1. «Поняття І сутність менеджменту»
Назва1. «Поняття І сутність менеджменту»
Сторінка1/4
Дата конвертації26.06.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


ДИСЦИПЛІНА

«Менеджмент»

Київ

Агроосвіта»

2012
Тема 1. «ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ»
1. Термін "менеджмент" застосовується до управління:

живою і неживою природою;

технологічними процесами;

соціально-економічними процесами на рівні підприємства, яке функціонує в умовах ринку;

людьми, соціально-економічними процесами на рівні організації, фірми, підприємницької структури.
^ 2. Сутність та зміст менеджменту розкривають наступні характеристики :

це самостійний вид професійної діяльності;

це орган управління або категорія людей, функціями яких є організація та управління організацією;

це наука та навчальна дисципліна;

всі відповіді вірні.
^ 3. Під місією організації розуміють:

причину створення організації;

чітко виражену причину існування організації;

основні завдання організації;

політику організації.
4 Однією з основних функцій менеджмент є:

лідерство;

аналіз;

моніторинг;

планування.
^ 5. Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту:

усвідомлення значення матеріальної і технологічної бази сучасного виробництва та надання послуг;

посилення уваги до різноманітних форм демократизації управління;

участь працівників у розподілі прибутків, здійсненні управлінських функцій;

активізація управління живою і неживою природою технологічними процесами.

^ 6. Функції менеджменту – це:

відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої мети;

спосіб, манера спілкування з людьми;

адміністративна одиниця;

особливого роду вміння та адміністративні навички.
^ 7. Мета менеджменту – це:

забезпечення прибутковості діяльності організації;

задоволення потреб споживачів;

збільшення обсягів реалізації;

ведення чесної конкурентної боротьби.
^ 8. Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?

менеджмент являє собою одну з форм управління, а саме: управління соціально-економічними процесами в умовах ринку;

управління це складова менеджменту;

категорія «управління» більш об'ємна і широка;

вірні відповіді 1), 3).
^ 9. Менеджер – це керівник або керуючий, який:

має спеціальну професійну підготовку, знання та вміння у сфері менеджменту, обіймає постійну посаду в організації;

наділений повноваженнями і несе відповідальність у галузі прийняття рішень з конкретних напрямів діяльності;

організує ті чи інші роботи в межах певної кількості підпорядкованих йому співробітників;

всі відповіді вірні.
^ 10. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

верхнього середнього, нижчого середнього і низового рівня;

вищого і середнього рівня;

вищого, середнього і низового рівня;

вищого і найнижчого рівня.
^ 11. Керівники низової ланки ( рівня) управління:

координують і контролюють роботу молодших начальників;

здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань;

займаються перспективним плануванням;

готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки.

^ 12. Визначте основні якості та навички керівника вищої ланки:

наявність знань та майстерності у виконанні певних робочих завдань;

передача та сприйняття інформації;

здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, планувати діяльність на тривалі періоди, комунікаційні здібності;

технічні, комунікаційні та концептуально-абстрактні здібності.
13. Правила, основні керівні ідеї, норми поведінки, орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації - це:

принципи менеджменту;

економічні закони;

методи менеджменту;

закони управління.
^ 14. Термін «ситуація» у менеджменті означає:

конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію у певний період сукупність сприятливих обставин;

комплекс проблем на сьогодні; комплекс сучасних проблем;

обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.
15. Який з принципів менеджменту характеризує наступне висловлювання: "Всі види діяльності на підприємстві повинні бути так виявлені і структуровані, щоб сприяти досягненню поставлених задач "?

принцип розподілу праці;

принцип діапазону управління;

скалярний принцип;

принцип відповідності повноважень і відповідальності.

Тема 2.«РОЗВИТОК НАУКИ УПРАВЛІННЯ»
^ 16. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

1885-1920 рр.;

1920-1950 рр.;

1930-1950 рр.;

1950-1988 рр.
17. Засновником школи наукового управління вважається:

А. Файоль;

Е. Мейо;

Ф. Тейлор;

М. Фоллет.
^ 18. Основні постулати школи наукового управління, які послужили вихідними принципами для розвитку менеджменту - це:

раціональна організація праці.

розробка формальної структури організації.

визначення заходів зі співробітництва керуючого і робітника;

всі відповіді вірні.
^ 19. Головним елементом системи Ф. Тейлора є:

високий рівень відповідальності за доручену справу;

можливості для творчого та ділового зростання;

наукова організація праці;

просування по службі.
^ 20. Внесок школи наукового управління у практику менеджменту полягає у :

створенні універсальних принципів управління;

перенесенні центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

систематичному використанні засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні продуктивності праці;

застосуванні в управлінні математики, статистики, економетрики.
^ 21. Адміністративна (класична) школа управління отримала розвиток у такі роки:

1885-1920 рр.;

1920-1950 рр.;

1930-1950 рр.;

1950-1988 рр.

22. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:

Ф. Тейлор;

А. Файоль;

Е. Мейо;

М. Фоллет.
^ 23. Мета адміністративної (класичної) школи:

створення універсальних принципів управління, реалізація яких обов'язково приведе до успіху;

створення чіткого розподілу праці, що веде до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді;

створення ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;

створення системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують координацію виконання різних завдань;
^ 24. Яке твердження відповідає одному з принципів менеджменту за А.Файолем?

пріоритетом є домінування короткострокових цілей над довгостроковими;

необхідно підпорядковувати суспільні інтереси інтересам особистості;

де надаються повноваження там виникає відповідальність;

мета діяльності компанії - максимізація прибутку.
^ 25. Школа людських стосунків в управлінні отримала розвиток у такі роки:

1885-1920 рр.;

1920-1950 рр.;

1930-1950 рр.;

1950-1988 рр.
26. Засновником школи людських стосунків вважається:

А.Файоль;

Г. Гант;

Е. Мейо;

Ф. Тейлор.
^ 27. Важливим внеском школи людських стосунків у практику управління було:

перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

створення універсальних принципів управління;

систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;

застосування в управлінні математики, статистики, економетрики.
^ 28. Наука управління або кількісний підхід у менеджменті отримав розвиток у такі роки:

1885-1920 рр.;

1920-1950 рр.;

1930-1950 рр.;

1950-1988 рр.
29. Характерна особливість науки управління (кількісного підходу):

використання спеціальних моделей, методів кількісного аналізу;

створення універсальних принципів управління;

перенесення центру уваги в управлінні на стосунки між людьми ;

підпорядкування суспільних інтересів особистим.
^ 30. Операційний менеджмент є пріоритетною сферою:

школи наукового управління;

школи науки управління;

школи кількісних методів;

адміністративної школи.
^ 31. Визначте, що з наведеного нижче відповідає внеску неокласичної школи у розвиток менеджменту:

врахування керівниками неекономічних факторів впливу на поведінку працівників;

відбір працівників, які володіють здібностями для виконання конкретних завдань;

розробка стандартних методів виконання робочих завдань;

нормування праці та створення системи винагород.
^ 32. До третього етапу розвитку менеджменту відноситься:

адміністративна школа;

школа кількісних методів;

школа наукового управління;

школа людських стосунків.

^ 33. Удосконалення системи управління - це пріоритетна сфера:

школи наукового управління;

класичної школи;

школи кількісних методів;

школи соціально-психологічних методів та поведінських наук.

Тема 3.«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»
^ 34. Управління – це:

процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання;

послідовність дій менеджера;

конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації;

цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стану або поведінку в зв’язку із зміною обставин.
^ 35. Ухвалення управлінського рішення – це:

вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою;

вибір однієї з кількох можливих альтернатив;

процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми;

нарада з виробничих питань.
^ 36. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам:

вищого рівня управління;

середнього рівня управління;

низової ланки управління;

всі відповіді неправильні.
^ 37. На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації?

на вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці;

на горизонтальному поділі управлінської праці;

на вертикальному поділі управлінської праці;

на необхідності контролювати діяльність персоналу.
^ 38. Система управління – це:

систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети;

сукупність взаємодіючих елементів;

цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;

сукупність елементів організації.
^ 39. Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору методів їх втілення – це:

контурне рішення;

структуроване рішення;

алгоритмічне рішення;

організаційне рішення.

^ 40. Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб – це:

моделі теорії черг;

моделі управління запасами;

модель лінійного програмування;

імітаційне моделювання.
^ 41. Графічну побудову різних варіантів дій, які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблем передбачає:

дерево рішень;

платіжна матриця;

графік беззбитковості;

модель лінійного програмування.
^ 42. Суб`єктами управлінського рішення є:

керівники вищої ланки управління;

керівники середньої ланки управління;

керівники нижчої ланки управління;

всі відповіді вірні.
^ 43. Визначте, яка з наведених характеристик відповідає директивному стилю прийняття рішень:

необхідність великого обсягу інформації для прийняття рішень, обережне прийняття рішень, здатність адаптуватися до неординарних ситуацій та вдало їх долати;

здатність співпрацювати з іншими людьми, неконфліктність, потреба схвалення власних дій;

орієнтованість на тривалі програми, схильність до творчого розв’язання проблем;

раціональний тип мислення, швидке прийняття рішень, несприйняття невизначеності.
^ 44. Незапрограмовані рішення пов'язані з:

з унікальними ситуаціями;

із стандартними ситуаціями;

використанням математичних моделей;

використанням методу екстраполяції.
^ 45. Визначення переваг та недоліків кожного з варіантів рішення - це:

визначення альтернатив;

визначення критеріїв;

оцінка альтернатив;

оцінка критеріїв.

Тема 4/«МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»
^ 46. Метод, що використовується для обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності, коли необхідно розрахувати можливі дії інших сторін – це:

метод платіжної матриці;

метод «дерева рішень»;

метод теорії статистичних рішень;

метод теорії ігор.
^ 47. Методи обґрунтування управлінських рішень, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати – це:

метод платіжної матриці;

метод «дерева рішень»;

якісні методи;

кількісні методи.
^ 48. Економічна модель – це:

ідеальний образ об’єкта дослідження;

реальний об’єкт у мініатюрі;

зменшене відображення об’єкта;

спрощене формалізоване (графічно, аналітично) відображення об’єкта, що висвітлює найбільш істотні його характеристики.
^ 49. Кількісні методи можна використовувати, якщо:

інформації недостатньо для вивчення тенденції або немає систематичної достовірності залежності між змінними;

є переконаність, що у майбутньому очікується така ж тенденція, що була у минулому;

результати одного рішення впливають на наступні рішення;

керівник встановлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей.
^ 50. За допомогою управлінських рішень здійснюється:

визначення цілей діяльності;

закріплення людей за посадами і робочими місцями;

розподіл ресурсів;

усі відповіді вірні.
^ 51. За часом дії управлінські рішення поділяються на:

стратегічні, тактичні, оперативні;

планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні;

директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні;

оптимальні, раціональні.

^ 52. За напрямом впливу управлінські рішення поділяються на:

стратегічні, тактичні, оперативні;

внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування;

планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні;

директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні.
^ 53. Метод групового ухвалення рішень, який застосовується у випадку, коли члени групи фізично не можуть бути присутніми в одному місці – це:

колективне обговорення проблеми;

номінальний груповий спосіб;

метод Дельфі;

спілкування у неформальній групі.

  1   2   3   4

Схожі:

1. «Поняття І сутність менеджменту» icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconЛекція Тема Поняття І сутність менеджменту
Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття
1. «Поняття І сутність менеджменту» icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconУ чому полягає сутність фінансового менеджменту?
Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Менеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин....
1. «Поняття І сутність менеджменту» icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як...
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconКомплексна контрольна робота
Проаналізувати поняття податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconЗа своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно...
Сучасний бізнес передусім має за основу менеджмент, оскільки будь-яке підприємство завжди потребує певної системи управління. Сутність...
1. «Поняття І сутність менеджменту» iconФакультет менеджменту
Вернюк Н. О., декан факультету менеджменту, к е н., доцент кафедри менеджменту організацій
1. «Поняття І сутність менеджменту» icon1. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Теорія меркантилізму. Характерні особливості першого еволюційного етапу розвитку зед
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка