Затверджую
Скачати 303.03 Kb.
НазваЗатверджую
Сторінка1/2
Дата конвертації27.06.2013
Розмір303.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

ПРОГРАМАпроходження стажування курсантами, слухачами 4-го курсу

напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій

в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Черкаси – 2013

Програма проходження стажування курсантами та слухачами 4-го курсу напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013 р. – 19 с.

У програмі розкриваються мета, завдання, зміст, особливості проходження стажування курсантами та слухачами на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Надані необхідні зразки звітних документів.
Авторський колектив:

Кришталь М.А. – кандидат психологічних наук, доцент;

Джулай О.М. – кандидат технічних наук, доцент;

Сташенко С.І. – кандидат історичних наук, доцент;

^ Черниш І.А. – начальник Центру практичного навчання;

Гора В.А. – начальник лабораторії з пожежно-профілактичної роботи та прогнозування.

Вітько В.В. – старший науковий співробітник лабораторії з пожежно-профілактичної роботи та прогнозування.

Редакція та комп’ютерна верстка: Киба Ю.В.Затверджую


Ректор Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля МНС України

генерал-майор служби цивільного захисту

М. А. Кришталь

«____» березня 2013 року

ПРОГРАМА


проходження стажування курсантів та слухачів 4-го курсу

напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ.

Стажування курсантів, слухачів (далі – стажисти) є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньо-професійної програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, метою якого є:


 • підготовка майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 • подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань, вмінь і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання майбутніх посадових інструкцій, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування у практичній діяльності;

 • формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку;

 • глибоке та всебічне вивчення ділових і моральних якостей стажистів з метою створення умов для їх оптимальної реалізації у подальшій практичній діяльності.

Стажування проводиться відповідно до Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів ДСНС України, затвердженого наказом МНС України від 1 грудня 2003 року № 461.

Загальну організацію стажування курсантів, слухачів та контроль за її проведенням здійснює лабораторія з пожежно-профілактичної роботи та прогнозування, яка:

 • спільно з ЦПН Академії, профілюючими кафедрами розробляє Програму, іншу навчально-методичну документацію для проведення стажування;

 • розробляє організаційну та супровідну документацію щодо проведення стажування;

 • забезпечує проведення всіх організаційних та консультаційних заходів (інструктажів, зборів), перед від’їздом курсантів, слухачів на стажування, надання стажистам необхідних документів;

 • повідомляє курсантів, слухачів про систему звітності за результатами стажування;

 • підтримує зв'язок з ГУ (У) ДСНС України з питань контролю, організації та удосконалення практичної підготовки курсантів, слухачів;

 • у складі комісії приймає заліки з стажування;

 • узагальнює та подає керівництву Академії Звіт про проведення стажування із зауваженнями та пропозиціями щодо його поліпшення.


Організація стажування покладається на начальників ГУ (У) ДСНС України в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі, які:

 • визначають конкретні підрозділи відповідно до напряму підготовки курсантів, слухачів та створюють належні умови для проведення стажування.

 • призначають наказом керівників стажування з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом курсанти, слухачі закріплюються за керівниками стажування.

 • організовують своєчасне оформлення і видачу курсантам, слухачам на період стажування вкладишів до посвідчення, що підтверджують виконання ними обов’язків інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту (додаток 4).

 • організовують та проводять вхідний і вихідний контролі знань стажистів до початку та після завершення стажування згідно з питаннями, які розроблені Академією (додаток 7).

 • здійснюють постійний контроль за організацією проведення стажування, аналізують результати, розробляють рекомендації щодо вдосконалення стажування, підводять підсумки з обов’язковим виставленням загальної оцінки у кінцевій відомості (додаток 5) та оформляють результати стажування наказом, копію якого направити до Академії.

 • здійснюють контроль за забезпеченням належних умов праці та побуту курсантів, слухачів під час проходження стажування.

 • припиняють проходження стажування та відряджають курсанта, слухача до Академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.


Керівництво стажуванням здійснюється керівниками відділів (секторів) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту нижчого рівня, де воно проводиться. На них покладаються наступні обов’язки:

 • забезпечення виконання програм, індивідуальних планів стажування у повному обсязі та контроль за їх реалізацією. Встановлення режиму роботи курсантів, слухачів;

 • підбір безпосередніх керівників стажування з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом;

 • представлення стажистів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівників стажування та інших співробітників підрозділу;

 • проведення інструктажів курсантів, слухачів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці;

 • проведення виховної роботи;

 • створення для стажистів необхідних умов а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

 • аналіз роботи стажистів і надання їм допомоги під час виконання програми стажування;

 • керівництво проведенням стажистами профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах;

 • узагальнення підсумків стажування і надання звіту начальникам ГУ (У) ДСНС України в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі (копія звіту надсилається до Академії);

 • затвердження характеристик на стажистів та завірення їх гербовою печаткою;

 • персональна відповідальність за якість проведення стажування.


На безпосередніх керівників стажування покладаються обов’язки:

 • ознайомлення з оперативною обстановкою (на об’єкті, у районі, місті), характером та особливостями роботи;

 • щоденний облік та оцінка роботи стажистів, контроль за виконанням програми стажування, дотримання внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників;

 • складання характеристик на стажистів, їх затвердження у керівника підрозділу (не пізніше ніж за три дні до закінчення стажування). У характеристиці необхідно відобразити детальний обсяг і якість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовленості стажистів до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, культурний і професійний рівень розвитку, підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до Академії і залучаються до особових справ стажистів;

 • підготовка для керівника підрозділу матеріалів за підсумками проходження стажування з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації стажування.


Керівникам стажування забороняється:

 • використовувати стажистів для виконання завдань, не передбачених програмою;

 • переміщення їх з одного підрозділу до іншого без погодження з Академією.^

Обов’язки та права стажистів


Під час стажування курсанти, слухачі підпорядковуються керівнику підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.
Стажист зобов’язаний:

 • своєчасно прибути на місце стажування;

 • скласти відповідно до програми стажування індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження керівнику підрозділу;

 • виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження стажування;

 • у повному обсязі виконувати всі передбачені програмою завдання;

 • суворо дотримуватись правил безпеки праці;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • бути організованим, ініціативним, дотримуватись вимог чинного законодавства України;

 • вивчати накази, інструкції, огляди, методичні та аналітичні матеріали, що відносяться до сфери діяльності ДСНС України;

 • брати участь у громадському житті колективу, заняттях зі службової підготовки;

 • вести щоденник, регулярно звітувати керівнику стажування про виконану роботу;

 • перед закінченням стажування скласти звіт про виконання програми та індивідуальних завдань за встановленою формою (додаток 3) і затвердити його у керівника підрозділу.

Стажист має право:

 • ознайомлюватись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та їхніми індивідуальними планами;

 • користуватись технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі;

 • вносити пропозиції керівництву підрозділу і Академії щодо вдосконалення організації і проведення стажування, а також діяльності підрозділу.

Організаційне забезпечення стажування

 1. З метою успішного проведення практичної підготовки стажист зобов’язаний:

1.1. Під час підготовки до стажування вивчити програму.

1.2. Після прибуття на місце стажування:

- відрекомендуватися начальнику підрозділу та доповісти про завдання і програму практичної підготовки;

- вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом, розпорядок дня;

- на основі програми практичної підготовки скласти індивідуальний план роботи на весь період практики і подати його на затвердження начальнику підрозділу.

1.3. У ході стажування:

- чітко спланувати свою роботу;

- ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

- щоденно вести облік проведених заходів.

1.4.Керуючись програмою та індивідуальним завданням скласти план проходження практичної підготовки та затвердити його у свого керівника.

Підведення підсумків стажування

Після завершення стажування курсанти, слухачі подають такі документи:

 • індивідуальний план (додаток 1);

 • щоденник (додаток 2);

 • звіт (додаток 3);

 • характеристику підписану керівником стажування та завірену гербовою печаткою;

 • звітні матеріали, наявність яких передбачена Програмою стажування.

З підрозділу, де проходило стажування, направляється до Академії підсумкова залікова відомість з відгуком за підсумками стажування, характеристиками та з іншими документами щодо організації і проведення стажування.

Захист звіту по стажуванню відбувається в Академії на підставі звітних матеріалів, наданих курсантом, слухачем, загальних відомостей та відомостей складання заліків вхідного і вихідного контролів знань у територіальних органах (додаток 5), а також висновків викладача-керівника стажування, які відображені у характеристиці стажиста на диференційованому заліку.

Для захисту стажування наказом ректора призначається комісія у складі представників керівництва Академії та науково-педагогічних працівників Академії.

Оцінка за стажування вноситься до залікової книжки, екзаменаційної відомості та додатку до диплому.

Слухачі, які не виконали програму стажування без поважних причин, зобов’язані проходити її у період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми стажування (незалежно від причини) стажисти до складання державних іспитів не допускаються, їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.

Загальні підсумки практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на засіданнях вченої ради Академії, загальних зборах слухачів за участю представників ГУ(У) ДСНС України.
^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


стажування на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту ГУ (У) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областях,

містах Києві та Севастополі


№ з/п

Назва заходів

Звітний матеріал

Вивчити:Основні вимоги наказів МНС України від 06.02.2006 року № 59 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду» та від 12.01.2010 року №1 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки».

Структурний конспект нормативних документівСоціально-економічну, пожежну та техногенну характеристики території обслуговування підрозділом.

Відмітка про виконанняПосадові інструкції інспекторського складу. Основні напрями роботи.

Копія посадової інструкції інспектора ДІТБПорядок планування роботи відділу (сектору).

Копія плану роботи відділу (сектору) на кварталПорядок проведення планових та позапланових перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки об’єктів різних форм власності.

Відмітка про виконанняВимоги до змісту наглядової справи на об’єкт, порядок її ведення та зберігання.

Копія наглядової справи на об’єктПорядок видачі дозволів на початок роботи підприємств та оренди приміщень.

Копія пакету документів для одержання дозволу на початок роботиПорядок подання та реєстрації декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Копія пакету документівПорядок обліку робіт протипожежного призначення.

Відмітка в щоденникуПорядок ведення обліку пожеж та їх наслідків.

Відмітка в щоденнику

Ознайомитися з:Положенням про міський (районний) відділ (сектор) організації запобігання НС та заходів цивільного захисту.

Відмітка в щоденникуОрганізацією діловодства в підрозділі.

Відмітка в щоденникуПланувальними документами (планом роботи, план-графіком планових перевірок об’єктів, планами робіт інспекторів тощо).

Відмітка в щоденникуПорядком проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкту.

Відмітка в щоденникуПорядком ведення та зберігання наглядових справ.

Відмітка в щоденникуПорядком організації та обліку нормативно-технічної роботи.

Відмітка в щоденникуПорядком проведення експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Відмітка в щоденникуПорядком нагляду за об’єктами, що будуються (реконструюються або проходять технічне переоснащення)

Відмітка в щоденникуПорядком провадження за адміністративними справами про порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, невиконання приписів і постанов посадових осіб органів ДПН.

Відмітка в щоденникуПорядком та умовами застосування запобіжних заходів.

Відмітка в щоденникуПорядком взаємодії органів ДСНС України та органів внутрішніх справ в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами.

Відмітка в щоденникуПорядком прийому, реєстрації, обліку повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними.

Відмітка в щоденникуПорядком складання та оформленням матеріалів на місці виникнення пожежі (акт про пожежу, звіт про причину виникнення пожежі).

Відмітка в щоденникуНаявними аналізами пожеж (щомісячними, щоквартальними та щорічними).

Відмітка в щоденникуФормами та методами проведення масово-роз’яснювальної роботи з питань профілактики пожеж, а також порядком обліку цієї роботи.

Відмітка в щоденникуПорядком здійснення перевірок діяльності та надання практичної допомоги з координації дій і вдосконалення роботи, пов’язаної з забезпеченням пожежної безпеки об’єктів відомств.

Відмітка в щоденникуПорядком контролю за навчанням населення і перевіркою знань посадових осіб підприємств з питань пожежної безпеки.

Відмітка в щоденникуФорми та методи протипожежної пропаганди, які найбільш ефективно застосовуються в підрозділі.

Відмітка в щоденнику


Провести:
Перевірку готовності відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони.

Акти перевірокПланові та позапланові перевірки протипожежного та техногенного стану:

- промислового об’єкту;

- об’єкту з масовим перебуванням людей;

- торгівельного об’єкту;

- складського об’єкту;

-об’єкту сільськогосподарського призначення (хлібоприймальне підприємство, елеватор);

- автозаправної станції;

- новобудови.

Акти перевірок, приписи на усунення порушеньЕкспертизу протипожежного стану об’єкту.

Експертний висновокРозробку технічних умов щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта будівництва

Технічні умовиПеревірку новобудови

Припис на усунення порушеньПрийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, систем активного та пасивного протипожежного захисту на об’єктах.

Відмітка в щоденникуПідготовку матеріалів щодо застосування запобіжних заходів відносно ділянок електромережі, приміщень, об’єктів

Постанови про застосування запобіжних заходівСкласти та оформити матеріали на місці виникнення пожежі (акт про пожежу, звіт про причину виникнення пожежі).

Копії підготовлених матеріалівЗаповнення картки обліку пожежі

Картка обліку пожежіАналіз пожеж та розробити пожежно-профілактичні заходи.

Аналіз пожежПідготовку для висвітлення в засобах масової інформації, електронних-виданнях, на сайтах, проблемних матеріалів з питань пожежної безпеки, а також текстів протипожежних застережень, звернень до населення для передачі по радіо

Копії підготовлених матеріалівКомплекс профілактичної та агітаційно-роз’яснювальної роботи по попередженню фактів загибелі людей на пожежах та при аваріях і надзвичайних ситуаціях.

Зразки плакатів, листівок тощо. Короткий опис.Підготовку інформації про пожежі та їх наслідки представникам різних релігійних конфесій з метою доведення їх до віруючих

Копія інформаціїРейдову перевірку протипожежного стану об’єктів за участю представників засобів масової інформації

Копія публікації або інформаціїПеревірку діяльності відомчої організації щодо організації забезпечення пожежної та техногенної безпеки підпорядкованих об’єктів.

Довідка перевірки діяльності відомчої організаціїПідготовку справ про адміністративне правопорушення:

 • За статтею 175 КУпАП;

 • За статтею 1888 КУпАП;

 • За статтею 164 КУпАП;

Копія справ про адміністративні правопорушенняПрофесійно-орієнтаційну роботу серед населення та учнів по відбору кандидатів на навчання до Академії пожежної безпеки.

Звіт у відповідності додатку № 6 до програми стажування
  1   2

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка