1. Визначення поняття “організація”. “
Скачати 299.91 Kb.
Назва1. Визначення поняття “організація”. “
Сторінка2/3
Дата конвертації19.11.2013
Розмір299.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3

^ 95.Елементи стратегії : сфера стратегії; розподіл ресурсів; конкурентні переваги; синергія.

96.Визначення синергії Синергія – це ефект цілісності,виникає як результат інтегрованої реалізації всіх попередніх елементів стратегії.

^ 97.Визначення сфери стратегії. це засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища.

98.Рівні стратегій—загальнокорпоративна, стратегія бізнесу та функціональна.

^ 99.Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія- вищий.

100.Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу- середній.

101.Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія- нижчий.

102Зміст загально-корпоративної стратегії. . Вона має знайти відповіді на запитання: “Яким бізнесом передбачає займатися організація?”. Загальнокорпоративна стратегія визначає:місію організації,види та ринки її діяльності,бажане зростання та рентабельність

^ 103.Компоненти, які визначає стратегія бізнесу. спрямована на забезпечення конкурентних переваг даної структурної одиниці на певному ринку або у певній галузі.

^ 104Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія.- “Яким бізнесом передбачає займатися організація?”.

105Компоненти, які визначає функціональна стратегія. - стратегії оптимального використання ресурсів організації в цілому за певними функціями, а не за окремими структурними підрозділами.

^ 106Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії.-визначення місіі фірми,зовнішній та внутр.аналіз фірми,визн.цілей діяльності,аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегіі.

^ 107.Зміст правильно сформульованої місії організації.- - це її головне призначення, чітко сформульована причина її існування, які і формують основні напрями та орієнтири її діяльності.

^ 108.Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу.- сприятливі можливості, тобто чинники, які можуть сприяти досягненню цілей організації; загрози та небезпеки для організації, тобто зовнішні умови, які обмежують можливості організації у просуванні до встановленої мети.

^ 109.Види загально-корпоративних стратегій.- стратегію зростання; стратегію стабільності; реструктивну стратегію; комбіновану стратегію.

110.Варіанти стратегії зростання.-стратегія експансіі,диверсифікація,інтеграцііі

111.Варіанти реструктивної стратегії.-ліквідації, відсікання зайвого, переорієнтації, створення “стратегічних коаліцій

112.Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту.-загальнокорпоративна

113.Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу".-.-загальнокорпоративна

114.Приклад на визначення оптимальної стратегії за методом пакетного менеджменту.- реструктивна стратегія для А;стратегія зростання для С;стратегія стабільності для D;стратегія зростання (або реструктивна стратегія) для В.

115.Приклад на визначення найбільш прибуткових груп продукції за методом пакетного м-С,Д.

116.Приклад на визначення найменш прибуткових груп продукції за методом пакетного м.-А
117.Приклад на визначення найбільш доцільних для значних інвестицій груп продукції за методом пакетного менеджменту.-Б

118.Приклад на визначення найменш доцільних для значних інвестицій груп продукції за методом пакетного менеджменту.-Д

119.Види стратегій бізнесу за М. Портером.- стратегія контролю за витратами; диференціації;фокусування.

120.Базові поняття, на яких ґрунтуються стратегії диференціації.- висока якість продукції;розгалужена система філіалів для надання послуг;принципова новизна продукції;імідж фірми тощо.

^ 121.Базові поняття, на яких ґрунтуються стратегії фокусування.- будь-який ринок складється з відносно відокремлених часток або сегментів. Кожний сегмент ринку ставить специфічні вимоги до продукції або послуги.,

^ 122.Засоби реалізації стратегії контролю за витратами.- грунтується на зменьшенні власних витрат на виробництво продукції проти витрат конкурентів.

123.Засоби реалізації стратегії диференціації. поставляти на ринок товари або послуги, які за своїми якостями більш привабливі для споживачів проти продукції конкурентів. -

^ 124.Засоби реалізації стратегії фокусування.- Кожний сегмент ринку ставить специфічні вимоги до продукції або послуги. Якщо фірма здатна забезпечити виробництво продукції або надання послуг, які відповідають цим вимогам та зробить це краще від конкурентів, тоді вона здатна збільшити частку своєї участі на ринку.

^ 125.Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами.- покупці чутливі до зміни цін на продукцію організації; конкуруючі фірми продають такі ж самі товари, що і дана організація;коли організація має реальні можливості регулювати обсяги продажу та масштаби виробництва.

126.Вид стратегії щодо поставки на ринок продукції з унікальними властивостями.-диференціаціі

127.Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку.-контроль за витратами

128.Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок.-фокусування

129.Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів.-фокусування

130.Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат.-контроль за витратами

131.Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва.-реструктивна(відсікання зайвого)

132.Вид стратегії, якому відповідає рішення "Colgate Corp." щодо продажу виробництв тенісного інвентарю та ювелірних виробів.-зростання(диверсифікація)

133.Вид стратегії, якому відповідає діяльність "Daewoo Corp." в широкому колі галузей.-стабільності

134.Вид стратегії, якому відповідає просування "Coca-Cola Corp." на ринки інших країн.-зростання(експансіі)

135.Вид стратегії, якому відповідає пошук альтернативних каналів збуту продукції.-зростання(експансіі)

^ 136.Характеристики ефективної стратегії.- орієнтуватися на конкретних споживачів, їх потреби, запити, інтереси;віддзеркалювати набор сильних сторін фірми, які у сукупності і створюють її конкурентні переваги;

містити перелік конкретних задач, які б дозволяли організації реально реалізувати свої конкурентні переваги, тобто обслуговувати споживачів краще проти конкурентів;містити у собі заходи, які б дозволяли долати слабкості фірми та загрози із зовнішнього середовища.

137.Одноразові плани, що надають стратегії конкретного змісту.-програми,проекти,бюджети

138.Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій.-політика,СОП,правила

139.Визначення бюджету.- – це плани, у яких здійснюється розподіл ресурсів поміж окремими видами діяльності та підрозділами організації.

140.Визначення політики. – це загальне керівництво для дій та прийняття рішень, це своєрідний “кодекс законів організації”, який визначає, у якому напрямку слід діяти -

141.Визначення стандартних операційних процедур. є орієнтирами для дій, ніж для мислення. На практиці СОП – це випробовані способи дій у тій або іншій ситуації, які часто повторюються;

^ 142.Визначення функції організації.- це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності. Реалізація здійснюється у процесі організаційної діяльності.

^ 143.Визначення організаційної діяльності-– це процес, за допомогою якого керівник усуває невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної діяльності.

^ 144.Визначення організаційної структури.- абстрактна категорія, що характеризується трьома організаційними параметрами: 1) ступенем складності; 2) ступенем формалізації; 3) ступенем централізації

145.Елементиорганізаційноїдіяльності.розподілпраці,департаменталізація,делегування повноважень,визн.діапазону контролю,створення механізмів координаціі.

146.Параметри організаційної структури.-ступенем складності; ступенем формалізації; ступенем централізації

147.Характеристики ступеню формалізації організаційної структури.- Ступінь, у якому організація покладається на правила та процедури, спрямовуючи поведінку своїх робітників

148.Характеристики ступеню централізації організаційної структури.- визначає місце, де переважно зосереджено право прийняття рішень

149.Характеристики ступеню складності організаційної структури, як багато виразних ознак має орг-ція.

150.Сутність децентралізації.- Децентралізація означає, що право прийняття певних рішень передається з вищих рівнів управління на нижчі.

151.Результати досліджень класичної теорії організації.- За мету своїх досліджень вони ставили виділення "універсальних принципів управління", дотримуючись яких можна забезпечити успіх організації

^ 152.Результати досліджень поведінкової теорії організації.-В центрі уваги неокласичної (поведінкової) теорії організацій знаходиться людина в організації, більш конкретно – соціо-психологічні відношення, індивідуальні та групові взаємозв’язки, децентралізація повноважень тощо.

^ 153.Результати досліджень ситуаційної теорії організації.- розглядає організацію як відкриту систему, яка знаходиться у постійній взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем, до якого вона має пристосуватися. Сучасна теорія організації спрямована на вивчення механізмів адаптації організації до свого середовища

^ 154.Основні характеристики бюрократії. - високий ступінь розподілу праці;чітка управлінська ієрархія -;численні правила, стандарти та показники оцінки роботи певний набір правил та стандартів, аби гарантувати;"дух формальної безособовості";підбір кадрів в організації має здійснюватися виключно за діловими та професійними якостями кожного співробітника.

^ 155.Сильні сторони ідеальної бюрократії. - - розподіл праці,- ієрархія повноважень, викор.правил

підбір кадрів за їх діловими якостями,є основою для розуміння сутності процесу організації

^ 156.Слабкі сторони ідеальної бюрократії.- є жорсткою, стабільною та негнучкою,У кожній моделі не приймаються до уваги людські та соціальні процеси в організації,Тезис щодо управління в дусі формальної безособовості не є реалістичним

^ 157.Чинники, що за ситуаційною теорією визначають тип організаційної структури.- технологію;розміри організації;середовище;стратегію.

158.Характеристики організаційних структур управління одиничним виробництвом за Дж. Вудворд.-органічна( низька вертикальна диференціація, низька горизонтальна диференціація,низька формалізація

159.Характеристики організаційних структур управління масовим виробництвом за Дж. Вудворд.-механістична( середня вертикальна диференціація висока горизонтальна диференціація висока формалізація

160.Характеристики організаційних структур управління процесним виробництвом за Дж. Вудворд.-органічна() висока вертикальна диференціація, низька горизонтальна диференціація, низька формалізація

^ 161.Результати досліджень впливу технології та розмірів організації на її структуру.- Технологія чинила сильний вплив на структурні характеристики тільки в малих фірмах.В крупних фірмах тісний зв’язок між технологією та структурою зникає. Сильніший вплив на структуру в цьому випадку чинили розміри організації

^ 162.Типові характеристики організацій малого розміру. –меньша складність,меньша формалізація,більша централізація

163.Типові характеристики організацій великого розміру.-більша складність,більша фориалізація,меньша централізаціі

^ 164.Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша.- Середовище організації не є однозначно стабільним або нестабільним. Організація, як правило, має справу з багатьма середовищами (у кожного структурного підрозділу є своє середовище) з різним ступенем невизначеності. Внаслідок цього структурні підрозділи повинні враховувати вимоги свого власного середовища.Успішна організація вирішує проблему побудови раціональної організаційної структури шляхом пристосування структури своїх окремих підрозділів до вимог їх власного унікального середовища

^ 165.Визначення поняття "поділ праці".- це процес розподілення загальної роботи в організації на окремі завдання, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей. Фактично це є спеціалізацією.

^ 166.Визначення поняття "проектування робіт".-– це процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації.

167.Результати процесу проектування робіт.-специфікація робіт,посадові інструкціі,кваліфікаційні характеристики

168.Характеристики робіт, що виявляються в межах проектування робіт.-обсяг роботи,змістовність роботи

169.Методи перепроектування робіт.-ротація робіт,формування робочих модулів,розширення робіт,збагачення робіт,альтернативні графіки роботи.

^ 170.Шляхи збагачення робіт.- встановлення безпосереднього зворотнього зв’язку;надання можливості навчатися (підвищувати кваліфікацію);надання можливості самостійно опрацьовувати графік роботи;

зменшення ступеня контролю.

^ 171.Визначення поняття департаменталізації.- це процес групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації (бригади, групи, сектори, відділи, цехи, виробництва тощо).

172.Групувальні ознаки базових схем департаменталізації.- функціональну,продуктову;територіальну, орієнтована на споживача

173.Схема департаменталізації, якій відповідає маркетинговий підрозділ організації.-функціональна схема

174.Схема департаменталізації, якій відповідає відділ дитячих іграшок в супермаркеті – продуктова

175.Схема департаменталізації, якій відповідає відділення банку по роботі з організаціями – орієнтована на споживача схема

176.Визначення поняття делегування повноважень-– це процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.

177.Елементи процесу делегування повноважень ( передавання повноважень, прийняття відповідальності, підзвітність)

178.Види повноважень -- штабні ,функціональні,лінійні

179.Визначення функціональних повноваженьце повноваження, що дозволяють особі, якій вони передаються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників. Іншими словами, функціональні повноваження дають право контролю за окремими видами діяльності інших підрозділів

^ 180.Характеристика діяльності штабного керівника. Повноваження штабного керівника пов’язані з експертизою, підготовкою рекомендацій, підтримкою лінійних керівників.

^ 181.Визначення лінійних повноважень-- це повноваження, які передаються від начальника безпосередньо йому підлеглому і далі іншим підлеглим.
1   2   3

Схожі:

1. Визначення поняття “організація”. “ icon1. Науково-правничі школи в Україні
Законодавство не дає визначення поняття правнича школа, однак на локальному рівні є визначення поняття наукової школи вкну ім. Ш....
1. Визначення поняття “організація”. “ iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
1. Визначення поняття “організація”. “ iconТема. Поняття, сутність та цінність права питання для самостійної роботи
Поняття юридичної дії нормативно-правових актів та необхідність її чіткого визначення
1. Визначення поняття “організація”. “ iconВизначення поняття історико-географ регіон, охарактреризувати оснвні...
Дайте визначення предмету Історія України, вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його
1. Визначення поняття “організація”. “ iconВизначення електричної ємності конденсатора за допомогою лічильного...
Мета роботи: вивчення поняття електричної ємності, методів її експериментального вимірювання, визначення електричної ємності конденсаторів...
1. Визначення поняття “організація”. “ iconДвнз «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Інститут природничих наук
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
1. Визначення поняття “організація”. “ iconТерміни та визначення понять
Організація роботи станційного технологічного центру з оброблення поїзної інформації та перевізних документів
1. Визначення поняття “організація”. “ icon1 Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне...
Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне публічне право». Поняття І сутність міжнародного права. Функції...
1. Визначення поняття “організація”. “ iconЛекція №1 Тема. Основні поняття та визначення: зелений туризм, сільський...
...
1. Визначення поняття “організація”. “ iconВопросы на экзамен по международной экономике
Визначення поняття міжнародна торгівля (5), основні суб’єкти міжнародної торгівлі (5), основні показники залежності країни від міжнародної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка