Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 369.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата конвертації30.06.2013
Розмір369.31 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра автоматизації та комп’ютеризованих технологій

Програма

для проведення державного іспиту

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю

7.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами”
для студентів заочної форми навчання


Затверджено на засіданні кафедри
автоматизації та комп’ютеризованих технологій


факультету інформаційно-комп’ютерних технологій

Житомирського державного технологічного університету
протокол № ___ від « ____ » « _______ » 20___ р.

Завідувач кафедри А і КТ
д.т.н., проф. ________________ О.М. Безвесільна


Житомир

2013

Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” за спеціальністю 7.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами” використовуються тестові завдання.

До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану програми підготовки.

Тривалість проведення тестування – одна астрономічна година.

На протязі цього часу студент повинен розв’язати тестове завдання, яке містить тести з наступних дисциплін:

  1. Засоби відображення інформації у системах автоматизації технологічних процесів.

  2. Інформаційно-комп'ютерні системи та технології.

  3. Програмні засоби виробничої автоматизації.

  4. Передові технології в автоматизованому виробництві.

  5. Планування, моделювання і верифікація процесів в гнучких виробничих системах.

  6. Проектування систем управління технологічними процесами.

Тестове завдання містить двадцять два тестових питання різного ступеню складності, які охоплюють зазначені дисципліни. Тестове завдання формується випадковим чином із масиву тестових питань окремих дисциплін.

На іспиті студенту видається:

  1. бланк білету, який містить пронумеровані питання та пронумеровані варіанти відповідей для кожного з питань;

  2. протокол відповідей, який містить поля для заповнення ідентифікаційних даних студента і номеру отриманого білету та таблицю, в яку студентом вносяться номери відповідей на питання;

  3. чистий аркуш-чорновик.

Відповідь на кожне тестове питання дається записом номеру правильної відповіді до таблиці: запис здійснюється у комірку таблиці, номер якої співпадає із номером питання. У разі виправлення номеру відповіді у таблиці виправлена відповідь зараховується як неправильна відповідь.

Результати тестування оцінюються за 100-бальною шкалою. Відповідь на кожне тестове завдання оцінюється:

– у випадку неправильно обраної відповіді або її відсутності – 0 балів;

– у випадку правильної відповіді – 4 або 7 балів в залежності від ступеню складності.

Результат тестування визначається як сума балів отриманих за відповіді на всі питання.

Для переходу від 100-бальної системи оцінювання знань у інші нормативні системи оцінювання використовується наступна таблиця:

Таблиця 1


Системи оцінювання

100-бальна

ЕСТS

Національна

90 – 100

А

Відмінно

81 – 89

B

Добре

70 – 80

C

61 – 69

D

Задовільно

50 – 60

E

0 – 49

F

НезадовільноПерелік тем навчальних дисциплін,
що виносяться на тестовий державний іспит

^ 1. Навчальна дисципліна:

Засоби відображення інформації у

системах автоматизації технологічних процесів”
Тема 1. Програмне забезпечення візуалізації перебігу технологічного процесу

Призначення програмного забезпечення Install Target (з програмного пакету CoDeSys), CoDeSys-Web-server (з програмного пакету CoDeSys), Конфігуратор СП-270 (розробник НП ОВЕН), CoDeSys-НМІ (пакет CoDeSys), CoDeSys-V2.3 (пакет CoDeSys), DDE-server.
^ Тема 2. Типи візуалізації у системах управління на базі контролерів

Принципи реалізації Web-візуалізації, (цільової) target-візуалізації, візуалізації безпосередньо у середовищі програмування, System-візуалізації, візуалізація для виконання у CoDeSysHMI.
^ Тема 3. Система інтерфейсів та протоколів зв’язку графічних панелей оператора та контролерів у мережених системах автоматизованого управління

Конструктивні відмінності стандартних інтерфейсів: Ethernet connection, RS-422, RS-232, RS-485, “Host”-USB-А. Поширені протоколи мережних систем автоматизованого управління: Modbus RTU, Modbus ASCII, RS-232, MPI, TCP/IP, Profibus-DP. Відмінності конфігурації каналу зв’язку по протоколам ТСР/ІР та Modbus.
^ Тема 4. Внутрішні пристрої зберігання даних у панелях оператора та контролерах та правила звертання до них у мережах Modbus

Основні типи пам’яті графічних панелей оператора, що не мають операційних систем: PSB, PSW, PFW. Основні типи запитів по протоколу Modbus.


^ 2. Навчальна дисципліна:

Інформаційно-комп’ютерні системи та технології”
Тема 1. Програмна обробка вимірювальної інформації.

1. Автокореляційна функція стаціонарного і ергодичного випадкового процесу. Обчислення автокореляційної функції для процесів, представлених дискретними значеннями.

2. Швидке перетворення Фур’є над процесом представленим дискретними значеннями.

3. Обчислення автокореляційної функції за допомогою зворотного перетворення Фур’є за відомою спектральною щільністю.

4. Покрокове інтегрування нелінійної функції за формулою трапецій.

5. Застосування формули чисельного інтегрування при знаходженні реакції на вхідний вплив для об’єкта управління, який є абсолютним інтегратором.

6. Дискретний еквівалент інтегратора.

7. Визначення значення кванту при виконанні процедури квантування для дискретного подання неперервного сигналу.

8. Оцінка сумарної ентропії при об’єднанні залежних систем в одну систему.
Тема 2. Апаратне забезпечення відеовимірювань.

1. Пристрої первинного перетворення аналогової відеоінформації в цифрове зображення у цифровому фотоапараті.

2. Методичні систематичні похибки при відеовимірюваннях та визначенні за допомогою ЕОМ геометричних координат точок контуру об’єкта.

3. Методичні випадкові похибки при відеовимірюваннях та визначенні за допомогою ЕОМ геометричних координат точок контуру об’єкта.

4. Інструментальні систематичні похибки при відеовимірюваннях та визначенні за допомогою ЕОМ геометричних координат точок контуру об’єкта.

5. Інструментальні випадкові похибки при відеовимірюваннях та визначенні за допомогою ЕОМ геометричних координат точок контуру об’єкта.

6. Визначення абсолютної похибки дискретності при визначенні геометричних розмірів об’єкта за його цифровим зображенням.
Тема 3. Апаратне забезпечення цифрового відеозображення.

1. Характер змін у координатах елементів зображення та їх кольорі для цифрового відеозображення.

2. Використання пам’яті при формуванні растрових кольорових відеозображень сформованих за RGB (True Color) схемою.

3. Елемент СRTC відеосистеми ЕОМ.

4. Растр.

5. Сигнали рядкової та кадрової синхронізації відеоінформації по мірі руху променю по растру при виводі інформації на електронно-променеву трубку.

6. Кодування кольору пікселя за схемою RGB.

7. Принцип формування растрових напівтонових відеозображень на дисплеї ЕОМ.

8. При пошуку і виділенні об’єктів на відеозображенні за допомогою ЕОМ застосовується метод сегментації який передбачає.

9. Порівняльна характеристика форматів JPEG, JPEG 2000, BMP, DjVu, GIF цифрового запису зображення за ступенем стиснення графічної інформації.
Тема 4. Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації.

1. Характеристика режиму DMA роботи LPT порта.

2. Призначення мікросхем UART.

3.Загальні відомості про цифрові інтерфейси FireWire, Centronics, Wireless, RS-232C, RS-485.

4.Загальні відомості про апаратні переривання в ЕОМ.

5. Стандарт МЕК 61131: мови IL, LD, FBD, ST, SFC для програмування промислових контролерів.

6. Лінії передачі сигналу інтерфейсів зв’язку між контролерами та ЕОМ в стандартних інтерфейсах: RS-485, RS-232C, RS-232 «петля струму», USB, Ethernet.

^ 3. Навчальна дисципліна:

Програмні засоби виробничої автоматизації”
Тема 1. Вступ.

Зміст предмету “Програмні засоби виробничої автоматизації”.

Життєвий цикл продукту виробництва та автоматизація його етапів. Технології автоматизації, що використовуються на різних етапах життєвого циклу продукції. Етапи процесу розробки та процесу виробництва в життєвого циклу продукції.
^ Тема 2. Автоматизація технологічної підготовки виробництва.

Загальна характеристика автоматизації технологічної підготовки виробництва (ТПВ), приклади програмних продуктів, що реалізують автоматизацію етапів ТПВ.

Задачі, що вирішуються засобами автоматизації конструкторської та технологічної підготовки механообробного виробництва. Задачі, що вирішуються засобами автоматизації конструкторської та технологічної підготовки виробництва електронних схем та друкованих плат.

Метод кінцевих елементів, призначення та область застосування.
^ Тема 3. CAD/CAM/CAE-системи.

Визначення CAD/CAM/CAE-систем, їх характеристика та функції. Класифікації САПР. Класифікація САD/САМ/САЕ-систем за рівнями, їх переваги та недоліки. Види систем тримірного моделювання. Застосування CAD/CAM/CAE-технологій на етапах життєвого циклу продукції.
^ Тема 4. Тримірне моделювання.

Поняття про тримірне моделювання, підходи в сучасних програмах 3D-графіки. Представлення 3D-моделі в системах каркасного, поверхневого та твердотільного моделювання, переваги та недоліки даних способів моделювання.

Функції моделювання та їх групування. Функції створення примітивів та булевих операцій. Функції “замітання” (sweeping). Функції скінінга (skinning). Функції скруглення (rounding) та підняття (lifting). Функції моделювання границь та об’єктно-орієнтоване моделювання. Параметричне моделювання.
^ Тема 5. Система КОМПАС-3D.

Загальні відомості про систему проектування КОМПАС-3D, її можливості, типи документів, елементи інтерфейсу, види та назви панелей інструментів.

Прив’язки в системі КОМПАС-3D, призначення, типи та види, налаштовування, вмикання та вимикання прив’язок.

Призначення та команди головної (стандартної) панелі інструментів та панелі поточного стану. Призначення та команди панелі властивостей та панелі спеціального керування. Призначення компактної (інструментальної) панелі системи КОМПАС-3D. Панелі інструментів, що розташовані на компактній (інструментальній) панелі, їх призначення.

Команди створення двомірних геометричних об’єктів.

Способи та команди виділення об’єктів та зняття виділення з об’єктів.

Способи та команди редагування геометричних об’єктів в системі КОМПАС-3D.

Команди позначень та проставлення розмірів.

Тримірне моделювання в системі КОМПАС-3D. Основні поняття 3D-моделей. Поняття про ескіз, як основу побудови 3D-моделей.

Основні підходи до побудови 3D-моделей в системі КОМПАС-3D. Команди роботи з тримірними зборками в системі КОМПАС-3D.
^ 4. Навчальна дисципліна:

Передові технології в автоматизованому виробництві”
Тема. Передові технології при проектуванні роботизованих механоскладальних технологій (РМСТ) в гнучких виробничих комірках (ГВК).

Аналіз існуючих підходів щодо проектування РМСТ. Особливості синтезу РМСТ на відомому технологічному базисі.

Існуючі критерії, що покладені в основу оптимізації при синтезі РМСТ. Новий підхід до синтезу РСМТ, що базується на визначенні споживаного (використаного) кінематичного ресурсу при відпрацюванні траєкторій переміщення схвата промислових роботів. Поняття кінцевих (т. С), проміжних (т. Д) та початкових (т. А) точок позиціонування при технологічному обслуговуванні робочих позицій (РП) ГВК.

Концепція та гіпотеза, що покладені в основу визначення мінімального споживаного кінематичного ресурсу.

Сутність методології визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу. Поняття повного та часткового перетину та неперетину координат кінцевих точок С для всіх РП, однокоординатні та різнокоординатні методики, методики повного перебору та математичного очікування при визначенні координат точок А.

Перспективи розвитку методології визначення координат опорних точок С та А за критерієм мінімуму споживаного кінематичного ресурсу при синтезі РМСТ в ГВК як складової ГВС.

^ 5. Навчальна дисципліна:

Планування, моделювання і верифікація

процесів в гнучких виробничих системах”
Тема 1. Загальні відомості про ГКС як об'єкт подання, проектування, моделювання і верифікації.

Склад структура, функціональні зв'язки і особливості взаємодії компонентів ГКІС. Поняття і означення формальної системи. Загальна характеристика систем інформаційного забезпечення на вході ІГКС. Склад, структура, функціональні зв'язки і особливості взаємодії компонентів ГВС. Місце останньої в структурі ІГКС. Характеристика матеріальних і інформаційних потоків ГВС. Склад, структура, функціональні зв'язки і особливості взаємодії компонентів системи підготовки виробничого середовища: автоматизована транспортно-складська система; підсистема орієнтування; підсистема транспортування; підсистема подавання; підсистема нагромадження. Місце останньої в структурі ГВС. Склад, зв'язки, структура і особливості взаємодії компонентів системи підготовки середовища (СПС). Склад, функціональні зв'язки і особливості взаємодії компонентів ПР та елементів СПС або ЗУС.
^ Тема 2. Сучасна концепція організації виробництва.

Поняття і види гнучкості. Методи досягнення заданого рівня гнучкості системи. Ієрархічна модель інтеграції компонентів, технологій і об'єктів виробництва в ІГКС.
^ Тема 3. Методологічні основи автоматизованого проектування ІГКС.

Методи генерації рішень та узагальнений алгоритм пошуку нетрадиційних технічних розв'язань задач вибору і проектування об'єктів. Методи ідентифікації і математичного моделювання як засоби визначення характеристик і стану об'єктів проектування. Системи геометричного моделювання математичні моделі геометричних об'єктів, просторове і площинне конструювання. Функціонально-логічне і системо-технічне проектування. Основні методи оптимізації вибору, розміщення засобів оснащення ГВС і особливості автоматизації підготовки управляючих програм.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка