Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Скачати 242.67 Kb.
НазваМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Сторінка1/3
Дата конвертації03.07.2013
Розмір242.67 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНКафедра міжнародної інформації
Укладачі: проф., д.політ.н. Макаренко Є.А.

доц., к.політ.н. Панченко Ж.О.

міжнародне інформаційне правоРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності


6.030500 «Міжнародна інформація»
Затверджено

на засіданні кафедри

міжнародної інформації

^ Протокол № 1/2013.1

від "30" січня 2013 р.

Завідувач кафедри

____________ Копійка В.В.

Директор інституту

____________Копійка В.В.

КИЇВ - 2013


Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне інформаційне право».

Укладачі: д.політ.н., професор Макаренко Євгенія Анатоліївна

к.політ.н., доцент Панченко Жанна Олегівна

Лектор: к.політ.н., доц. Панченко Ж.О.
Викладач: к.політ.н., ас. Фролова О.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2013 р.
___________________________

^ Підпис голови НМК факультету/ інститутуПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна «Міжнародне інформаційне право» є нормативною дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності «міжнародна інформація» напряму підготовки 0305 – «міжнародні відносини» і викладається в ІІ семестрі IV курсу в обсязі 54 години (1 заліковий кредит за Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться на виконання індивідуальних завдань, форма підсумкового контролю - залік.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Міжнародне інформаційне право» призначена для ознайомлення студентів із становленням та розвитком системи міжнародного інформаційного права як особливої галузі міжнародного права.

Мета та завдання курсу: вивчення процесів міжнародної комунікації; правового регулювання міжнародного інформаційного поля; системи, структури та змісту інформаційного законодавства; застосування міжнародно-правової і національної норми у арбітражній та судовій практиці; формування навичок аналітичного коментування окремих законодавчих актів.

У результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти наступні знання та вміння:

 • зміст основних понять міжнародного інформаційного права;

 • роль міжнародного інформаційного права у системі права;

 • зміст основних конституційних положень щодо прав людини та права на комунікацію;

 • зміст міжнародно-правових актів та законів зарубіжних країн у галузі інформації і комунікації;

 • організацію інформаційно-правового забезпечення національних органів влади, юридичних та фізичних осіб, комп’ютерних мереж та систем;

 • застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Нормативний курс «Міжнародне інформаційне право» має значення для підготовки спеціалістів будь-якої галузі міжнародного та внутрішньодержавного права, зокрема конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального, права інтелектуальної власності, права засобів масової інформації тощо.

Змістовий модуль навчальної дисципліни складають теми 1 - 9.

^ Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Міжнародне інформаційне право» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система оцінювання знань студентів розроблена з метою сприяння формування системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи студентів впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених ECTS.

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

^ Контроль знань

Оцінювання знань і умінь студентів здійснюється шляхом опитування, виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), та семестровий (СК) контроль.

Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100-бальною шкалою


Параметри

Змістовий модуль

(ЗМ)


Разом

(підсумкова оцінка (СК))

Шкала

100

100

Вагові коефіцієнти

-

-

Оцінка в балах

0-100


0-100


і мають наступні складові:

 • поточний контроль (ЗМ):

 • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 30 балів (до 10 балів за кожне з трьох індивідуальних завдань: 10 балів – за бездоганне виконане завдання; 9 балів – за одну помилку, похибку; 7, 8 балів – за виконання завдання з суттєвими помилками та похибками, 1 – 6 бали – за незадовільне виконання завдання, 0 балів – за невиконане завдання);

 • усні виступи та письмові доповіді на практичних заняттях – до 40 балів (10 балів – за бездоганний виступ та ґрунтовну доповідь з використанням різних джерел, 9 балів – за бездоганний виступ та захищену з зауваженнями доповідь, 7, 8 балів – за виступ та захищену з зауваженнями доповідь, 1 – 6 балів – за виступ (доповнення) та незадовільно захищену доповідь, 0 балів – за невиконаний виступ та доповідь);

 • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 30 балів (1 бал за кожну вірну відповідь тестового завдання), проводиться на останній лекції змістового модуля;

 • оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою):


СК = ЗМ (Оцінка в балах)

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться національну шкалу.
^ Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

зараховано

85 – 89

4

75 – 84

65 – 74

3

60 – 64

35 – 59

1 – 34

2

не зарахованоЯкщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), або не має модульних оцінок, у відповідних графах залікової відомості виставляються нулі „0”, а у графі заліку – відмітка про не допуск. У цьому випадку підсумкова оцінка з дисципліни також дорівнює нулю.

^ НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


теми
^

Назва темиКількість годин

Лекції

Семінарські


заняття

самостійна

робота студента

контрольна

модульна

роботавсього

в т. ч.

виконання

домашніх

завдань


1

Міжнародне інформаційне право як особлива галузь міжнародного права

2

2

2

2

Джерела міжнародного інформаційного права

2

2

23

Правове регулювання міжнародного співробітництва у сфері інформації комунікації: загальні положення

2

-

4


4

Нормативна діяльність міжнародних організацій у сфері інформації і комунікації

2

2

25

Міжнародно-правове регулювання масової комунікації

2

2

2

2
6

Міжнародно-правове регулювання телекомунікацій та Internet

2

2

2

2
7

Правове регулювання міжнародного співробітництва у сфері інформаційної інтелектуальної власності

2

2

28

Міжнародно-правові аспекти глобальної інформаційної безпеки

2


-

4

2
9

Міжнародно-правові аспекти інформаційної діяльності України

Модульна контрольна робота

2


(1)


2

2
1

^ Всього за змістовим модулем:


18

14

22

6

1

Всього годин 84, з них:

18

14

22

6

1

Загальний обсяг 54 год., в тому числі:

Лекцій – 18 год.

Лабораторні заняття – 14 год.

Самостійна робота – 22 год.

^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,
  1   2   3

Схожі:

Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Міжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка