Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012
НазваДокументознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012
Сторінка4/4
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4
Тема:ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Мета: засвоїти методику створення вторинних документів

Лабораторне і методичне забезпечення:

персональні комп'ютери, роздатковий матеріал.

^ Теоретичні відомості

Інформаційна діяльність — це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Основними видами інформаційної діяльності є створення, пошук, аналітико-синтетична обробка, використан­ня, поширення та зберігання інформації. Інформаційна діяльність — це сукупність процесів збирання, аналізу, пере­творення, зберігання, пошуку і поширення документної інфор­мації. Вона спрямована на якісне оперативне забезпечення споживачів інформацією відповідно до їхніх потреб.

Ефективне проведення інформаційної діяльності передба­чає розуміння кінцевого результату діяльності (мети діяль­ності), наявність суб'єкта — того, хто її виконує (суб'єкта інформаційної діяльності), об'єкта — того на кого спрямо­вано виконання завдання (об'єкта інформаційної діяльно­сті); наявність джерел, форм, методів виконання завдання (про­цесів інформаційної діяльності) та результатів інформацій­ної діяльності (інформаційних продуктів).

Визначальною умовою якості наукової обробки документів є досягнення відповідності змісту вихідних документів інфор­маційній потребі споживача. При цьому застосовують методи інформаційного аналізу і синтезу, загальну і спеціальну методику підготовки й оформлення інформаційних доку­ментів. Референт-аналітик має володіти не лише знаннями, вміннями і навичками в галузі аналітико-синтетичної оброб­ки документів, загальною і спеціальною методикою створення інформаційних документів, а й орієнтуватися в проблемах базової діяльності споживача інформації. Тому наукову об­робку документів найчастіше виконують бібліотеки або інфор­маційні служби на конкретне (індивідуальне чи колективне) замовлення користувачів. Таким чином, процеси збирання (виявлення, пошуку), наукового перетворення (аналітико-син­тетичної обробки) документованої інформації є етапами більш загального процесу — інформаційної діяльності.

Інформаційна продукція — це матеріалізований резуль­тат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підпри­ємств, установ та організацій. Під інформаційною продукцією розуміють сукупність інформаційних документів, баз даних і послуг. Конкретний зміст цього поняття сформульовано та­ким чином: інформаційний продукт (продукція) — це доку­ментована інформація, підготовлена і призначена для задово­лення потреб користувачів. Інформаційні продукти наукової обробки документів — документально зафіксована інформа­ція як результат і засіб аналітико-синтетичної діяльності.

Інформаційний документ (ІД)— це документ система­тизованих або узагальнених відомостей про опубліковані чи неопубліковані дані з першоджерел, виготовлений організаці­ями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність. Ін­формаційні документи містять систематизовані знання про первинні опубліковані й неопубліковані документи у формі описів, анотацій, рефератів на окремі документи або у формі оглядів групи документів певної тематики чи виду (статті, книги, нормативно-технічна документація, звіти про науково-дослідні і дослідно-наукові роботи, депоновані рукописи, ди­сертації, ресурси інтернет тощо).

Бібліографічний документ — це інформаційний доку­мент упорядкованої сукупності бібліографічних записів.

Реферативний документ — це інформаційний документ сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами. Реферат — це короткий виклад змісту документа чи його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом.

Оглядовий документ — це інформаційний документ од­ного чи кількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел. Основну скла­дову документа становить огляд — концентрований виклад

10 е.,; 1

змісту сукупності документів з певної теми за певний промі­жок часу.

Аналітичний документ — це інформаційний документ, що є результатом аналізу, синтезу й оцінювання змісту значної кількості первинних документів з певної теми (проблеми) за певний проміжок часу. Часто такі ІД називають оглядово-аналітичними.

Рівень згортання первинної інформації, характер вторин­ної інформації як відображення інформаційних потреб (за­питів) споживачів є провідними ознаками вторинних доку­ментів. За цими критеріями відрізняють бібліографічні, рефе­ративні, оглядові й аналітичні вторинні документи, що мають як загальні, так і специфічні ознаки видового розмаїття.

Бібліографічні документи класифікують за різними озна­ками: за цільовим призначенням — державні, науково-до­поміжні, рекомендаційні, професійно-виробничі; за об'єктом бібліографування — універсальні, багатогалузеві, галузеві, те­матичні, персональні, бібліографічні, краєзнавчі; за методом бібліографування — вибіркові, реєстраційні, сигнальні, аното­вані, реферовані, оглядові; за часом виходу в світ — поточні, ретроспективні, перспективні; за ознакою приналежності — видавничі, книготорговельні, бібліотечні; за формою організації матеріалу — бібліографічний покажчик, бібліографічний спи­сок, бібліографічний огляд, бібліографічний бюлетень, бібліо­графічний журнал, допоміжний покажчик до видання.

Реферативні документи поділяють на різновиди за таки­ми ознаками: за цільовим призначенням — загальні і спеціалі­зовані; за належністю до певної галузі знання — реферати із суспільних, гуманітарних, природничих, точних, технічних і прикладних наук, з економіки; за способом характеристики первинного документа — реферати-конспекти, в яких послідов­но викладають в узагальненому вигляді зміст усього первин­ного документа, а також проблемно-орієнтовані реферати, що акцентують увагу споживача на окремих темах або пробле­мах первинного документа; за обсягом та глибиною згортан­ня — короткі, обсяг яких обмежений 850 друкованими зна­ками, і розширені, обсяг яких може становити 10—15 % обся­гу первинного документа; за кількістю джерел реферування — монографічні, складені на один первинний документ, реферати-фрагменти, складені на окрему частину первинного документа, його розділ, підрозділ, параграф, оглядові або зве­дені, групові реферати; за формою викладу — текстові, ан­кетні (позиційні), табличні, телеграфного стилю, схематичні, ілюстровані, змішані; за методом викладу — реферати-екст-ракти, перефразовані, аспектні, які створюють на основі фор­малізованих методик; за способом підготовки — інтелекту­альні, складені на основі інтуїтивних уявлень про значимість змісту первинного документа, а також автоматизовані; за авторським виконанням — авторські або автореферати і не-авторські або ті, які склала інша особа (референт-аналітик).

Оглядово-аналітичні документи за ознакою глибини ана­лізу змісту першоджерел поділяють на бібліографічні, рефера­тивні й аналітичні огляди, об'єднуючи в одну групу інформа­ційних оглядів. Є класифікації, за якими огляди поділяють на огляд літератури (першоджерел) як джерело бібліографічної інформації та огляд стану розробки проблеми (теми, питання). Виділяють також орієнтаційні (бібліографічні) і пізнавальні огляди і т. ін. Тобто нині немає єдиної класифікації оглядів.

Кожний з видів бібліографічних, реферативних, оглядово-аналітичних документів має свої специфічні характеристики і методику створення.

^ Хід роботи

1.Запустіть програму OpenOffice.

Відкриється порожня книжка(в іншому випадку створіть нову книжку).

2.Створити Таблицю№1 класифікації бібліографічних документів за різними озна­ками:

за цільовим призначенням ;

за об'єктом бібліографування;

за методомбібліографуванняі;

за часом виходу в світ ;

за ознакою приналежності;

за формою організації матеріалу

^ 3.Створити Таблицю №2 поділу реферативних документів на різновиди за ознаками:

за цільовим призначенням ;

за належністю до певної галузі знання ;

за способом характеристики первинного документа ;

за обсягом та глибиною згортан­ня ;

за кількістю джерел реферування ;

за формою викладу;

за методом викладу ;

за способом підготовки ;

за авторським виконанням

^ 4.Знайти представлення УРЖ "Джерело" в мережі Internet


 1. Здійснити пошук документа за автором, назвою (чи за словами з назви) видання, на­звою журналу, тематичними розділами, роком видання, а також за будь-яким терміном з тексту (крім службових слів).

5.Результати пошуку записати у файл або ж роздрукувати у вигляді тексту.

Оформити звіт.
Індивідуальне завдання.
Виконати відповідне варіанту завдання


Контрольні питання:

 1. Реферативний збірник?

 2. Експрес-інформація?

 3. Інформаційний листок?

Література

1.Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003.
— Введ. 2004.01.07. — М., 2004.

2.Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо­вания и правила составления: межгос. стандарт: ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с.

3.Бідбаєр, В. До концепції вітчизняної системи реферу­вання та видання реферативної інформації / В. Бідбаєр, Л. Ко-тенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 21—22.

4.Блюменау, Д.И. Проблемы свертывания научной инфор-
мации/ Д.И. Блюменау. — Л., 1982. — С. 11 — 24.

5.Сілкова, Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності / Г.В. Сілкова // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: міжвуз. зб. наук. пр. — Рівне, 1997. — С. 188 — 193.

6.Соляник, A.A. Документні потоки та масиви: навч. посіб. / Харк. держ. акад. культури. — X., 2000. — 112 с.

Лабораторна робота №8

Тема:ПІДГОТОВКА ОГЛЯДОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Мета: засвоїти методику створення оглядових документів

Лабораторне і методичне забезпечення:

персональні комп'ютери, роздатковий матеріал.

^ Теоретичні відомості

Оглядовий документ — це інформаційний документ, який містить один або кілька оглядів. Він відображає зміст основ­них первинних документів з певної проблеми (теми, питання), оцінку їх на основі їхньої аналітично-синтетичної обробки. Його основу становить огляд.

Огляд — це текст, який містить концентровану інформа­цію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення відомостей з великої кількості пер­шоджерел з певної теми за певний проміжок часу.

Оглядовий документ як вторинний (інформаційний) доку­мент має певні специфічні риси: 1) це інформаційна модель ста­ну, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми; 2) це узагальнена характеристика кількох чи сукупності документів.

Оглядові документи класифікують за різними ознаками. За глибиною згортання інформації розрізняють аналітичні огляди, які містять аргументовану оцінку інформації, реко­мендації з її використання і реферативні огляди описового характеру. Крім того, готують бібліографічні огляди, які мі­стять характеристики первинних документів як джерел інфор­мації, що появилися за певний час або об'єднані якоюсь спільною ознакою. Другий та третій види оглядів часто нази­ваються інформаційними оглядами.

За цільовим призначенням та методикою створення роз­різняють такі види оглядових документів: експрес-інфор-мація, бібліографічний огляд, реферативний огляд, огляд обґрунтування, щорічний огляд, щорічна доповідь, оглядова довідка тощо.

Інформаційний огляд посідає провідне місце в системі інформаційних документів. Його особливістю є те, що інфор­маційний огляд складають шляхом логічної обробки доку-ментної інформації з метою одержання вихідного знання про стан, розвиток і можливі шляхи вирішення проблеми. Отже, підготовка оглядової інформації — це не стільки опис, уза­гальнення документної інформації, скільки аналіз стану та розвитку проблеми на основі використання різноманітних дже­рел інформації.

Інформаційна характеристика проблеми має бути всебічною і повною. Тому, створюючи оглядові документи, враховують як опубліковані, так і неопубліковані документи, оскільки інформаційний огляд має не лише відповідати запитам спо­живача інформації, а й надавати максимум потрібної інфор­мації. Відбираючи інформацію, враховують різні погляди на можливість вирішення проблеми. Логічність викладу інфор­мації в оглядовому документі має поєднуватися зі змістовою характеристикою відібраних документів. У зв'язку з цим рефе-рент-аналітик має володіти темою огляду, мати так званий ап­ріорний запас знань з теми.

Складаючи огляд, застосовують методи, властиві процесам підготовки інших документів: інформаційний аналіз, абстра­гування, синтез, узагальнення тощо. Саме створюючи оглядові документи, передбачають як критичну оцінку наявної інфор­мації, так і використання елементів наукового дослідження цієї інформації для одержання вихідного знання про стан і тенденції розвитку проблеми.

Оглядова інформація — це систематизована узагальнена інформація про стан об'єкта (предмета, питання). Під станом об'єкта розуміють його науковий або технічний рівень, органі­заційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Оглядова інформація виконує підсумкову, інтеграційну, концентраційну, оціночну, орієнтовну та евристичну функції. Поряд з бібліографічною, фактографічною і концептографічною оглядова інформація відіграє суттєву роль у розвитку будь-якої сфери людської діяльності.

Отримання оглядової інформації базується на таких про­цесах обробки документальних джерел інформації:

 • вилучення з документів, відбір і систематизація систе­ми даних і фактів, які характеризують основні аспекти стану об'єкта, що розглядається;

 • доповнення їх, уточнення змісту, оцінка новизни і значу­щості, перевірка достовірності і встановлення взаємозалежності;

 • логічне перетворення даних і фактів з метою отриман­ня нової інформації про стан об'єкта, тобто знання про досяг­нутий об'єктом рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Сукупність цих процесів становить зміст поняття "інфор­маційний аналіз і синтез". Поряд з бібліографічним аналі­зом і методами дисциплінарного аналізу різноманітних на­укових і технічних дисциплін він є одним із видів аналітико-синтетичної обробки документної інформації.

Інформаційний реферативний огляд містить системати­зовані дані і факти, узагальнену інформацію про стан розроб­ки питання без їхньої критичної (наукової, технічної, еконо­мічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформа­ційного огляду — орієнтування споживачів інформації на озна­йомлення зі станом розробки проблеми, питання.

Огляд обґрунтування призначається для доведення необ­хідності й доцільності проведення конкретного дослідження або розробки, вибору оптимальних шляхів (напрямів, методи­ки, принципового рішення), організації і планування роботи.

Щорічний огляд є базою для оцінки наукового, технічного, організаційно-економічного стану і тенденцій розвитку галу­зей науки, техніки, освіти, культури. Його готують на основі інформаційних матеріалів, що надійшли за поточний рік.

Щорічна доповідь містить відомості, отримані з першо­джерел, про першочергові невирішені проблеми і завдання, най­важливіші вітчизняні й світові досягнення і можливості ефек­тивного їх використання.

Оглядова доповідь містить відомості про окремі аспекти стану науково-практичних напрямів, проблем, об'єктів, органі­зацій тощо. Вона має суттєве значення для оцінки поточних змін стану питання (проблеми, теми), що розглядається.

Бібліографічний огляд — це огляд, який містить зв'язну і послідовну бібліографічну характеристику сукупності доку­ментних джерел з певного питання (проблеми, теми), що ви­йшли за певний період часу, а також бібліографічні описи цих документів. Слід розрізняти анотований бібліографічний список і бібліографічний огляд. У першому з них подають бібліографічний опис та анотацію документів, у другому — логічний послідовний виклад змісту первинних документів, їхній бібліографічний опис та огляд документів.

Бібліографічний огляд містить зведену характеристику документів, виконану на основі документографічного аналізу. У бібліографічному огляді подають узагальнений опис змісто­вих елементів, а також наводять формальні ознаки, характерні для цих видань. Цільове призначення таких оглядів — орієн­тація споживачів інформації в документних потоках, тобто надання допомоги споживачам у відборі з цих потоків необхід­них їм (релевантних) документів. Бібліографічні огляди, як і інша бібліографічна продукція, є формою не концептографіч-ного, а документографічного обслуговування. На відміну від анотованих покажчиків, у бібліографічному огляді першо­джерела подають у зіставленні один з одним як об'єднаних однією думкою, часто з оцінкою документів. У такому разі складають критичні або рекомендаційні огляди.

Бібліографічні огляди поділяються також на огляди но­вих надходжень (ті, що вийшли у світ в останній період — місяць, рік), джерелознавчі або тематичні, в яких розгляда­ються характер, призначення і тематика видань з певної теми чи предмета, огляди інформаційних видань (певної сукупності реферативних журналів, бібліографічних покажчиків тощо), на персональні огляди і т. ін.

Бібліографічний огляд має таку структуру: вступ, основна частина, висновки. Усі складові огляду об'єднані спільною ідеєю, доповнюють одна одну, створюють зв'язну, логічну, по­слідовну розповідь про документи. У вступі обґрунтовується вибір теми, її специфіка. В основній частині подають характе­ристику документів. У заключній частині підбивають підсумки, вказують додаткові видання, інколи — відомості про критичні статті, рецензії, бібліографічні посібники, БД з теми огляду.

Хід роботи

1.Запустіть програму OpenOffice.

Відкриється порожня книжка(в іншому випадку створіть нову книжку).

^ 2.Створити графічне зображення моделі забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією:

КОРИСТУВАЧ--------СИТУАЦІЯ---------СИТУАТИВНА БІБЛІОГРАФІЧНА СИСТЕМА---------ФРАГМЕНТИ ДОКУМЕНТІВ, ТЕКСТОВИХ ОБРАЗІВ СИТУАТИВНИХ ФАКТОРІВ

^ 3.Створити Таблицю 1:

Загальна схема підготовки огляду
A

B

C

Dп/п

Найменування стадії

Найменування етапу

^ Мета роботи

Найменування продукту роботи

 1. В діапазони А1:А2:А3 відплвідно вводимо : ПідготовчаОсновнаЗаключна і вводимо результати дослідження

5.Результати зберігаємо на зовнішньому носієві

Оформити звіт.
Індивідуальне завдання.
Виконати відповідне варіанту завдання


Контрольні питання:

 1. Як співвідносяться первинні і вторинні документи?
 1. У чому суть загальної і часткової методики створення вторинних документів?
 1. Що таке бібліографічний документ? У чому полягає його специфіка
 1. Які види реферативних документів вам відомі? У чому їх особливість?
 1. Назвіть особливості оглядових документів.
 1. Які види аналітичних документів вам відомі? Які особ­ливості структури документа?

Література

1.Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003.
— Введ. 2004.01.07. — М., 2004.

2.Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо­вания и правила составления: межгос. стандарт: ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с.

3.Бідбаєр, В. До концепції вітчизняної системи реферу­вання та видання реферативної інформації / В. Бідбаєр, Л. Ко-тенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 21—22.

4.Блюменау, Д.И. Проблемы свертывания научной инфор-
мации/ Д.И. Блюменау. — Л., 1982. — С. 11 — 24.
1   2   3   4

Схожі:

Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного...
Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconІ. Л. Кострицький “ 29 ” серпня 2012 р
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри господарського права та процесу 29 серпня 2012 року, протокол №1
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № від вересня 2010 р та на засіданні методичної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування»...
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні кафедри пом І сапр, протокол №4 від 16 листопада 2012 р., І науково-методичної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЕкзаменаційні білети з нормативної дисципліни
Затверджено на засіданні кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Протокол №10 від 18. 04. 2012 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №6 від «3» листопада 2010 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №2 від 19 січня 2011 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗадача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного...
Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка