Тести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Скачати 51.49 Kb.
НазваТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Дата конвертації30.06.2013
Розмір51.49 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Тести з дисципліни " Економічний аналіз"

Варіант 2

 1. Економічний аналіз за змістом аналізу поділяється на:

а) комплексний, локальний, тематичний;

б) внутрішньогосподарський, міжгосподарський;

в) суцільний, вибірковий.


 1. Співвідношення величини явища, що вивчається, з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший період часу або за іншим об’єктом, відображають величини:

а) абсолютні;

б) відносні;

в) середні.


 1. Для врахування особливостей діяльності підприємств конкретних галузей фактори за рівнем охоплення поділяють на:

а) прості і складні;

б) загальні і специфічні;

в) постійні і тимчасові.


 1. Методика дослідження впливу факторів, зв’язок яких з результативним показником має функціональний характер, тобто результативний показник може бути представлений у вигляді добутку або алгебраїчної суми показників, що є факторами детермінованої моделі - це:

а) детермінований факторний аналіз;

б) стохастичний факторний аналіз;

в) перспективний факторний аналіз.


 1. Система раціональних, скоординованих дій вивчення об’єкта спостереження відповідно до визначеної мети - це:

а) організація економічного аналізу;

б) планування економічного аналізу;

в) структура економічного аналізу.


 1. Виявлення суттєвих відхилень за допомогою глибинних та наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень що призводять до перекручення звітності є основою для прийому перевірки інформаційної бази такого, як:

а) перевірка за сутністю;

б) аналітична перевірка показників звітності;

в) перевірка за формою.


 1. Вимога до інформаційного забезпечення економічного аналізу, що передбачає її достатність, оперативність, високий коефіцієнт використання первинної інформації, відсутність зайвих даних, подолання протиріччя між систематичним ростом обсягу інформації і постійною її нестачею для раціонального управління через високу вартість отримання необхідних відомостей називається:

а) раціональністю інформації;

б) ефективністю інформації;

в) об’єктивністю інформації.


 1. Розрахунок співвідношень між окремими статтями звітності підприємства, визначення взаємозв’язку між показниками - це:

а) аналіз коефіцієнтів (відносних показників);

б) вертикальний аналіз;

в) горизонтальний аналіз.


 1. Залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань - це:

а) власний капітал;

б) зобов’язання;

в) активи.


 1. Здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань є:

а) платоспроможністю;

б) ліквідністю;

в) кредитоспроможністю.


 1. Обсяг виробництва повністю завершених і належних до продажу продукції, робіт, послуг, до якого не включають залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот характеризує:

а) валову продукцію;

б) товарну продукцію;

г) готову продукцію.


 1. До групи факторів, пов’язаних з роботою відділу збуту та складу, що впливають на обсяг реалізації продукції, відносять:

а) зміна цін і кон'юнктури ринку;

б) ритмічність подачі транспортних засобів;

в) величина портфеля замовлень.


 1. Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від:

а) кількості днів непрацездатності;

б) величини нормативно встановленого робочого тижня;

в) часу понадурочної роботи;

г) правильні відповіді б) і в).


 1. Коефіцієнт, який характеризує рівень приросту основних засобів або окремих його груп за певний період, який розраховується шляхом поділу суми приросту основних засобів на вартість основних виробничих засобів на початок періоду є:

а) коефіцієнт приросту;

б) коефіцієнт реальної вартості основних засобів;

в) коефіцієнт оновлення. 1. Що з нижче перерахованого відноситься до завдання аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів:

а) вивчення технічного стану основних засобів, темпів, форм і способів їх оновлення;

б) аналіз динаміки, складу і структури основних засобів і нематеріальних активів;

в) факторний аналіз фондовіддачі.


 1. Фактор першого порядку у зміні величини матеріальних витрат є:

а) зміна структури продукції;

б) зміна матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами;

в) зміна загальної матеріаломісткості продукції.


 1. Вид аналізу собівартості продукції метою якого є оцінка можливого збільшення чи зменшення собівартості продукції у цілому і окремих виробів у зв’язку зі змінами на ринку ресурсів і товарів, які прогнозуються - це:

а) перспективний аналіз;

б) оперативний аналіз;

в) ретроспективний аналіз.


 1. Класифікація витрат підприємства по відношенню до обсягів виробництва поділяють на:

а) прямі і непрямі;

б) продуктивні і непродуктивні;

в) умовно-постійні і умовно-змінні.


 1. Собівартість, яка характеризує витрати конкретного підприємства по випуску продукції називається:

а) фірмова;

б) індивідуальна;

в) виробнича.


 1. Показник, який показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат та розраховується як відношення загального фінансового результату від звичайної діяльності до витрат підприємства - це:

а) рентабельність господарської діяльності;

б) рентабельність звичайної діяльності;

в) рентабельність операційної діяльності.

 1. Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів та розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості необоротних активів:

а) рентабельність необоротних активів;

б) фондорентабельність;

в) обидві відповіді вірні.


 1. Коефіцієнт, що показує величину власного капіталу, яка припадає на 1 грн. чистого доходу та визначається як відношення середньорічної вартості власного капіталу до чистого доходу має назву:

а) коефіцієнт окупності власного капіталу;

б) коефіцієнт покриття власного капіталу;

в) коефіцієнт власного капіталу.


 1. за формами обслуговування товарообіг буває;

а) традиційного способу;

б) операційного способу;

в) стаціонарного способу.


 1. Витрати операційної, фінансової, інвестиційної діяльності відносять до:

а) витрат звичайної діяльності;

б) витрат надзвичайної діяльності;

в) витрат господарської діяльності.


 1. За призначенням та галузевою орієнтацією програмне забезпечення економічного аналізу можна поділити на:

а) аналіз фінансового стану та аналіз фінансових результатів;

б) включені до комплексу програм та окремі програми;

в) універсальні та спеціальні програми.

Схожі:

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 3
Які з нижче перерахованих способів у детермінованому аналізі для визначення впливу факторів на результативні показники базуються...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 1
Методичний прийом економічного аналізу, пов’язаний з експертними оцінками господарських ситуацій на підставі творчого мислення, набутого...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка