Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки
Скачати 385.92 Kb.
НазваДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки
Сторінка1/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір385.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни

„Інформаційні системи і технології”

для студентів спеціальності 6.100403

" Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті "

Горлівка – 2010

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

^ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни

„Інформаційні системи і технології”

для студентів спеціальності 6.100403

" Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті "


Затверджено

на засіданні методичної

комісії зі спеціальності

Протокол №____ від_____ 200_ р.


Затверджено

на засіданні кафедри

«Інформаційні системи в економіці»
Протокол №___ від____200_ р.


Горлівка 2010
УДК 681.3.06 (071)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології” (для студентів спеціальності 6.100403 " Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті") / Укл.: Космак С.М – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2010. – 26 с.

Складена за програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології».


Укладачі:

С.М. Космак, ст. викладачВідповідальний за випуск:


С.М. Космак, ст. викладачРецензент:


В.Л. Ніколаєнко, к.т.н., доц.


ЗМІСТ

1Проектування бази даних ІС " Організація перевезень " 10

1.1 Постановка задачі 10

1.2 Формулювання та аналіз вимог до бази даних 12

1.2.1 Передпроектний аналіз ПС. Збирання інформації про використання даних 12

1.2.2 Зведення зібраної інформації до вигляду, зручного для проектування 17

1.2.3 Формулювання вимог до БД 18

1.3 Концептуальне інфологічне проектування бази даних 20

1.3.1 Глобальна ER-діаграма 21

1.3.2 Вимоги до технічного та програмного забезпечення 22

1.3.3 Обмеження розробленої структури 22

1.4 Проектування реалізації бази даних 22

1.4.1 Даталогічна складна модель даних 22

1.4.2 Даталогічна проста модель даних 23

1.5 Розроблення інтерфейсу 24

1.6 Фізичне проектування БД 25

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою виконання курсової роботи є придбання практичних навичок проектування інформаційних систем і застосування технології розробки інформаційної системи на основі використання системи управління базами даних Microsoft Access, а також закріплення та розвиток теоретичних основ і практичних навиків, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології».

В результаті виконання курсової роботи студент повинен:

-  засвоїти поняття про загальні характеристики процесів збору, передачі і накопичення інформації, технічних і програмних засобах обробки інформаційних масивів даних;

- визначити режими обробки даних в інформаційних потоках, визначити перелік задач, встановити характеристики вхідної та вихідної інформації;

- розробити та реалізувати структуру діалогу користувача інформаційної системи;

-  мати уявлення про методи інформаційного супроводу різних по ступеню ієрархічності і різних по рівню організації і функціональності інформаційних транспортних систем;

-  вивчити основи протокольного забезпечення передачі даних в різних режимах, виконати аналіз побудови топологічної структури мережі інтегрального обслуговування;

-  уміти використовувати прикладні програмні комплекси для вирішення окремих завдань організації і управління роботою транспорту з урахуванням специфічних особливостей;

- складати інформаційне повідомлення і за допомогою необхідних технічних засобів зв’язку виконувати введення, передачу і одержання інформаційного повідомлення.

Придбані навички використання технології розробки інформаційних систем можуть бути використані при розробці інформаційних систем.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлення курсової роботи

Пояснювальна записка курсової роботи(звіт) виконується в електронній формі. Форматування файлу пояснювальної записки необхідно виконувати в відповідності з рекомендаціями, викладеними у ДСТУ 3008-95. «Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления» (файл «ДСТУ 3008-95_Рус А5.doc»). Зміст звіту збирається автоматично, розташовується на окремому листі після реферату.

Файл звіту повинен мати назву «Звіт КР ІСіТ ст.гр.^ НазваГрупи ПІБ в№п.doc», робочий файл бази даних - «КР ІСіТ ст.гр.НазваГрупи ПІБ в№п.mdb».Всі файли курсової роботи студент зберігає за адресою «E:\Student\назвагрупи\ПІБ\ІСіТ\КР ІСіТ ст.гр.НазваГрупи ПІБ в№п \...»., де в№п – варіант №номер варіанту. Працюючу інформаційну систему та пояснювальну записку студент надає на дискеті (диску).

Файл звіту курсової роботи має наступну структуру:


 • титульний аркуш

 • аркуш завдань

 • реферат

 • зміст

 • вступ

 • основна частина

 • висновки

 • література

 • додатки

 • диск.Титульний аркуш

Титульний аркуш повинен мати вигляд:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

^ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Кафедра

«Інформаційні системи в економіці»


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Інформаційні системи і технології»
^ «ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ "Організація перевезень" »


студента IV курсу
Перевірив:

факультету «ТТ»
старший викладач

спеціальності ОПУТ
кафедри «ІС в Е»

гр. ОПУТ-09-__П. І. Б. студента
П. І. Б. викладача

№ залікової книжки _____
Горлівка 2010 р.

Аркуш завдань
Аркуш завдань має вигляд:

-------------------------------------------------------------------------------------------

^ АРКУШ ЗАВДАНЬ


 1. Розробити проект бази даних інформаційної системи "Організація перевезень", що включає в себе всі основні етапи проектування інформаційних систем.


Варіант № n-x(№ залікової книжки)

Привести текст завдання


 1. Реалізувати спроектовану базу даних інформаційної системи "Організація перевезень" засобами Microsoft Access .Аркуш завдання виданий: _________(дата)

Студент гр. ОПУТ 09 ____________ П.І.Б.

№ залікової книжки ___________

Керівник роботи П. І.Б.

-------------------------------------------------------------------------------------
Реферат
Нижче приведений шаблон реферату

РЕФЕРАТ
Курсова робота: Стор. _ Рис. _ Табл. 2._ Джерела _
Абзац, що розкриває мету роботи.

Абзац, що описує об’єкт дослідження.

Абзац, що описує отримані результати та їх новизну.

Абзац, що вказує на області використання результатів.

5-10 КЛЮЧОВИХ СЛІВ З ЗАГОЛОВНИХ ЛІТЕР, характеризуючих зміст роботи.
^ Зміст

Відображує структуру звіту по курсовій роботі. Збирається автоматично.
Вступ

Дається оцінка стану питання проектування та розробки інформаційних систем. Обґрунтовується необхідність виконання роботи. Показується актуальність і новизна роботи.
Основна частина

Має рубрикацію:


 1. Проектування бази даних ІС " Організація перевезень "

  1. Постановка задачі.

  2. Формулювання та аналіз вимог до бази даних

   1. Передпроектний аналіз ПС. Збирання інформації про використання даних.

   2. Зведення зібраної інформації до вигляду, зручного для проектування.

   3. Формулювання вимог до БД.

  3. Концептуальне інфологічне проектування бази даних

   1. Глобальна ER-діаграма

   2. Вимоги до технічного та програмного забезпечення.

   3. Обмеження розробленої структури.

  4. Проектування реалізації бази даних

   1. Даталогічна складна мережна модель даних

   2. Даталогічна проста мережна модель даних

   3. Нормалізація даних

  5. Розроблення інтерфейсу

  6. Фізичне проектування БД

 2. Розроблення програмного забезпечення

  1. Реалізація бази даних засобами Ассеss

   1. Структура таблиць

   2. Схема даних

   3. Форми

   4. Запити

   5. Звіти

   6. Інтерфейс

  2. Тестування і впровадження ІСВисновок

Приводяться висновки по роботі. Перелічуються отримані результати і даються пропозиції по їхньому використанню.

Література

Може мати вигляд:

1. Інформаційні системи і технології в економіці:Посібник для студентів вищих навчальних закладів/За редакціею В.С. Пономаренка.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2002.-544 с.(Альма-матер)

2. Информационные системы/Петров В.Н.- СПб.: Питер, 2002.-688 с. Ил.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні «Інформаційні системи і технології»

Додатки

Містять ескізи екранних форм, екранні форми, вихідні коди програм, реалізуючих базу даних ІС та інше.

Диск

Диск містить файли БД та звіту по КР і підклеюється в конверті в кінці звіту.
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Заняття 1

1 Одержання індивідуальних завдань курсової роботи.

2 Побудова фрагмента дерева каталогів для збереження файлів.

3 Підготовка шаблона файлу звіту – пояснювальної записки – назва файлу «Звіт КР ІСіТ ст.гр.^ НазваГрупи ПІБ в№п.doc».

4 Прослуховування пояснень викладача постановки задачі.

Заняття 2 та інші

1) Проектування бази даних ІС " Організація перевезень ":

    1. Збирання інформації про використання даних.

    2. Складання інформаційного списку документів.

    3. Складання родо-видового списку елементів даних вихідних документів.

    4. Складання родо-видового списку елементів даних вхідних документів.

    5. Зведення зібраної інформації до вигляду, зручного для проектування.

    6. Розробка глобальної ER-діаграми

2) Проектування реалізації бази даних

    1. Формулювання даталогічної концептуальної моделі БД

    2. Нормалізація даних

3) Розроблення інтерфейсу

4) Фізичне проектування БД

5) Розроблення програмного забезпечення.

6) Тестування і впровадження ІС.

7)Формування файла звіту.

^ Заняття передостаннє

Форматування файла звіту. Друк

Стильове оформлення файла звіту необхідно виконувати в відповідності з рекомендаціями, викладеними в файлі – «ДСТУ 3008-95_Рус А5.doc».

^ Заняття останнє

Захист курсової роботи

Захистити курсову роботу – це означає представити тверду копію й електронну форму пояснювальної записки, продемонструвати діючий проект і відповісти на питання викладача.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі:...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconДержавного вищого навчального закладу «донбаський державний педагогічний...
Опис шкільної документації, документації вчителя-предметника, класного керівника
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconДержавного вищого навчального закладу «київський національний економічний...
Відповідно до зростання лагу посилювався процес зменшення реальної вартості грошової одиниці порівняно з її номінальним золотим вмістом,...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconДержавного вищого навчального закладу
Науково-дослідна діяльність студентів є обов'язковою й невід'ємною частиною підготовки фахівців І входить до числа основних завдань...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconН. С. Власенко 30 листопада 2012 р
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №2-3 нк (один раз на рік)...
Державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» методичні вказівки iconДипломної роботи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка