Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи
Скачати 178.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи
Дата конвертації20.06.2013
Розмір178.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
3.2. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту

магістерської дипломної роботи

Головним завданням магістерської роботи є теоретичне обґрунтування напрямків удосконалення управління діяльності окремих суб'єктів господарювання і розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування.

Магістерська робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв'язання, виконаний на основі ретельного аналізу діяльності конкретного підприємства, установи, організації.

Тематика магістерських робіт визначається випусковою кафедрою і доводиться студентам магістратури на початку магістерської підготовки. Інформаційною базою написання магістерської роботи має бути місце проходження переддипломної практики.

При виборі теми магістерської роботи варто враховувати наступне: характер попередньої науково-дослідної роботи; теми доповідей на наукових конференціях і студентських олімпіадах; економічну політику підприємств, установ, організацій; інформаційну базу; наявність літератури; програмних продуктів; теоретичних і практичних розробок тощо. Правильний вибір теми визначає результати роботи магістранта.

Критеріями вибору теми магістерської роботи є:

- актуальність;

- новизна;

- перспективність;

- наявність теоретичної бази та фінансової звітності;

- можливість застосування багатомірних методів статистичного аналізу та економіко-математичних методів.

Для затвердження теми магістерської роботи магістрант звертається з особистою письмовою заявою на ім'я завідуючого кафедри, в якій вказує тему та керівника.

Кафедрою затверджується графік поетапного виконання роботи. Магістрант повинен надати готову магістерську роботу на кафедру відповідно до встановленого графіком терміну

Обсяг необхідної інформації для виконання магістерської роботи визначається характером обраної теми.

Період, за який проводиться дослідження, повинен становити не менше п’яти останніх років діяльності підприємства, установи, організації, десяти – регіону, країни.

Магістрант у випускній роботі показує своє вміння користуватися літературними джерелами та нормативними матеріалами (Законами України, постановами Уряду тощо) з досліджуваних питань і правильно використовувати теоретичні положення економічної науки для обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, організацій.

Магістерська робота, яка тільки переказує підручники, навчальні посібники або інструкції, не допускається до захисту і повертається магістранту на доопрацювання.

Викладаючи матеріал, магістрант повинен у роботі показати:

- відповідальність її реальним фінансово-економічним умовам;

- логічність побудови та викладення матеріалу;

- лаконічність формулювань;

- переконливість аргументації та доказовість висновків;

- обґрунтованість прийнятих рекомендацій.

У своїй роботі магістрант має розкрити такі теоретичні поняття, як сутність і явище, зміст і форма, необхідність, закономірність, можливість і дійсність тих економічних категорій, що вибрані для наукового дослідження. Для досягнення цієї мети необхідно використовувати як загальнонаукові методи узагальнення (діалектичні ), так і спеціальні методи дослідження.

^ СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота повинна містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- списик використаних джерел;

- додатки.

^ 3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Зміст. Подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків та розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури.

^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальне розшифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ. Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження (приклад у додатку Е).

У вступі обґрунтовується:

- актуальність теми;

- мета і задачі дослідження (рішення яких необхідно для поставленої мети);

- об'єкт та предмет дослідження;

- розкриваються методи дослідження.

Далі подають загальну характеристику магістерської роботи в рекомендованій нижче послідовності.

^ Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висловлення актуальності не повинно бути багатослівним, досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання. Відображається стан розробки проблеми в науково - дослідницькій літературі з посиланням на вітчизняних та зарубіжних вчених.

Мета і завдання дослідження.

Дослідження - це цілеспрямоване та належним чином організоване вивчення об'єкта.

Формулюють мету робити і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета дослідження - це те, що в найбільш загальному вигляді повинно бути досягнуть в процесі роботи. Мета повинна бути реалістичною і конкретною, досяжною, досить значущою, орієнтованою на результат.

Метою дослідження є виявлення, витлумачення, оцінювання та використання притаманних об'єкту рис, властивостей, законів та закономірностей, які можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на суб'єкта та інші об'єкти. Знання позитивно впливу об'єкта, що досліджується, необхідне для найповнішого використання цього впливу, а знання негативного впливу потрібне для того, щоб можна було обмежити цей згубний вплив, попередити чи запобігти його дії або просто пристосуватись до нього, якщо ні запобігти, ні обмежити цей вплив неможливо.

Завдання роботи - локальні комплекси цілеспрямованих і взаємопов'язаних дій досягнення мети. Завданням будь-якого дослідження є встановлення істини, тобто отримання таких знань про об'єкт, які відображають його сутнісні властивості. Систему наукових знань про шляхи, методи, засоби та інструменти пізнання істини називають методологією науки.

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і метод дослідження, як категорія наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Тобто, те, на що спрямовується дослідження, називається об'єктом.

^ Те, заради чого здійснюється дослідження, називається предметом.

Методи дослідження

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визнаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дає змогу пересвідчитись у логічності саме цих методів.

За умови участі магістранта в науково - практичних конференціях різного рівня, обговорення результатів магістерської роботи на засіданнях навчально-методичних комісій (циклових комісій тощо), на нарадах різного рівня, ця інформація подається в такому структурному компоненті як «Апробація результатів дослідження».
3.3. Орієнтовна тематика магістерських робіт

Інформаційно-аналітичне забезпечення системою

національних рахунків (СНР) управлінських рішень стосовно економічного розвитку та конкурентоспроможності економіки України

 1. Методологічні проблеми організації макроекономічного рахівництва в Україні.

 2. Особливості та значення секторального аналізу економіки України.

 3. Статистичний аналіз пропорцій та результатів економічної діяльності за секторами й галузями економіки.

 4. Статистичний аналіз взаємозв’язку рахунків утворення, розподілу, й перерозподілу доходів в економіці.

 5. Статистичний аналіз економічного циклу як кумулятивного процесу в СНР.

 6. Статистичний аналіз взаємозв’язку секторів у системі національних рахунків.

 7. Концепція чинників виробництва та концепція первинних доходів й їх значення в формуванні та розвитку СНР.

 8. Статистичний аналіз рахунку виробництва щодо методології визначення його балансуючої статті.

 9. Статистичний метод обґрунтування програм регіонального розвитку України.

 10. Статистичні методи моделювання в прогнозуванні розвитку екологічних систем.

 11. Статистична оцінка перспектив економічного розвитку регіонів України.

 12. Статистичний аналіз ролі іноземних джерел інвестування вітчизняної економіки в забезпеченні економічного розвитку.

 13. Статистичний аналіз формування обсягу і структури кінцевого споживання в економіці.

 14. Статистичний аналіз джерел фінансування нагромадження національного майна.

 15. Статистичне моделювання міжгалузевих зв’язків на основі методології СНР.

 16. Статистичний аналіз обліку потоків доходів з «іншим світом».

 17. Особливості статистичного аналізу рахунку вторинного розподілу первинних доходів.

 18. Порівняльний міжрегіональний аналіз результатів економічної діяльності.

 19. Статистичний аналіз витрат на кінцеве споживання домогосподарств.

 20. Порівняльний статистичний аналіз соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності України з іншими країнами

 21. Статистичний аналіз секторальних витрат на кінцеве споживання за методологією СНР.

 22. Комплексний аналіз ефективності суспільного виробництва на засадах методології системи національних рахунків.

 23. Аналітичні можливості Системи національних рахунків в визначенні національного багатства та напрямків його зростання.

ІІ. Статистичний аналіз інвестиційної діяльності

 1. Статистичний аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємств вугільної промисловості.

 2. Статистичний аналіз розвитку інвестиційного процесу, спрямованого на відтворення основного капіталу.

 3. Статистична оцінка інвестиційних процесів України в умовах економічного розвитку.

 4. Нагромадження. Роль рахунків нагромадження в системі національних рахунків.

 5. Статистичний аналіз взаємозв’язку нагромадження та чистого заощадження.

 6. Аналіз потоку інвестицій на основі рахунку капіталу щодо методології СНР.

 7. Особливості рахунку капіталу та фінансового рахунку щодо статистичного аналізу інвестицій.

 8. Зовнішні рахунки нагромадження як статистична основа аналізу інвестиційних потоків «іншого світу».

 9. Статистичний аналіз інвестицій в моделях економічного росту.

 10. Регіональний розподіл інвестицій в основний капітал, як фактор економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів.

 11. Статистичний аналіз розвитку житлового будівництва в Україні.

 12. Статистична оцінка інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності економіки України.
^

ІІІ. Інноваційна складова статистики


економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз параметрів інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України.

 2. Статистична оцінка інноваційного характеру сучасних системних трансформацій в економіці.

 3. Статистичний аналіз взаємозв’язку інноваційної діяльності і національної конкурентоспроможності.

 4. Статистична оцінка ефективності інноваційних процесів в розподілі за технологічними укладами.

 5. Статистична оцінка інноваційного потенціалу України та його конкурентоспроможності.

 6. Статистичний аналіз взаємозв’язку основних типів нововведень: науково-технічних, соціально-економічних, інформаційних та управлінських.

 7. Статистичний аналіз інноваційних змін переходу до інтенсивного типу розширеного відтворення.

 8. Статистика циклічного характеру інноваційного процесу та його структури.

 9. Статистичне моделювання інноваційних змін в регіонах України.

 10. Статистичний аналіз ролі інформаційних центрів, науково-технічних комплексів, технополісів у формуванні інноваційних процесів та забезпеченні конкурентоспроможності країни.

 11. Статистична оцінка та прогноз стану оточуючого середовища в зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу.

 12. Статистичний аналіз рівня інформатизації суспільства як складової конкурентоспроможності країни.

 13. Статистичний аналіз розвитку Інтернет - технологій як фактору соціально-економічного розвитку країни.

 14. Інформатизаційні ресурси як фактор конкурентної спроможності країни: статистичний аналіз стану та розвитку.

 15. Статистичний аналіз інформатизації України в контексті євроінтеграційних процесів.

 16. Статистика державної інноваційної політики в контексті конкурентоспроможності країни.

ІV. Фінансова система як фактор економічного

розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичне забезпечення у дослідженні фінансових потоків в Україні як складової підвищення ефективності функціонування економіки.

 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління страховим ринком: статистичний аспект.

 3. Статистика державних фінансів: аналіз класифікацій державного бюджету України в контексті розвитку СНР.

 4. Статистичний аналіз зведеного бюджету України як передумови збалансованості соціально-економічного розвитку країни.

 5. Статистичний аналіз статей консолідованого бюджету України щодо міжбюджетних трансфертів.

 6. Статистика державного боргу України в контексті вимог міжнародних фінансових інституцій.

 7. Статистичний аналіз структури бюджетної системи України щодо напрямів її удосконалення.

 8. Статистичний аналіз дефіциту державного бюджету як чинника державного боргу України.

 9. Статистичний аналіз характеру та напрямів реформування бюджетного субсидіювання.

 10. Місцеві податки і збори та їх роль у соціально-економічному розвитку регіонів (статистичний аспект).

 11. Аналіз процесу формування доходів і видатків місцевих бюджетів як чинника регіонального розвитку.

 12. Аналіз пропорційності розподілу та збалансованості складових місцевих бюджетів як чинника інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіонів України.

 13. Статистична оцінка ефективності формування і використання коштів місцевих бюджетів в процесі сталого розвитку регіонів.

 14. Статистична оцінка податкової системи України в контексті нового Податкового кодексу.

 15. Статистика фіскальної політики дискреційного та автоматичного типу в контексті регулювання економічного розвитку України.

 16. Статистичний аналіз ефективності банківської діяльності та її ролі в забезпеченні економічного розвитку та конкурентоспроможності країни.

 17. Статистичний аналіз ролі грошово-кредитного сектору та грошово-кредитної політики щодо зменшення критичного рівня ризиків рецесії.

 18. Статистичне вивчення видів грошових агрегатів щодо їх взаємозв’язку в загальному грошовому обігу Україні.

 19. Статистичні проблеми щодо процесу перерахунку національної валюти у єдину грошову одиницю в процесі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 20. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління податковою системою України в контексті економічних реформ.

 21. Статистичне дослідження відсоткових ставок як чинника кредитної політики країни.

 22. Статистика ринку цінних паперів в Україні: стан ринку, перспективи розвитку.

V. Міжнародна статистика

 1. Статистика глобального середовища: міжнародні порівняння, їх розвиток.

 2. Статистика глобальної економіки: теоретико-методологічні засади аналізу.

 3. Організація міжнародної статистики міжнародними інститутами: ООН, КЄС, МВФ, ОЕСР, ВБ (сучасний стан й перспективи розвитку).

 4. Статистика методології міжнародних демографічних порівнянь.

 5. Міжнародні стандарти та міжнародні статистичні класифікації бухгалтерського, фінансового та статистичного обліку – методологічні аспекти.

 6. Статистика міжнародних порівнянь продуктивності сільськогосподарського виробництва на міжнародному рівні.

 7. Статистична методологія міжнародних зіставлень ВВП на основі паритету купівельної спроможності валют.

 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування міжнародного ринку праці: стан, проблеми, напрями удосконалення.

 9. Система національних рахунків як методологічна основа аналізу глобальної економіки та міжнародних порівнянь.

 10. Тенденції та суперечності глобалізації: статистичний аналіз.

 11. Статистичне дослідження міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків на основі міжнародних стандартів статистичного дослідження.

 12. Статистична методологія інформаційно-аналітичного забезпечення системи міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків.

 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування міжнародного ринку товарів та послуг (статистичний аналіз).

 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування міжнародного ринку зовнішніх закупівель.

 15. Методологія статистичного аналізу функціонування системи міжнародних фінансів.

 16. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування міжнародної банківської системи.

 17. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи міжнародних розрахунків.

 18. Статистична методологія міжнародних порівнянь рівня життя населення та людського розвитку.

 19. Статистична методологія міжнародних порівнянь складу та динаміки національного багатства.

 20. Статистична методологія міжнародних порівнянь стану навколишнього середовища як результату людської діяльності.

 21. Сучасний рівень розвитку глобальної економіки: статистичний погляд.

 22. Статистика економіки країн, які розвиваються: стан, перспективи.

 23. Статистичний вираз інтеграції в світовій економіці з зростанням ролі країн, які розвиваються.
^

VІ. Зовнішньоекономічна складова


економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації.

 2. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності України з іншими країнами: статистичний вираз.

 3. Компаративний аналіз економічного розвитку.

 4. Порівняльний статистичний аналіз особливостей та конкурентоспроможності інноваційних процесів в різних країнах.

 5. Статистичні дослідження впливу зовнішньої торгівлі на темпи і пропорції економічного розвитку України: методологія, розрахунки, показники.

 6. Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу за міжнародними стандартами.

 7. Статистика зовнішнього боргу України: особливості методології визначення.

 8. Статистичний аналіз міжнародних інноваційних позицій України.

 9. Статистичне оцінювання платоспроможності України.

 10. Статистичне оцінювання міжнародної ліквідності України.

VIІ. Демографічна складова економічного розвитку та

конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз щодо визначення прогресивної структури населення.

 2. Особливості екстенсивного та інтенсивного статистичного дослідження смертності населення: перспективи удосконалення обох підходів.

 3. Статистичне оцінювання і моделювання демографічного потенціалу України: методологічні засади.

 4. Еволюція демографічного складу населення України: статистичний аспект.

 5. Статистичний аналіз сучасних закономірностей відтворення населення України щодо основних типів його відтворення.

 6. Статистичні порівняння старіння населення України в рамках глобального демографічного старіння.

 7. Статистична типологія регіонів України за показниками відтворення населення: методологія аналізу.

 8. Статистичний аналіз репродуктивної активності населення України в контексті реалізації державної демографічної політики.

 9. Статистичне оцінювання режиму дожиття середньої очікуваної тривалості життя як чинник людського розвитку: методологія та моделі.

 10. Статистичний аналіз міграційної рухливості населення України в рамках євроинтеграційних процесів.

 11. Статистика перспективних зрушень складу населення: перспективні розрахунки, їх методологія й практичне використання.VIІІ. Ринок праці в контексті економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз ринку праці в умовах сучасної економіки України.

 2. Порівняльний статистичний аналіз економічної активності населення України та країн європейської спільноти.

 3. Регіональний аспект статистичного аналізу зайнятості населення в Україні.

 4. Гендерний аспект статистичного аналізу зайнятості населення в Україні.

 5. Статистичне оцінювання існуючого дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили в Україні.

 6. Статистичний порівняльний аналіз конкурентоспроможності робочої сили та робочих місць в Україні.

 7. Статистичне оцінювання безробіття в Україні відносно його обсягу, структури та динаміки.

 8. Регіональний аспект статистичного аналізу безробіття в Україні відносно економічного регіонального зростання.

 9. Статистичний аналіз регіональних відмінностей на ринку праці України.

 10. Статистичний аналіз соціального захисту населення України в умовах економічного розвитку.

 11. Статистичне оцінювання соціальних ризиків на ринку праці України.

 12. Статистичний аналіз заробітної плати та диференціації її рівня в Україні.

 13. Статистика регіональних особливостей заробітної плати в Україні.

 14. Статистичний аналіз гендерних відмінностей в оплаті праці в Україні.

 15. Методологічні засади статистичного аналізу вартості робочої сили в Україні.

 16. Статистичне вивчення особливостей ринка робочої сили в Україні: монополізм та монопсонія як подвійна монополія.


IХ. Соціально – культурний аспект економічного розвитку

та конкурентоспроможності

 1. Особливості статистичного дослідження здоров’я населення як індикатору соціально-економічного розвитку країни.

 2. Демографічні чинники людського розвитку країни, регіонів світу, глобального світу в цілому.

 3. Статистичне дослідження системи охорони здоров’я населення в контексті людського розвитку.

 4. Статистична характеристика рівня життя та умов проживання населення: методологія, показники, висновки.

 5. Статистична оцінка зростання впливу освіти на рівень людського розвитку.

 6. Статистичний аналіз сучасного соціального середовища та екологічних й глобальних аспектів людського розвитку.

 7. Методологія статистичної оцінки ефективності фінансування людського розвитку.

 8. Статистичне дослідження рівня життя населення в контексті людського розвитку.

 9. Статистичний аналіз рівня освіти населення як первинного фактору конкурентоспроможності держави.

 10. Статистичний аналіз діяльності мережі охорони здоров’я як складової соціально-економічного розвитку України.

 11. Соціальний захист населення як фактор забезпечення людського розвитку й соціального миру.

Х. Аналіз розвитку підприємництва як фактору економічного

розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистична методологія інформаційно-аналітичного забезпечення управління бізнесом в розподілі по користувачах: власники, акціонери, менеджери, органи державного регулювання та управління.

 2. Статистичне забезпечення менеджменту стосовно людського чинника та виробничих відносин.

 3. Статистична методологія інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності.

 4. Статистична методологія інформаційно-аналітичного забезпечення логістики стосовно матеріальних, інформаційних та фінансових потоків.

 5. Статистичний аналіз доходів від основних факторів виробництва, їх віддзеркалення в консолідованому і секторальному рахунках утворення доходів.

 6. Статистична оцінка тенденцій розвитку малого, середнього і великого бізнесу як фактору економічного розвитку.

 7. Статистична оцінка економічної ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 8. Статистична оцінка соціальної ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 9. Статистична оцінка ефективності економічних операцій сектору не фінансових корпорацій.

 10. Статистичне дослідження економічних операцій фінансових корпорацій та квазікорпорацій: порівняльний аналіз.

 11. Статистична оцінка ефективності ринкової стратегії малого, середнього і великого бізнесу.

 12. Статистична оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності в малому, середньому і великому бізнесі.

 13. Статистичний аналіз регіональних особливостей малого, середнього і великого бізнесу.

 14. Методологія статистичної оцінки ризиків у бізнесі.

 15. Статистична оцінка співвідношення між малим, середнім і великим бізнесом.

 16. Порівняльна оцінка ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 17. Статистичний аналіз сучасного стану, рівня і конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції в розрізі інституційних одиниць.

 18. Статистичне вивчення рівня і ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами України: методологія, результати дослідження, висновки.

 19. Статистична оцінка ролі малого, середнього і великого бізнесу у формуванні темпів і пропорцій економічного розвитку.

 20. Статистична оцінка конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу в національному та міжнародному середовищі.

ХI. Розвиток ринку товарів і послуг

як фактор економічного розвитку

 1. Статистика ринку товарів та послуг щодо методології СНР.

 2. Статистичне дослідження кругообігу товарів та послуг в моделі відкритої економіки.

 3. Статистичний аналіз розвитку ринку товарів і послуг під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ.

 4. Статистичний аналіз структурних зрушень в попиті на предмети споживання населення за соціально-економічними ознаками.

 5. Статистичний аналіз умов та факту збалансованості ринку товарів і грошей.

 6. Статистичне оцінювання кон’юнктури на ринку товарів і послуг.

 7. Статистичний аналіз та прогнозування розвитку ринку товарів і послуг.

 8. Статистичний аналіз взаємозв’язку розвитку ринку товарів і послуг та економічного розвитку країни.

 9. Статистичне оцінювання конкурентоспроможності національного ринку товарів і послуг.

 10. Статистичний аналіз інфляції на споживчому ринку як фактору динаміки обсягу і структури попиту населення.

 11. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами і послугами.

 12. Міжнародні зіставлення розвитку ринку товарів і послуг (статистичний аспект).

 13. Статистичний аналіз якості товарів та послуг на основі міжнародних стандартів.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи icon1 Мета І завдання виконання магістерської роботи
Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів магістерської роботи
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської...
«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для студентів соціологічного факультету
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання...
Курсова робота – це вид науково-дослідницької роботи, що має навчальну мету І служить інструментом контролю за якістю навчального...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт у галузі комп’ютерних систем
Наведено поради щодо виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, проаналізовано структуру дипломної роботи, правила оформлення...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації по підготовці та захисту магістерської роботи
Магістерська робота студентів у курсу юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр права”, виконується...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка