Методичні рекомендації для проходження асистентської
НазваМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Сторінка6/7
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
^

Навчально-методичне забезпечення заняття


Наочність(Конкретно вказати: таблиці, схеми, макети, приладдя, реактиви тощо, які використовуються на даному семінарі).

Роздатковий матеріал(Конкретно вказати: таблиці, схеми, тестові завдання, картки контролю, інструкційні картки і таке ін., що використовується на даному семінарі).

Технічні засоби навчання: кодоскоп, діапроектор, комп’ютери, мікрокалькулятори та ін.
^

Рекомендована література


Основна(Конкретно вказати: автор, назва, рік видання).

Додаткова(Конкретно вказати: автор, назва, рік видання).
^

 

Х І Д З А Н Я Т Т Я 


І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (2-3 хв.)

Привітання викладача зі студентами;

Ввиявлення відсутніх;

Перевірка підготовленості групи до заняття.
ІІ. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ (до 5 хв.)

Повідомлення теми, мети та за­вдань завдань.

Мотивація вивчення теми (бесіда, що передбачає з’ясування значущості теми і її професійну спрямованість).

Повідомлення плану заняття
ІІІ. ОБГОВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ СЕМІНАРУ (70-75 хв.)

Викладач має подбати про поетапне обговорення, сприйман­ня, розуміння, закріплення і застосування студентами вивченої навчальної інформації. Розгляд основних питань семінару відповідно до обраного виду і методики його проведення (див. табл. 1 у метод.вказ.):

Вказуємо поетапно питання, що обговорюються під час заняття згідно плану.

Зазначаємо конкретно методи, прийоми та засоби навчання, що використовуються у процесі обговорення кожного основного питання семінару:

- бесіда  – (фронтальна, проблемна, дискусія тощо);

- розповідь студента,

- повідомлення;

- виконання індивідуальних завдань (письмових на дошці, побудова та аналіз графіків, проблемних, тестових та ін.);

виконання практични завдань (проблемних завдань, розрахункових задач тощо);

- узагальнення;

- порівняння та ін.

ІV^ . ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ (до 5 хв.)

Коротке повідомлення про виконання запланованої мети, завдань заняття (аналіз того, що було розглянуто).

Мотивація діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.
^ V. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (2-3 ХВ.)

СХЕМА АНАЛІЗУ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

I. Загальні відомості (тема семінарського заняття, факультет, курс, дата проведення).

II. Підготовка до семінарського заняття.

1. Розробка плану і добір літератури.

2. Попереднє визначення виду семінарського заняття (обговорення визначених питань, семінар-диспут, виступи студентів з основних питань, письмові відповіді на питання, підготовка рефератів, тощо).

3. Рівень підготовки студентів до семінарського заняття (опрацювання літератури, джерел),

4. Зв'язок питань семінарського заняття із змістом лекційного матеріалу.

III. Аналіз змісту семінарського заняття.

1. Відповідність теми заняття навчальній програмі.

2. Науково-теоретичний рівень семінарського заняття.

3. Забезпечення внутріпредметних і міжпредметних зв'язків.

4. Професійна спрямованість семінарського заняття.

5. Володіння викладачем змістом навчальної дисципліни.

IV. Методика проведення семінарських занять.

1. Організуюча роль вступного слова викладача.

2. Прийоми активізації пізнавальної діяльності й самостійності студентів на заняттях засоби активізації уваги.

3. Використання комп'ютерів та інших ТЗН, наочності, дидактичних матеріалів.

4. Поєднання колективних та індивідуальних форм роботи на занятті.

5. Характер запитань викладачів і студентів. Наявність проблемних запитань.

6. Науково-педагогічне керівництво навчальним процесом.

7. Здійснення поточного контролю. Оцінювання знань студентів, мотивація оцінок

8. Проведення загальних підсумків заняття.

V. Загальні висновки, поради, пропозиції.

1. Рівень досягнення мети семінарського заняття.

2. Дисципліна і організованість студентів, їх ставлення до заняття.

3. Основні позитивні аспекти семінарського заняття та його наслідки.

4. Поради і рекомендації щодо поліпшення якості семінарського заняття.

^ СХЕМА АНАЛІЗУ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

I. Загальні дані (тема заняття, навчальна дисципліна, курс, дата проведення, присутність студентів).

II. Підготовка до практичного заняття.

1. Підготовленість викладача до проведення практичного заняття (питання, домовленіст із учителями, іншими працівниками, дозування часу).

2. Підготовка студентів для практичного заняття (стан опрацювання відповідної літератур до виконання практичної частини заняття).

3. Ознайомлення студентів з метою і завданням практичного заняття, розкриття значимос заняття для оволодіння навчальною дисципліною, для майбутньої професійної діяльност

4. Вибір об'єктів вивчення (школа, клас, тощо), підготовленість працівників об'єкта разом з викладачем до участі у проведенні практичного заняття.

III. Зміст практичного заняття.

1. Науковість змісту, відповідність сучасним досягненням науки.

2. Забезпеченість єдності теорії і практики, професійної спрямованості заняття.

3. Володіння навчальним матеріалом викладачем, учителем.

4. Ознайомлення в ході практичного заняття з передовим педагогічним досвідом.

IV. Методика проведення практичного заняття.

1. Рівень самостійності і пізнавальної активності студентів на занятті. 2. Поєднання колективних та індивідуальних форм роботи на занятті.

^ 3. Використання ТЗН, наочності, дидактичних і методичних матеріалів.

4. Здійснення поточного контролю на занятті. Кількість виставлених оцінок, їх мотивація.

5. Засоби активізації уваги на занятті.

6. Підведення підсумків практичного заняття.

V. Загальні висновки, пропозиції, поради.

1. Досягнення дидактичної мети, конкретних завдань практикуму.

2. Загальна оцінка діяльності викладача і студентів. Психологічний клімат на занятті.3. Основні позитивні моменти і недоліки практичного заняття.

^ 4. Пропозиції і рекомендації щодо підвищення якості та ефективності заняття.

Форма титульного аркушу звіту про проходження педагогічної (асистентської) практики

^ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки
ЗВІТ

про проходження педагогічної асистентської практики

магістрантом 5 курсу

спеціальність: початкове навчання

^ Петренко Іриною Миколаївною

П.І.Б.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

__________________________

Івано-Франківськ -  20_

^ Форма звіту про проходження педагогічної асистентської практики

З “___” “_____________” 20_ року по “__” “___________” 20_ року я проходив(ла) педагогічну асистентську практику у (назва навчального закладу,).

Науковий керівник (викладач-методист): (посада, науковий ступень, вчене звання, П.І.Б.).

Керівник від базового навчального закладу (вказується, якщо практика проходила поза межами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника): (посада, науковий ступень, вчене звання, П.І.Б.).
За зазначений час виконав(ла) такі види робіт:

1. Спостереження та аналіз навчального процесу з психологічних дисциплін:Інститут, факультет, курс, група

П.І.Б. викладача або іншого студента-практиканта, який проводив заняття

Тема лекції, практичного (семінарського) заняття чи уроку

Дата

Підпис викладача-методиста

2. Самостійне проведення занять:Інститут, факультет, курс, група

Тема лекції, практичного (семінарського) заняття чи уроку

Дата

Оцінка

Підпис викладача-методиста


Звіт магістранта про проходження педагогічної асистентської практики заслухано на засіданні кафедри ________ Протокол № від ______20___р.

Загальна оцінка__________ підпис наукового керівника

Завідувач кафедри підпис
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації для проходження асистентської iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської...
Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 р.), «Методичні рекомендації по складанню програми практики студентів вищих навчальних...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconПрограма навчальної товарознавчо-технологічної практики І методичні...
Автори: Горячова О. О., доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, к т н
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання під...
Під час проходження організаційно-управлінської практики Вам пропонується виконати індивідуальне завдання на тему „Відбір даних та...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconПрограма І методичні рекомендації з проходження виробничої практики...
Місце практики агропідприємства різних форм власності, організації з обслуговування агропідприємств, переробки сільськогосподарської...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
Методичні рекомендації для проходження асистентської iconМетодичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів...
На странице 4 в дневнике практики надо заполнить календарный план, в столбик "Название работ" вписываем это (есть в методичке в структуре...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка