Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика»
НазваМетодичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика»
Сторінка1/8
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ
ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «Економічна діагностика»


Тема 1. Економічна діагностика, її сутність, завдання, види, їх характеристика

Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування сутності та від­мінності термінологічних понять: діагностика, економічна діагнос­тика, діагностика економічної системи, діагностика проблеми, стра­те­гічна діагностика, бізнес-діагностика, діагностика банкрутства.

Економічна діагностика – це оцінка економічних показників ро­боти підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. Підсумком еко­номічної діагностики мають бути ґрунтовні висновки, що необхідні для прийняття термінових господарських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства. В окремих ви­пад­ках це можуть бути рішення про купівлю (продаж) підприємства або його частини, про закриття, реорганізацію тощо.

Економічна діагностика розглядається як комплексне дослідження господарської діяльності підприємства, основними завданнями якої є наступні:

 • оцінка стану господарської системи (підприємства) за умови об­меженої інформації;

 • оцінка режиму функціонування, його ефективності та стабіль­но­сті роботи підприємства;

 • визначення можливих варіантів економічної динаміки діяль­но­сті підприємства;

 • оцінка можливих наслідків управлінських рішень із огляду на ефек­тивність діяльності підприємства.

Існують різноманітні види економічної діагностики:

^ Ознака класифікації

Види економічної діагностики

За глибиною дослідження

 • експрес-діагностика

 • поглиблена діагностика

За змістом

 • тематична

 • ретроспективна

 • поточна

 • комплексна

 • перспективна

За часовим діапазоном

 • оперативна

 • стратегічна

За періодичністю

 • одночасна

 • періодична

 • перманентна

За характером дослідження

 • етіологічна

 • симптоматична

За суб'єктами проведення

 • внутрішня

 • зовнішня

 • змішана

За напрямками діяльності

 • комерційної

 • фінансової

 • маркетингової

 • управлінської

 • іншої


Основними джерелами інформації для проведення економічної діагностики діяльності підприємства слугують матеріали бухгал­тер­ської та статистичної звітності. Технологія проведення діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства має певний алгоритм та етапи (рис. 1).

^ Р
ис. 1. Алгоритм проведення діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств


На підставі узагальнення результатів експрес-діагностики діяль­ності підприємства здійснюють комплексну оцінку попередньо роз­ра­хованих показників ефективності та визначають зони, що потребують подальшого ґрунтовного аналізу.

Узагальнення результатів поглибленої діагностики діяльності під­приємства дає можливість сформувати аналітику системне уявлення про ефективність сформувати аналітику системне уявлення про ефек­тивність фінансово-економічної діяльності підприємства, його фінан­сову стійкість, ймовірність банкрутства тощо.
^ Термінологічний словник

Бізнес-діагностика – це ретроспективне, оперативне та перс­пек­тив­не комплексне дослідження господарської діяльності підпри­єм­ства, необхідне для обґрунтування його господарської політики на майбутнє.

Діагностика (від грец. diagnosticos – спроможний розпізнавати). Це розпізнавання стану об’єкта за другорядними ознаками.

Діагностика банкрутства – це система цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення кризового стану підприємства, який спричиняє загрозу його банкрутства.

Діагностика економічної системи – дослідження, орієнтоване на визначення цілей функціонування підприємства, методів їх досяг­нен­ня та виявлення недоліків.

Діагностика проблеми – аналіз величини та співвідношення па­раметрів організаційно-виробничої системи та ринкового середовища з метою визначення причин та місця виникнення проблеми.

Економічна діагностика – це процес розпізнавання й визначення негативних (кризових) явищ у діяльності підприємства на основі по­мічених локальних змін, установлених залежностей, а також особливо помітних явищ поточної підприємницької діяльності.

Стратегічна діагностика – це оцінка ефективності вибраної стра­тегії діяльності, дослідження стратегічної позиції підприємства за ок­ремими напрямами його діяльності, оцінка сильних та слабких сигна­лів, що отримує підприємство із зовнішнього середовища.
Тести

 1. Яке з наведених нижче тверджень є метою економічної діагнос­тики?

а) визначення факторного впливу на перебіг окремих видів діяль­но­сті (економічних процесів) у межах конкретного підприєм­ства;

б) формування плану дій для поліпшення поточного стану діяль­ності підприємства на основі прийняття конструктивних уп­рав­лінських рішень;

в) зменшення витратності функціонування підприємства;

г) максимізація прибутковості функціонування підприємства на ринку.

2.  Що є об’єктом економічної діагностики?

а) підприємство;

б) будь-яка економічна система;

в) суспільство;

г) економічні процеси (види діяльності) підприємства.

3.  Предметом економічно/діагностики є:

а) фінансова діяльність підприємства;

б) маркетингова діяльність підприємства;

в) вся виробничо-господарська діяльність підприємства;

г) усі вказані відповіді правильні.

4.  Які з наведених нижче аспектів відносяться до основних завдань економічної діагностики ?

а) обґрунтування і класифікація за пріоритетом проблем, із ви­рі­шен­ням яких стикається підприємство під час здійснення поточ­ної діяльності;

б) оцінка за допомогою відповідних методик поточного стану під­приємства;

в) розробка рекомендацій (плану дій) щодо поліпшення поточного стану діяльності підприємства;

г) усі вказані відповіді правильні.

5.  Які з наведених нижче методик використовуються в економічній діагностиці підприємства?

а) техніко-економічний аналіз;

б) горизонтальний, вертикальний та фінансовий аналіз на основі коефіцієнтів;

в) SWОТ-аналіз, маркетинговий аналіз;

г) усі вказані методики використовуються в економічній діагнос­тиці.

6.  У чому полягає відмінність економічної діагностики підприємства від його економічного аналізу?

а) системність;

б) комплексність досліджень;

в) розробка комплексу заходів щодо поліпшення стану під­при­єм­ства;

г) усі вказані риси є характерними особливостями економічної діа­гностики.

7.  Про яку економічну категорію йдеться, якщо вона представляє оцінку економічних показників роботи підприємства на ос­нові вив­чення окремих результатів з метою виявлення можливих перс­пектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних уп­рав­лін­ських рішень?

а) економічна діагностика підприємства;

б) економічний аналіз підприємства;

в) комплексне економічне дослідження;

г) системний аналіз.

8.  На які дисципліни опирається «Економічна діагностика»?

а) «Економіка підприємства»;

б) «Економічний аналіз»;»

в) «Фінансовий менеджмент»;

г) «Потенціал підприємства»;

ґ) «Економічна діагностика» ґрунтується на всіх вищевказаних дисциплінах.
Літературні джерела

 1. Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. по­сіб. для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал – К. : ЦНЛ, 2007. – С. 6–11.

 2. Городня Т. А. Економічна та фінансова діагнос­ти­ка : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : «Магно­лія 2006», 2008. – С. 7–34.

 3. Загорна Т. О. Економічна діагностика : навч. посіб. / Т. О. Загор­на. – К. : ЦНЛ, 2007. – С. 10–33.

 4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством / Л. О. Лі­го­­ненко. – К. : КДТЕУ, 2005. – С. 155–169.

 5. Мошенський С. З. Економічний аналіз : підручник для студентів ВНЗ / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бу­тинця. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – С. 655–668.

 6. Спасова Т. П. Економічна діагностика : опорний конспект лекцій / Т. П. Спасова. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 5–6.

 7. Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-еко­номічної діяльності підприємства : монографія / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ. – 2002. – С. 2–7, 65.


Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

При вивченні теми необхідно звернути увагу на методичні осо­бливості проведення діагностики галузі в цілому.

Концептуальна схема проведення аналізу галузі та конкурентного середовища:

 1. Визначення основних економічних характеристик галузі.

 2. Аналіз конкурентного середовища.

 3. Рушійні сили.

 4. Конкурентна позиція основних фірм.

 5. Аналіз дій конкурентів.

 6. Ключові фактори успіху.

 7. Перспективи галузі та її загальна привабливість.

Показники перспективи розвитку галузі:

  1. ріст ринку;

  2. якість ринку:

   • стабільність прибутковості;

   • прихильність покупців;

   • відношення покупців та виробників;

   • рівень заміни товарами-субститутами;

   • технологічні обмеження;

   • розвиток післяпродажного сервісу;

  3. пропозиція на ринку.

Показники конкурентоспроможності галузі:

 1. Ринкова позиція:

   • доля ринку;

   • збутова мережа;

   • мережа післяпродажного обслуговування.

 1. Виробничі можливості:

   • економічні показники виробництва;

   • доступність сировинних ресурсів;

   • можливості вносити зміни в продукти.

 1. Інжиніринг і підтримуючі послуги:

   • можливості по відношенню до ринкового положення;

   • здібності до виробничих інновацій;

   • якість продукції.

Оцінювання конкурентного середовища підприємства має здій­сню­ватись на підставі інформації про конкурентів, джерелами якої слу­гують:

 • всебічне вивчення товару;

 • відвідування спеціалізованих виставок;

 • ознайомлення зі звітами підприємств і конкурентів;

 • присутність на зборах акціонерів;

 • бесіди з службовими і торговими агентами;

 • аналіз реклами;

 • повідомлення у засобах масової інформації;

 • ознайомлення з результатами професійних досліджень;

 • дані спеціалізованих фірм;

 • інші джерела.

У загальному вигляді систематизація даних про конкурентів під­при­­ємства для проведення аналізу виглядає наступним чином (табл. 1):

^ Таблиця 1

Систематизація даних про конкурентів підприємства та їх аналіз

з/п

Основні показники

Власне підприємство

Підприємства-конкуренти:

1

2

3

1

Ємність ринку

2

Кількість сегментів

3

Потенціал

4

Маркетинг

5

Можливості збуту

6

Отриманий дохід

7

Можливості товароруху

8

Виробничі витрати

9

Отриманні прибутку

10

Перспективи розвитку та відтворення


Після отримання та систематизації даних про конкурентів здій­сню­ється їх обробка шляхом різноманітних форм аналізу (регресійного, кореляційного, факторного, дискусійного тощо) та розрахунків. Ре­зуль­тати цієї роботи і використовуються як інформація про конку­рентів.

Далі здійснюються групування зон бізнесу або виділення так зва­них стратегічних зон господарювання (СЗГ). При виділенні СЗГ вра­ховують наступне:


^ Рис. 2. Аналіз інформації про конкурентів
Стратегічні зони господарювання можуть розглядатися і як окре­мий сегмент ринкового середовища, на який підприємство має чи пла­нує мати вихід. Умовно СЗГ розподіляються на 4 сегменти, що утво­рюють відому матрицю БКГ (Boston Consulting Group). Сегментація ринку за допомогою цієї матриці дозволяє сформулювати основні напрямки стратегії підприємства, його розвитку, напрямки розвитку кож­ної СЗГ, обґрунтувати потреби підприємства в інвестиціях, визна­чити їх пріоритети.

Привабливість СЗГ визначається за формулою:

(1.1)

де П – привабливість СЗГ;

G – оцінка перспективи росту СЗГ;

R – оцінка перспективи рентабельності в СЗГ;

Tоцінка нестабільності бізнесу (у балах від 1 до 5);

 – питомі коефіцієнти, що відбивають індивідуальний підхід підприємства до вибору ринкової стратегії господарювання, тобто

Показники G , R визначаються за спеціальними шкалами бальних оцінок чинників, що впливають на ці показники.

Певного поширення, крім матриці БКГ, набули карти стратегічних груп, за допомогою яких визначаються конкурентні позиції основних фірм галузі. Студенти мають ознайомитись із методикою їх складання та мати уяву про їх переваги і недоліки.

З метою визначення перспектив розвитку галузі необхідно про­вер­нути увагу до галузевих ключових факторів успіху (КФУ) під якими розуміють дії з реалізації стратегії, конкурентні можливості, резуль­та­ти діяльності, які кожна фірма має забезпечити задля своєї конку­рентоздатності та досягнення фінансових успіхів.

КФУ залежить від: технології, виробництва, реалізації продукції, маркетингу, професійних навичок, організаційних здібностей та інших чинників. Кожна з цих груп чинників може оцінюватись у балах та мати певну значимість (у частках від 1).
Літературні джерела

 1. Гавва В. Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання / В. Н. Гавва, Є. А. Божко. – К. : Центр навч. літ., 2004. – С. 12–29.

 2. Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. посіб. / О. О. Геть­ман, В. М. Шаповал – К. : ЦНЛ, 2007. – С. 8–43.

 3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцін­ка / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 40–49.

 4. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства : під­руч­ник для вузів / А. А. Мазаракі та ін. – К. : Хрещатик, 1999. – С. 26–35.

 5. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Нєм­цов, Л. Є. Довгань – К. : ТОВ «УВПК», 2002. – С. 37–71.

 6. Спасова Т. П. Економічна діагностика : опорний конспект лекцій / Т. П. Спасова. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 6–7.

 7. Стратегический маркетинг : учебник для вузов. 3-е изд. / Р. А. Фат­хутдинов. – С.Пб. : Питер, 2003. – С. 195–209.


Термінологічний словник

Банк моделей – це сукупність механізмів та методичних ін­стру­ментів, за допомогою яких можна охарактеризувати ситуацію в межах підприємства.

Гнучкість підприємства – характеризується стійкістю його ді­яль­ності незалежно від всіх можливих зовнішніх впливів.

Ключові фактори успіху (КФУ) – це конкретні моменти в діяль­ності підприємства, на які йому слід звертати основну увагу та буду­вати стратегію своєї діяльності на ринку товарів та послуг.

Конкурентне середовище підприємства – це його ринкове ото­чен­ня, представлене суб’єктами господарювання різних форми влас­ності та приналежності, які діють у тій же сфері діяльності та мають вагомі конкурентні позиції на даному ринку.

Система аналізу інформації про конкурентів – це визначений на­бір методів аналізу отриманих даних, в основі якого лежить ста­тис­тич­ний банк даних та банк моделей.

Статистичний банк даних – це сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кількісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтісніше взаємозв’язок та взаємозалежність між факторами, що впливають на досліджуваний економічний процес і його результативність.

Стратегічні зони господарювання (СГЗ) – це групування зон бізнесу, засноване на виділенні стратегічно важливих елементів, за­галь­них для всіх зон.
Тести

1.  За якими з нижченаведених критеріїв оцінки відбувається систе­матизація даних про конкурентів та діагностика конкурентного середовища підприємства?

а) потенціал підприємства;

б) ємність ринку;

в) маркетинг;

г) можливості товароруху;

ґ) отримуваний дохід;

д) за усіма вищевказаними критеріями оцінки.

2.  Спроможність певного класу об’єктів (товар, підприємство) зай­мати визначену ринкову нішу, яка характеризує ступінь відпо­від­ності окремого класу об’єктів визначеним ринковим потребам: пропозиції (товару) – попиту на нього, підприємства – можли­вості забезпечити конкурентні переваги, – це:

а) конкурентоспроможність; в) стандартність;

б) якість; г) ємність ринку.

3.  Які конкурентні переваги товару ґрунтуються на якостях, що визначають його цінність для покупця (наприклад, скорочення вит­рат експлуатації, підвищення ефективності використання то­вару)?

а) зовнішні конкурентні переваги товару;

б) внутрішні конкурентні переваги товару;

в) ринкова сила товару.

4.  У якій послідовності відбувається діагностика конкурентного се­редовища підприємства?

а) отримання інформації, її систематизація за допомогою банку да­них та банку моделей, оцінка інформації та отриманих резуль­та­тів досліджень;

б) отримання інформації та її оцінка на основі отриманих резуль­татів;

в) отримання інформації, її систематизація за допомогою банку да­них та банку моделей, оцінка інформації та отриманих резуль­татів досліджень, визначення плану дій відносно до конкурентів;

г) всі відповіді правильні.

^ 5.  Які з вказаних факторів оцінки конкурентоспроможності є уза­гальнюючими з точки зору маркетингової концепції 5 «Р»?

а) товарна політика;

б) положення підприємства на ринку;

в) можливості збуту товару;

г) методи товароруху;

ґ) виробничий потенціал підприємства;

д) всі вказані фактори є узагальнюючими.

^ 6.  Які складові елементи включає внутрішнє середовище під­при­єм­ства для діагностики?

а) маркетингову;

б) фінансову;

в) виробничу;

г) кадрово-організаційну;

ґ) діагностика внутрішнього середовища включає всі вказані скла­дові.

7.  Які з вказаних нижче елементів відносяться до маркетингової складової діагностики внутрішнього середовища підприємства?

а) ринкова частка;

б) репутація підприємства і товарів;

в) витрати на розподіл;

г) ефективність товаропросування;

ґ) все вищевказане є маркетинговими складовими.

8.  Які елементи з наведеного нижче переліку не відносяться до фі­нан­сової складової діагностики внутрішнього середовища підпри­ємства?

а) фінансова стабільність; в) рентабельність інвестицій;

б) ціна акцій; г) виробничі витрати.

9.  Як називається ринкове оточення підприємства, представлене суб’єктами господарювання різних форм власності та прина­леж­ності, які займаються подібною сферою діяльності і мають сут­тє­ві конкурентні позиції на досліджуваному ринку?

а) статистичний банк даних про конкурентів;

б) система аналізу інформації про конкурентів;

в) діагностика конкурентного середовища;

г) конкурентне середовище підприємства;

ґ) ринкове середовище підприємства;

д) правильні відповіді г) і ґ).

10. Сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кіль­кісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтіс­ні­ший взаємозв’язок і взаємозалежність між факторами, які впли­вають на досліджуваний економічний процес і його резуль­та­тив­ність, – це:

а) банк моделей;

б) економічна діагностика;

в) статистичний банк даних;

г) економічний аналіз;

ґ) економіко-математичне моделювання ситуації.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні...
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації що до самостійного опрацювання окремої теми...
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології. Опорний конспект лекцій ” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва» для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації до вивчення самостійних тем та завдання індивідуальних контрольних робіт

Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення І підготовки...
«Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси І кредит» (за спеціалізованими програмами), 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconКнига містить методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем курсу...
В. В. Давидова та теорії укрупнення дидактичних одиниць П. М. Ерднієва. Авторами наведено зміст підготовчої роботи І ознайомлення...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації до тем самостійного вивчення з дисципліни «адміністративне право»
Професор кафедри адміністративної діяльності овс факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Методичні рекомендації до вивчення окремих тем дисципліни «Економічна діагностика» iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема №15. “Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, діагностика та диференціальна діагностика, лікувальна тактика”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка