1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2
Скачати 80.82 Kb.
Назва1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2
Дата конвертації29.04.2016
Розмір80.82 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ДОГОВІР № _____
про надання послуги інформатизаціїм. Чернігів «__»_________ 201__p.
Комп'ютерна мережа "BEATLE.NET", що іменується надалі Оператор або BEATLE.NET в особі ФОП Троцик Наталя Олександрівна, що діє на підставі свідоцтва BO3 №3037678 від 17.06.2008 року, з однієї сторони,

та_______________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства або П.І.П. фізичної особи)

що іменується надалі Споживач, в особі __________________________________________________________

(посада) (прізвище, ім'я та по батькові)

діючого на підставі______________________________________________________________________________ ,

(Статус або Положення, посвідчення для фізичної особи)

з іншої сторони, уклали Договір про наступне:
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір регулює відносини між BEATLE.NET і Споживачем при наданні BEATLE.NET послуг з питань інформатизації.

1.2. Для цілей цього Договору застосовуються наступні терміни:

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

^ IP-адреса ( Internet Protocol address) - унікальна адреса комп’ютера в мережі BEATLE.NET, який складається з 4 байт. Перший та другий байти визначають адресу мережі, третій байт - адресу підмережі, а четвертий - адресу комп’ютера в підмережі. IP-адресу записують у вигляді чотирьох чисел зі значеннями від 0 до 255, відокремлених крапками.

^ Система самообслуговування — апаратно-програмний комплекс, який надає можливість Споживачу особисто отримувати інформацію про статистику його роботи в мережі, замовляти об’єм послуг та отримувати розрахункові дані. Система самообслуговування користувачів на сайті Комп'ютерної мережі "BEATLE.NET" за адресою http://beatle.net.ua/stat/statistic.php або за телефонами (0462) 935164, (068)8144288 та (093) 3651535.

Тарифний план – затверджуваний BEATLE.NET перелік тарифів, які відповідають певному переліку Послуг.

Технічна можливість надання доступу до мережі BEATLE.NETнаявність вільних IP адрес, портів абонентської ємності, та/або каналу доступу до Інтернет.
^ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Оператор зобов'язується надавати Споживачу послуги по підключенню та передачі інформації по локальній обчислювальній мережі (BEATLE.NET) (далі - Послуги), а Споживач зобов'язується оплачувати ці Послуги.

  2. Оператор може надавати Споживачу Додаткові послуги, які Споживач зобов'язується оплачувати.


^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оператор зобов'язується:

3.1.1. Підключити комп'ютер Споживача до BEATLE.NET і виконати настроювання програмного забезпечення для роботи в BEATLE.NET.

3.1.2. За бажанням Споживача встановити мережний адаптер для підключення комп'ютера до BEATLE.NET.

3.1.3. Надавати Споживачу Послуги, щодня, без перерв, за винятком проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт.

3.1.4. Усувати технічні неполадки BEATLE.NET протягом 5-ти діб з моменту надходження заявки.

3.1.5. Створити «особовий рахунок» у базі даних Оператора для занесення інформації про оплату Споживачем Послуг протягом одного календарного місяця з моменту укладання даного договору і повної оплати Споживачем замовлених послуг.

3.1.6. На прохання Споживача інформувати його про стан «особового рахунка».

3.1.7. Повідомляти Споживачу не менш чим за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку дії інформацію про всі доповнення і зміни у в переліку і вартості Послуг та Додаткових послуг, а також порядку їх оплати.
3.2. Споживач зобов'язується:

   1. Провадити оплату Послуг і Додаткових послуг у порядку і терміни, зазначені в Договорі.

   2. Забезпечувати доступ у приміщення для проведення робіт по підключенню Споживача до мережі і для технічного обслуговування і контролю підключення, а також забезпечувати необхідний доступ в інші приміщення і конструкції, через які виконується підключення Споживача.


^ 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. Оплата Послуг, що надаються Споживачу, здійснюється на основі передоплати, а Додаткових послуг - після їх фактичного надання. Оператор починає виконання своїх обов'язків, зазначених у пункті 3.1. даного Договору, після занесення інформації про оплату послуг по підключенню на «особовий рахунок» Споживача. Мінімальний розмір передоплати за Послуги BEATLE.NET- 10 гривень вноситься до "05" числа наступного місяця.

  2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в перелік і вартість Послуг і Додаткових послуг при зміні технічних і економічних умов.

  3. При витраті Споживачем всіх коштів, що занесені на його «особовий рахунок» або заборгованості Споживача по Додатковим послугам, призупинення надання Послуг здійснюється автоматично. Поновлення надання Послуг Оператором провадиться після надходження суми заборгованості Споживача і вартості повторного підключення у розмірі потрійної місячної абонплати на рахунок Оператора.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до умов даного Договору і чинного законодавства.

  2. Сторони не несуть відповідальності при неможливості виконання своїх зобов'язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин (воєнні дії, стихійні лиха, блискавка, аварії в лініях електропередач, пожежі, втручання з боку влади, громадянські безладдя, хуліганські дії і т.п.).

  3. Оператор вправі призупинити надання послуг у випадках:

5.3.1. Несанкціонованого підключення до BEATLE.NET комп'ютерів третіх осіб з використанням точки підключення абонента.

5.3.2. Несанкціонованого втручання Споживача в роботу BEATLE.NET, або проведення Споживачем інших дій, які завдають шкоди Оператору.

  1. Оператор не несе ніякої відповідальності за програмне забезпечення, яке встановлене на комп'ютері Споживача.

  2. Оператор не несе відповідальності за якість послуг при:
   1. Самостійній зміні Споживачем мережних і інших параметрів програмного забезпечення свого комп'ютера, встановлених Оператором при підключенні до BEATLE.NET.

   2. Несправності комп'ютера Споживача.

   3. Помилках, зв'язаних з роботою програмного забезпечення Споживача.

   4. Ушкодженні не з вини Оператора лінії, що знаходиться на території Споживача.

   5. Застосуванні Споживачем несправних пристроїв (плата мережного адаптера, конектори, кабель).


6. ^ ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Договір набирає сили в день підписання і діє до кінця поточного року. У випадку якщо Споживач і Оператор за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення року не оповіщають один одного про бажання розірвати чи змінити Договір, то дія Договору продовжується на кожний наступний календарний рік (у цьому випадку термін дії Договору не обмежений).

  2. Договір залишається в силі у випадку зміни реквізитів Сторін. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10-денний термін повідомити про це один одного.


7. ^ ІНШІ УМОВИ

  1. Споживач самостійно обмежує доступ з мережі до інформації свого комп'ютера і антивірусний захист свого комп'ютера, використовуючи стандартні засоби захисту інформації.

  2. У випадку створення власної локальної мережі усередині квартири Споживач повинен узгодити з Оператором проект створення такої мережі і зареєструвати всі додаткові мережні пристрої, що підключаються до власної локальної мережі. При цьому в договорі робляться відповідні зміни.

  3. Підключення Споживачем будь-яких пристроїв поза своєю квартирою забороняється.

  4. Надання Споживачем будь-яких послуг третім особам з використанням мережі BEATLE.NET забороняється, або регулюється окремими договорами.

  5. Локальна обчислювальна мережа BEATLE.NET і всі її компоненти, включаючи кабель від квартири Споживача до найближчого комутатора, є власністю Оператора.

  6. Мережна карта, яку Оператор встановлює в комп'ютері Споживача при підключенні, є власністю Споживача.

Усі суперечки між Оператором і Споживачем вирішуються шляхом проведення переговорів. При недосягненні компромісу Сторони вирішують суперечки в порядку, передбаченому законодавством.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі:

1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗакон україни
Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт І послуг та виробниками І продавцями товарів, виконавцями робіт І надавачами...
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЛекція №18 Тема: Персонал, як чинник забезпечення якості готельних послуг
Мета: ознайомитись з поняттям культури готельного виробництва та роллю персоналу при наданні готельних послуг
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconДо Наказу №26-д від 16. 09. 2009року
Цей договір добровільного страхування наземного транспорту (далі – «Договір») укладено на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання...
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗаконукра ї н и
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗаконодавство України
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconДоговір про виробничу практику №
Цей договір уклали між собою Миколаївський професійний ліцей в особі директора Ліновського Ю. В. що діє на підставі Статуту (надалі...
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗакон УкраЇни
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗакону України "Про державну таємницю" 3855-12
Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconЗакон україни
Цей Закон регулює майнові І особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної...
1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при наданні beatle. Net послуг з питань інформатизації. 2 iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Центр надання адміністративних послуг надає 47 видів послуг. До Центру на 01. 01. 2014 року надійшло 7653 звернень, із них задоволено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка