План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс
Скачати 97.66 Kb.
НазваПлан Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс
Дата конвертації24.06.2013
Розмір97.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1. ГІС - технології в земельному кадастрі. Автоматизовані системи земельного кадастру в Україні.
План

  1. Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі.

  2. Функціональні можливості кадастрової ГІС.

  3. Потенційні споживачі. Економічна ефективність.

  4. Вимоги до сучасної кадастрової ГІС.

  5. Геоінформаційні технології в Україні


Мета дисципліни «ГІС в кадастрових системах» передбачає вивчення теоретичних і практичних питань по основах геоінформаційних технологій і рішення на їх основі завдань земельного і міського кадастру.

Кадастр (fran.) – це систематизоване зведення відомостей, що складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об'єктом( земельний кадастр - відомості про природне, господарське і правове положення земель.

1.^ Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі.

Під ГІС - технологіями в даний час розуміють комплекс методів і підходів, заснованих на точному географічному позиціонуванні різних об'єктів і даних на ділянці земної поверхні.

Таким чином, при роботі з географічною інформаційною системою (GYS), з одного боку, ми маємо різноманітні просторові дані, топографічні або тематичні карти, матеріали аерофотознімання і космічних знімків, з іншої, - результати польових досліджень і дані літератури, кадастрову і іншу інформацію.
ГІС - технології об'єднують традиційні операції будь-якого типу, такі як запит і статистичний аналіз результатів досліджень, включаючи елементи багатовимірної статистики, з перевагами повноцінного просторового аналізу, розрахунку площ і периметрів, протяжності будь-яких лінійних об'єктів, кількісної оцінки перетину, перекривання, виключення площадних і лінійних об'єктів. Кажучи загальними словами, ГІС включають будь-які просторові об'єкти в загальний масив інформації, доступної для прямої обробки будь-якими статистичними методами. Окрім цього, геопозицінювання або точна прив'язка будь-якого із даних до просторових координат зумовлює точну відповідність масиву топографічних і аерокосмічних даних результатам польових досліджень і відкриває широкі можливості для дистанційного вивчення земної поверхні.

ГІС вміщує дані про просторові об'єкти у формі їх цифрових уявлень (векторних, растрових та ін.), включає відповідний задачам набір функціональних операцій геоінформаційних технологій, підтримується програмним, апаратним, інформаційним, нормативно- правовим, кадровим і організаційним забезпеченням.

По територіальному охвату розрізняються ГІС: глобальні або планетарні (global GIS), субконтинентальні ГІС (клімат, погода, сейсмічні умови тощо); національні ГІС (екологічний стан, характеристики родючості ґрунтів тощо), які часто мають статус державних; ГІС регіональні (regional GIS) (наприклад, характеристики ландшафтів Сухого Степу України: грунти, тренованість, гідрогеолого-меліоративні умови, клімат, районування сільськогосподарських культур тощо); субрегіональні ГІС та локальні або місцеві ГІС (local GIS).

^ ГІС розрізняються предметною областю інформаційного моделювання, наприклад міські ГІС, або муніципальні ГІС (urban GIS), природоохоронні ГІС (environmental GIS) тощо. Широке розповсюдження одержали земельні інформаційні системи.

Проблемна орієнтація ГІС визначається задачами, що в них вирішуються, (науковими і прикладними), серед них інвентаризація ресурсів (в тому числі земельний кадастр, житловий фонд тощо), аналіз, оцінка, моніторинг, управління і планування, підтримка прийняття управлінських рішень. Можливо тільки пофантазувати, якщо б впродовж минулого століття в нашій Батьківщині управлінські рішення спиралися б на наукові обґрунтування, в тому числі і ГІС, скількох неоптимальних управлінських рішень і широкомасштабних "експериментів" "державних мужів" можливо було запобігти – від суцільного виснаження природних ресурсів, поголовної колективізації, розпашки всієї цілини до розповсюдження кукурудзи в північних районах і широкомасштабної боротьби з виноградниками.

Інтегровані ГІС, ІГІС (integrated GIS, IGIS) суміщують функціональні можливості ГІС і системи цифрової обробки зображень (дані дистанційного зондування) у єдиному інтегрованому середовищі:

Просторово-часові ГІС (spatio-temporal GIS) оперують просторово-часовими даними (наприклад, процеси підтоплення зрошуваних ландшафтів мають розповсюдження підйому рівня підгрунтових вод в просторі і в часі).

Реалізація впровадження проектів ГІС (GIS project), створення ГІС в широкому розумінні, включає етапи:

- перед проектних досліджень (feasibility study), в т.ч. вивчення вимог користувачів (user requirements) та функціональних можливостей програмних засобів ГІС, які використовуються, техніко-економічне обґрунтування, оцінку співвідношення "витрати"/"прибуток" (costs/benefits);

- системне проектування ГІС (GIS designing), включаючи стадію пілот-проекта (pilot-project), розробку ГІС (GIS development); її тестування на невеликому територіальному фрагменті, або тестовій ділянці (test area), прототипування, або створення дослідного зразка (prototype);

- впровадження (реалізація) ГІС (GIS implementation); експлуатацію і використання об'єкта.

Наука – геоінформатика вивчає наукові, технічні, технологічні і прикладні аспекти проектування, створення та використання ГІС. Про більш детальне описання ГІС можливо подивитися на htt: //www. dataplus. ru/ Industries/ 100 GIS/ index. asp, http: /www. gis. com/ whatisgis /index. html.

Визначення терміну ГІС змінюється в залежності від мети роботи фахівця ГІС (політичної, економічної, екологічної, гідрометеорологічної, географічної, гідромеліоративної, землевпорядкувальної, дослідницької тощо) (табл. 1.1.).

Ці визначення ГІС дуже важливі і корисні в період навчання, але для досвідченого користувача ГІС деталізація визначень вже не має такого значення.

Девід Райнд (David Rhind 1988)[3] дав таке визначення ГІС: "ГІС – це комп'ютерна система для збору, перевірки, інтеграції і аналізу інформації, яка відноситься до земної поверхні" [Rhind 1988].

Це визначення дуже важливе для користувача ГІС, тому його слід розглянути більш детально [1].
Таблиця 1.1.

Приклади синонімічних назв ГІС (GIS) та їх джерела (Майкл Н. Де Мерс, 1999)

Термін

Джерело інформації

Географічна інформаційна система

(Geographic information System)

Американська термінологія

Географічна інформаційна система

(Geographical information System)

Європейська термінологія

Геоматіка

(Geomatigue)

Канадська термінологія

Геореляційна інформаційна система

(Georelational information System)

Технічна термінологія

Інформаційна система по природним ресурсам

(Natural resources information System)

Дисциплінарна термінологія

Інформаційна система по геології або наукам про Землю

(Geosclence or geological System)

Дисциплінарна термінологія

Просторова інформаційна система

(Spatial information System)

Негеографічний термін

Система аналіза просторових даних

(Spatial data analysis System)

Термінологія на основі того, що робить система


^ По – перше, воно вказує, що ГІС має справу із земною поверхнею. Хоча це не є абсолютно необхідною умовою, абсолютна більшість використань ГІС мають справу з ділянками цієї поверхні.

^ По – друге, твердження, що ГІС використовують для збору, перевірки, інтеграції і аналіза інформації, свідчить про велику кількість груп операцій, необхідних для будь-якої геоінформаційної системи [1].

При використанні ГІС в управлінні водними і земельними ресурсами важливим є підхід, на який акцентує увагу Майкл Н. Де Мерс (Michael N. De Mers, 1999).

Він обрав таке визначення: "ГІС – набір підсистем, які її утворюють".. У відповідності з цим ГІС мають слідуючи чотири підсистеми:

1 - ^ Підсистема збору даних, яка збирає і проводить попередню обробку даних із різних джерел. Ця підсистема в основному відповідає за перетворення різних типів просторових даних (наприклад, від ізоліній топографічної карти до моделі рельєфу ГІС) [1].

2 - ^ Підсистема зберігання та вибірки даних, яка організує просторові дані з метою їх вибірки, оновлення та редагування.

3 - Підсистема маніпулювання даними і аналіза, яка виконує різні задачі на підставі цих даних, групує і розділяє їх, встановлює параметри і обмеження, виконує моделюючі функції..

4 - ^ Підсистема виводу, яка відображає всю базу даних або її частину в табличній, діаграмній або картографічній формі.
1.2. Де і яким чином використовують ГІС?

Основними галузями сучасного використання ГІС є:

- управління на всіх рівнях (від державного до окремих сільськогосподарських ділянок);

- землевпорядкування і земельний кадастр;

- гідрометеослужба;

- геодезія, картографія і географія;

- сільське господарство, агрономія, землеробство, рослинництво, захист рослин, агрохімія і ґрунтознавство;

- водне господарство і гідромеліорація, лісове господарство;

- екологія;

- природокористування;

- дистанційне зондування земної поверхні;

- інженерні комунікації;

- нафта і газ;

- транспорт;

- поштова служба;

- освіта;

- бізнес, банківські послуги, туризм, служба безпеки...

Задачі, які вирішуються:

 • Скорочення термінів формування меж земельних ділянок, підготовки матеріалів для їх державного кадастрового обліку і реєстрації має рацію;

 • Підвищення ефективності управління формованим земляно-майновим фондом компанії;

 • Аналіз і контроль взаємного положення об'єктів єдиної геоінформаційної бази даних і меж земельних ділянок;

 • Взаємодія з інформаційними системами, що діють на підприємстві і територіальних органах кадастрового обліку суб'єктів України.

^ Геоінформаційні технології в Україні

Геоінформаційні технології в Україні набули розвитку в середині 90-х років XX ст. Серед позитивних чинників, що характеризують сучасний стан застосування геоінформаційних технологій у країні, слід відзначити такі:

- формування в державних установах і організаціях груп фахівців, які активно працюють у напрямку застосування ГІС у різних сферах людської діяльності, зокрема: у Державному проектному інституті Діпромісто (Київ); у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (Київ); в Управлінні земельних ресурсів Одеської обладміністрації; в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова; у Національному університеті «Львівська політехніка» (Львів); у Національній гірській академії (Дніпропетровськ); у Харківському технічному університеті радіоелектроніки; в Українському центрі менеджменту Землі і ресурсів (Київ) та в ряді інших;

- створення ГІС-асоціації (1997) і Асоціації геоінформатиків (2003) України, що сприяють активізації і консолідації гєоінформаціонної діяльності в країні;

- щорічне проведення ГІС-форумів (1995-2001), конференцій «Геоінформатика: теоретичні і прикладні аспекти» (з 2002 p.), конференцій користувачів продуктів фірми ESRI в Криму (з 1998 p.,ЗАТ ЕСОММ), а також окремих тематичних конференцій, семінарів, нарад, присвячених використанню геоінформаційних технологій (наприклад, «Геоінформаційні технології сьогодні» (Львів,1999); «Геоінформаційні системи і муніципальне управління»(Миколаїв, 2000 р.) «Можливості ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Причорноморського регіону» (Одеса, 2003) та ін.);

- створення державних підприємств і комерційних компаній, що спеціалізуються на розробці /або використанні геоінформаційних технологій, зокрема: державних науково-виробничого підпріємства «Геосистема» (м. Вінниця) і науково-виробничого центру «Геодезкартінформатика» (м. Київ); комерційних компаній «Інтелектуальні системи, Гео», «Інститут передових технологій», «ЕСОММ», ГЕОКАД, «Аркада», «Геоніка» (м. Київ); «Високі технології» (м. Одеса) та ін.;

- розроблення спеціалізованого геоінформаційного пакета Рельєф-процесор - Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, векторно-растрової інструментальної ГІС настільного типу ОКО - ВАТ «Геобіономіка» (м. Київ); програмних комплексів GEO+CAD і GeoniCS, призначених для обробки даних досліджень і геоінженерного проектування в галузі цивільного, промислового і транспортного будівництва - компанія «ГЕОКАД», AT «Аркада» і НПЦ «Геоніка» (м. Київ) та ін.

- створення електронного атласу України - пілотнї версії комп'ютерного Національного атласу України (2000) – Інститутом географії НАН України і компанією «Інтелектуальні системи, Гео» (Київ);

- внесення курсів з ГІС і геоінформаційних технологій до програми підготовки фахівців природознавчих і екологічних спеціальностей у багатьох вищих навчальних закладах країни; відкриття у деяких з них курсів підготовки фахівців у галузі геоінформаційних систем і технологій, зокрема, в Університеті «Львівська політехніка» (Львів) - у рамках спеціальності «Картографія», в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова - у рамках спеціальності «Географія», в Одеському державному екологічному університеті - у рамках спеціальності «Інформаційні технології», у Національній гірській академії України (Дніпропетровськ) - за фахом «Геоінформаційні системи і технології».

До факторів, що стримують розвиток геоінформаційних технологій, належать низький в цілому рівень комп'ютеризації в країні і відсутність у достатній кількості відповідних фахівців.
Контрольні питання

 1. Чим ГІС відрізняються від інших класів інформаційних систем?

 2. З яких компонентів складається структура ГІС?

 3. Що означає поняття – просторові дані?


Література


 1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. – Суми, 2006.

 2. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса, 1997.

Схожі:

План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconПлан Базові структури даних в гіс багатошарові моделі даних гіс
У процесі управління просторовими даними гіс інтегрує просторові дані з іншими типами й джерелами даних, а також може використовувати...
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconФункціональні аспекти проектного аналізу лекція 6
Отже, проектування попиту є обов’язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту. Точність економічного, технічного та фінансового...
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconМс-32 Питання з економіки
Поняття суспільно-економічної формації. Цивілізаційний підхід розвитку суспільства
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки...
План рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки бухгалтерського обліку
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconПлан Введення графічної інформації в інформаційну систему Стандартні формати
Просторова інформація в гіс може бути представлена в растровому І векторному видах
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconТема: Вивчення інтерфейсу Microsoft Word 2010
Мета: Навчитись налаштовувати інтерфейс програми Microsoft Word 2010 та використовувати всі його функціональні можливості
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconЛекція 10. Концепція створення автоматизованої системи державного земельного кадастру України
Гіс-технологій єдиного інформаційного середовища для ефективного управління земельними ресурсами, інформаційного забезпечення ринку...
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс icon40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники І робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
План Геоінформаційний підхід до обліку та економічної оцінки землі. Функціональні можливості кадастрової гіс iconПлан. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів...
В умовах ринкових перетворень необхідна цілісна модель оцін­ки ефективності інно- вацій, яка надавала б можливість розглянути таку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка