Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
НазваКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Сторінка1/24
Дата конвертації25.06.2013
Розмір3.15 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Дніпропетровський університет економіки ТА ПРАВА
КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Конспект лекцій

з дисципліни

"Управлінський облік"

для напрямів 0501 – "Економіка і підприємництво",

0502 – "Менеджмент"

Дніпропетровськ

2005

Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 168 с.
Укладач і відповідальний за випуск: П.Й. Атамас, канд.екон. наук, професор, зав. кафедрою обліку і аудиту.

зміст

Тема 1. Поняття, зміст і організація управлінського обліку………………3

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. Аналіз взаємозв’язку

“витрати-обсяг-прибуток”………………………………………….19

Тема 3. Методи і способи обліку витрат і калькулювання

собівартості продукції (робіт, послуг)…………………………….36

Тема 4. “Стандарт-кост” та нормативний облік витрат і

калькулювання собівартості продукції……………………………56

Тема 5. Диференціальний аналіз релевантної інформації для

прийняття операційних рішень…………………………………….70

Тема 6. Аналіз інформації для прийняття довгострокових рішень………97

Тема 7. Бюджетне планування і контроль………………………………..107

Тема 8. Облік за центрами відповідальності……………………………..123

Тема 9. Стратегічний управлінський облік……………………………….147

Тема 1. Поняття, зміст і організація управлінського обліку

1.1. Поняття управлінського обліку, його значення в управлінні

та місце в системі облікової інформації
Будь-яка бізнесова діяльність полягає у використанні трьох взаємопов’язаних елементів (засобів праці, предметів праці та робочої сили) і здійснюється у різних напрямках діяльності – основна (операційна), фінансова, інвестиційна та надзвичайна (рис. 1.1).


Рис. 1.1. Види діяльності підприємства
Для узгодження різних видів діяльності та витрачання ресурсів на різних її стадіях існує управління, яке полягає у плануванні, організації, мотивації, контролі та регулюванні діяльності (рис. 1.2).Рис. 1.2. Процес управління виробництвом
Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність (за критерієм “витрати/вигоди”). Збирання, систематизація та інтеграція інформації – одна з досить важливих функцій апарату управління (функція обліку). Ту частину бухгалтерського обліку, яка забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком (рис. 1.3).Рис. 1.3. Система інформації в управлінні
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, збирання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі облікової інформації, яка використовується управлінським персоналом всередині підприємства при прийнятті управлінських рішень та для забезпечення ефективного використання ресурсів.

Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах процесу управління: при планування майбутніх операцій, накопиченні даних про витрати і доходи, поточному контролі й аналізі, складанні звітності та її інтерпретації, підготовці управлінських рішень. Бухгалтера, який забезпечує інформацією керівників всередині підприємства, називають бухгалтером-аналітиком, або управлінським бухгалтером.

Управлінський облік надає інформацію для вирішення таких питань:

– визначення стратегії та планування діяльності підприємства на перспективу;

– контролю поточної діяльності;

– оптимізації використання ресурсів;

– оцінки ефективності діяльності окремих підрозділів та їх керівників;

– зниження суб’єктивізму та підвищення економічної обґрунтованості прийняття управлінських рішень.

^ Об’єктами управлінського обліку є витрати, доходи та фінансові результати діяльності підприємства, згруповані за їх цільовим призначенням (видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, агрегатами, сферами діяльності, регіонами збуту продукції, окремими покупцями і т. ін.).

В управлінському обліку підприємства самі обирають методи обліку витрат, калькулювання, визначення доходу, оцінки результатів діяльності.

^ Особливості управлінського обліку:

1) різні терміни для різних цілей – в управлінському обліку використовують багато термінів (понять), які близькі за назвами, але мають різне значення в різних ситуаціях, і навпаки – різні назви при подібному значенні;

2) дані управлінського обліку частіше приблизні ніж абсолютно точні. Точність необхідна там, де вона дійсно необхідна. В управлінському обліку (при плануванні і т. ін.) можливі суттєві погрішності, приблизні оцінки;

3) робота з неповними даними – при прийнятті управлінських рішень ніколи не буває повної, вичерпної інформації про об’єкт управління, завжди відчувається дефіцит якоїсь необхідної інформації;

4) дані обліку – це тільки частина вихідної управлінської інформації. При прийнятті управлінського рішення завжди використовується і необлікова інформація, а інколи і власна інтуїція менеджера;

5) люди, а не числа визначають, як підуть справи – система обліку корисна лише настільки, наскільки результати її використання відображаються в реальній діяльності людей. Самі кращі плани – ніщо без реальних виконавців.

Наведені особливості необхідно враховувати при роботі з даними управлінського обліку.
^ 1.2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку
Фінансовий і управлінський облік – це два види одного бухгалтерського обліку, тому вони мають багато спільних рис:

– використовують загальну (єдину) інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат;

– дані фінансового обліку використовуються для прийняття управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для фінансових розрахунків;

– обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів з метою визначення результатів їх діяльності.

В той же час управлінський облік має суттєві відмінності від фінансового, зорієнтованого традиційно на складання фінансової звітності, призначеної в першу чергу для зовнішніх користувачів. Склад користувачів облікової інформації показаний на рисунку 1.4.

Із наведених на рисунку 1.4 користувачів облікової інформації тільки одна група (менеджери підприємства) користується даними управлінського обліку. Для решти користувачів інформація управлінського обліку є комерційною таємницею.

Відмінності фінансового та управлінського обліку можна простежити при порівнянні їх характеристик за окремими ознаками (табл. 1.1).


Представники громадськості


Рис. 1.4. Основні користувачі облікової інформації про діяльність підприємства
Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку


Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

1. Користувачі інформації

Вищий керівний склад підприємства та значна група зовнішніх користувачів, склад яких в основному невідомий (інформація стандартизована)

Менеджери підприємства – відносно невелика група, члени якої відомі (інформація індивідуальна, конкретизована і адресна)

2. Мета обліку

Складання фінансових документів для інформування користувачів за межами підприємства (про фінансовий стан і результати діяльності)

Надання допомоги адміністрації в плануванні, власне управлінні, контролі, підготовці управлінських рішень

3. Обов’язковість ведення обліку

Необхідний за законодавством з дати реєстрації підприємства до його ліквідації

За рішенням адміністрації (факультативно)

4. Регламентація обліку

Загальноприйняті принципи, стандарти і нормативні акти (закони і т. ін.)

Все, що корисно для управління (ніяких обмежень)

5. Вимірники в обліку

Єдиний грошовий вимірник

Різні вимірники (у тому числі і якісні)
Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

6. Націленість (прив’язка до часу)

Оцінка минулого (“історичний” характер)

Поряд з інформацією “історичного” характеру, оцінки і плани на майбутнє (прогнозування)

7. Відкритість даних

Більшість даних доступна всім бажаючим

Комерційна таємниця

8. Ступінь точності інформації

Мало приблизних оцінок, висока точність, об’єктивність, документальність

Багато приблизних оцінок (розрахункових, експертних, очікуваних і т. ін.)

9. Періодичність складання звітів

Як правило, квартальна і річна

Змінний інтервал, оперативна інформація, тижнева, місячна, за вимогою (потребою)

10. Об’єкти звітності

Організація (підприємство) в цілому

Центри відповідальності, види діяльності

11. Терміни подання звітності

З запізненням на декілька тижнів або і місяців

Зразу ж після закінчення звітного періоду (оперативно)

12. Ступінь відповідальності за ведення обліку

Відповідальність за законом

Фактично ніякої юридичної відповідальності

13. Базисна структура

Подвійний запис, основне рівняння: активи = зобов’язання + капітал власника

Різна, залежно від мети використання інформації


^ 1.3. Процес формування і розвитку управлінського обліку
У процесі формування і розвитку управлінського обліку можна виділити чотири етапи:

1) початок ХІХ – початок ХХ ст. Цей період характеризується збільшенням кількості великих підприємств, що зумовило зростання потреби в нових методах обліку і управління. Почали визначатися такі показники, як вартість часу обробки сировини, собівартість одиниці продукції, витрати на одного робітника. На підприємствах Ендрю Карнегі впроваджено контроль витрат на підставі щоденної звітності про витрати матеріалів, енергії та праці на одиницю продукції; на підприємствах компанії Du Pont впроваджено систему операційних і капітальних бюджетів та оперативної звітності про витрати і доходи, розроблено показник прибутковості інвестицій (ПІК). У 20-і роки під керівництвом менеджерів компанії General Motors Дональдсона Брауна та Альфреда Слоуна розроблена система управлінського обліку, яка передбачала операційне бюджетування, щотижневі звіти, гнучкі бюджети, річні звіти про діяльність підрозділів з показниками ПІК. Це етап зародження управлінського обліку;

2) перша половина ХХ ст. Для цього періоду характерним є загострення конкуренції, ускладнення технології й організації виробництва, що зумовило необхідність посилення контролю за витратами. Внаслідок цього на підставі розробки методів нормування праці (системи Тейлора, Ганта, Черча) впроваджено систему калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень. Вперше ідеї цієї системи висунув американський інженер Гарінгтон Емерсон. Співробітник аудиторської фірми “Прайс Уотерхауз” Чартер Гаррісон у 1912 р. опублікував концепцію обліку, що дістала назву стандарт-костінг.

З 1925 до 1950 р. були розроблені принципово нові методи калькулювання та обліку витрат: директ-костінг, метод однорідних секцій, облік за центрами відповідальності.

Так, у 1923 р. ^ Джон Кларк обґрунтував необхідність поділу витрат на змінні і постійні. Ці ідеї були розвинуті у роботах Джонатана Харріса, який у 1936 р. обґрунтував концепцію калькулювання прямих витрат, що дістала назву директ-костінг.

Метод однорідних секцій розроблено у Франції під керівництвом Ф. Римайло у 1927 р. Його практичне застосування сприяло поширенню калькулювання на основі діяльності (АВС).

Концепцію обліку за центрами відповідальності сформулював ^ Джон А. Хіггінс. Це був етап формування управлінського обліку як системи;

3) 50-і – початок 70-х років ХХ ст. характеризуються подальшим розвитком ідей управлінського обліку. До цього періоду відноситься розробка Спенсером А. Такером методу “тариф-година-машина”, що посилювало контроль за кожним технологічним процесом в межах виробничого центру відповідальності;

4) середина 70-х років – кінець ХХ ст. Для цього періоду характерними є автоматизація виробництва, комп’ютерні інформаційні технології, глобальна конкуренція. Продовжується удосконалення методів калькулювання на основі діяльності (Р. Рупер і Р. Каплан), поширюється система управління “якраз вчасно”, започаткована японською компанією “Тойота”, калькулювання шляхом зворотнього потоку, цільове калькулювання. Управлінський облік стає складовою частиною процесу стратегічного управління. Це етап інтеграції управлінського обліку в систему управління.

На сьогодні термін “управлінський облік” застосовують не всі країни. Так, у Франції його аналогом є “аналітична бухгалтерія”, у Німеччині – “контролінг”.

В СРСР термін “управлінський облік” не застосовували. В Україні згідно ЗУ “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.99 р. його розглядають як синонім внутрішньогосподарського обліку, що зумовлює різні погляди на його роль, зміст і значення в системі управління підприємствами.
^ 1.4. Організація управлінського обліку
Управлінський облік не регламентується і не регулюється державними органами. Його принципи і методи розробляються професійними організаціями бухгалтерів. Однією з таких організацій є Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ). Створений нею спеціальний комітет розробив і видав ряд положень та досліджень з управлінського обліку, призначених для гармонізації методів і прийомів управлінського обліку в різних підприємствах і країнах. Вони мають рекомендаційний характер (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Положення та дослідження з управлінського обліку, розроблені МФБ
Назва

Дата видання
Положення з практики управлінського обліку
1.

Концепції управлінського обліку

ІІ. 89 р.,

ІІІ. 98 р.

2.

Рішення стосовно капітальних вкладень

Х. 89 р.

3.

Експозиція іноземної валюти і управління ризиком

ІІ. 96 р.

4.

Управлінський контроль проектів

Х. 91 р.

5.

Управління вдосконаленням якості

ІІІ. 93 р.

6.

Подальший аналіз

IV. 94 р.
Дослідження в галузі управлінського обліку
3.

Вступ до стратегічного фінансового менеджменту

І. 95 р.

4.

Звітність про діяльність державної скарбниці – основа для скарбника-практика

ІХ. 95 р.

5.

Роль управлінського обліку в роботі тимчасового колективу

ІХ. 95 р.

6.

Управління довкіллям в організаціях – роль управлінського бухгалтера

ІІІ. 98 р.

7.

Вимірювання та управління інтелектуальним капіталом

ІХ. 99 р.

8.

Кодифіковані повноваження та контроль: кодекс етики у дії

VI. 99 р.

9.

Зростання багатства акціонерів шляхом кращого управління господарським ризиком

VI. 99 р.

10.

Цільове калькулювання для ефективного управління витратами

VI. 99 р.

11.

Трансформація професії: від обліку до менеджменту

ІІІ. 01 р.

12.

Позиція компетентності у практиці управлінського обліку

І. 02 р.


Поряд з тим, рекомендації з практики управлінського обліку розробляють професійні організації бухгалтерів окремих країн (США, Великої Британії та ін.).

Організація управлінського обліку на підприємстві залежить від його організаційної структури, обсягу діяльності, структури управління та політики керівництва. Характерною рисою для багатьох великих підприємств є централізація фінансового і децентралізація управлінського обліку задля наближення його до місць виникнення витрат і прийняття рішень.

На рисунку 1.5 наведено фрагмент типової організаційної структури управління корпорації, а на рисунках 1.6 та 1.7 показано практичне застосування принципів організації управлінського обліку на підприємствах.Рис. 1.5. Фрагмент типової організаційної структури управління корпорації
Основну масу вихідної інформації управлінський облік одержує з рахунків бухгалтерського обліку. Тому важливим методологічним питанням організації управлінського обліку є питання про його місце в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Міжнародна практика виробила два основні підходи до будови плану рахунків:

– створюються дві автономні системи рахунків: одна – для фінансового, друга – для управлінського обліку. При цьому рахунки фінансового обліку не кореспондують з рахунками управлінського обліку. Такий підхід застосовують близько 80 країн, у тому числі і більшість країн-членів ЄС;

– єдина система рахунків, у межах якої передбачені рахунки управлінського обліку, що кореспондують з рахунками фінансового обліку. Цей підхід характерний для країн англосаксонської групи. Нагадуємо, що в останніх відсутнє державне регулювання обліку, немає єдиного національного плану рахунків, а бухгалтерський облік є саморегульованою системою. У цих країнах сформувалися три основні системи рахунків: загальна, інтегрована і переплетена.Рис. 1.6. Фрагмент організаційної структури компанії “E.I. du Pont de Nemours”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" icon6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55
...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconСписок рекомендованої літератури для вивчення дисципліни «Управлінський облік»
Атамас П. Й. Управлінський облік: Навчальний посібник,- д. К.: Центр навчальної літератури, 2006,- 440 с
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика». Розробив викладач: Н. В. Горбатовська – Горлівка: гмк, 2012. – 99 с
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconОсновні поняття про управлінський облік: визначення, мета, регулювання,...
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення аналізу та передачі інформації управлінському персоналу для прийняття...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconКонспект лекцій з дисципліни “ облік у бюджетних установах” Житомир 2011
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconПитання до іспиту з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»
Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи їх побудови та порівняльна характеристика
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Конспект лекцій з дисципліни \"Управлінський облік\" icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка