План Загальна характеристика Програмні засоби гіс
Скачати 101.7 Kb.
НазваПлан Загальна характеристика Програмні засоби гіс
Дата конвертації25.06.2013
Розмір101.7 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
2. Програмні засоби автоматизованих технологій земельного кадастру; їх класифікація.
План

 1. Загальна характеристика

 2. Програмні засоби ГІС

 3. Тенденції розвитку програмного ГІС- забезпечення.


 1. Загальна характеристика

Програмні засоби, призначені для роботи з просторовими даними, представляють в наш час досить різноманітний i такий що постійно розширюється сегмент комп'ютерного ринка програмного забезпечення, у якому можна виділити:

- векторизатори растрових зображень;

- пакети обробки даних iнженерно-геодезичних розвiдок та iнженерного проектування;

- програмнi засоби обробки даних дистанцiйного зондування;

- пакети просторового аналiзу i моделювання;

- довiдково-картографiчнi системи;

- ГIС-в'юери;

- iнструментальнi ГIC (ГIС-пакети).

^ Векторuзаторu растрових зображень - це програмнi засоби для виконання растрово-векторного перетворення (векторизацiї) просторових даних. Цей клас продуктiв пов'язаний зi створенням цифрових карт, у тому числi i для геоiнформацiйних систем, на основі вiдсканованих растрових зображень. Серед порiвняно не­дорогих i досить ефективних векторизаторiв вiдзначимо пакети Еаsу Trace (Easy Trace Group, Росiя) i MapEdit (АТ «Резидент», Росiя), а також пакет Digitals, розроблений у державному науково­виробничому пiдприемствi «Геосистема» (м. Вiнниця, "Україна).

Пакетu обробкu даних iнженерно-геодезuчнuх розвiдок та iнженерного проектування призначені для автоматизації оброб­ки даних інструментальної геодезичної зйомки місцевості i інженерного проектування в житловому, промисловому i транспортно­му будiвництвi i є специфічним напрям­ком в геоiнформатицi, який називають геоiнженерною інформатикою. Серед програмних пакетів цієї групи назвемо продукти фірми Autodesk, світового лідера в розробці систем автоматизо­ваного проектування (САПР /CAD), програмні пакети Autodesk Survey, Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil Design, створені на платформі пакету AutoCAD; також основані на програмній пла­тформі AutoCAD програмні комплекси GEO+CAD і GeoniCS, роз­роблені в Україні (компанія «ГЕОКАД), АТ «Аркада,) і НПЦ «Геоніка», м. Київ), програмні пакети CREDO (фірми «Кредо Ді­алог»), Білорусь) та ін.

^ Програмні засоби обробки даних дистанційного зондування - це пакети обробки зображень, забезпечені залежно від ціни різним математичним апаратом, що дозволяє проводити операції зі сканованими або записаними в цифровій формі знімками поверх­ні Землі. Це досить широкий набір операцій, починаючи зі всіх видів корекції (оптичної, геометричної), через географічне прив'я­зування знімків аж до обробки стереопар з видачею результату у вигляді актуалізованого топоплану.

Найвідоміші представники: ERDAS Imagine (США), ER Mapper (Австралія), серія продуктів Intergraph (США) і TNT Mips (США).

^ До групи пакетів просторового аналізу і моделювання мо­жна віднести програмні пакети, призначені для реалізації певно­го, звичайно тематичного, набору процедур аналізу просторових даних. Це, перш за все, пакети геостатистичного аналізу і моде­лювання - такі, як Surfer (США), Gstat (Нідерланди), GST (Росія) та ін., і пакети картографічної алгебри - такі, як Мар Analysis Package, МАР, і його модифікації (США). Віднесення до цієї гру­пи пакетів прикладних програм, що просторово реалізують гідро­логічні, гідрогеологічні, екологічні та інші конкретні завдання, як це іноді робиться, є некоректним.

Довідково-картографічні системи - це закриті щодо фор­мату і адаптації оболонки і бази даних програмно-інформаційні комплекси, які містять механізми запитів до картографічної і атрибутивної інформації та засоби її відображення. Користувач, як правило, позбавлений можливості зміни даних. До цього класу відносять електронні, або цифрові, карти великих міст, наприклад, Києва, Одеси, Харкова, Москви, окре­мих країн, а також цифрові атласи окремих країн або миру (Цифровий атлас України, Digital Chart of the World, New Мillenium та ін.).

ГІС-в'юери (від англ. viewer - переглядач; пишеться також («в'ювер») - це порівняно недорогі пакети з обмеженою можли­вістю редагування даних, призначені в основному для візуаліза­ції і виконання запитів до баз даних, у тому числі і графічних, підготовлених у середовищі інструментальних ГІС. Як правило, усі розробники повнофункціональних інструментальних ГІС пропонують і ГІС-в'юери: ArcReader, ArcExplorer (ESRI, США), WinCAT (Simens Nixdorf, Німеччина) та ін.

^ 2. Програмні засоби ГІС

Програмні засоби ГІС є сукупністю повністю або частково інтегрованих програмних модулів, які забезпечують реалізацію всіх основних функцій ГІС. У загальному випадку виділяють (Тику­нов, 2008) шість базових модулів, що реалізовують функції:

1) введення і верифікації даних;

2) зберігання і маніпулювання даними;

3) перетворення систем координат і трансформації картографічних проекцій;

4) аналізу і моделювання;

5) виведення і подання даних;

6) взаємодії з користувачем.

Якщо врахувати ту обставину, що основним видом даних у геоінформаційних системах є просторово-розподілена інформація, з аналізу базових модулів ГІС стає зрозумілим, що програмне забезпе­чення ГІС є дуже специфічним і не дублюється (за винятком, мабуть, останнього модуля) традиційним програмним забезпеченням (ПЗ) комп'ютерів. Реалізація зазначених вище функцій вимагає розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

З 80-х років минулого століття спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє виконувати розробку географічних інформаційних систем для конкретних територій і експлуатувати їх, відоме під назвою комерційних ГІС-пакетів, або інструментальних ГІС.

Сьогодні комерційне програмне ГІС- забезпечення складає помітну і дуже динамічну частину світового ринку програмного забезпе­чення. За даними американської компанії Daratech, загальні про­дажі програмного ГІС- забезпечення в 2001 році перевищили 1 млрд. американських доларів (US$1073 млн.). При цьому зростання продажів за рік становило 14,3%. Виробниками програмних засобів ГІС, що лідирують у світі, є коме­рційні фірми США - комерційний Інститут досліджень систем навколишнього середовища (Environmental System Research Institute або ESRI Ltd.) (розробник пакетів ARC/INFO, ArcView GIS, сімей­ства пакетів ArcGIS) - у 2001 р. поставив свої ГІС-продукти на суму $371,5 млн, що становило 34,6% загальносвітових; компанія Intergraph (розробник пакетів MGE, GeoMedia / GeoMedia Pro та ін.) - $134,1 млн, або 12,5%; фірма Autodesk (розробник паке­тів AutoCAD, Autodesk Мар та ін.) - $70,7 млн, або 6,6%; компа­нія GE Network Solutions (підрозділ американської General Electric Соmраnу, яка з 2000 р. є власником відомої англійської ГІС-компа­нії Smallworld - одного з піонерів геотехнолоГЇЙ у Європі, розробни­ка повнофункціональної інструментальної ГІС - Smallworld GIS) ­$72,3 млн, або 6,7%; компанія Mapping Information Systems Corporation (розробник пакета MapInfo Professional та ін.) ­$61,7 млн, або 5,7%; компанія Leica Geosystems - $68,2 млн, або 6,4% (з урахуванням пакетів ERDAS і LН Systems). Відомими у світі також є програмні продукти фірм Siemens-Nixdorf (Німеччи­на) (пакет SICAD), PROGIS (Австрія) (пакет WINGIS), PCRaster Environmental Software (Нідерланди) (пакет PCRaster) і ряду інших.

У наш час загальна кількість комерційних ГІС-пакетів у світі вимірюється багатьма десятками. Проте якщо говорити про най­відоміші і широко застосовувані комерційні ГІС- пакети, то їх кількість може бути обмежена десятьма-п'ятнадцятьма. Світо­вими лідерами програмного ГІС- забезпечення є пакети фірми ESRI (ARC/INFO, Arc View GIS і сімейство пакетів ArcGIS), пакет MapInfo Professional і пакет Idrisi (розроблений в університеті Кларка (США). Безумовними лідерами ринку програмного ГІС- забезпе­чення в Україні є комерційні ГІС-пакети фірм ESRI и Mapping Information Systems Corporation (США).

Тривалий час комерційні ГІС-пакети було прийнято поділяти на дві категорії, орієнтуючись, головним чином, на апаратну плат­форму, для запуску на якій вони були розраховані, - на професійні інструментальні ГІС і інструментальні ГІС настільного (desktop) типу.

Перші запускалися на робочих станціях або великих ком­п'ютерах (мейнфреймах) і характеризувалися, як правило, розви­нутими аналітичними можливостями (наприклад, ARCjINFO, MGE, GRASS),

другі - на персональних комп'ютерах і мали дуже обме­жені можливості щодо аналізу даних. Основне призначення останніх(наприклад, пакетів ArcView, GeoDraw/ GeoGraph) - забезпечення робочого місця для цифрування карт, їх редагування, перегляду і виконання різного роду маніпуляцій з картографічними шарами, що не потребували значних ресурсів.

Ця класифікація використовується і сьогодні, однак останніми роками - унаслідок колосального прогресу можливостей персона­льних комп'ютерів - відмінності між ними і робочими станціями суттєво зменшились. Якщо також узяти до уваги істотне знижен­ня цін на персональні комп'ютери, стає зрозумілим повсюдне ви­користання їх останніми роками як серверів і у зв'язку з цим перехід професійних ГІС- пакетів на Wіпdоws-платформу (як пра­вило, Windows NT, 2000, ХР). Таким чином, відмінність і в апара­тних, і в програмних платформах інструментальних ГІС практич­но зникла.

Однак відмінність між пакетами, обумовлена їх можливостя­ми, у першу чергу до аналізу і моделювання просторових даних, зберігається, незважаючи на зростаючі аналітичні можливості на­стільних інструментальних ГІС. Тому, як і раніше, можна говори­ти про повнофункціональні професійні інструментальні ГІС і ін­струментальні ГІС настільного типу. Але окремі спеціалізовані можливості останніх не поступаються, а в деяких випадках пере­вищують, відповідним можливостям повнофункціональних ГІС.

До категорії настільних інструментальних ГІС з деякою умов­ністю можна віднести програмні пакети, призначені для аналізу просторових даних і просторово-часового моделювання, у тому випадку, якщо такі пакети на додаток до універсальних аналіти­чних мають достатньо розвинені можливості щодо маніпулюван­ня просторовими даними і їх подання, тим більше що в процесі свого розвитку вони і за формальними ознаками переходять в цю категорію. Це такі пакети, як IDRISI (США), який до остан­ньої версії називався розробниками «растрова система аналізу просторової інформації і обробки зображень», PCRaster (Нідерла­нди) - система моделювання навколишнього середовища, Relief Processor (Україна) - пакет моделювання і аналізу рельєфу. Остання версія пакета IDRISI (2004) - IDRISI Kilimanjaro - уже має офіційну назву «пакет ГІС і обробки зображень».

Відзначимо також, що можлива класифікація інструменталь­них ГІС і за іншими ознаками, наприклад,

за програмною плат­формою - на працюючі під операційними системами MS DOS, Windows, UNIX або Linиx,

за моделлю бази даних - на растрові і векторні,

за вартістю - наприклад, понад 30 тис. доларів США, від 30 до 4 тис. доларів, від 4,0 до 2,5 тис. доларів і менше 2,5 тис. доларів та за іншими показниками.


 1. ^ Тенденції розвитку програмного ГІС- забезпечення.

Розглянемо основні сучасні тенденції розвитку інструментальних ГІС і геоінформаційних технологій в цілому:

 1. Тенденція інтеграції інструментальних ГІС з тими технологіями роботи з просторово-координованою інформацією, які ще до недавню були реалізовані тільки в рамках самостійних програмних продуктів.

 2. Введення в останні версії комерційних ГІС-пакетів (IDRISI Ki1imanjaro, ArcGIS й ін.) модулів, що забезпечують виконання геостатистичного аналізу просторових даних і моделювання безперервних поверхонь, які раніше проводилися з використанням незалежного програмного забезпечення - Gstat, GST, MICROMINE, Surfer та ін.

 3. ^ Проникнення геоінформаційних технологій, у традиційні інформа­ційні технології. Так, у результаті угоди між фірмами MapInfo Corporation і Microsoft створено в рамках пакета Microsoft Office продукт Мicrosoft Мар, а також версії СКБД Oracle, що підтримує роботу з просторово розподіленими даними - Oracle 8і Spatial. Ця тенденція дає підставу деяким аналітикам говорити про «розчи­нення ГІС у загальному потоці інформаційних технологій) (Блин­кова, 2000), оскільки все частіше ГІС використовується не сама по собі, а як елемент системи керування великими просторово-розподі­леними проектами. Наприклад, ГІС стає частиною диспетчерської системи газопроводу, як у проекті «Блакитний потік»(газопроводу по дну Чорного моря), де застосовується для координації роботи тисяч людей, зайнятих на його будівництві і фізично розділених великими відстанями. В останньому випадку доступ до географіч­ної інформації і її редагування виконується через Інтернет.

 4. Інтеграція ГІС і Інтернет є ще однією із сучасних тенденцій розвитку геоінформаційних технологій. Інтернет все більше вико­ристовується для поширення атрибутивних і картографічних да­них. Зокрема, фірмою ESRI в Інтернеті створена Географічна мере­жа (Geographical Network) - глобальна мережа географічних ін­формаційних споживачів і постачальників. Вона забезпечує інфра­структуру, потрібну для підтримки сумісного використання гео­графічної інформації серед постачальників даних, постачальників послуг і споживачів у всьому світі. Через Географічну мережу мо­жливе здійснення доступу до багатьох видів географічної інфор­мації, включаючи статичні карти, динамічні карти і масиви атри­бутивних даних. Останніми роками розробники програмного за­безпечення ГІС все більше уваги приділяють програмним засобам, що дають можливість створення Web-серверів, здатних забезпечу­вати доступ через Інтернет до інформаційних ресурсів видалених баз просторових даних і можливість надання деяких найпопуляр­ніших можливостей ГІС, як, наприклад, картографування, пошук адресів, маршрутизація, аналіз близькості та ін., для інтеграції в широку різноманітність додатків розробників. Для реалізації цих функцій, зокрема, до складу сімейства ГІС-пакетів ArcGIS остан­ніх версій введено пакети ArcIMS (Internet Мар Server), який за­безпечує можливість публікації карт, даних і метаданих в Інтер­неті, і ArcGIS Server, що дозволяє створювати розподілені багато­ярусні інформаційні системи. Програмні засоби для роботи в Інте­рнеті створені й іншими розробниками програмного ГІС- забезпе­чення. На думку фахівців, вже в найближчому майбутньому сер­верні ГІС стануть не тільки важливим доповненням, а й у бага­тьох випадках альтернативою настільним геоінформаційних сис­тем, що дозволить значно розширити доступ до просторової ін­формації і зменшити її вартість.

 5. Основними виробниками програмних засобів ГІС індивідуально і під егідою авторитетної неурядової міжнародної організації Кон­сорціум відкритих ГІС (Ореn GIS Consortium, OGS) проводиться активна політика щодо подолання проблеми форматів просторо­вих даних. Можна говорити про існування вираженої тенденції до «Відкритої ГІС». Це виявляється і в переліках форматів імпорту­ - експорту відомих інструментальних ГІС, що постійно розширюють­ся, і в розробленні нових інструментальних ГІС, які характеризу­ються якісно новими можливостями в роботі з різними форматами даних. Назвемо тут реалізацію в другій половині 90-х років ХХ ст. фірмою INTERGRAPH (США) програми «Юпітер» і розробку про­грамного ГІС-пакета нового покоління GeoMedia Professional, а та­кож розробку у 2001 р. фірмою Нitachi Software Global Technology, Ltd (США) програмного пакета під символічною назвою «AnyGIS»(будь-яка ГІС), здатного працювати, за запевненнями розробників, «з будь-якими форматами, отриманими з будь-яких джерел». Наре­шті, за даними Інтернету, 17 вересня 2003 р. «спонукувані запита­ми ринку» фірми Laser-Scan, Autodesk, Intergraph and MapInfo (всі є членами OpenGIS Consortium) прийняли ініціативу щодо досягнен­ня повної сумісності ГІС-продуктів цих трьох фірм, що є провідними у світі виробниками програмного ГІС-забезпечення.

 6. Бурхливий прогрес комп'ютерної техніки зняв обмеження на можливість використання персональних комп'ютерів як апа­ратної платформи для переважної більшості комерційних ГІС· пакетів. З'явився новий клас обчислювальних пристроїв - ки­шенькових персональних комп'ютерів (КПК) і - відповідного рівня програмного ГІС-забезпечення. Зокрема, фірмою ESRI ви­пущений пакет ArcPad для встановлення на КПК під операцій­ною системою Windows СЕ для мобільного картографування і забезпечення геоінформаційними технологіями мобільних систем. Пакет підтримує досить широкий спектр форматів просторових даних – шейп - файли (ESRI), MrSID (Lizard Tech), біт-формат (Windows), JPEG (ArcIMS Image Survices) через Інтернет.


Контрольні питання


 1. Коротко охарактеризуйте основні види апаратного забезпечення ГІС.

 2. Які види програмного забезпечення ГІС Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.Література


 1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. – Суми, 2006..

Схожі:

План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан Базові структури даних в гіс багатошарові моделі даних гіс
У процесі управління просторовими даними гіс інтегрує просторові дані з іншими типами й джерелами даних, а також може використовувати...
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі....
Гіс технології в земельному кадастрі. Автоматизовані системи земельного кадастру в Україні
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан теми. Загальна характеристика філософії Середньовіччя, основні...
Лекція Філософія європейського Середньовіччя, епохи Відродження, Нового часу
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconЛекція: «Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика...

План Загальна характеристика Програмні засоби гіс icon«Історія кіно І телебачення». 2 курс, 4 семестр. Семінарське заняття...
Творчість О. Довженка. Загальна характеристика Творчість С. Ейзенштейна. Загальна характеристика
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан. Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини...
Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини та предмет правового регулювання
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет...
Основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан загальна характеристика механізмів енергоутворення. Креатинфосфокіназний...
Послідовність залучення енергосистем при різних фізичних навантаженнях І її адаптація в процесі тренування
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан особливі риси англійського романтизму. Загальна характеристика творчості Байрона
Загальний огляд “східних” поем: “Гяур”, “Абідоська наречена”, “Корсар”, “Облога Коринфа”, “Парізіна”, “Манфред”
План Загальна характеристика Програмні засоби гіс iconПлан Вступ Загальна характеристика поняття “здоров’я”. Здоровий спосіб життя та його компоненти
Аляб’єва М. М. Фізичне виховання дошкільників у сім’ї. К: Здоров’я, 1971. 61 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка