Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
Скачати 100.04 Kb.
НазваПитання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
Дата конвертації19.06.2013
Розмір100.04 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы


Питання до комплексного державного екзамену за фахом

для студентів ІІІ курсу Коледжу

зі спеціальності “Економіка підприємства”,

освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
"Планування та організація діяльності підприємства"

 1. Формування системи планів на підприємстві.

 2. Формування плану збуту продукції.

 3. Планування та ефективність реклами.

 4. Життєвий цикл виробів і фактори впливу на обсяг збуту продукції.

 5. Планування виробничої програми підприємства.

 6. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві.

 7. Оперативно-календарне планування в серійному виробництві.

 8. Оперативно-календарне планування в масовому виробництві.

 9. Планування потреби в матеріальних ресурсах.

 10. Поняття та види виробничої потужності.

 11. Показники використання та напрями удосконалення виробничої потужності підприємства.

 12. Планування персоналу за різними категоріями працівників.

 13. Планування ремонту устаткування.

 14. Планування виробництва інструменту та оснастки.

 15. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами.

 16. Планування собівартості продукції.

 17. Планування потреби у фінансових ресурсах.

 18. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.

 19. Склад бізнес-плану та технологія його розробки.

 20. Характеристика розділів бізнес-плану.

 21. Виробнича структура, склад та системоутворюючі зв’язки.

 22. Сутність методу організації виробництва у часі і просторі.

 23. Класифікація робочих місць на складові елементи.

 24. Сутність та класифікація трудових процесів.

 25. Шляхи скорочення виробничого циклу.

 26. Система норм та нормативів.

 27. Методи організації виробничих процесів.

 28. Стратегічні орієнтири бізнес-планування.

 29. Типи виробництва та їх характеристика.

 30. Планування оновлення виробництва.

«Управління витратами»

 1. Поняття витрат та характеристика їх елементів.

 2. Прямі та непрямі, регульовані та нерегульовані витрати підрозділів.

 3. Постійні та змінні витрати.

 4. Функції та побудова системи управління витратами.

 5. Особливості формування витрат у коротко- та довгостроковому періодах.

 6. Поняття та різновиди центрів відповідальності.

 7. Методика складання кошторисів підрозділів різного функціонального призначення.

 8. Трансфертні ціни та методи їх визначення.

 9. Проблема розподілу витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів між підрозділами основного виробництва.

 10. Поняття та види собівартості.

 11. Статті прямих витрат і методика їх обчислення.

 12. Калькулювання у комплексних (сумісних) виробництвах.

 13. Особливості та сфери застосування методу «стандарт-костинг» та нормативного методу калькулювання.

 14. Калькулювання за видами діяльності.

 15. Особливості застосування методу калькулювання «директ-костинг».

 16. Особливості застосування методу поглинання витрат у калькулюванні.

 17. Методи розподілу непрямих витрат.

 18. Специфіка калькулювання в одно- та багатопродуктовому виробництвах.

 19. Управлінський та фінансовий аспекти обліку витрат.

 20. Поняття та види контролю витрат.

 21. Особливості побудови гнучких кошторисів.

 22. Резерви зниження витрат.

 23. Сутність і передумови аналізу системи “витрати – випуск - прибуток”.

 24. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.

 25. Операційний ліверидж (важіль), його визначення і застосування в оперативному аналізі.

 26. Концепція цільової собівартості в системі управління витратами.

 27. Сутність функціонально-вартісного аналізу.

 28. Методи оцінки матеріалів у запасах при їх відпуску у виробництво.

 29. Сутність та форми адаптації операційної системи до зміни її завантаження.

 30. Мінімізація витрат на поставку і зберігання матеріалів через визначення оптимальних партій поставки.

«Фінансовий облік»

 1. Готівкові грошові кошти підприємства, їх облік, документальне оформлення та порядок ведення касових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 2. Безготівкові грошові кошти підприємства, їх облік, документальне оформлення та порядок ведення операцій на рахунках в банку в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 3. Облік розрахунків з підзвітними особами, документальне оформлення таких операцій.

 4. Визнання, класифікація та первісна оцінка дебіторської заборгованості, облік дебіторської заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку

 5. Облік дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги (забезпечена та не забезпечена векселями).

 6. Дебіторська заборгованість за розрахунками, її оцінка на дату балансу та відображення операцій в обліку.

 7. Визначення і класифікація виробничих запасів, визначення первісної оцінки при надходженні, документальне оформлення та відображення цих операцій в обліку.

 8. Вибуття запасів: методи оцінки та відображення операцій в обліку. Вплив на прибуток різних методів оцінки запасів.

 9. Визнання основних засобів, їх класифікація та первісна оцінка придбання та виготовлення основних засобів.

 10. Знос (амортизація) необоротних активів, методи нарахування зносу основних засобів та його відображення в бухгалтерському обліку.

 11. Визначення та класифікація оренди. Особливості обліку операційної оренди орендаря та орендодавця.

 12. Визнання нематеріальних активів, їх класифікація, первісна оцінка, нарахування зносу та відображення цих операцій в обліку.

 13. Визнання капіталу. Класифікація та оцінка капіталу. Відображення операцій з капіталом у бухгалтерському обліку.

 14. Облік статутного капіталу та операцій з формування статутного капіталу на підприємствах різних організаційно - правових форм.

 15. Визнання зобов’язань, їх класифікація та оцінка.

 16. Оцінка та облік поточних зобов’язань. Відображення в обліку операцій з поточними зобов’язаннями.

 17. Кредити банку, їх класифікація та облік в системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок нарахування та сплати відсотків за кредит.

 18. Відображення в обліку операцій з короткостроковими векселями виданими.

 19. Відображення в обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

 20. Відображення в обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

 21. Облік праці та її оплати, системи оплати праці, форми та структура заробітної плати. Документальне оформлення виробітку та нарахування заробітної плати.

 22. Операції з нарахування зарплати та утримання із неї. Облік внесків на соціальне забезпечення.

 23. Оцінка та облік довгострокових зобов’язань.

 24. Фінансова звітність: склад та підготовка інформації, форми фінансової звітності.

 25. Визнання та облік витрат. Облік операційних витрат за економічними елементами.

 26. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг).

 27. Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт та послуг (прямі та загальновиробничі витрати).

 28. Облік операційних витрат періоду (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати).

 29. Визнання та облік доходів операційної діяльності: дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

 30. Облік фінансових результатів, нерозподіленого прибутку і непокритих збитків.

«Економічний аналіз»

 1. Роль та місце економічного аналізу в системі управління підприємством

 2. Функції та завдання економічного аналізу.

 3. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і суб'єкти аналізу. Зміст економічного аналізу.

 4. Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), та резерви, їх класифікація.

 5. Типологія (види) економічного аналізу.

 6. Поняття методу в економічному аналізі. Класифікація методів аналізу.

 7. Методи обробки економічної інформації в аналізі. Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які пред'являються до забезпечення порівнянності даних.

 8. Методи обробки економічної інформації в аналізі. Прийоми групувань і вибірки. Обчислення середніх і відносних величин.

 9. Методи обробки економічної інформації в аналізі. Балансовий метод, застосування його для перевірки уз­годження й вірогідності звітних фактів.

 10. Методика факторного аналізу. Способи виміру впливу факторів у детермінованому та стохастичному факторному аналізі.

 11. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць.

 12. Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників як база економіч­ного аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.

 13. Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності. Оформлення результатів аналізу.

 14. Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та по­слуги підприємства для обґрунтування плану ви­робництва й реалізації продукції. Інфор­маційна база аналізу.

 15. Загальна схема й послідовність проведен­ня аналізу попиту на продукцію та послуги. Система показників і фактори, які визначають рівень попиту на продукцію та послуги.

 16. Значення й завдання аналізу операційних процесів на підприємстві. Загальна схема та послідовність проведення аналізу. Система показників. Інфор­маційна база аналізу.

 17. Значення й завдання аналізу виробничих ресурсів і організаційно – технічного рівня підприємства. Загальна схема аналізу. Джерела інфор­мації.

 18. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів.

 19. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка ди­наміки матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефектив­ності виробництва.

 20. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз продуктивності праці.

 21. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів. Показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробни­чими площами та іншими основними фондами.

 22. Аналіз використання основних фондів. Класифікація показників ви­користання основних фондів. Аналіз фондовіддачі та факторів її зміни.

 23. Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві. Сис­тема показників рівня витрат і собівартості продукції.

 24. Напрями аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та стат­тями калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення витрат, за об'єктами калькуляції.

 25. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз мате­ріальних витрат. Аналіз витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці. Аналіз загальновиробничих витрат.

 26. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінан­сових результатів діяльності підприємства.

 27. Місце прибутку в системі уза­гальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства.

 28. Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність вироб­ництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабель­ності, резерви зростання.

 29. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства. Зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей балансу. Аналітичне гру­пування статей.

 30. Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення ліквідності та платоспромож­ності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації.


«Економіка і нормування праці»


 1. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, економічно активне населення.

 2. Відтворення трудового потенціалу суспільства

 3. Ринок праці як підсистема ринкової економіки.

 4. Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці.

 5. Сегментація та гнучкість ринку праці.

 6. Поняття, види, форми та концепції зайнятості населення.

 7. Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища.

 8. Види безробіття.

 9. Основні методи державного регулювання зайнятості.

 10. Внутрішні ринки праці. Персонал організації та його структура.

 11. Трудова кар’єра та її види.

 12. Аналіз стану та рівня нормування праці.

 13. Види заробітної плати.

 14. Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки.

 15. Витрати на персонал підприємства та їх структура.

 16. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація.

 17. Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах.

 18. Зміст та диференціація соціального пакету.

 19. Зміст, призначення та елементи тарифної системи.

 20. Значення, завдання і методи планування чисельності працівників.

 21. Методи вивчення затрат робочого часу.

 22. Методи нормування праці.

 23. Методичні основи аналізу затрат робочого часу.

 24. Нові підходи до побудови тарифної системи.

 25. Норми часу та їх класифікація.

 26. Облік та аналіз трудомісткості продукції.

 27. Обробка, аналіз, систематизація та використання результатів хронометражу.

 28. Основні об'єкти нормування праці службовців.

 29. Планування продуктивності праці.

 30. Поділ і кооперація праці в організації.

 31. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

 32. Поняття ефективності і продуктивності праці.

 33. Поняття та основні напрями практичної діяльності з організації праці.

 34. Поняття трудового процесу та його взаємозв'язок з виробничим процесом.

 35. Призначення та класифікація нормативів праці.

 36. Принципи ефективності трудових процесів.

 37. Принципи і методи планування витрат на персонал.

 38. Робочий час: вивчення та класифікація.

 39. Соціально-економічна сутність заробітної плати та її структура.

 40. Умови праці та фактори їх формування.

 41. Фактори і резерви зростання продуктивності праці на підприємстві.

 42. Форми і системи заробітної плати.

 43. Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст.

 44. Хронометраж, його призначення та види.

 45. Цілі та завдання аналізу чисельності працівників.Схожі:

Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconПрограма
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” для студентів V курсу...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 “Економіка...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconПрактикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Освітньо-кваліфікаційний...
Вступ
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconРобочанавчальнапрограм а
Робоча навчальна програма дисципліни "Соціальне страхування" призначена для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання галузі знань...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconРобоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Питання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів ІІІ курсу Коледжу зі спеціальності “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційний рівень \"молодший спеціаліст\" iconНавчально методичний комплекс з курсу: “ Актуальні проблеми кримінального...
Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка