Тести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 1
НазваТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 1
Дата конвертації24.06.2013
Розмір55.4 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Тести з дисципліни " Економічний аналіз"

Варіант 1

 1. Економічний аналіз за просторовою ознакою поділяється на:

а) внутрішній та зовнішній;

б) внутрішньогосподарський та міжгосподарський;

в) суцільний і вибірковий.


 1. Методичний прийом економічного аналізу, пов’язаний з експертними оцінками господарських ситуацій на підставі творчого мислення, набутого досвіду тощо, називається:

а) логічним;

б) евристичним;

в) математичним.


 1. За економічним змістом фактори, що вивчаються в економічному аналізі, можна поділити на:

а) виробничо-економічні і соціально-економічні;

б) прості і складні;

в) параметричні і непараметричні.


 1. Методика комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників називається:

а) факторним аналізом;

б) оперативний аналіз;

в) зовнішній аналіз.


 1. Визначення мети й об’єктів аналізу, вивчення матеріалів і результатів за раніше проведеним аналізом відібраних об’єктів, складання плану аналізу та графіку його проведення, розробку програми та всього інструментарію аналізу, обмеження кола необхідної інформації для проведення аналізу та попереднє ознайомлення з нею передбачає:

а) заключний етап;

б) аналітичний етап;

в) підготовчий етап.


 1. Прийом перевірки інформаційної бази у якому метою роботи є встановлення достовірності показників звітності називається:

а) перевірка за сутністю;

б) аналітична перевірка показників звітності;

в) перевірка за формою.


 1. Інформація, що повинна відповідати потребам економічного аналізу, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрями діяльності та з тією деталізацією, яка необхідна для всебічного вивчення економічних явищ та процесів, виявлення впливу факторів і визначення резервів господарювання відповідає вимозі до інформаційного забезпечення економічного аналізу такій, як:

а) доречність;

б) оперативність;

в) аналітичність.

 1. Оцінка найважливіших результативних статей звітності (доходів, чистого прибутку, суми активів, величини власного капіталу, зобов’язань, дозволяє оцінити статті звітності в статиці та динаміці, визначити питому вагу статей балансу - це один з методичних прийомів аналізу фінансової звітності, а саме:

а) горизонтальний аналіз;

б) аналіз абсолютних показників;

в) аналіз коефіцієнтів.


 1. Аналіз фінансового стану підприємства починається з оцінки:

а) власного капіталу і зобов’язань;

б) активів і пасивів;

в) активів і зобов’язань.


 1. Показник, що показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових надходжень називається:

а) коефіцієнтом покриття;

б) коефіцієнтом абсолютної ліквідності;

в) коефіцієнтом швидкої ліквідності.


 1. Метою аналізу виробництва та реалізації продукції є:

а) виявлення резервів збільшення обсягів реалізації продукції порівняно з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і, як результат, збільшення прибутку підприємства;

б) виявлення резервів зменшення обсягів реалізації продукції порівняно з конкурентами, звуження частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і, як результат, зменшення прибутку підприємства;

в) правильної відповіді не запропоновано.


 1. Фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції, а саме до фактору, пов’язаного з виробництвом відносять таку складову:

а) вибір форм розрахунків з покупцями;

б) дотримання термінів перевезень та інших договірних умов;

в) рівень виконання плану виробництва продукції.

 1. У процесі аналізу використання робочого часу виникають наступні завдання:

а) загальна оцінка повноти використання робочого часу;

б) виявлення факторів і розміру їх впливу на використання робочого часу;

в) з’ясування причин цілоденних і внутрішньозмінних втрат робочого часу;

г) правильні відповіді а), б) і в)

 1. Коефіцієнт, який характеризує часку не перенесеної на новий продукт вартості основних засобів та розраховується як поділ коефіцієнту зносу або залишкова вартість основних засобів на первісну вартість основних засобів за кожним видом виробничих основних засобів як на початок, так і на кінець року, називається:

а) коефіцієнт придатності;

б) коефіцієнт приросту;

в) коефіцієнт вибуття.


 1. Аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів і нематеріальних активів, їх відповідності вимогам технічного прогресу та оптимальним параметрам виробництва є:

а) етапом аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів;

б) завданням аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів;

в) методом аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів.


 1. Фактори, що впливають на матеріаломісткість продукції поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) прості та складні;

в) однорідні та неоднорідні.


 1. Вид аналізу собівартості продукції, метою якого є накопичення інформації про динаміку витрат, фактори її зміни, а результати використовуються для визначення планової собівартості продукції, формування цінової політики, розробки управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, називається:

а) перспективний;

б) оперативний;

в) ретроспективний.


 1. Для потреб планування, обліку і аналізу витрати підприємства за календарним періодом поділяють на:

а) основні і накладні;

б) поточні і одноразові;

в) прямі і непрямі.


 1. Виробнича собівартість, збільшена на суму адміністративних і витрат на збут, її показник інтегрує загальні витрати підприємства, які пов’язані як з виробництвом, так і реалізацією продукції, використовується не для оцінки активів, а для цілей довгострокового планування та визначення ціни на продукцію має назву:

а) повна;

б) фактична;

в) планова.


 1. Витратний показник, що показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат та розраховується як відношення валового прибутку від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - це:

а) коефіцієнт покриття виробничих витрат;

б) рентабельність операційної діяльності;

в) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг).


 1. Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та визначається як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості власного капіталу:

а) рентабельність підприємства;

б) рентабельність власного капіталу;

в) коефіцієнт покриття власного капіталу.


 1. Коефіцієнт, який показує величину активів, яка припадає на 1 грн. чистого доходу та розраховується як відношення середньорічної вартості активів до чистого доходу має назву:

а) коефіцієнт покриття активів;

б) коефіцієнт оборотних активів;

в) коефіцієнт окупності активів.


 1. Товарообіг на підприємстві за видами продажу поділяють на:

а) роздрібний та оптовий;

б) крупний та дрібний;

в) простий та складний.


 1. Витрати, величина яких змінюється пропорційно до зміни обсягу виробництва називають:

а) умовно-постійні;

б) умовно-пропорційні;

в) умовно-змінні.


 1. Програмне забезпечення економічного аналізу за способом побудови поділяють на:

а) універсальне та спеціальне;

б) окреме та включене до комплексу;

в) просте та складне.

Схожі:

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 3
Які з нижче перерахованих способів у детермінованому аналізі для визначення впливу факторів на результативні показники базуються...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Співвідношення величини явища, що вивчається, з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка