМ

З розширенням номенклатури засобів оргтехніки та їх технічних можливостей удосконалювалися методи їх застосування — від механізації окремих операцій до комплексної механізації управлінських процесів. Найефективнішою є система комплексної механізації, створена внаслідок розроблення та впровадження організаційного проекту на базі вимог НОУП. Комплексна система механізації підвищує продуктивність управлінської праці в середньому на 15%, а для окремих працівників — у два і більше разів. – 3 -

Потреба в механізації різноманітних управлінських робіт, процесів, операцій зумовила створення різноманітних засобів оргтехніки. їх класифікують за здійснюваними функціями щодо інформації або її носія — документа. На цій підставі виокремлюють серед них такі класи: засоби оргтехніки, що здійснюють складання документів; копіювання та оперативне розмноження документів; оброблення документів; зберігання й пошук документів; технічні засоби зв'язку.

Засоби складання документів. До них належать письмові автомати та диктофонна техніка. До цього класу зараховують і друкарські машини.

Письмові автомати (ПА) — електронні друкарські машини, на яких можна безпосередньо друкувати текст, записувати його на електронний носій (дискету), роздруко-вувати набраний на комп'ютері текст. Письмові автомати можна комплектувати невеликими обчислювальними блоками, які забезпечують здійснення розрахунків, а також програмування процесів підготовки документів. За допомогою ПА трафаретизують листи, оскільки набір типових фраз зберігається в пам'яті автомата. Текст листа формують з набору відповідних кодових номерів, перелік яких передають оператору, як правило, телефоном. Такий текст завжди має правильне розташування, в ньому відсутні помилки, оскільки він вивірений у процесі підготовки програми.

Для підготовки документів широко використовують також комп'ютери. Наприклад, програма Місrosoft забезпечує упорядкування, редагування текстів факсів, нотаток, звітів, резюме, листів, використовуючи шаблони, закладені в пам'яті комп'ютера. Програма «Рута» дає змогу перевірити правопис, консультуватися.

Документ, зберігаючись у пам'яті комп'ютера, може бути роздрукованим будь-коли в необхідній кількості копій чи записаним на дискету, яку потім можна використати для перенесення інформації на вінчестер іншого ПК.

Уникненню непродуктивних витрат часу управлінських працівників на складання документів сприяє використання диктофонної техніки.

^ Засоби копіювання та оперативного розмноження документів. Тиражувати документи можна за допомогою принтерів (невеликі тиражі до 1000—10 000 копій на місяць), копірів (тиражі залежно від моделі — від 1000 до 100 000 копій на місяць), дублікаторів. Розраховані вони на виготовлення від 100 тис. до 1 млн. копій на місяць. Максимальний формат друку — АЗ, швидкість друку — понад 120 копій за хвилину. Друк — в один колір. Малочутливі до паперу — можна друкувати на технічному, газетному й папері для письма щільністю від 35 г/кв.м і на картоні 210 г/кв.м.

При виборі копіювального апарата слід враховувати такі чинники:

— обсяги робіт за встановлений період. Доцільніше купувати апарат більшої потужності, бо коли навантаження на нього перевищуватиме рекомендоване, зростає ризик витрат у зв'язку з несправностями й зносом механізму;

— можливості, функціональність апарата;

— ціна апарата або собівартість копії. Чим дорожчий (потужніший) копіювальний апарат, тим меншою буде собівартість зроблених на ньому копій (табл. 10.3).

* Примітки:

1. Значення собівартості отримані, виходячи лише з вартості витратних матеріалів (без урахування амортизації самого пристрою). Вважалося, що на всіх пристроях друкуються сторінки А4 із 5-відсотковим заповненням і нормальною яскравістю (для матричного принтера — 1860 знаків на сторінці).

2. Для дублікатора неведено кілька значень собівартості при Різних тиражах. Така значна різниця у вартості відбитків зумовлена технологічними особливостями дублікатора — для кожного нового документа, що друкується, він виготовляє майстер-плівку.

3. Таблицю складено за даними постачальників обладнання. ( додаток)

^ Засоби оброблення документів. Цю групу засобів утворюють фальцювальні, аркушепідбиральні, паперознищу-вальні машини, ламінатори, зшивачі, нумератори, конвер-товідкривачі та ін.

^ Засоби зберігання, пошуку і транспортування документів. До них належать лотки та ящики для оперативної роботи з документами та картками, устаткування для обладнання бібліотек та архівів, папки для зберігання документів, шафи для сортування кореспонденції, повітряна (пневмо) пошта.

^ Технічні засоби зв'язку. Найнеобхідніші серед них телефонні апарати, радіотелефони, факси, відомчі АТС і т. д. Останніми роками активно впроваджують нові види засобів комунікаційного сервісу: універсальна комунікаційна система «Меридіан-1», телекомунікаційна система СП УТЕЛ, мобільний

(стільниковий) радіотелефонний зв'язок, система пошукового радіовиклику тощо.

- 4 -

«Меридіан-1» — цифрова комунікаційна система, призначена для передавання мови, даних, текстів і символів відповідно до міжнародних стандартів ІВВМ. До неї можна під'єднувати будь-які периферійні пристрої, що відповідають міжнародним стандартам: телефонні апарати, пристрої для виклику, персональні комп'ютери, телефакси, телекси, великі ЕОМ, електронні поштові скриньки тощо, використовуючи існуючі телефонні лінії, «Меридіан-1» ПоєДнує різноманітні периферійні пристрої в єдину інформаційну мережу. її абоненти одержують доступ до комунікаційних послуг, властивих лише окремим мережам зв'язку (наприклад, стільниковий радіотелефонний зв'язок). У такій мережі всі пристрої користуються єдиною «мовою», що дає змогу записувати мовні повідомлення на персональний комп'ютер, відправляти факси і мовні повідомлення безпосередньо з комп'ютерів у визначений час і визначеним адресатам, автоматично сортувати телефонні дзвінки та ін.

В Україні у сфері телекомунікацій спільне підприємство УТЕЛ здійснює міжнародний і міжміський зв'язок та зв'язок із районними центрами України. У багатьох містах відкриті спеціальні локальні АТС для юридичних осіб, які зв'язують із будь-яким абонентом у світі з першого набору.

Серед бізнесменів і менеджерів найбільше користувачів стільникового зв'язку. Найпотужніші оператори стільникового зв'язку в Україні ТІМС забезпечують корпоративний мобільний зв'язок (групи користувачів, що належать до певної юридичної особи, спілкуються між собою за пільговими тарифами); доступ до Інтернету без використання комп'ютера; традиційний доступ до Інтернету (мобільний телефон + комп'ютер); офісні послуги (прийом/передавання даних і факсів засобами мобільного зв'язку) тощо.

Дешевший, а іноді зручніший від стільникового, пейджинговий зв'язок. Пейджинг — це система пошукового радіовиклику у формі локальної відомчої системи (до 1000 абонентів) або системи загального користування, за допомогою яких можна передавати цифрову, усну або письмову інформацію власнику кишенькового пейджера. Такі системи дають змогу обслуговувати багато незалежних користувачів із різним рівнем сервісу.

Останніми роками одним із найпоширеніших засобів зв'язку стає телефакс. За можливостями телефакси класифікують на прості, без пам'яті; апарати з пам'яттю (утримують в електронній пам'яті кілька сторінок прийнятої інформації); телефакси з автовідповідачами (запис/ відтворення мовних повідомлень).

Залежно від того, на який матеріал виводиться інформація, розрізняють телефакси з термодруком (використовують термопапір) і апарати, які друкують на звичайному папері (способом термоперенесення, лазерного або струминного друку).

Сучасні засоби оргтехніки в основному персоніфіковані, тобто призначені для індивідуального використання працівником у процесі менеджменту. Йдеться про деталізовану форму використання засобів оргтехніки. Це абезпечує індивідуальне використання їх кожним працівником на своєму робочому місці (якщо вони потрібні я постійного застосування), колективно — групою співробітників однієї робочої кімнати, дільниці, підрозділу (як-то вони необхідні для виконання епізодичних операцій).

Однак потужність багатьох із них повною мірою не може використати один працівник. Тоді застосовують централізовану форму — для механізації виконання деяких видів робіт у масштабі установи. Вона полягає в організації спеціалізованих технічних підрозділів: копіюваль-но-розмножувальних центрів, диктофонних бюро тощо.

Іноді використовують змішану форму з різним ступенем переважання децентралізованої чи централізованої форми.

Науково-технічний прогрес у сфері механізації й автоматизації управлінської праці дуже динамічний, постійно з'являються нові засоби, пристрої, механізми, у розмаїтті яких досить складно зорієнтуватися. Компасом у цьому морі техніки мусять служити принципи доцільності, економічності, продуктивності, перспективності застосування обраних засобів для конкретних умов функціонування організації.
Питання 4. Основні напрями вдосконалення організації управлінської праці на сучасному етапі.

Накопичений досвід управління вітчизняними та зарубіжними успішно функціонуючими фірмами (компаніями), наприклад ІВМ, "Макдональдз", "Інтел", "Майкрософт" та ін. показує, що до основних напрямів удосконалення організації управлінської праці належать :

* Раціональний поділ і кооперування праці ;

* Оптимальна організація робочих місць та створення сприятливих умов для праці ;

- 5 -

* Постійне впровадження і використання раціональних способів виконання робіт і сучасних технологій управління ;

* Оптимізація режиму праці та відпочинку персоналу;

* Гуманізація праці, тобто зниження негативного впливу виробничих факторів на людей шляхом оптимального пристосування організаційної техніки до психологічних особливостей працівників ;

* Застосування прогресивних форм стимулювання управлінського персоналу;

* Впровадження організаційного нормування управлінської праці, зокрема застосування науково обґрунтованих нормативів структуризації апарату управління, його чисельності та управлінських процесів ;

* Організація праці з врахуванням її принципів спеціалізації, пропорційності, безперервності, ритмічності, паралельності
Висновки

1. Організація управлінської праці охоплює порядок, правила службової поведінки працівників управління, спрямовані на виконання поточних та перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками відповідно до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи. Раціональна організація праці в менеджменті підвищує її ефективність. Основою її є поділ і кооперація праці.

2. У зв'язку із збільшенням обсягів оброблюваної у процесі менеджменту інформації, широким застосуванням засобів механізації й автоматизації робіт виникають нові управлінські професії, поглиблюється поділ, кооперація та спеціалізація праці. Усе це потребує відповідної організації робочих місць, їх планування, обладнання, створення оптимальних умов для праці управлінців. Робочі місця працівників менеджменту необхідно облаштовувати з урахуванням кваліфікаційних, Формаційних, економічних, ергономічних, гігієнічних, естетичних, технічних та організаційних вимог до них.

3. Підвищенню ефективності управлінської праці сприяє вдосконалення робочого середовища загалом: дотримання наукових рекомендацій щодо освітлення, температурного режиму та рівня шуму в конторських приміщеннях, їх естетичного оформлення, механізації й автоматизації процесів оброблення інформації, регламентування управлінської праці.
^ Контрольні питання :
1. На чому грунтується типізація робочих місць працівників менеджменту організації?

2. Охарактеризуйте структурні складові положення про структурний підрозділ менеджменту організації та складові посадової інструкції працівника менеджменту організації.

3. Порівняйте переваги й недоліки різних типів планування службових приміщень для працівників менеджменту організацій.

4. Визначте основні вимоги до виробничого середовища працівників менеджменту.

5. Як класифікують засоби механізації й автоматизації управлінських робіт?

6. Що розуміють під плануванням робочого місця?

7. Які основні вимоги пред'являються до організації робочих місць?

8. Яким чином визначається перелік організаційної й обчислювальної техніки при оснащенні робочих місць працівників апарату управління?

9. Від чого залежить конкретний склад і зміст робіт з раціональної організації робочих місць в апараті управління?

10. Які існують основні напрями удосконалення організації управлінської праці?

Викладач : __________ Пронак І.М.

Схожі:

Організація робочих місць працівників менеджменту icon9. Організація праці План лекції
Функції І системи обслуговування робочих місць. Атестація І раціоналізація робочих місць
Організація робочих місць працівників менеджменту iconДо Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами

Організація робочих місць працівників менеджменту iconДисципліна «Економіка підприємства»
Стимулювання розвитку малих підприємств, створення робочих місць, регулювання цін
Організація робочих місць працівників менеджменту iconТеми курсових робіт з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
Атестація І раціоналізація робочих місць та їх роль у підвищенні ефективності виробництва
Організація робочих місць працівників менеджменту iconМіністерство аграрної політики та продовольства сумський національний аграрний університет
Дайте соціальну І економічну оцінку атестації робочих місць. Порядок її проведення
Організація робочих місць працівників менеджменту icon„Оцінка природного І штучного освітлення робочих місць виробничих приміщень”
Розглянуто на засіданні циклової комісії фундаментальних, професійно орієнтованих та спеціальних предметів відділення
Організація робочих місць працівників менеджменту iconЕлектробезпека робочих місць
Всі металеві частини електроустановок, які знаходяться під напругою, повинні бути заземлені шляхом з'єднання з нульовим проводом...
Організація робочих місць працівників менеджменту iconЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Менеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин....
Організація робочих місць працівників менеджменту iconСанітарно-гігієнічні вимоги до умов праці. Вимоги безпеки до розміщення обладнання
Мета: формування у майбутніх спеціалістів уміння розробляти І впроваджувати безпечні технології, обирати оптимальні умови І режими...
Організація робочих місць працівників менеджменту iconВимірювання температур при дослідженні нестаціонарних робочих процесів...
Тема: Вимірювання температур при дослідженні нестаціонарних робочих процесів в робочих камерах хлібопекарських печей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка