Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5


Мі­ні­с­тер­с­т­во освіти і на­у­ки, молоді та спорту України

------------------------------

ОДЕС­Ь­КА НА­ЦІ­О­НА­ЛЬ­НА АКА­ДЕ­МІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХ­НО­ЛО­ГІЙ

Ка­фе­д­ра безпеки

життєдіяльності


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі)

для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101

денної і заочної форм навчання
Затверджено

радою спеціальностей:
7.03050401, 8.03050401, 6.030504, 7.03050901, 8.03050901, 6.030509, 7.03060101, 8.03060101, 6.030601

прот. № 4 від 28.03.2012 р.


^ ОДЕСА ОНАХТ 2012

Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 денної і заочної форм навчання / Укл. О.А.Нетребський, І.А.Дюдіна / ­Одеса: ОНАХТ, 2012. – 28 с.
Укладачі О. А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, проф.

І.А. Дюдіна, канд. біол. наук, доцент

Відповідальний за випуск завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

Методичні вказівки до дипломного проектування містять рекомендації до порядку виконання та оформлення розділу "Охорона праці", перелік питань, які необхідно розглянути студентам, котрі виконують дипломний проект (роботу) за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 та перелік необхідної літератури. Метою методичних вказівок є надання допомоги в розробці розділу "Охорона праці" у дипломному проекті.
Вступ

Розділ «Охорона праці» є невід’ємною частиною дипломного проекту (роботи) згідно Наказу Міністерства освіти України за № 420 від 02.12.98 р. та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України». Цьому розділу необхідно приділяти серйозну увагу, особливо враховуючи постійно зростаюче значення для суспільства питань охорони здоров’я та довкілля.

Розділ обов’язково повинен бути логічно ув’язаний із характером теми, яка розробляється студентом. Зміст розділу спрямований на вирішення питань, що пов’язані з розробкою заходів та обиранням засобів, які забезпечують повну безпеку при роботі з технікою, обладнанням, які також забезпечують здорову атмосферу робочого приміщення (видалення шкідливих речовин, кондиціонування, вибір необхідного рівня освітленості, зниження шуму, зручність робочого міста, організація найбільш оптимального режиму роботи тощо) у повній відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці.

Методологічною основою створення безпечних та комфортних умов праці є всебічний аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які потенційно можуть виникнути на робочому місці. На основі такого аналізу визначаються ті характерні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають найбільший вплив на працюючих, і приймається комплекс заходів та засобів для їх усунення або приведення до нормативних значень.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Розділ "Охорона праці" складається з текстової частини обсягом не більше 8-10 сторінок. Зміст розділу передбачає розробку і прийняття конкретних рішень з гігієни праці, виробничої безпеки і пожежної профілактики.

Під час переддипломної практики на підприємстві студент повинен ознайомитись з оцінкою стану охорони праці і планами його покращення на підприємстві, установі чи організації в цілому і в їх структурних підрозділах; роботою служби охорони праці; організацією робочого місця; забезпеченням нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря, шуму, вібрації та освітлення; класами приміщень з електронебезпеки; захистом працюючих від ураження електричним струмом; з категоріями приміщень з пожежовибухонебезпеки; заходами пожежобезпеки і шляхами евакуацій з виробничих приміщень. Ці матеріали студент повинен надати консультанту розділу “Охорона праці”.

При виконанні розділу необхідно керуватися чинною нормативно-технічною документацією [1-15]. На консультації студент пред’являє консультанту підрозділи згідно пп. 2.1. – 2.9. даних методичних вказівок.

Не припускається викладати матеріал розділу у вигляді загальних розсудів, переписувати текст підручників або нормативних положень тощо. Прийняті рішення належить викладати у формі конкретних вказівок: “проектом (роботою) пропонується”, “відповідно до…” (дати найменування або посилання на норми, правила, стандарти), “передбачається й пропонується…”, “відповідно до проведеного аналізу (оцінок, розрахункових даних) прийнято…”, “нормативний документ встановлює…”.

Розроблений у першому варіанті розділ здається на перевірку консультанту. Потім (при наявності помилок або інших недоліків) розділ допрацьовується. Допрацьований матеріал представляється на повторне рецензування разом із зауваженнями викладача на першому варіанті записки.

Розділ представляється для перевірки у друкованому вигляді та зброшурованим (прошитий стиплером). На титульному листі необхідно вказати своє П.І.Б., номер групи та тему дипломного проекту. У чорновому варіанті розділу “Охорона праці” список використаних літературних джерел повинен бути написаний на окремій сторінці, а при оформленні пояснювальної записки його включають до загального списку використаних джерел.

На підпис консультанту студент представляє розділ повністю оформленим, чернетка додається.

При складанні тез доповіді на захисті дипломного проекту студент повинен передбачити час для короткого пояснення змісту розділу «Охорона праці» та зв’язку його із основною темою дипломного проекту.
^ 2. СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Розрахунково-пояснювальна записка розділу "Охорона праці" повинна містити наступні підрозділи:

2.1. Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві, в організації чи установі.

2.2. Вимоги до охорони праці при організації робочого місця працівника (менеджера).

2.3. Забезпечення нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря.

2.4. Заходи і засоби забезпечення нормованих значень шуму і вібрації.

2.5. Освітлення робочого місця, заходи і засоби забезпечення нормованих показників освітлення.

2.6. Заходи і засоби захисту працюючих від ураження електричним струмом.

2.7. Вимоги безпеки під час експлуатації персонального комп’ютера.

2.8. Пожежовибухобезпека, заходи і засоби.

2.9. Шляхи евакуації.
2.1. Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві, в організації чи установі

Аналіз умов праці на робочих місцях показує, що можуть виникнути наступні потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ) (Додаток А) [1].

Із наведених у додатку А НШВФ слід вибрати тільки ті, котрі найбільш характерні при виконанні роботи, навести їх нормативні значення і зробити посилання на нормативний акт, в якому вони встановлені.
^ 2.2. Вимоги до охорони праці при організації робочого місця працівника (менеджера)

Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування вимогам ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» [2] та СНиП 2.09.04—87* «Административные и бытовые здания » [3].

При організації робочого місця [4, 5], яке передбачає роботу з персональним комп’ютером (ПК) та периферійними пристроями (ПП) (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, модем, принтер, сканер тощо), слід передбачити:

- достатній простір для працівника - площу та простір робочого місця;

- розміщення робочого місця по відношенню до світлових прорізів;

- відстані між робочими столами з ПК;

- розташування екрана, клавіатури та принтера ПК.

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.
^ 2.3. Забезпечення нормованих показників мікроклімату, чистоти повітря

Нормовані показники мікроклімату і чистоти повітря у робочій зоні [4, 5, 6] (додатки Б, В) у дипломному проекті (роботі) забезпечуються наступними заходами та засобами (кожний обґрунтувати та пояснити окремо):

- раціональна вентиляція, опалення, кондиціонування повітря (вказати види та прилади);

- графік прибирання виробничих приміщень (навести).
^ 2.4. Заходи і засоби забезпечення нормованих значень шуму і вібрації

Нормовані значення шуму і вібрації [4, 5, 7, 8] (додаток Г) у проекті (роботі) забезпечуються організаційними і технічними заходами і засобами (кожний обґрунтувати та пояснити окремо).

Основні організаційні заходи:

- раціональне розташування робочого місця;

- експлуатація комп’ютерного обладнання відповідно до вимог його паспорта і проведення своєчасних профілактичних ремонтів;

- постійний контроль режиму праці і відпочинку.

Основні технічні заходи:

- віброзвукопоглинання (подвійне чи потрійне засклення, влаштування тамбурів біля дверей, облицювання стін звукопоглинальними матеріалами - фанерою, плитами із деревних стружок, скляним чи мінеральним волокном, картоном, волосяною повстю, вовняною тканиною, штукатуркою, гіпсовими плитами та іншими шпаристими матеріалами; покриття підлоги утепленим лінолеумом; використання вібраційних килимків для матричних принтерів).
^ 2.5. Освітлення робочого місця, заходи і засоби забезпечення нормованих показників освітлення

У дипломному проекті (роботі) для забезпечення нормованої освітленості виробничих приміщень і робочих місць передбачене природне, штучне та суміщене освітлення (Додатки Д і Е) [4, 5, 9].

Природне освітлення передбачене однобічне чи двобічне, яке повинно забезпечувати нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (вказати значення коефіцієнта природного освітлення). Для зручності передбачені віконні блоки з внутрішнім відкриттям стулок, регулювальні пристрої для відчинення, жалюзі, штори, ролети тощо (вибрати з наведеного переліку і коротко пояснити).

Штучне освітлення. Проектом заплановано робоче загальне рівномірне освітлення [9]. У виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях, де переважають роботи з документами, допускається застосовувати систему комбінованого освітлення (додатково до загального освітлення встановлюються світильники місцевого освітлення).

Для освітлення робочих місць можуть бути використані світильники з люмінесцентними лампами таких типів: ЛБ, МГЛ, ЛХБ, ЛЕЦ [9].

Підтримка запроектованого освітлення у чистому виді забезпечується очищенням (миттям) віконних блоків і світильників не менше 2 разів на рік за графіком, який встановлено на підприємстві.

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.
^ 2.6. Заходи і засоби працюючих від ураження електричним струмом

Заходи і засоби захисту працюючих від ураження електричним струмом починаються з визначення класу приміщень з електронебезпеки. Клас визначається за допомогою додатка Ж [10].

Захист працюючих від ураження електричним струмом у проекті здійснюється наступними заходами та засобами [11]:

- ізоляція струмопровідних частин (подвійна ізоляція проводів);

- недоступність струмоведучих частин (пакетні аварійні вимикачі; розміщення проводів на висоті, недосяжній для ненавмисного доторкання до них різного роду пристосуваннями; прокладання проводів по підлозі у металевих рукавах чи у просторі над підвісною стелею або захована проводка у стінах);

- захисне заземлення або занулення конструкцій, що можуть виявитися під напругою (каркаси розподільчих щитів, їх знімні частини і частини, що відкриваються; металеві конструкції; металеві гнучкі рукави і труби електропроводки; електричні світильники; металеві труби опалення і водогону);

- розділення електричних мереж (силові мережі і мережі освітлення);

- використання справних штепсельних з’єднань і електророзеток тільки заводського виготовлення;

- заборона використання перехідних пристроїв;

- застосування написів, плакатів, засобів індивідуального захисту (діелектричні килимки тощо).

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.
^ 2.7. Вимоги безпеки під час експлуатації персонального комп’ютера

Вимоги безпеки під час роботи з ПК та ПП (початок роботи, час роботи, закінчення роботи, виникнення аварійної ситуації тощо) викладені у документі (додаток И) [5, розділ VI].

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.
^ 2.8. Пожежовибухобезпека, заходи і засоби

Категорія робочих приміщень з пожежовибухонебезпеки вибирається з додатка К [12].

Пожежна безпека на робочому місці у дипломному проекті (роботі) забезпечується наступними заходами та засобами:

- захист електричних мереж у виробничих приміщеннях від короткого замикання і перевантажень (див. розділ 2.6);

- передбачення пожежних сповіщувачів (ручних – кнопка, тумблер; автоматичних – теплових, димових, світлових або полум’яневих і комбінованих);

- застосування автоматичної стаціонарної установки пожежогасіння (водяної спринклерної або дренчерної; дренчерної з повітряно-механічною піною або автоматичної порошкової модульної системи);

- використання наступних типів вогнегасників (обґрунтувати тип, кількість і місце їх установки за допомогою додатка Л) [13, 14];

- застосування наступних систем пожежогасіння: внутрішньої - від пожежних кранів, установлених на мережі внутрішнього протипожежного водопроводу; зовнішньої - від пожежних гідрантів, установлених на зовнішній мережі протипожежного водопостачання.

Дати пояснення вибраним заходам та засобам.
^ 2.9. Шляхи евакуації

Шляхи евакуації робітників та службовців з виробничих приміщень повинні бути розроблені для кожного приміщення (Додаток М) [15]. У дипломному проекті (роботі) дати приклад для одного приміщення на аркуші формату А3 або А4.

Плани евакуації вивішуються на одному з видних місць біля основного виходу з робочого приміщення або у коридорі чи на сходах.

Шляхи евакуації забезпечуються евакуаційним освітленням, а ті шляхи, що не мають природного освітлення, постійно освітлюються (при наявності людей). У проекті передбачити вмикання світильників евакуаційного освітлення в нічний час. У світильниках евакуаційного освітлення встановлюються тільки лампи розжарення. Евакуаційна освітленість у приміщеннях має бути 0,5 Лк, поза приміщенням – 0,2 Лк.
Додаток А

Витяг із ГОСТ 12.0. 003-74. Система стандартів безпеки праці.

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація
Небезпечні й шкідливі виробничі фактори підрозділяються за природою дії на наступні групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні.

  1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори підрозділяються на:

рухомі машини і механізми, рухомі частини виробничого обладнання;

гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхнях інструментів і устаткування;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена рухливість повітря;

підвищена або знижена іонізація повітря;

підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

відсутність або недостача природного освітлення;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена яскравість світла;

прямий та відбитий відблиск;

підвищена пульсація світлового потоку.

2. Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори підрозділяються:

за характером впливу на організм людини на: токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, ті, що впливають на репродуктивну функцію;

за шляхом проникнення в організм людини через: органи дихання; шлунково-кишковий тракт; шкірні покриви й слизові оболонки.
3. Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори включають біологічні об'єкти:

патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;

макроорганізми (тваринного і рослинного походження).

4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори за характером дії підрозділяються на:

а) фізичні перевантаження; б) нервово-психічні перевантаження.

4.1. Фізичні перевантаження підрозділяються на:

статичні; динамічні.

4.2. Нервово-психічні перевантаження підрозділяються на: розумову перенапругу; перенапругу аналізаторів; монотонність праці; емоційні перевантаження.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка