Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012
НазваСхвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012
Сторінка1/38
Дата конвертації28.02.2014
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

Н. М. Спіцина, Т.В. Шабельник


Інформаційні системи і технології


Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для проведення лабораторних і самостійних робіт

для студентів економічних напрямів підготовки

денної і заочної форми навчання
Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій управління

протокол № 2
від 17 вересня 2012 рокуСхвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол № від

ДонНУЕТ

Донецьк –2012

УДК 004.512(076.5)

ББК 32.973.26-018.2я73

C 72

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. К. О. Маковейчук

канд. екон. наук, доц. І. А. Іваненко

Спіцина Н. М.

С 72 Інформаційні системи і технології [текст]: метод. вказівки та індивід. завдання для проведення лаборатор. і самост. робіт для студ. екон. напр. підготов. ден. і заоч. форм. навчання / Н. М. Спіцина, Т.В Шабельник; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського, каф. інформац. Систем і технологій упр. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012 – 130 с.Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проведення лабораторних і самостійних робіт з дисципліни (модулю) “Інформаційні системи і технології” призначенні для студентів денної і заочної форми навчання відповідно з базовим курсом підготовки спеціалістів.

Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проведення лабораторних і самостійних робіт по дисципліні (модулю) “Інформаційні системи і технології” містять практичні завдання та методичні рекомендації для їх виконання за темами: текстовий редактор MS Word, електронні таблиці MS Exсel. Охоплюють більшість тем робочої програми першого семестру.
УДК 004.512(076.5)
ББК 32.973.26-018.2я73
© Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник, 2012

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі ім. Михайла

Туган – Барановського, 2012

Зміст

 1. Методичні вказівки по виконанню індивідуальних завдань........................4

 2. Лабораторна робота № 1. Робота з простими та складними документами у текстовому редакторі MS Word..................................................................................5

 3. Контрольні питання за темою “Робота з простими та складними документами у текстовому редакторі MS Word”....................................................12

 4. Лабораторна робота № 2. Створення таблиць у текстовому редакторі MS Word. Робота з таблицями..........................................................................................13
 5. Контрольні питання за темою “Створення таблиць в текстовому редакторі MS Word таблиць. Робота з таблицями”..................................................……….....16


 6. Лабораторна робота № 3. Додаткові можливості текстового редактора MS Word…...................................................................................................................17

 7. Контрольні питання за темою “Додаткові можливості текстового редактора MS Word”...................................................................................................25

 8. Індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт №1-3...…….26

 9. Лабораторна робота №4. Табличний процесор MS Excel. Створення діаграм..........................................................................................................................52

 10. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи №4....….....56

 11. Лабораторна робота №5. Табличний процесор MS Excel. Аналіз даних за допомогою зведених таблиць...............................................................……....... ..64

 12. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи №5..…....... 71

 13. Лабораторна робота №6. Табличний процесор MS Excel. Використання стандартних функцій.................................................................................................. 81

 14. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи №6..............88

 15. Лабораторна робота №7. Табличний процесор MS Excel. Автоматизація рішення задач економічного планування за допомогою надбудови «Поиск решения» …………………………………………………………………………… 101

 16. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи №7............ 111

 17. Контрольні питання за темою “Табличний процесор MS Exсel”..............124

 18. Література........................................................................................................125

Додатки

Методичні вказівки по виконанню індивідуальних завдань
Для виконання індивідуальних завдань за темами студент повинен пройти попередню теоретичну та практичну підготовку на лекційних та лабораторних зайняттях при самостійному вивченні літературних джерел і роботі на ПК.

Індивідуальні завдання виконуються студентом на ПК в комп’ютерних кабінетах, роздруковуються на аркушах формату А4 і оформлюються в звіт.

Звіт повинен мати титульний лист за зразком (рис. 1) і роздруковану індивідуальну роботу згідно варіанту, який надає викладач.

Після створення звіту, студент представляє його викладачу в паперовому та електронному варіанті і захищає свою роботу, відповідаючи на питання за темою роботи.

Звіт виконується вчасно згідно календарно - тематичного плану навчальної дисципліни (модулю) “Інформаційні системи і технології”.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

^ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯЛабораторна робота №

Тема:Виконав:

студент(ка) гр._____

__________________

ПІБ

Перевірив:

__________________

посада, ПІБ викладача
Дата_______________Донецьк -____

рік

Рис. 1 – Форма титульного листа

^ Лабораторна робота № 1

Тема: Робота з простими та складними документами у текстовому редакторі MS Word.

Мета роботи: навчитися настроювати параметри вікна текстового редактора MS Word. Навчитися створювати, форматувати і зберігати документи в текстовому редакторі MS Word. Навчитися основним прийомам форматування документа, що має складну структуру.
Завдання 1. У вікні текстового редактора Microsoft Word встановіть панель інструментів Рисование.

Методичні вказівки.

 1. Запустіть текстовий редактор: ПускПрограммыMicrosoft Word.

 2. Відкрийте меню настройки панелей інструментів і додайте до панелей Стандартная, Форматирование і Рисование: Вид – Панели инструментов (встановіть прапорці).

 3. Видаліть панелі інструментів Стандартная, Форматирование і Рисование: Вид – Панели инструментов (зніміть прапорці).

 4. Відновіть панелі Стандартная, Форматирование і Рисование.


Завдання 2. Настройте параметри відображення документа: режим відображення – Разметка страницы, масштаб - 75%.

Методичні вказівки.

 1. Виберіть режим відображення документа Разметка страницы: кнопка Режим разметки в лівому нижньому кутку вікна документа або Вид – Разметка страницы.

 2. Підберіть найзручніший масштаб відображення документа (наприклад 100%): ,на панелі ^ Стандартная - Масштаб (список, що розкривається). Якщо потрібного значення немає в списку, введіть його безпосередньо в полі списку і натисніть ENTER.


Завдання 3. Встановіть режим відображення комбінацій клавіш в контекстних підказках. Відключіть функцію Делать первые буквы предложения прописными. Встановіть автоматичну перевірку орфографії.

Методичні вказівки.

 1. Ви можете використовувати замість кнопок на панелях інструментів поєднання клавіш. Встановіть режим відображення відповідних поєднань в контекстних підказках до клавіш: Сервис – Настройка – Параметры – Включить в подсказки сочетания клавиш (включіть прапорець).

 2. Відключіть функцію Делать первые буквы предложения прописными: Сервис – Автозамена – Делать первые буквы предложения прописными. Дана функція може стояти на заваді у випадку, якщо в тексті є крапки, що не закінчують речення.

 3. Встановіть автоматичну перевірку орфографії: ^ Сервис – Параметри – Правописание – Автоматически проверять орфографію (прапорець) та Не выделять слова с ошибками (зняти прапорець)

Завдання 4. Встановіть параметри збереження файлів: заборонити «швидке» збереження, настроїти функцію автозбереження.

Методичні вказівки.

 1. Забороніть «швидке» збереження файлів: ^ Сервис – Параметры – Сохранение – Разрешить быстрое сохранение (зняти прапорець). Дана функція прискорює збереження документа (зберігаються тільки останні зміни), але це збільшує його розмір і уповільнює інші операції з документом.

 2. Настройте функцію автозбереження за допомогою лічильника: ^ Сервис – Параметры – Сохранение – Автосохранение каждые 10 хвилин. Вказана функція дозволяє відновити дані, не збережені командами Сохранить і Сохранить как..., у разі виникнення нештатних ситуацій.


Завдання 5. Настройте параметри автозаміни. Відключіть запит на підтвердження зміни шаблону «Обычный».

Методичні вказівки.

 1. Тимчасово відключить функцію автозаміни при введенні інформації: Сервис – Автозамена – Заменять при вводе (зняти прапорець).

 2. Включіть автоматичну заміну «прямих» лапок парними: Сервис – Автозамена – Автоформат – Заменять «прямые» кавычки парними (прапорець). Дана функція використовується при введенні російськомовних текстів.

 3. Включіть запит на підтвердження зміни шаблону «^ Обычный»: Сервис – Параметры – Сохранение – Запрос на сохранение шаблона Normal.dot. Шаблон «Обычный» є першоосновою для всієї решти шаблонів (вони створюються на його базі і успадковують його властивості). Ця функція попереджає випадкову зміну шаблону.


Завдання 6. Настройте параметри сторінки створеного документа.

Методичні вказівки.

 1. Відкрийте діалогове вікно Параметры страницы: Файл – Параметры страницы.

 2. На вкладці Размер бумаги виберіть в списку пункт Размер бумаги А4 (210х297 мм). У разі використання нестандартного формату вибирають пункт Другой і за допомогою кнопок лічильників Ширина і Высота задають його параметри.

 3. Задайте орієнтацію паперу (Книжная или Альбомная ) - Книжная.

 4. На вкладці Поля задайте розміри полів: Левое - 2,5 см; Правое - 1,5 см; Верхнее - 2 см; Нижнее - 2 см.

 5. Для нижнього поля задайте інтервал від краю до колонтитулу 1,2 см (у нижньому колонтитулі розміщуватиметься номер друкарської сторінки).

 6. Якщо передбачається двосторонній друк (парні сторінки друкуються на оборотній стороні непарних сторінок), Поля зеркальные ( включіть прапорець), а потім скиньте цей прапорець.Завдання 7. Наберіть текст заяви, приведеної нижче.

Методичні вказівки.

 1. Встановіть шрифт Times New Roman 14 пт.

 2. Наберіть текст заяви за наступним зразком (перш, ніж набирати текст, уважно прочитайте пункт 3:
^ Начальнику студпрофкома Іванову І.І.
студента групи ТКДН-06А Петрова П.П


заява.

Прошу надати мені путівку в спортивно-оздоровчий табір «Бір» на липень місяць (у третю зміну). При можливості прошу розглянути питання мого трудовлаштування в таборі.

10.06.2006

Петров П.П.

 1. Кнопку ENTER використовуйте тільки для завершення абзацу, перенесення рядків здійснюється автоматично. Для відступу першого абзацу використовуйте кнопку Увеличить отступ на панелі інструментів Стандартная. Для відміни помилкової дії використовуйте кнопку Отменить на панелі Стандартная. Для вирівнювання тексту використовуйте кнопки: По левому краю , По центру , По правому краю , По ширине .

Завдання 8. Відформатуйте текст.

Методичні вказівки.

 1. Виділіть весь текст документа. Встановіть полуторний міжрядковий інтервал: Формат – Абзац – Междустрочный – Полуторный. Встановіть «червоний рядок» для абзацу, що містить текст заяви (спочатку необхідно розташувати курсор клавіатури в даному абзаці): Формат – Абзац – Первая строка – Выступ – 1,25 см. Прогляньте одержані результати в режимі попереднього перегляду: Файл – Предварительный просмотр або клацнувши на кнопці . Поверніться в режим редагування (кнопка ^ Закрыть).

 2. Виділіть весь текст документа. Встановіть подвійний міжрядковий інтервал: Формат – Абзац – Междустрочный – Двойной. Прогляньте остаточний варіант документа. Поверніться в режим редагування.

 3. Збережіть документ:

  1. Файл – Сохранить как…

  2. У вікні Сохранение документа (рис. 1) перейдіть на диск D:.

  3. Створіть папку, клацнувши на кнопці , введіть своє прізвище і натисніть ОК.

  4. В полі Имя файла введіть Лабораторна робота 1 і натисніть кнопку Сохранить.

  5. Програма збереже Ваш файл, автоматично привласнивши йому розширення .doc

  6. Закрийте вікно документа.Рисунок 1. - Вікно збереження документа.
Завдання 9. Наберіть текст. Настройте параметри сторінки. Змініть параметри шрифту і абзацу: Times New Roman, 14 пт, полуторний міжрядковий інтервал, відступ для першого рядка - 1,25 см. Скопіюйте текст у вікні документа п'ять разів.

Методичні вказівки.

1. Створіть новий документ, клацнувши на кнопці .

2. Введіть у вікні редактора текст:

Текстовий редактор MS WORD.

Текстовий редактор MS WORD призначений для створення, перегляду, редагування і форматування офіційних і особистих документів. MS Word дозволяє застосовувати різні шрифти, вставляти в документ електронні таблиці, діаграми, складні математичні формули, графічні ілюстрації і звукові коментарі, забезпечує фонову перевірку орфографії.

3. Виділіть весь текст.

4. Встановіть параметри сторінки: поля - 2 см, орієнтація - книжкова.

5. Встановіть параметри шрифту і абзацу: Times New Roman, 14 пт, полуторний міжрядковий інтервал, відступ для першого рядка - 1,25 см. Встановіть вирівнювання тексту по ширині, клацнувши на кнопці ..

6. Відмініть виділення.

7. Встановіть попередній перегляд.

8. Відмініть попередній перегляд

9. Виділіть весь текст. Викличте команду Копировать, клацнувши на кнопці . Відмініть виділення. Встановіть курсор в початок нового рядка і п'ять разів клацніть на кнопці Вставить .
Завдання 10. Відформатуйте другий абзац тексту в дві колонки. Візьміть третій абзац в хвилясту подвійну червону рамку.

Методичні вказівки.

 1. Виділіть другий абзац.

 2. Формат – Колонки (три)Разделитель (включіть прапорець)-ОК

 3. Виділіть третій абзац.

 4. Формат – Границы и заливка. Виберіть у вікні тип Рамка і тип лінії. Виберіть червоний колір. ОК.

 5. Збережіть файл в своїй папці на диску D:, давши йому ім'я Робота з текстом.doc

 6. Закрийте вікно редактора.

 7. Скопіюйте два файли Лабораторна работа1.doc і Робота з текстом.doc на свою дискету.


Завдання 11. Відкрийте файл Робота з текстом.doc. Встановіть нумерацію сторінок. Встановіть колонтитули: верхній (по центру) – дата; нижній (справа) – ПІБ.

^ Методичні вказівки.

Увага!!! Колонтитули використовуються в друкованих документах. Колонтитул — це текст і/або малюнок (номер сторінки, дата друку документа, емблема організації, назва документа, ім'я файлу, прізвище автора і т. ін.), унизу чи вгорі кожної сторінки документа. У залежності від місця розташування (на верхньому чи на нижнім полі сторінки) колонтитули бувають верхніми і нижніми.

Існує можливість використовувати той самий колонтитул для всього документа або визначити різні колонтитули для різних частин документа. Наприклад, допускається створити унікальний колонтитул для першої сторінки чи документа, видалити верхній і/або нижній колонтитул з першої сторінки. Можна також створювати колонтитули, що відрізняються, для парних і непарних сторінок деяких розділів чи усього документа.

 1. Запустіть текстовий редактор: Пуск – Программы – Microsoft Word.

 2. Відкрийте файл Лабораторна работа2.doc: Файл - Открыть. Перейдіть на потрібний диск в адресному рядку, знайдіть свою папку, а в ній файл. Виділіть його і відкрийте.

 3. Вставте нумерацію сторінок: Вставка – Номера страниц…

Увага!!! Якщо документ має титульний лист, зніміть прапорець .

Якщо необхідно пронумерувати сторінки, наприклад, з цифри 3, натисніть кнопку , перейдіть в нове діалогове вікно, встановіть наступні параметри .


 1. Вставте колонтитули: верхній (по центру) – дата; нижній (справа) – ПІБ: Вид - Колонтитулы, на панелі Форматирование виберіть кнопку По центру, на панелі, Колонтитулы виберіть кнопку Дата . Знову перейдіть на панель Колонтитулы і виберіть кнопку Верхний/нижний колонтитул , на панелі Форматирования виберіть кнопку По правому краю і введіть своє прізвище. Знову перейдіть на панель Колонтитулы і виберіть кнопку .


Завдання 12. Створіть титульну сторінку документа. Зніміть нумерацію і колонтитули з першого листа.

Методичні вказівки.

 1. Вставте нову сторінку: Встановіть курсор в початок тексту- Вставка – Разрыв. Встановіть перемикач Начать новую страницу .

 2. Створіть на першому листі титульну сторінку (Arial, 16пт, напівжирний).

 3. Зніміть нумерацію і колонтитули з першого листа: Вставка – Номера страниц ... . Зніміть прапорець: . Закрийте діалогове вікно. Зверніть увагу, що з першої сторінки зникли і номер сторінки (колонцифра) і колонтитули.


Завдання 13. Розділіть текст документа на три розділи. Змініть орієнтацію другого розділу з книжкової на альбомну. Змініть в третьому розділі зміст нижнього колонтитулу, додавши до прізвища назву групи.

^ Методичні вказівки.

 1. Розділіть текст документа на три розділи: встановіть курсор в кінці титульного листа і виконайте наступні команди Вставка – Разрыв і встановіть перемикач Новий роздел з наступної сторінки . Перейдіть в кінець створеного документа і знову повторіть команди Вставка – Разрыв і встановіть перемикач Новый раздел з наступної сторінки .

 2. Щоб мати нагоду змінювати параметри сторінок кожного розділу, необхідно виконати наступні команди Файл – Параметры страницы – вкладка Макет, потім виберіть із списку .

 3. Змініть в другому розділі орієнтацію листів на альбомну виконавши наступні команди Файл – Параметры страницы – вкладка Размер бумаги, потім виберіть перемикач.

 4. Змініть колонтитули в останньому розділі, додавши до свого прізвища назву своєї групи. Вид колонтитулу повторюватиметься до кінця чергового розділу.

Увага!!! Якщо активна кнопка Как в предыдущем разделе на панелі Колонтитулы, відключіть її.
Завдання 14. Видаліть один з розривів розділів. Відмініть видалення.

Методичні вказівки.

 1. Знайдіть розриви розділів: включіть на панелі Стандартная кнопку Непечатаемые знаки .

 2. Виділіть один з розривів і видаліть його. Розділи з'єднаються. Таким чином, можна видалити будь-який недрукований символ: розриви, кінець абзацу, зайвий пропуск і т.ін.

 3. Відмініть останню дію.

 4. Відключіть кнопку Непечатаемые знаки .

 5. Збережіть створений документ: Файл – Сохранить.Контрольні питання за темою “Робота с простими та складними документами у текстовому редакторі MS Word”.

 1. Як додати у вікні редактора панелі інструментів? Як змінити масштаб відображення документа у вікні текстового редактора?

 2. Для чого призначена функція швидкого збереження файлу? Як настроїти параметри автозбереження?

 3. Як настроїти автоматичну перевірку правопису документа?

 4. Як включити автоматичну заміну «прямих» лапок парними?

 5. Як настроїти розмір і орієнтацію документа MS Word? Як настроїти розміри полів документа? Як встановити режим попереднього перегляду документа?

 6. Як створити новий документ MS Word? Як зберегти документ?

 7. Як відкрити документ MS Word, що є на диску? Як змінити ім'я документа? Як відмінити дії з документом?

 8. В яких одиницях вимірюється шрифт? Як встановити розмір шрифту?

 9. Як встановити параметри абзацу, що під цим розуміється? Як змінити міжрядковий інтервал? Які існують способи вирівнювання тексту.

 10. Як скопіювати текст у вікні документа? Як перенести фрагмент тексту в інші документи?

 11. Як відформатувати текст в дві (три) колонки? Як узяти текст у рамку?

 12. Яким чином можна пронумерувати сторінки документа? Як видалити нумерацію на першій сторінці? Як змінити нумерацію сторінок в документі?

 13. Як розбити документ на розділи? Яким чином можна з'єднати два розділи? Як настроїти різні параметри сторінок у різних розділах?

 14. Що таке колонтитули? Як відредагувати колонтитул? Як визначити різні колонтитули для різних частин документа?

 15. Як автоматично додати в документі нову сторінку? Як встановити різні параметри сторінок для розділів?


^ Лабораторна робота № 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconЕно на засіданні кафедри туризму протокол №18 від 20. 05. 2013 р....
«Готельна І ресторанна справа» / С. В. Шепелєва, О. В. Литвинова: Донец нац ун-т економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського,...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconПротокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует...
М-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ систем...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconПротокол №15 від 16. 05. 2011 р. Ухвалено навчально-методичною радою...
Модуль 3 Цивільний захист для самост роботи студ ден від. інституту обліку та фінансів/ А. С. Толстих, О. О. Васильєв; м-во освіти...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи освітньо-кваліфікаційний...
Розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри обліку І аудиту 04. 05. 2011 р., протокол №16, навчально-методичної ради обліково-економічного...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconЛьна академія прокуратури україни інститут підготовки кадрів кафедра...
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від червня 2012 року)
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconІнститут підвищення кваліфікації кадрів
...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 icon© В. П. Вишневський, О. В. Чайковська, О. Л. Карлін, 2012 © Донецький...
В 55 Фінансовий менеджмент: метод вказ для провед практ та семінарс занять з курсу для студ спец. 803050801 «Фінанси І кредит (за...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconЗатверджено Навчально-методичною Радою Української інженерно-педагогічної...
...
Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012 iconРекомендовано до друку радою філологічного факультету Глухівського...
Рекомендовано до друку радою філологічного факультету Глухівського державного педагогічного університету, протокол №2 від 12. 12....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка