План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу
Скачати 102.6 Kb.
НазваПлан Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу
Дата конвертації04.07.2013
Розмір102.6 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13

Автоматизований переклад документів

план

 1. Основи автоматизованого перекладу документів.

 2. Системи машинного перекладу.

 3. Системи перекладу з функцією Translation Memory.

 4. Он-лайн перекладачі.

 5. Он-лайн словники.


Література:

 1. М.М.Скопень Комп’ютерні інформаційні технології: Навч. посібник.- К.: КОНДОР, 2005.-302 с.


Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу. Системи перекладу з функцією Translation Memory. Он-лайн-перекладачі. Он-лайн-словники. Електронні словники. Про­грами перекладу.

1. Основи автоматизованого перекладу документів

Комп'ютерний переклад — цікава і потрібна інформаційна тех­нологія. Це одна з найскладніших для програмістів задач.

До засобів автоматизації перекладу належать два види програм:

 • електронні словники;

 • програми перекладу.

^ Електронні словники — це засоби для перекладу з однієї мови на іншу окремих слів, які відображаються на екрані або є в документі.

Перші словники мали вигляд глиняних табличок, поділялися на дві частини. В одній частині записувалось слово однією мовою, а у другій — аналогічне за значенням слово, іншою, іноді з коротким поясненням.

Сучасні словники побудовані за таким самим принципом, проте вагомою перевагою їх є можливість негайно одержати переклад не­відомого слова без пошуку його у великих багатотомних паперових словниках.

Електронні словники можуть містити переклади сотень тисяч слів, вони є багатомовними з можливістю обрати напрям перекладу (наприклад, українсько-англійський). Крім того, забезпечують пе­реклад, окрім загальновживаних слів основного словника, спеціалі­зованих термінів.

Крім зазначених можливостей, електронні словники можуть бу­ти мультимедійними програмами, тобто користувач може прослухо­вувати слова у виконанні професійних дикторів, носіїв відповідної мови.

Електронні словники зручні для професійних перекладачів, які виконують більшу частину роботи з перекладу самостійно. Ними та­кож можуть користуватися люди, які в цілому знають іноземну, у випадках, коли потрібно не перекласти документ, а ознайомитися з його змістом.

Складнощі починаються тоді, коли необхідно швидко мати зв'язний переклад великих текстів, оскільки переклад багатосторін­кових документів потребує часу і великих коштів для оплати праці перекладача, або коли немає можливості і часу скористатися його послугами.

Тут на допомогу приходять програми перекладу, які одержують на вході текст, викладений однією мовою, і повертають текст на ін­шій мові, тобто автоматизують його переклад. Такі системи здійсню­ють переклад, ґрунтуючись на формальних знаннях мови (правила побудови речень та правила словотворення) та використанні словни­ків. Програма-перекладач спочатку аналізує текст на одній мові, а потім конструює його на іншій.

^ Сучасні програми перекладу дають змогу досить якісно перекла­сти технічну документацію, спеціалізовані тексти, однак якість різ­ко зменшується при перекладі художніх текстів.

Приклади недолугого використання машинних перекладачів ду­же добре простежувати, коли перекладаються на українську росій­ські тексти. У цьому випадку трапляються і "тато римський" замість "папа римський", і "джерело харчування" замість "джерело жив­лення", і "підлога дитини" замість "стать дитини". Таких прикладів безліч.

Надійний та якісний автоматичний переклад документів з однієї мови на іншу поки залишається недосяжним ідеалом. Причин для цього багато, і головна з них полягає в тому, що переклад тексту не зводиться до перекладу окремих лексичних одиниць. Перебороти цей бар'єр сучасні програми автоматичного перекладу поки що не можуть.

Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли рівня, який дозволяє ефективно використовувати їх на практиці для пере­кладу технічних текстів, які, на відміну від художніх, містять об­межену кількість мовних конструкцій і більше орієнтовані на одно­значну інтерпретацію.

Електронний перекладач зіштовхується зі специфічними труд­нощами. Це пов'язано з тим, що людина бачить слова в контексті. Семантично може бути більше десяти значень цього слова. Але пере­кладач (електронний також) має справу не з окремими словами, а з їхньою сукупністю, що суттєво ускладнює завдання.

^ Нині є дві концепції перекладу:

 • машинний переклад (автоматичний) — МТ (Machine Translation), при якому перекладач підтримує комп'ютер, тобто програма перекладає текст, який потім редагує перекладач. Такий підхід хороший для тих, хто знає предмет. Перекладач отримує "си­рий текст", який він допрацьовує, ґрунтуючись на своїх спеціальних знаннях;

 • автоматизований перекладCAT (Computer Aided Trans­lation), при якому перекладач приймає всі основні рішення, а ком­п'ютер лише підтримує перекладача. Комп'ютер не робить повного перекладу, а дає перекладачу можливість вибрати відповідну термі­нологію й зразки перекладів, які сам перекладач раніше вніс у базу даних — так звану перекладацьку пам'ять. Крім того, перекладач створює за допомогою "менеджера термінології" словник терміно­логії з багатьма додатковими функціями. Тому одержані від комп'ю­тера результати залежать від самого користувача. Така система — хороший помічник для професійного перекладача й, по суті, є удо­сконаленим підходом до електронної обробки тексту.

При автоматизованому перекладі велике значення має якість відповідного програмного забезпечення.
^ 2. Системи машинного перекладу

Системи машинного перекладу (МП) — це програми, що здій­снюють повністю автоматичний переклад. Головним критерієм про­грами є якість перекладу. Крім цього, для користувача важливими моментами є зручність інтерфейсу, легкість інтеграції програми з іншими засобами обробки документів, вибір тематики, утиліта по­повнення словника. З появою Інтернету основні постачальники си­стем машинного перекладу включили у свої продукти веб-інтерфейси, забезпечивши при цьому їхню інтеграцію з іншим програмним забезпеченням й електронною поштою, що дало змогу застосувати механізми МП для перекладу веб-сторінок, електронної кореспон­денції й он-лайн розмовних сеансів.

Роль технології машинного перекладу у справі подолання мов­них бар'єрів важко переоцінити. Програми-перекладачі виявляють­ся незамінними, коли виникає необхідність у перекладі зовсім різ­них за тематикою текстів, потрібно швидко зрозуміти зміст доку­мента іноземною мовою або проаналізувати багатомовну інформа­цію в Інтернеті.

Програми, основані на технології машинного перекладу, вико­ристовують як домашні користувачі (для перекладу особистої елек­тронної кореспонденції або змісту інтернет-сторінок), так і профе­сіонали — для підвищення ефективності процесів перекладу при об­робці великих обсягів спеціалізованих текстів.

Визнаним світовим лідером у галузі розробки систем машинного перекладу є компанія PROMT.
^ 3. Системи перекладу з функцією Translation Memory

Системи перекладу з функцією Translation Memory надають засо­би для так званого Machine Assisted Human Translation (МАНТ) — перекладу, що виконує людина за допомогою машини. Початкове призначення цих систем — полегшення роботи перекладачів при ло­калізації програмних продуктів і створенні термінологічних баз да­них. Потім системи почали розвиватися як допоміжний інструмен­тарій перекладача.

Translation memory (ТМ), іноді називають "накопичувачем пере­кладів", — це база даних, що містить набір раніше перекладених текстів. Основна ідея ТМ — "не перекладати той самий текст двічі". Один запис у такій базі даних відповідає "одиниці перекладу" (англ. translation unit), за яку береться одне речення (іноді — частина складносурядного речення або абзац). Якщо чергове речення вихід­ного тексту точно збігається з реченням, що зберігається у базі (точ­ відповідність, англ. exact match), воно може бути автоматично підставлене у переклад. Нове речення може дещо відрізнятися від того, яке зберігається в базі (неточна відповідність, англ. fuzzy match). Таке речення може бути також підставлене в переклад, але перекладач має внести необхідні зміни.

Крім прискорення процесу перекладу повторюваних фрагментів і змін, внесених у вже перекладені тексти, системи ТМ також забез­печують одноманітність перекладу термінології в однакових фраг­ментах, що особливо важливо при технічному перекладі. З іншого боку, якщо перекладач регулярно підставляє у свій переклад точні відповідності, витягнуті з баз перекладів, без контролю їхнього ви­користання в новому контексті, якість перекладеного тексту може погіршитися.

Більшість систем ТМ підтримують створення й використання словників користувача, створення нових баз даних на основі пара­лельних текстів (англ. alignment), а також напівавтоматичне витя­гування термінології з оригінальних і паралельних текстів.

^ Використання технології Translation Memory найефективніше:

 • для перекладу документів, що мають високий ступінь повто­рюваності бізнес-користувачами (експортно-імпортні контракти, технічна документація, опис продуктів, інструкції та подібні доку­менти);

 • підвищення продуктивності праці професійних перекладачів, рятуючи їх від потреби повторного перекладу того, що перекладено раніше.

Компанія PROMT пропонує користувачам системи перекладу, які інтегрують можливості технології Translation Memory і машин­ного перекладу.

Серед них такі:

 • перекладачі для бізнесу PROMT Professional 8.0, PROMT Professional Double 8.0 Гігант, а також мережева версія перекладача PROMT Professional 8.0 — системи машинного перекладу, до складу яких входить компонента для створення, поповнення і використан­ня у роботі баз перекладів ТМ;

 • PROMTExpert8.0, містить усі можливості PROMT Professional 8.0, а також інтегрується з популярними системами Translation Memory компанії SDL-Trados;

 • PROMT Translation Suite — система, яка включає технологію Translation Memory і технологію машинного перекладу, розроблені компанією PROMT.


4. Он-лайн-перекладачі

Служби он-лайн-перекладу виконують переклад безпосередньо у вікні веб-браузера, не вимагаючи встановлення програми-перекладача на комп'ютер користувача. При цьому, як правило, є обмежен­ня на обсяг тексту, що вводиться.

Розглянемо окремі приклади таких систем.

^ Yahoo Babel Fish (www.babelfish.yahoo.com). Одна з перших сис­тем автоматичного перекладу в Інтернеті була запущена в 1997 р. компанією AltaVista, але потім перейшла під керівництво Yahoo, яка інтегрувала технологію Babel Fish у власні продукти Search та Toolbar і оснастила сервіс підтримкою нових мов. Он-лайн-перекладач дає змогу перекладати на 38 мовних напрямів фрагменти тексту довжиною до 150 слів, а також сторінки веб-сайтів. Якість пе­рекладу з англійської на російську, яку забезпечує Babel Fish, як правило, така сама або перевищує якість Google Translate, але по­ступається Translate.ru. При перекладі втрачається розбивка на аб­заци.

Translate.ru (www.translate.ru). Цей сервіс представлений ком­панією PROMT. Переваги його у тому, що до його складу входять од­разу два продукти: п'ятимовний іноземний словник VER-Dict 2.0 on­line та автоматичний перекладач, що дає змогу перекладати не тіль­ки тексти великого обсягу, але й веб-сторінки зі збереженням оформ­лення.

Про словник можна сказати, що за якістю й обсягом статей, які зберігаються в його базі, він дещо слабший, ніж Lingvo Online, чого не скажеш про перекладач текстів, який здатен працювати аж у 24 різних мовних напрямах. У складі он-лайн-служби PROMT та­кож є спеціалізовані словники, для доступу до яких необхідно заре­єструватися на сайті сервісу.

Google Translate (translate.google.com I translate _t). Сервіс ав­томатичного перекладу текстів і веб-сторінок цієї компанії, схожий з он-лайн-перекладачем компанії PROMT, але за функціональністю, швидкістю роботи й зручністю інтерфейсу кращий.

Має 30 напрямів перекладу, причому підтримуються не тільки європейські мови, але й японська, китайська, корейська та араб­ська, а також можливість працювати з веб-сторінками та пошукови­ми запитами.

На особливу увагу в Google Translate заслуговує додатковий ін­струментарій. За допомогою нього користувач сервісу може протя­гом лічених секунд додати на свій сайт модуль автоматичного тран­слювання сторінок з однієї мови на іншу, а також налаштувати в браузері миттєвий переклад слів з англійської. Якість перекладу з англійської на російську, виконаного Google Translate, найчастіше нижча, ніж в Translate.ru, але такої кількості напрямів перекладу не має жодна інша система.

^ Windows Live Translator (windowslivetranslator.com). Це роз­робка компанії Microsoft. Може перекладати введений користува­чем текст (до 500 слів) і веб-сторінки, надаючи оригінал документа й результат його обробки у двовіконному інтерфейсі, що спрощує ана­ліз перекладеної інформації. На відміну від більшості інших авто­матичних перекладачів, Windows Live Translator не дозволяє пере­кладати з англійської на російську, хоча й має можливість перекла­ду з російської на англійську.

Так само, як і Google Translate, цей перекладач можна розмісти­ти на власному сайті і за допомогою панелі інструментів Windows Live Toolbar інтегрувати в браузер Internet Explorer.

Безкоштовний он-лайн-переклад можна зробити також за адре­сами:


5. Он-лайн-словники

Он-лайн-словник — це електронний словник, розміщений в Ін­тернеті, з функцією пошуку, іноді з можливістю перемикання зміни мови перекладу. Як правило, функціональність он-лайн-словника аналогічна до функціональності електронного оф-лайн-словника (програмного) в частині пошуку словникового матеріалу з деякими обмеженнями, наприклад, неможливість пошуку словоформ, ста­лих виразів, ідіом і пошуку фрагмента тексту. Інформація, яка нада­ється сервісами он-лайн-словників, часто менш об'ємна. На відміну від програмного електронного словника, он-лайн-словник має одно­сторонню інформаційну спрямованість і не є інтерактивним у плані розширюваності, модифікації та додавання словникових баз кінце­вим користувачем.

Типовими представниками цього класу перекладачів є:

 • Lingvo Online,

 • Rambler-словники,

 • Langtolang Multilingual Dictionary.

Lingvo Online (lingvo.ru/lingvo). Он-лайн-словник Lingvo Online забезпечує переклад слів з російської, і навпаки, на такі п'ять мов: англійську, німецьку, французьку, іспанську та італійську. Доступ­ні кілька великих словників, у тому числі й тематичних, передбаче­но віртуальну клавіатуру. Особливістю Lingvo Online є підтримка додаткових інтернет-модулів, що спрощують взаємодію із сервісом. Наприклад, користувачі Windows Vista можуть встановити в систе­му невеликий "гаджет" і працювати з он-лайн-словником з бічної панелі, а прихильники Internet Explorer й Firefox можуть взяти на озброєння спеціальні розширення для браузерів і перекладати не­знайомі слова одним натисканням миші.

^ Rambler-словники (www.rambler.ru/dict). На сьогодні доступні чотири словники: новий англо-російський словник В.К.Мюллера, російсько-англійський словник під керівництвом професора А.І. Смирницького, німецько-російський словник за редакцією К. Лейна та російсько-німецький словник М.Я. Цвіллінга.

Для роботи з Rambler-словниками необхідно вибрати у меню від­повідний напрям перекладу, ввести слово відповідною мовою та клікнути на клавішу ЗНАЙТИ для перегляду перекладу. За замов­чуванням словникові статті відображаються у скороченому варіанті (без фонетичної транскрипції, прикладів слововживання). Для пере­гляду матеріалів у розгорнутому вигляді потрібно перейти за поси­ланням ПОВНІСТЮ або клацнути на заголовку статті.

Langtolang Multilingual Dictionary (www.langtolang.com). За­вершимо перелік он-лайн-словників згадуванням ще однієї служби, що включає понад 30 мов. Усі словникові статті, які надаються сер­вісом, малоінформативні. Стає зрозумілим, що розробникам довело­ся пожертвувати якістю словників, щоб збільшити їхню кількість. А втім, популярність серед користувачів від цього не зменшилася.

Схожі:

План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconІнформаційні технології в професійній діяльності окр "спеціаліст"...
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи перекладу складноструктурованого текстового матеріалу за допомогою...
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconТема: Переклад за допомогою системи машинного перекладу promt
Мета: опанувати процес перекладу текстів з використанням програми-перекладача promt, познайомитися з основними функціями системи
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconПрагматичні аспекти перекладу в працях учених
Саме тому вивчення прагматичних аспектів перекладу становить одну із центральних завдань теорії перекладу (Комісарів, 1999)
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconII. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної...
Опрацювання термінологічного апарату лекцій «Методологія усного (послідовного) перекладу та синхронного перекладу»
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconІнформаційні технології в професійній діяльності окр "спеціаліст"...
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи форматування, стилістичного опрацювання текстового матеріалу за...
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconДжорджа Орвелла "1984"
Актат, тому переклади деяких назв та слів-термінів може відрізнятися від загальновживаного. Якщо у когось буде бажання поспілкуватися...
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconВизначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слова: Proprietorship
Визначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слів: To transfer ownership
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconOf translation theory
Основи перекладу: теорія та практика: Навчальний посібник (англійською мовою). – К.: Вид-во іів ну «оюа», 2011. – 292 с
План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconРозклад занять для студентів І-ІІІ курсу факультету технічного перекладу

План Основи автоматизованого перекладу документів. Системи машинного перекладу iconК 68 Теорія І практика перекладу (аспектний переклад): Підручник....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка