Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
НазваКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Сторінка1/6
Дата конвертації07.03.2014
Розмір0.66 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Львівський поліграфічний коледж УАД


Л. І. СТЕЦІВ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

СЕРЕДОВИЩЕ

Visual Basic for Application

Львів–2012

Друкується за рішенням циклової комісії математичної та

природничо-наукової підготовки. Протокол № 5 від 16 січня 2012 р.

Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual Basic for Application». — Львів, 2012. — 64 с.ВСТУП
Спеціалістам в галузі економіки та фінансів доводиться працювати з великим обсягом інформації. Аналіз та обробка даних за допомогою комп’ютерної техніки передбачає виконання операцій та дій, які часто повторюються. У зв’язку з цим доцільно створювати програмні продукти, які дозволяють автоматизувати часто повторювані операції.

Пакет офісних програм MS Office містить середовище програмування Visual Basic for Application (VBA). VBA, використовуючи мову програмування високого рівня Visual Basic, дозволяє користувачеві програмувати операції, які виконуються засобами програм пакета MS Office. Середовище програмування VBA володіє потужними довідковими можливостями та великою кількістю підказок, які полегшують процес написання та відлагодження програмних кодів.

Метою методичної розробки є:

 • знайомство з алфавітом та конструкціями мови Visual Basic;

 • набуття навичок об’єктно-орієнтованого програмування в середовищі VBA;

 • ознайомлення з додатковими можливостями програм пакету MS Office.

Конспект лекцій побудовано таким чином: вказано тему, план, далі подається теоретичний блок і на завершення —контрольні запитання для закріплення вивченого матеріалу.

У кінці конспекту дано перелік рекомендованої літератури.

^ Поняття про об’єктно-орієнтоване програмування

У середині 80-х рр. була розроблена нова концепція в комп’ютерному програмуванні, відома як об’єктно-орієнто­ване програмування (ООП).

Основна ідея об’єктно-орієнтованого програмування полягає в тому, що програмний продукт повинен складатися з окремих об’єктів, кожен з яких має власні специфічні якості та поведінку. Об’єктно-орієнтований додаток організує дані та виконувані оператори програмного коду у зв’язані об’єкти, що полегшує розробку, організацію та роботу зі складними структурами даних та діями, які виконуються над цими даними або з ними. Кожен об’єкт у програмному додатку містить дані та оператори, які зв’язані разом і утворюють єдиний елемент.

При застосуванні ООП основними елементами виступають об’єкти. Усі предмети можна розглядати як об’єкти, тобто речі, які існують незалежно від того, чи можемо ми до них доторкнутися, чи знаємо ми, з чого вони зроблені, тощо.

Об’єкти використовуються в програмуванні, оскільки вони відображають предмети, про внутрішню організацію яких не обов’язково знати, проте можна ними керувати. З точки зору ООП всі складові програми — об’єкти, кожен з яких є елементом (примірником) якогось класу (сукупності). Властивостями об’єкта називають його параметри. У відповідь на запит (команду) об’єкт може виконувати дію, яка називається методом. При цьому метод, який виконується об’єктом, визначається тим класом, до якого належить даний об’єкт, і навпаки, об’єкти певного класу можуть виконувати лише певні методи у відповідь на одну і ту ж команду (запит). При цьому такий запит (команду) прийнято називати подією. Отже, можна сказати, що при появі події наступає активізація методу. Прикладами подій є, наприклад, активація курсору миші рядка меню, натискання клавіші виділення елемента документа, оновлення даних у полі, тощо.

Активізація методу може наступити не лише в наслідок виконання якихось дій користувачем, а й при появі події, спричиненої роботою системи. У цьому випадку кажуть, що метод активізовано системою.

На сьогодні об’єктно-орієнтоване програмування — домі­нуючий спосіб програмування. Він характеризується трьома поняттями: інкапсуляцією, спадковістю, поліморфізмом.

Уявлення про властивості і методи як про невід’ємну частину будь-якого об’єкта називають інкапсуляцією. При цьому об’єкт розглядається як певна оболонка, яка оточує програмний код (метод) та дані (властивості об’єкта).

Програмні об’єкти групуються в ієрархічні класи та колекції. Всі представники одного класу мають однакові (або подібні) властивості та методи. Кожен клас об’єктів може містити один або декілька підкласів. Об’єкти, які належать до одного класу, називаються членами (members) цього класу.

Розглянемо приклад: потрібно написати програму, яка розміщуватиме на екрані круги різних розмірів та кольорів.

Нехай будь-який круг належить до класу Round (круг) і володіє такими властивостями:

 • радіус круга R,

 • координати центра круга X та Y,

 • колір круга Color.

Метод класу Round такі:

 • малювати круг із заданими параметрами Draw;

 • переміщати круг на відповідну відстань у вказаному напрямку Move;

 • змінювати колір круга ChangeColor.

Для того, щоб намалювати сніговика з трьох кругів різного розміру потрібно мати три об’єкти — круги Hear (голова), Body (тіло), Foot (ноги). Усі об’єкти належать до класу Round, тому вони мають однакові властивості (R, X, Y, Color) і викликають однакові методи (Draw, Move, ChangeColor).

Встановивши для кожного з об’єктів різні значення властивостей та методів, одержимо потрібну фігуру.

Припустимо, нам потрібно доповнити наш малюнок: домалювати очі сніговику. Очі — це ті ж самі круги, проте додамо для них метод Blink (блимати). Для цього потрібно створити новий клас об’єктів Eyes (очі), який відрізнятиметься від класу Round наявністю нового методу.

Для того, щоб не виконувати подвійної роботи, використовують механізм наслідування, який реалізується шляхом створення ієрархічної структури класів. Спочатку створюємо клас Round (він розміщується в основі ієрархії), потім — клас Eyes, який містить новий метод Blink та всі методи й властивості основного класу. Іншими словами, клас Eyes успадкував всі властивості та методи класу Round. При цьому Round — предок (бать­ківський клас), а Eyes — нащадок (дочірній клас).

Отже, наслідуванням називається можливість доступу об’єктів, які належать класу-нащадку до методів та властивостей класу-предка.

Поліморфізм дослівно означає «багато форм». У програмуванні такий термін стосується змінних чи параметрів процедур (функцій), які можуть набувати значення різних типів.

Розглянемо приклад зі сніговиком.

Нехай нам необхідно намалювати інші геометричні фігури (наприклад, прямокутник), причому з ними треба виконувати ті ж дії, що й з кругами: переміщувати, малювати, змінювати колір.

Для малювання прямокутника потрібно створити новий клас — Rect, який міститиме всі можливі прямокутники. Створимо цей клас як нащадок класу Round, причому Х, Y — це координати вибраної вершини, а R — його довжина (чи ширина). Проте, в цьому випадку потрібно описувати ще одну властивість — довжину чи ширину, але це може викликати плутанину при роботі з такими класами, адже клас Round орієнтований на роботу лише з конкретною фігурою.

Для того, щоб зробити клас Round універсальним, тобто таким, який дозволить малювати більшу кількість фігур потрібно змінити його властивості таким чином: замість координат центра та радіуса використаємо координату верхньої (Top) та лівої (Left) межі, висоту фігури (Height), ширину фігури (Width). Маючи такі координати можна знайти інші координати фігури. Тепер на основі предка Round, який володіє новими властивостями, можна створити нащадка Rect.

Проте методи малювання круга та прямокутника повинні бути різними, тобто успадкований метод Draw для класу Rect повинен бети іншим. Для того, щоб цього уникнути, треба описати метод Draw для класу Rect (методи з однаковими назвами відповідають за різні дії, залежно від того, якому класу належить об’єкт). Така ситуація в ООП називається поліморфізмом. Графічне зображення суті поліморфізму показано на рисунку:
Усі програмні продукти містять багато різноманітних типів об’єктів. Наприклад, в Excel об’єктами є робочі книги, аркуші, діапазони даних, таблиці, графічні об’єкти, діалогові вікна, безпосередньо сама програма Word; у Word-документи, діапазони (фрагменти) тексту, таблиці, графічні об’єкти, діалогові вікна, сама програма Word. В Access та інших програмах об’єкти існують за тими ж правилами, що й об’єкти Word і Excel.

Об’єкти у Word та Excel мають властивості, які визначають їх вигляд та поведінку: текст у документі може відображатися або не відображатись потовщеним шрифтом або курсивом, робочий аркуш Excel може бути захованим чи відображеним, рядки на робочому аркуші чи таблиці мають висоту, стовпці — ширину і т. д. Властивість керує виглядом та поведінкою об’єкта. Наприклад, в Excel можна змінити поведінку робочого аркуша, змінюючи властивість обчислення з автоматичного на ручне або змінивши колір тексту на аркуші. У Word можна змінити поведінку документа, змінюючи властивість, яка відповідає за відображення орфографічних помилок під час набору тексту, або ж задавши нові значення для властивостей розмітки сторінки.

Деякі властивості об’єктів можна змінювати, деякі — ні. Наприклад, для будь-якої робочої книги можна змінювати властивість Author (ім’я автора книги), але не можна змінювати властивість Name (ім’я файла), оскільки така зміна приведе до цілком нової робочої книги, тобто нового об’єкта.

Окрім властивостей, із кожним об’єктом пов’язана сукупність можливостей-методів (methods). Об’єкт робочої книги Excel, наприклад, може додавати до себе новий аркуш (метод Add), документ Word має вбудовану можливість перевіряти орфографію тексту в документі (метод CheckSpelling). Методи змінюють значення властивостей об’єктів, а також виконують дії з даними (чи над даними), які зберігаються об’єктом.

Однією із причин того, що об’єктно-орієнтоване програмування стало популярною технікою проектування є те, що воно дозволяє розробника програмного забезпечення створювати ефективні програми з універсальними кодами. Замість того, щоб зберігати окрему копію коду для кожного методу кожного об’єкта, об’єкти одного й того ж типу можуть спільно використовувати коди своїх методів.

Незважаючи на те, що об’єкти одного й того ж типу спільно використовують код для своїх методів, метод вважається частиною об’єкта: коли викликають певний метод для конкретного об’єкта, метод діє лише на об’єкт, через який було здійснено звернення до нього.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає ідея об’єктно-орієнтованого програмування? Що є основним елементом ООП?

 2. Якими основними поняттями характеризується ООП?

 3. Назвіть типи об’єктів, які можна використовувати в програмах MS Office, та їх властивості.


Основні поняття мови VBA. Алфавіт та елементи мови.
Типи даних


План

 1. Версії мови Basic. Основні поняття мови VBA.

 2. Алфавіт та елементи мови.

 3. Службові слова та оператори.

 4. Типи даних, змінні та константи.

 5. Операції.


Версії мови Basic. Основні поняття мови VBA

Мова Basic є мовою програмування високого рівня. Вона дозволяє описувати алгоритми розв’язання задач у стислій формі. Її розробили співробітники Дартмундського коледжу (США) Джон Кемені та Тома Курц у 1963 році для навчання студентів. Назва мови в перекладі з англійської мови —універсальна мова програмування для початківців.

Широке застосування мова отримала в кінці 60-х на початку 70-х рр. завдяки застосуванню на малих комп’ютерах. Дотепер Basic динамічно розвивається разом із комп’ютерами і комп’ютерними технологіями. Мова нараховує десятки версій.

Коли на зміну однозадачним операційним системам (типу MS DOS) прийшли багатозадачні графічні середовища (типу Windows) з’явилась потреба у принципово новому підході до розробки програм у багатовіконному середовищі. Виникла необхідність не тільки в написанні тексту програми. а набагато ширша — потрібен був графічний інструмент розробки, який би міг працювати в середовищі системи Windows, створювати додатки, здатні використовувати всі переваги графічних, мультимедійних, діалогових і багатопроцесорних можливостей ОС Windows. У зв’язку з цим, у 1991 році з’явилося нове середовище програмування — Visual Basic (VB), в основі якого лежить мова Basic, збагачена візуальними засобами розробки прикладних програм. До складу мови входять спеціальні бібліотеки, засоби та елементи візуального проектування і об’єктно-орієнтованого програмування.

Ідея об’єктно-орієнтованого програмування полягає в об’єднанні даних і засобів їх опрацювання в тип, який називається об’єктом. Прикладами об’єктів можуть бути елементи керування у вікні: кнопки, списки, текстові поля тощо.

При появі пакету програм Microsoft Office виникла потреба інтеграції програм, які входять до нього, оскільки всі вони призначені для роботи з документами та автоматизації бухгалтерських розрахунків. Додатки дозволяють замінити повторювані дії послідовністю машинних кодів — макрокомандами (макросами). Мова Visual Basic стала основною мовою для розробки макрокоманд. З’явились її версії Word Basic, Access Basic та ін. Для подальших версій складових пакету MS Office фірма Microsoft починає використовувати єдину мову програмування Visual Basic, пристосовуючи її до специфіки додатків. Ця версія отримала назву Visual Basic for Application (VBA) — Visual Basic для додатків. Структури мов VB і VBA дуже схожі, проте між мовами є деякі відмінності:

 • мова Visual Basic розроблена для створення самостійних програм, VBA використовується для автоматизації існуючих програм;

 • Visual Basic має власне середовище розробки, VBA використовує середовище програми (Word, Excel тощо);

 • для виконання програми створеної у Visual Basic, користувачу не обов’язково мати доступ до Visual Basic, оскільки розроблені програми, як правило, можуть бути виконані самостійно; виконання VBA-програм потребують доступу до «батьківських» програм, в яких вони створені.

Макропрограми VBA зберігаються у файловому форматі додатка, в якому створено макрос VBA, а не в окремому текстовому файлі.

Мова VBA спільна для всіх додатків програм. Тому, коли виникає потреба автоматизації деякої задачі в іншій програмі пакету MS Office, немає необхідності щоразу освоювати нову мову програмування.

Опис будь-якої мови містить у собі алфавіт, синтаксис і семантику.

Алфавіт — це набір символів, які можуть бути використані при написанні програми.

Синтаксис визначає правила побудови із символів алфавіту спеціальних конструкцій, за допомогою яких можна складати алгоритми розв’язування задач.

Не завжди синтаксично правильно написана програма видасть бажаний результат. Правильно записане з точки зору синтаксису речення повинно мати зміст.

Семантикою називають систему правил тлумачення конструкцій мови програмування.

Синтаксичні помилки визначаються компілятором системи програмування, семантичні — системою тестів, підібраним самим користувачем.

Алфавіт та елементи мови

Алфавіт мови Visual Basic складається з таких елементів:

 • латинських літер від A до Z;

 • літер кирилиці від А до Ь;

 • цифр від 0 до 9;

 • символів математичних операцій (+, –, /, \, ^);

 • розділових символів (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, лапки, круглі дужки, пропуск), апостроф;

 • спеціальних символів (!, #, $, &, @, ?, _ та інших).

За допомогою символів будують елементи мови: службові слова, імена змінних, вирази, імена функцій та ін.

При написанні коду на VB необхідно дотримуватись певних правил, які стосуються імен:

 • довжина імені не повинна перевищувати 255 символів;

 • імена повинні починатися з літери;

 • імена не можуть містити крапок, пропусків, символів !, @, #, %, +, -, =, *, /, \, <, >; символ пропуску можна замінити символом підкреслення ( _ );

 • регістр букв не має значення;

 • імена не можуть збігатися зі стандартними іменами та ключовими словами мови.

До основних елементів мови належать службові слова, вирази та оператори.

Службові (ключові) слова — це символи алфавіту чи слова, які використовуються як інструкції, імена функцій, оператори тощо.

Оператори — конструкції, згідно з якими виконуються ті чи інші дії, організовується алгоритмічний процес.

Вирази — це сукупність значень, констант та стандартних функцій, об’єднаних символами арифметичних чи логічний операцій, які відображають конкретне значення. Кожен вираз обчислюється (або має результат). Результатом може бути текстовий рядок, логічне значення або число.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconКонспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconКонспект лекцій для дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Класифікація еом за призначенням, за принципом роботи. Структура еом, периферійні пристрої
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Мета: формування знань, вмінь І навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій; формування навичок роботи в локальних...
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconКонспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»
Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”, 0915 “Комп’ютерна...
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconРозпорядження №58-н Від “ 14 „ листопада 2013 м. Кривий Ріг
Тимофєєва О. М. Українська мова ІІ питалева І. В. Інформатика та комп’ютерна техніка
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconРобоча навчальна програма дисципліни „ Інформатика І комп’ютерна...
Тема та зміст лекції, лабораторно-практичного заняття, семінару, самостійної роботи студентів
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconРобоча програма навчальної дисципліни «інформаційні технології та...
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології та комп’ютерна техніка» для студентів за напрямом підготовки «Дизайн»....
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
...
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconО. Г. Бурса Марiуполь: пдту, 2010
Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисцип­лі­ни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище iconІ. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, Г. В. Воробйова, С. Й. Лебединський...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Одеса: Наука І техніка, 2011. 149 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка