Про надання інформаційних послуг
Скачати 69.05 Kb.
НазваПро надання інформаційних послуг
Дата конвертації29.03.2014
Розмір69.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы

Інформаційний центр «Логосінфо»

М.Одеса, вул.Князівська 25/14

http://logosinfo.com.ua

Тел. +38(048)7996596, +38(067)5570573, +38(063)2233922ДОГОВІР

про надання інформаційних послуг


м.Одеса

№ О1-Фізична особа, яка далі називатиметься Замовник, з однієї сторони та СПД Паліхов А.В. (зареєстрований Обухівською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво № 985864 „Про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця”, ідентифікаційний код 3173319590), в особі директора Паліхова Антона Володимировича, який надалі називатиметься Виконавець з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору:

1.1 Предметом цього Договору є збір, обробка інформації та написання науково-практичного дослідження за темою «» в обсязі, передбаченому технічним завданням на виконання робіт (Додаток №1 до чинного договору) та передача Виконавцем Замовнику на добровільних засадах авторського права.

1.2. Сторони домовляються, що під час виконання умов цього договору, вони (сторони) будуть сприяти один одному у вирішенні питань, які не увійшли до даного договору.

1.3 Плановий термін виконання робіт, зазначена у п. 1.1 цього Договору - р.

2. Зобов’язання Замовника:

2.1 Замовник зобов’язується сприяти процесу дослідження, а саме: при наявності надавати Виконавцю матеріали у вигляді джерел та літератури; при можливості, спрямовувати Виконавця у пошуку матеріалів; при необхідності, проводити консультативні та дорадчі зустрічі з питань виконання науково-дослідної роботи з Виконавцем у зручний для сторін час, надавати конспекти рекомендацій наукових консультантів.

2.2 Замовник зобов’язується враховувати обґрунтовані заперечення наукової точки зору Виконавцем щодо реальності поставлених Замовником задач, ступеню реальності вимог Замовника щодо змін контексту науково-дослідницької роботи, якщо Виконавець пропонує при цьому власні варіанти.

2.3 Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати замовлені роботи згідно графіку виконання та фінансування робіт (Додаток №2 до чинного договору), що є невід’ємною частиною договору.

2.5. Замовник зобов’язується надати Виконавцю обґрунтовані зауваження в друкованому вигляді на протязі місяця по закінченню робіт над предметом договору. У випадку необхідності термінових коректувань (менше як 1 тиждень) Замовник сплачує Виконавцю винагороду, яка визначається додатковою угодою.
3. Зобов’язання Виконавця:

3.1 Виконавець зобов’язується за власний рахунок та своїми силами, якісно та своєчасно виконати написання науково-практичного дослідження за темою: згідно графіку виконання та фінансування робіт, Додаток №2, який є невід’ємною частиною цього Договору;

3.2. Виконавець зобов’язується своєчасно, а уразі необхідності, на першу вимогу Замовника, надавати матеріали науково-дослідної роботи протягом усього терміну виконання у зручний для сторін час;

3.4. Виконавець зобов’язується враховувати у роботі зауваження та пропозиції Замовника, а також його наукового консультанта, щодо якості і форм виконання науково-дослідної роботи при належній їх письмовій аргументації та відповідно реальності їх виконання.

3.6. Виконавець зобов’язується один раз доробити розділи і підрозділи науково-дослідної роботи згідно зауважень керівника без стягнення додаткової оплати у випадку, якщо дані зауваження не протирічать або явним чином випливають із технічного завдання на виконання робіт. Термін виконання зауважень визначається виконавцем але не більш як 50% від загального терміну виконання робіт.

3.5. Виконавець зобовязується передати науково-практичне дослідження Замовнику в електроному вигляді на носій Замовника.
4. Порядок розрахунків

4.1 Договірна вартість робіт становить грн. 00 коп.

4.2 Розмір завдатку на виконання робіт становить грн.00.коп

4.3 Оплата виконання науково-дослідних робіт зазначеного у п. 1.1 предмету цього Договору виконується Замовником згідно графіка виконання та фінансування робіт (Додаток № 2).

4.4 Підтвердженням виконання робіт є підписання Сторонами Акту прийому – здачі виконаного пункту плану виконання науково-дослідних робіт.
5. Порядок розірвання договору:

5.1 Замовник має право розірвати цей Договір у разі недотримання домовленості про нерозголос про предмет Договору, неякісного (при наявності експертного висновку про якість робіт) виконання своїх зобов’язань Виконавцем. При цьому всі матеріали, виявлені і підготовлені на момент розірвання, передаються Виконавцем Замовникові;

5.2 Виконавець має право розірвати цей Договір у разі несвоєчасної оплати роботи, або у разі зміни технічного завдання на виконання робіт Замовником після початку виконання робіт зі збереженням попередньо сплачених Замовником сум
^ 6. Відповідальність Сторін:

6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

6.2 Всі спори щодо предмету цього Договору між Замовником і Виконавцем, що не врегульовані шляхом двосторонніх переговорів, розглядаються у судовому порядку;

6.3 Сторони не несуть відповідальності у разі форс-мажорних обставин (непереборна сила тощо);

6.4 У разі несвоєчасного виконання (більш ніж на два тижні від договірної дати) науково-дослідних робіт згідно з календарним планом без погодження із Замовником, вартість фактично виконаного етапу робіт зменшується на 10 %.
7. Інші умови:

7.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання. Термін його дії 6 (шість) місяців. Зміни та доповнення вносяться за домовленістю сторін.

7.2 Цей Договір складено на 3 аркушах у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

Юридичні адреси та підписи сторін:


Замовник:

Телефон:

E-mail: Error: Reference source not found


Виконавець:

Інформаційний центр «Логосінфо»

ФОП «Паліхов А.В.»

Вул.Князівська 25/14

+38(048)7996596

+38(067)5570573

e-mail: od@logosinfo.com.ua, od-logosinfo@ukr.net

Підпис

Підпис

Дата р

МП


Додаток №1

До договору про надання інформаційних послуг щодо написання наукового дослідження

»
^ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ

1. Обсяг: Error: Reference source not foundстр

2. Вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки:

2.1. Шрифт: Times New Roman,

2.2. Розмір кеглю: 14 pt,

2.3. Міжрядковий інтервал: 1,5.

2.4.Нумерація сторінок в нижньому правому куті сторінки.

2.5. Поля:

Верхнє -1,5 см , нижнє - 1,5 см ,праве 1,5 см, ліве – 1,5 см.

2.6. Вирівнювання – по ширині сторінки

3. Вимоги до оформлення рисунків

4. Вимоги до оформлення таблиць

4.1. Шрифт: Times New Roman,

4.2. Розмір кеглю: 14 pt,

4.3. Міжрядковий інтервал: 1,5.

4.4. Вирівнювання – по ширині сторінки

5. Вимоги до оформлення заголовків 1ого рівня

4.1. Шрифт: Cambria,

4.2. Розмір кеглю: 16 pt,

4.3. Міжрядковий інтервал: 1,5.

4.4. Вирівнювання – по середині сторінки

4.5. Тип літер: ПРОПИСНІ

4.6. Виділення: напівжирний

6. Вимоги до оформлення заголовків 2ого рівня

6.1. Шрифт: Cambria,

6.2. Розмір кеглю: 14 pt,

6.3. Міжрядковий інтервал: 1,5.

6.4. Вирівнювання – по ширині сторінки

6.5. Тип літер: Як в реченнях

6.6. Виділення: напівжирний, курсив
7. Вимоги до оформлення заголовків 3ого рівня

7.1. Шрифт: Times New Roman,

7.2. Розмір кеглю: 14 pt,

7.3. Міжрядковий інтервал: 1,5.

7.4. Вирівнювання – по ширині сторінки

7.5. Тип літер: Як в реченнях

7.6. Виділення: курсивПідпис

Підпис

Дата 22.02.2011

Додаток №2

До договору про надання інформаційних послуг щодо написання наукового дослідження

»

^ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ

1. Вимоги до змісту роботи

На розсуд виконавця

2. Вимоги до практичної частини роботи

На розсуд виконавця

3. Інші вимогиПідпис

Підпис

Дата 22.02.2011

Додаток №3

До договору про надання інформаційних послуг щодо написання наукового дослідження

»
^ ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ


№ з/п

Назва етапу

Дата завершення етапу робіт

Сума до сплати, грн

Підпис Замовника о виконанні етапу робіт

Підпис Виконавця о сплаті відповідної суми

1

Підписання договору, оформлення вимог до НДР

22.02.2011


2

Виконання першої частини НДР

01.03.2011


3

Виконання другої частини НДР

22.03.2011
Підпис

Підпис

Дата 22.02.2011


Схожі:

Про надання інформаційних послуг iconПоложення про добровільного помічника на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг
Діяльність добровільних помічників у сфері надання соціальних послуг ґрунтується на таких основоположних засадах
Про надання інформаційних послуг iconПро надання послуг з організації та проведення концертного заходу
Цей Договір про надання послуг з організації та проведення концертного заходу надалі
Про надання інформаційних послуг iconМіжнародний інформаційний бізнес: структура, ієрархія ринків, класифікація продуктів І послуг
У статті розглядаються проблеми мінародногo інформаційного бізнесу, функціонування світового та регіональних інформаційних ринків,...
Про надання інформаційних послуг iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Центр надання адміністративних послуг надає 47 видів послуг. До Центру на 01. 01. 2014 року надійшло 7653 звернень, із них задоволено...
Про надання інформаційних послуг iconЗагальні положення про послуги
Поняття, загальна характеристика, сфера застосування та законодавче регулювання договорів про надання послуг
Про надання інформаційних послуг iconВ своїй роботі оператор поштового зв'язку керується Правилами надання...
Постановою кабінету Міністрів України №270 від 05. 03. 2009 р., які визначають порядок надання послуг поштового зв‘язку, права та...
Про надання інформаційних послуг icon1 Інформаційне виробництво: проблеми та перспективи розвитку
Перелічіть та поясніть в чому, полягають особливості маркетингу інформаційних послуг внз (на прикладі іфнтунг), як суб’єкту ринку...
Про надання інформаційних послуг iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
Про надання інформаційних послуг iconПро встановлення розцінок за надання освітніх послуг(підготовка науково-педагогічних...
Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб
Про надання інформаційних послуг icon2. організація аудиторської фірми
Аудиторська діяльність охоплює організаційне та мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання ауди­торських перевірок (аудит)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка