Тести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
НазваТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Дата конвертації26.06.2013
Розмір50.8 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Тести з дисципліни " Економічний аналіз"

Варіант 4

 1. Економічний аналіз за суб’єктами аналізу розрізняють на:

а) порівняльний, діагностичний, факторний;

б) суцільний, вибірковий;

в) внутрішній, зовнішній.


 1. Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує зміну складного явища, тобто є співвідношенням рівнів показника, до складу якого входять різнорідні елементи - це:

а) зведений індекс;

б) індивідуальний індекс;

в) базисний індекс.


 1. За характером залучення ресурсів фактори поділяють на:

а) постійні і тимчасові;

б) інтенсивні і екстенсивні;

в) параметричні і непараметричні.


 1. У детермінованому факторному аналізі використовують факторні моделі, такі як:

а) адитивні;

б) мультиплікативні;

в) кратні;

г) змішані;

д) усі відповіді правильні.


 1. Найбільш поширеними етапами аналітичної роботи є:

а) підготовчий, основний, завершальний;

б) початковий, середній, кінцевий;

в) перший, другий, третій.


 1. Впорядковані відомості про процеси і явища зовнішнього світу, сукупність будь-яких знань тощо - це називається:

а) інформацією;

б) даними;

в) джерелами.


 1. Одна з вимог до інформаційного забезпечення економічного аналізу, яка передбачає систему інформації, що повинна вимагати мінімум затрат на збирання, обробку, зберігання та використання даних, забезпечуючи усі потреби аналізу та управління є інформацією:

а) нейтральності;

б) єдності;

в) ефективності.

 1. Порівняння кожного значення звітності з попереднім роком, розрахунок темпів їх зростання (індексний аналіз) - є одним з основних прийомів фінансової звітності, а саме:

а) аналіз абсолютних показників;

б) аналіз коефіцієнтів;

в) горизонтальний аналіз.


 1. Ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигід підприємства називається:

а) актив;

б) пасив;

в) зобов’язання.


 1. Показник, який визначається як співвідношення усіх оборотних активів до поточних зобов’язань, характеризує достатність оборотних засобів для покриття боргів має назву:

а) коефіцієнт покриття;

б) коефіцієнт швидкої ліквідності;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.


 1. Аналіз якості продукції ґрунтується на системі чисельних показників серед яких можна виділити:

а) прямі, непрямі, індивідуальні;

б) прямі, індивідуальні, узагальнюючи;

в) непрямі, індивідуальні, узагальнюючи.


 1. Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції, а саме група факторів, пов’язаних з роботою фінансового та інших підрозділів підприємства має одну з таких складових:

а) ритмічність випуску продукції;

б) своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю за їх сплатою;

в) рівень організації роботи з маркетингу.


 1. Аналіз, що проводиться за даними статистичної звітності (форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу"), балансу робочого часу та оперативного табельного обліку є:

а) аналізом використання робочого часу;

б) аналізом продуктивності праці;

в) аналізом забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.


 1. Коефіцієнт, що характеризує інтенсивність оновлення основних засобів, показує частку вартості засобів, які надійшли за аналізований період, у їх загальній вартості на кінець періоду та розраховується за кожним видом виробничих основних засобів і має формулу для розрахунку - вартість введених основних засобів поділена на вартість основних засобів на кінець періоду, має назву:

а) коефіцієнт оновлення;

б) коефіцієнт зносу;

в) коефіцієнт приросту.


 1. Об’єктами аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів є:

а) лізингові операції;

б) обсяги, структура основних засобів і нематеріальних активів:

в) правильні відповіді а) і б).


 1. До завдання аналізу використання матеріальних ресурсів відносять:

а) оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

б) оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

в) оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат.


 1. Важливим інструментом управління витратами, що дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів і визначити резерви збільшення прибутку та зниження ціни одиниці продукції - це є економічний аналіз:

а) витрат на виробництво (собівартості продукції);

б) ритмічності випуску продукції;

в) виробничої потужності.


 1. По відношенню до виробничого процесу витрати підприємства бувають:

а) основні і накладні;

б) поточні і одноразові;

в) прямі і непрямі.


 1. Собівартість, що характеризує розмір фактично витрачених засобів на випущену продукцію - це:

а) планова собівартість;

б) повна собівартість;

в) фактична собівартість.


 1. Відносний показник ефективності діяльності, який показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат та розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до операційних витрат має назву:

а) коефіцієнт покриття виробничих витрат;

б) рентабельність продукції;

в) рентабельність операційної діяльності.


 1. Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів та визначається як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів підприємства - це:

а) рентабельність продукції;

б) рентабельність підприємства;

в) рентабельність операційної діяльності.


 1. Коефіцієнт, що показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває активи підприємства та визначається як відношення чистого доходу до середньорічної вартості активів підприємства має назву:

а) коефіцієнт покриття активів;

б) коефіцієнт покриття виробничих витрат;

в) коефіцієнт окупності активів.


 1. За організаційними факторами товарообіг підприємства розрізняють:

а) стаціонарний і пересувний;

б) традиційний і нетрадиційний;

в) однорівневий та дворівневий.


 1. Витрати підприємства виправдані або доцільні для даного виробництва називаються:

а) продуктивні;

б) непродуктивні;

в) поточні.


 1. Особливостями порядку розповсюдження і тиражування програмне забезпечення економічного аналізу буває:

а) масовим розповсюдженням типових програм, комплексу програм;

б) індивідуальні розробки;

в) правильні обидві відповіді.

Схожі:

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 3
Які з нижче перерахованих способів у детермінованому аналізі для визначення впливу факторів на результативні показники базуються...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 1
Методичний прийом економічного аналізу, пов’язаний з експертними оцінками господарських ситуацій на підставі творчого мислення, набутого...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Співвідношення величини явища, що вивчається, з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка