Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації
Скачати 64.15 Kb.
НазваЛекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації
Дата конвертації25.06.2013
Розмір64.15 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція

Лекція №12 «Інформаційні системи і технології в обліку» 3 курс

Лекція № 12

Тема: Характеристика і типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації.


Мета: Ознайомитись з типами облікових задач; оглянути розділи опису постановки задач.

Питання:

 1. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації.

 2. Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації.

Вступ


^ Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й син­тетичних рахунків.

Наведемо перелік і характеристику комплексів задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві:

^ 1. Облік основних засобів (ОЗ)

Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження і вибуття ОЗ, нарахування амортизації і спрацювання, облік ви­трат на ремонт ОЗ.

^ Вихідна інформація: залишок ОЗ на кінець звітного періоду, суми амортизаційних відрахувань, залишкова вартість 03.

Вхідна інформація: норми амортизаційних відрахувань, зали­шок ОЗ на початок звітного періоду, надходження та вибуття ОЗ, первісна вартість 03.

 1. Облік товарно-матеріальних цінностей

Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей.

^ Вихідна інформація: залишок матеріалів, сировини на кінець звітного періоду, надходження, витрати й динаміка за період.

Вхідна інформація: залишок матеріалів, сировини на початок звітного періоду, надходження матеріалів, відпуск матеріалів у виробництво.

^ 3. Облік коштів і фінансових операцій

Призначення комплексу задач: облік наявності й руху коштів на поточному рахунку, в касі, облік розрахунків із підзвітними особами, дебіторами і кредиторами.

^ Вихідна інформація: залишок коштів у касі, на поточному ра­хунку, в підзвіті та заборгованість на кінець періоду, звіти з дебе­том рахунку, оборот за кредитом рахунку за період.

Вхідна інформація: залишок коштів у касі, на поточному ра­хунку, в підзвіті на початок періоду, надходження, витрати, по­вернення коштів.
^ 4. Облік праці та заробітної плати

Призначення комплексу задач: облік розрахунку з працівниками за заробітною платою, облік відпрацьованого часу.

^ Вихідна інформація: суми нарахованої і виплаченої заробітної плати, утримання із заробітної плати.

Вхідна інформація: тарифні ставки, оклади, кількість відпра­цьованого часу, норми вироблення, норми утримань і нараху­вань, фактичне вироблення.

^ 5. Облік готової продукції, її відвантаження і реалізація

Призначення комплексу задач: складання звітів з випуску го­тової продукції, руху на складах, за відвантаженими товарами й обсягом реалізації.

^ Вихідна інформація: залишок готової продукції на кінець мі­сяця, обороти за дебетом і кредитом рахунків, обсяг реалізації.

Вхідна інформація: обсяг випуску продукції, прихід, витрати, відвантаження, оплата продукції, залишок на початок місяця.

^ 6. Облік витрат на виробництво

Призначення комплексу задач: визначення фактичної собівар­тості обсягу витрат на виробництво.

Вихідна інформація: витрати на виготовлення продукції. Вхідна інформація: поопераційні трудові й матеріальні витрати.

^ 7. Зведений синтетичний облік

Призначення комплексу задач: рознесення за рахунками, суб­рахунками господарських операцій, складання зведених звітних документів, «Головної книги», «Сальдово-обігової відомості», бухгалтерського балансу.

^ Вихідна інформація: баланс, сальдо за рахунками на кінець звітного періоду, обороти за дебетом і кредитом рахунків.

Вхідна інформація: сальдо за рахунками на початок звітного періоду, рух засобів на рахунках.

Детально автоматизацію розв'язання облікових задач ми роз­глянемо в наступних темах.

^ Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації

Одним з найважливіших етапів, який виконується з активною участю користувача, є постановка та алгоритмізація задачі для автоматизованого розв'язання. Постановка задачі інформаційної системи — це важлива та достатня сукупність знань із конкретної задачі інформаційної системи. Результати подаються у вигляді документа «Опис постановки задачі». Відповідно до Держстандарту РД 50 — 34. 698 — 90 цей документ уміщує такі розділи:

^ Опис постановки задачі (комплексу задач)

1. Характеристика комплексу задач:

* призначення комплексу задач;

* перелік об'єктів, у процесі управління якими вирішується комплекс задач;

 • періодичність і тривалість розв'язання;

 • умови, за яких припиняється розв'язання комплексу задач автоматизованим способом;

 • зв'язки даного комплексу задач з іншими комплексами;

 • посади осіб та найменування підрозділів, що визначають умови та часові характеристики конкретного розв'язання задачі;

* розподіл дій між персоналом і технічними засобами в різних ситуаціях розв'язання комплексу задач.

2. Вихідна інформація.

2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень. У табл.1 описують вихідні повідомлення та масиви, що формуються під час рішення задач.

Таблиця 1.- ^ ПЕРЕЛІК ТА ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Назва

Ідентифікатор

Форма подання

Періодичність видачі

Термін видачі

Одержувач інформації

1

2

3

4

5

6

2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихід­них повідомлень, що мають самостійне смислове значення.

3. Вхідна інформація.

3.1. Перелік та опис вхідних повідомлень. Приклад наведено в табл. 2.

Таблиця 2.- ^ ПЕРЕЛІК ТА ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Назва

Ідентифікатор

Форма представлення

Термін і частота використання ;-

1

2

3

4

3.2. Постановка економічної задачі автоматизованого розв'я­зання супроводжується алгоритмом, що відображає логіку розв'язання задачі та спосіб формування вихідних даних.

Документ «Опис алгоритму» (РД 50 — 34.698 — 90) вміщує:

 1. Математичний опис. Математичний опис подається за допомогою формул розрахунків.

 2. Перелік масивів інформації, що використовуються в процесі реалізації алгоритму і в результаті його реалізації для видачі вихідних повідомлень (машинограмм, відеокадрів) формується їх опис.

Приклад опису масиву поданий в табл. 3.

Таблиця 3.- ^ ПЕРЕЛІК МАСИВІВ ІНФОРМАЦІЇ

Назва реквізиту

Ідентифікатор реквізиту

Тип поля

Значність

1

2

3

4

3.2.3. Алгоритм розв'язання. У цьому підрозділі подається структурна схема алгоритму з посиланням на послідовність ета­пів обчислень.
Запитання для самоконтролю

 1. Дайте перелік та характеристику комплексу задач з усіх розділів обліку та синтетичних рахунків?

 2. Із яких розділів складається опис постановки задач ?

 3. Що таке алгоритм розв’язання задач?


Література


 1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією В.С. Пономаренка.-К.: видавничий центр “Академія”, 2002.

 3. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем, К.:КНЕУ, 2001 р.

 4. В.Д. Шквір та ін.. Інформаційні системи і технології в обліку:.Навч. посібник.-Львів, 2003.-268с.Схожі:

Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconЛекція 7 алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів
Поняття алгоритму таке ж основоположне для інформатики, як І поняття інформації. Саме тому важливо в нім розібратися
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconУрок №2 Тема. Мови програмування, програмний код, середовище розроблення...
Тема. Мови програмування, програмний код, середовище розроблення програм. Етапи розв'язування задач
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconЛекція 13. Способи проведення аудиту за мса мса 540 “Аудит облікових...
Мса 600 “Особливості міркування – аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)”
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconЛекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності
Альтшулер Г. С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986, 209с
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconТема уроку
И перпендикуляри, формування вмінь учнів застосувати теорему про три перпендикуляри до розв'язування задач, знаходження відстані...
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconЗакон Гука для зсуву. Розв’язування задач на зріз І зім’яття
Методика розв’язування задач при дію на тіло силових факторів, які викликають розтяг(стиск) І згин або кручення
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconУрок №27 Тема. Розв'язування задач. Практична робота №11 «Опрацювання одновимірних масивів»
Тема. Розв'язування задач. Практична робота №11 «Опрацювання одновимірних масивів»
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconЛекція №1 Тема:«Вступ»
Учбово-виховні задачі: показати студентам широту задач, які стоять перед країною, вивчити історію застосування радіо – локації, радіо...
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації iconМетоди обчислень Поняття про чисельні методи. Похибки результату чисельного розв’язування задачі
Чисельне розв’язування прикладних задач завжди цікавило математиків. Сучасні успіхи у розв’язуванні таких важливих задач як атомні,...
Лекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають автоматизації. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації icon6. Контролери для систем автоматизації
«контроль» (облік, перевірка). Контролером в системах автоматизації називають пристрій, що виконує управління фізичними процесами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка