Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно
Скачати 161.9 Kb.
НазваІнформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно
Дата конвертації30.09.2013
Розмір161.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы

Економічна інформація
Енциклопедія - Е

Економічна інформація – інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно виміряти та якісно оцінити у процесі аналізу, планування, прогнозування, управління соціально-економічного розвитку. Вона відображає суспільно-економічні явища і процеси, що відбуваються в державі, а тому є водночас результатом розвитку економічної науки і невід'ємною складовою та вихідною базою розвитку науки. Розрізняють соціально-економічну і техніко-економічну інформацію. Дані економічної інформації використовуються як основний матеріал теоретичних узагальнень і представлені у цифровому вираженні, що має місткі характеристики явищ, процесів, переконливо, коротко й чітко характеризує стан і перспективи розвитку. Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна.

Вміння отримати і використати економічну інформацію, не порушивши зв'язків історичної, логічної, територіальної, часової єдності, – головна вимога до її узагальнення, зіставлення та аналізу. Важлива вимога до економічної інформації – її зіставлюваність, реальність, достовірність.

Економічну інформацію отримують за допомогою різних носив, передусім бухгалтерської, статистичної звітності, вибіркових обстежень. Збирання, обробку економічної інформації здійснюють за допомогою технічних засобів з використанням електронно-обчислювальної техніки і систем обробки економічної інформації, в т. ч. й інтегрованих інформаційних систем. Для полегшення обробки і використання економічної інформації здійснюють уніфікацію інформації й стандартизацію існуючих локальних класифікацій і номенклатур. Такий підхід дає змогу забезпечити автоматизовану обробку економічної інформації на основі єдиної класифікації, що значно здешевлює її отримання та обробку.

Різнобічна економічна інформація забезпечує прийняття оптимальних рішень за мінімальних витрат на її збирання, обробку і зберігання економічної інформації – основа аналізу, планування й управління народним господарством. Вона існує у вигляді інформаційних потоків різноманітних рішень, вказівок, розпоряджень, які відображають прямі й зворотні зв'язки, що безпосередньо виникають у процесі господарської діяльності і е поділяють на відомчу і загальногосподарську. Відомча – інформація підприємств, організацій, об'єднань, галузей, міністерств, відомств. Загальногосподарська – інформація в регіональному розрізі (районних, міських, обласних і республіканських загальнодержавних управлінь). Загалом економічна інформація часто має пересічну та ієрархічну структуру й розвивається як єдина узгоджена система у масштабі держави.

Економічна інформація ще поділяють на прогнозовану, планову й облікову. Чіткий розподіл праці, єдина інформаційна політика зводять до мінімуму різноплановість і незіставлюваність інформації.

Показники економічної інформації виражають у натуральних і вартісних одиницях вимірювання. Оцінка їх подається у поточних і зіставлюваних цінах. Економічну інформацію фіксують і обробляють у формі знаків (байтів) або у формі машинних операцій (бітів), які є її основою. Економічна інформація – це цифри, систематизовані в різноманітних таблицях, алгебраїчних символах, математичних програмах, а також звукових і світлових сигналах і обчислювальних операціях і е містить сукупність знаків (даних), що інформують про стан і розвиток явищ, процесів. Вона є сукупністю знань, які отримують на основі аналізу відповідних даних. Знаки, що використовуються для вимірювання економічної інформації: їх упорядкований набір, правила застосування і побудови утворюють її мову, а впорядкована й систематизована їх сукупність є інформаційним масивом. Мова – логічна основа економічної інформації, що міститься в документації, яку поділяють на первинну, облікову і розрахункову.

За призначенням розрізняють планову, оперативну, бухгалтерську, статистичну, проектно-конструкторську, нормативну, управлінську економічну інформації Для прискорення пошуку необхідної інформації розробляють інформаційно-пошукові системи економічна інформація повинна відповідати таким вимогам повнота і достовірність, надійність, зіставлюваність, безперервність оновлення, узгодженість, адекватність явищам і процесам, що вивчаються.

Головна вимога до економічної інформації – як найповніше відображати сутність предмета. Адекватність інформації – це реальне відображення дійсності, в якій наявні всі суттєві й відкинуті несуттєві ознаки. Економічна інформація підлягає різним видам узагальнення, що передбачають вирішення програмно-методологічних питань(постановка завдання), збирання й підготовку, обробку, аналіз, передавання, зберігання даних. У використанні економічної інформації важливою умовою є забезпечення максимальних вимог похідних показників за мінімального використання первинних показників.

Економічна інформація – відображення суспільно-економічних відносин і процесів за допомогою цифр, фактів, відомостей та інших матеріалів. На відміну від інших видів інформації, економічна інформація є результатом розвитку суспільно-економічних наук і водночас їх фундаментом. Економічна інформація – це також органічна частина системи господарського механізму, оскільки вона забезпечує зв'язок між елементами і процесом відтворення. Специфіка її полягає в тому, що вона характеризується великою масовістю й обсягом, а тому потребує багаторазових групувань, арифметичної та логічної обробки, укрупнення й передання різним управлінським органам для прийняття рішень і дій. Економічна інформація фіксується й опрацьовується у формі знаків (байтів) або ж машинних операцій (бітів). Найпоширенішими формами знаків у ній є цифри та числа, що містяться в різних за складністю й змістом таблицях, а також в літерах, арифметичних і алгебраїчних символах, математичних програмах, світлових сигналах тощо. Основні джерела економічної інформації – бухгалтерський, статистичний та оперативний облік, розрахункова, планова й прогнозна документація, різні публікації тощо. Складна структура та значний обсяг економічної інформації потребують її класифікації за різними ознаками за об'єктами вивчення – загальна і галузева, за фазами й процесами відтворення – інформація щодо виробництва, розподілу, обміну й споживання, за належністю до функцій управління — планова, прогнозна, облікова, статистична, нормативна, контрольна тощо, за стабільністю – постійна та змінна, за вимогами до фіксації – фіксована і нефіксована, за формами подачі – текстова, графічна, знакова, за відношенням до об'єкта – зовнішня і внутрішня, за ступенем обробки – первинна й похідна, за часом використання – постійна і змінна, за джерелами надходження – офіційна і неофіційна, за повнотою — достатня, недостатня, надмірна та ін. Перелічені та інші види економічної інформації повинні відповідати багатьом вимогам. Зокрема, економічна інформація має бути повною, достовірною, надійною, зіставною в часі й просторі, раціональною, доступною за формою га змістом, конкретною, своєчасною, несуперечливою, узгодженого, корисною, чітко вираженою тощо.

Структура економічної інформації визначається її показниками тобто певними змінними величинами, які характеризують або одну з якостей відображуваного об'єкта, або конкретне кількісне його значення. Якісно будь-який показник визначається певними ознаками, що характеризують його зміст, а кількісно – методикою виміру.

Показники економічної інформації об'єднуються в певну систему, яка є методологічною основою всієї системи збирання та обробки економічної інформації, забезпечує можливість їх зведення та порівняння. Ці показники є вартісними і натуральними, абсолютними і відносними, народногосподарськими галузевими і регіональними, плановими і звітними, обсяговими і якісними, фіксованими і розрахунковими тощо.

За допомогою економічних показників можуть:

  1. оцінюватися досягнуті обсяги й ефективність розвитку економіки країни, результати використання засобів і предметів праці та робочої сили, обсяги матеріальних, трудових і фінансових витрат тощо;

  2. порівнюватися результати розвитку окремих регіонів;

  3. здійснюватися прогнозування і планування розвитку окремих підприємств, галузей, всього народного господарства тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі
^

Основи наукових досліджень - Марцин В.С.

Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.


У наукових дослідженнях з проблем економіки використовується в основному економічна інформація. Вихідними джерелами наукової економічної інформації виступають документи (в тому розумінні, в якому це поняття використовується в інформації), тобто будь-які предмети, які використовуються в економічних дослідженнях. В найбільш загальному вигляді джерела інформації можна класифікувати на такі групи:

документи уряду і органів влади;

нормативні матеріали;

фінансові звіти та статистичні матеріали;

планові, облікові, контрольні і аналітичні дані;

архівні матеріали;

матеріали анкетних обстежень та особистих спостережень;

матеріали конференцій, симпозіумів, нарад;

наукові документи (літературні джерела). Науково-теоретичною та методологічною базою наукових досліджень в економіці є документи уряду і органів влади з питань господарювання в умовах формування ринкових відносин. В першу чергу сюди відносяться нормативні документи.

Всі нормативні матеріали залежно від джерела можна згрупувати таким чином: Укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств, органів управління. За характером і галузевою приналежністю ці нормативні матеріали поділяються на відомчі і міжвідомчі. В нормативних матеріалах містяться дані, які визначають генеральний

напрямок в розвитку народного господарства, його окремих комплексів: агропромислового, промисловості, будівництва та ін. Знання генерального напрямку дозволяє правильно визначити об´єкт дослідження, цільовий напрямок науково-дослідних робіт. Серед нормативних джерел важливе значення мають міжвідомчі положення, в яких містяться методичні вказівки для декількох галузей.

Важливим джерелом інформації при проведенні наукових досліджень є звітні і статистичні матеріали.

Звітні матеріали - це система форм і показників. Звітні показники побудовані стосовно до вимог системи управління. Вони характеризують результати роботи окремих ланок народногосподарського комплексу. В даний час існує близько 500 форм оперативної, статистичної та бухгалтерської звітності.

Оперативні матеріали оформляються безпосередньо при виконанні господарських операцій і містять реквізити, виходячи із завдань та методологічних вимог бухгалтерського обліку і статистики.

Статистичні матеріали покликані вирішувати завдання інформаційного відображення всього народного господарства та його ланок. їх поділяють натри види: статистична звітність, огляди, збірники.

Матеріали бухгалтерського обліку дозволяють_отримати інформацію про окремі підприємства та організації. Вони повністю грунтуються на даних оперативного обліку.

До планових, облікових, контрольних і аналітичних матеріалів відносяться: плани, прогнози економічного і соціального розвитку підприємства, розрахунки по обгрунтуванню потреби в сировині, кадрах, фонду заробітної плати та ін., баланс, первинні документи по обліку господарської діяльності, бухгалтерська і статистична звітність про роботу підприємства, об´єднання тощо.

В тих випадках, коли статистика і облік не можуть прямо спертися на первинні документи, вони організовують спеціальні анкетні обстеження суцільні, вибіркові та монографічні.

Одним із найважливіших видів джерел дослідження є літературні і, насамперед, наукові документи. Науковий документ - це матеріальний об´єкт, який містить наукову інформацію з певною логічною завершеністю і призначений для її зберігання, передачі і використання. Сукупність наукових документів складає науково-технічну літературу. Це -матеріальна форма існування науки.

Носіями інформації можуть бути різні наукові документи, книги (монографії, підручники, навчальні посібники), періодичні видання (журнали, бюлетені, праці інститутів, наукові збірники), нормативні документи (стандарти, будівельні норми і правила, технічні інструкції, вказівки тощо), каталоги й прейскуранти, патентна документація (патенти, авторські свідоцтва), звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, інформаційні видання (збірники НТ1, аналітичні огляди, інформаційні листки, експрес - інформації, виставочні проспекти та ін.), переклади іноземної науково-технічної літератури, матеріали науково-технічних і виробничих нарад, дисертації та автореферати, виробничо-технічна документація організацій (звіти, акти приймання об´єктів в експлуатацію та ін.).

Наукові документи поділяються на:

1) первинні, які містять безпосередні результати наукових досліджень, нові наукові відомості (книги, статті, брошури, монографії, дисертації);

2) вторинні, які містять результати аналітично-синтетичної та логічної переробки наукової інформації первинних документів (інформаційні видання, каталоги, картотеки, бібліографічні видання і довідкова література).

Первинні документи можуть бути публіковані і непубліковані. Публіковані документи - це твори друку, які пройшли редакційно-видавничу обробку і призначені для передачі інформації, що міститься в них (книги, брошури, монографії, періодичні видання, науково-технічна документація). Первинні непубліковані документи - це науково-технічні звіти, дисертації, депоновані рукописи, інформаційні карти, конструкторська інформація, препринти тощо. Як правило, непубліковані роботи представляють у рукописах або розмножують у невеликій кількості примірників.

Залежно від способу представлення вся інформація, що міститься в наукових документах, поділяється на сигнальну, релевантну, бібліографічну і нову (основну).

До сигнальної інформації відносяться: титульний лист, анотація, заголовки, зміст та ін. Вона допомагає досліднику зорієнтуватись у змісті наукового документу.

Релевантна інформація міститься у тексті, примітках, авторських виступах і роз´яснює окремі положення.

Бібліографічна інформація - це перелік використаних автором літературних джерел з вказанням автора, назви його праці, місця видання, видавництва і року видання.

Новою (основною) інформацією є безпосередній зміст роботи, нові положення, висунуті автором, система доказів, правила, формули.

Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В. А. «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)» Предмет «Фінанси»

^

1.3.2. Кодування економічної інформації. Основні методи кодування


У процесі кодування об’єктам класифікації та їх групам присвоюють цифрові, буквені або цифрово-буквені позначення — так звані коди. Отже, код — це знак або сукупність знаків, застосовуваних для позначення об’єктів класифікації та їх класифікаційних угруповань. Сукупність методів і правил кодування класифікаційних угруповань і об’єктів класифікації даної множини становить систему кодування.
Кожний код характеризується алфавітом, основою і структурою. Алфавіт коду — це сукупність знаків, використовуваних для його створення. Основа коду — це число знаків у цьому алфавіті. Структура коду визначає його склад і послідовність розміщення знаків у ньому.
Алфавіт і основа коду, якщо задано структуру, визначають місткість коду, тобто кількість об’єктів, які можуть бути закодовані цим кодом без порушення його структури.
Існують чотири системи кодування економічної інформації.
1. Порядкова, або реєстраційна, система створення коду з чисел натурального ряду. Алфавіт цього коду становлять числа 0,1,...,9; основа коду а дорівнює 10. Місткість коду Е, коли задано його довжину l, можна визначити за формулою
Е = al.
2. Серійно-порядкова система створення коду з чисел натурального ряду та закріплення серій (діапазонів) кодів за об’єктами з однаковими ознаками.
3. Послідовний метод побудови коду з використанням кодів послідовно розміщених класифікаційних угруповань, здобутих у результаті застосування ієрархічної системи класифікації.
4. Паралельний метод утворення коду з кодів незалежних угруповань, здобутих у разі застосування фасетної класифікації.
Кодування широко застосовується під час автоматизованої обробки інформації у фінансово-кредитних установах. При цьому кодуються не лише об’єкти, а й самі процеси та операції обробки, технології, моделі і т. ін.
У разі внутрішньомашинної обробки маніпулюють, як правило, кодами, і лише тоді, коли дані видаються користувачеві, інформація подається в розшифрованому вигляді. Завдяки такому підходу вдається істотно зменшити обсяги даних, а отже, і час їх обробки.
Поряд із кодуванням ЕКІ застосовують і шифрування даних (інформації), але не з метою спростити їх обробку (шифрування як технологічна операція під час обробки даних в цілому ускладнює процес обробки і збільшує загальні витрати часу за рахунок операцій шифрування і розшифрування даних), а для того, аби приховати зміст інформації.
Коли йдеться про автоматизовану обробку інформації, коди мають забезпечувати:
1) розв’язування всіх задач за мінімальної довжини коду;
2) єдність кодів для всіх задач, усіх комплексів, підсистем і рівнів управління;
3) інформаційні зв’язки для взаємозв’язаних систем;
4) можливість автоматичного контролю його правильності.
^

Методи кодування економічної інформації


Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л.

Методи кодування техніко-економічної інформації, які використовуються при створенні класифікаторів, безпосередньо пов'язані з методами класифікації. Кодування призначене для формалізованого опису семантики (назв) різноманітних аспектів даних, які використовуються в управлінні народним господарством, найчастіше у вигляді цифрових кодів. Таке подання найприйнятніше для підвищення ефективності автоматизованої обробки економічної інформації.

Кодуванням називають процес позначення первинної множини об'єктів або повідомлень за допомогою набору символів заданого алфавіту на основі сукупності певних правил. Залежно від використовуваних символів розрізняють цифрові, бук* вено-цифрові та буквені коди.

Кількість символів в алфавіті називають основою коду. Залежно від основи коду вони бувають двійкові, десяткові, шіст-надцяткові тощо. Залежно від використаних правил кодування коди можуть бути змінної чи постійної довжини. Основною вимогою до кодування є однозначне подання кожного об'єкта множини кодування, тобто кожному об'єкту множини має відповідати єдиний код.

^ Системою кодування називають сукупність методів і правил позначення об'єктів заданої множини. Вона характеризується місткістю - кількістю кодів, що різняться між собою, тобто комбінацій, що використовують алфавіт коду і правила утворення коду.

Код характеризується довжиною, або кількістю використаних розрядів, структурою, яка відображає зміст окремих розрядів чи груп розрядів коду.

У процесі кодування намагаються вирішити дві основні проблеми - забезпечити ефективність і надійність переробки інформації. Якщо вирішення першої проблеми найчастіше пов'язане з намаганням зменшити довжину коду, то при вирішенні другої доводиться вводити інформаційну надмірність.

У процесі кодування економічної інформації необхідно розв'язати такі задачі: ідентифікації кожного об'єкта заданої множини, кодування певної сукупності атрибутів об'єкта і забезпечення інформаційної надійності або достовірності на всіх етапах кодування, передавання, зберігання і переробки даних.

Код будь-якого об'єкта складається з ідентифікаційної частини, інформаційного блока, який містить набір кодів, що відповідають властивостям певного об'єкта, і додаткових розрядів або блоків, які забезпечують захист усього коду від можливих помилок.

Є чотири системи кодування економічної інформації.

1. ^ Порядкова (реєстраційна) система створення коду з натуральних чисел. Алфавіт цього коду становлять числа 0, 1,..., 9; основа коду дорівнює 10. Це найпоширеніший метод кодування об'єктів первинної множини. При використанні цього методу кожний об'єкт класифікованої множини кодується за допомогою поточного номера. Порядковий метод застосовується при кодуванні одноознакових, сталих та малозначних номенклатур.

2. ^ Серійно-порядкова система створення коду з натуральних чисел та закріплення серій (діапазонів) кодів за об'єктами з однаковими ознаками. Метод характеризується тим, що первинна множина поділяється на кілька частин (згідно з певною ознакою) і для кодування об'єктів кожної частини призначається серія номерів (кодів). Об'єкти кодуються порядковим номером у межах відведених для них серій. Цей метод кодування використовується для об'єктів, які мають кілька ознак. При кодуванні сукупності властивостей об'єктів рекомендують застосовувати два основних методи створення коду: послідовного кодування на основі використання ієрархічної класифікації і паралельного кодування на основі фасетної класифікації.

3. ^ Послідовна система побудови коду з використанням кодів послідовно розміщених класифікаційних угруповань" здобутих у результаті застосування ієрархічної системи класифікації. При використанні послідовного методу логічно будується кодова комбінація, що має велику інформативність. Але код при цьому дуже громіздкий, складний за структурою.

Через негнучкість послідовного методу кодування його доцільно використовувати лише в тих випадках, коли техніко-еконо-мічна інформація змінюється у незначних розмірах або зовсім не змінюється протягом тривалого часу використання класифікаторів. Метод широко застосовується при розробці загальнодержавних класифікаторів продукції, галузей.

4. ^ Паралельна система утворення коду з кодів незалежних угруповань, здобутих у результаті застосування фасетної класифікації. Структура коду сукупності властивостей при паралельному методі відповідає фасетній формулі.

Кодування широко застосовується під час автоматизованої обробки інформації у фінансово-кредитних установах. При цьому кодуються не лише об'єкти, а й самі процеси та операції оброблення, технології, моделі тощо. Завдяки такому підходу вдається істотно зменшити обсяги даних, а отже, і час їх оброблення.

Кодування даних застосовують не тільки для спрощення їх оброблення, але й для шифрування, аби приховати зміст інформації. Шифрування як технологічна операція ускладнює процес оброблення даних і збільшує загальні витрати часу за рахунок операцій шифрування і розшифрування. Кодування має забезпечувати у процесі автоматизованого оброблення інформації:

o розв'язання всіх задач за мінімальної довжини коду;

o єдність кодів для всіх задач, усіх комплексів, підсистем і рівнів управління;

o інформаційні зв'язки для взаємопов'язаних систем;

o можливість автоматичного контролю за правильністю кодування.

Кодувати об'єкти можна різними способами: вручну, автоматизовано (за допомогою ЕОМ), за допомогою спеціального обладнання тощо.

Щоб спроектувати код, потрібно:

а) визначити сукупність об'єктів, які потрібно кодувати;

б) обрати систему класифікації та кодування;

в) визначити довжину коду та описати його структуру. Під час автоматизованої обробки економічної інформації

важливо контролювати правильність кодів даних, що вводяться з первинних документів, передаються та обробляються в ІС. Тому слід забезпечити автоматичний контроль правильності кодів.

Автоматизація контролю правильності кодів базується здебільшого на використанні методу контрольних чисел (контрольних розрядів). Суть цього методу полягає в тому, що до коду, який потрібно контролювати, додають ще один розряд, значення якого обчислюється за значеннями інших розрядів коду.

Код об'єкта який потрібно контролювати,

замінюють на код ЛГ=(й1,....А,с), де c = f(k^,...tkn).

Автоматичне обчислення значення контрольного розряду і його порівняння з переданим або введеним значенням забезпечує контроль правильності передачі або введення інших розрядів коду.

Простий спосіб розпізнавання одиночної помилки полягає в додаванні до інформаційних розрядів контрольного біта перевірки на парністьр (біт паритету). Цей біт можна формувати двома способами. При першому способі в контрольний розряд записується "0", якщо кількість одиниць в інформаційному слові парна. Якщо число одиниць - непарне, то в контрольний розряд записується "1". При цьому загальна кількість одиниць у кодовому слові, включаючи контрольний розряд, завжди виявляється парною (парний паритет). Другий спосіб пропонує таке формування контрольного розряду, при якому загальна кількість одиниць у кодовому слові є непарною (непарний паритет).

Схожі:

Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconУ сучасних приймачах дециметрового та сантиметрового діапазону
Чутливість приймального пристрою характеризує його здатність приймати слабкі радіосигнали. Кількісно вона визначається граничною...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно icon1. Яке з наведених визначень характеризує поняття "персонал"?
Сукупність усіх працівників організації, які приймають участь у здійсненні господарської діяльності підприємства
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconТема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconЗед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconРозділ I основнi засади господарської дiяльностi
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconТеоретичні питання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства»
Системний підхід до комплексного аналізу. Основні системи показників господарської діяльності
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно iconНаближається сесія, І я починаю згадувати одну річ, яка мені дуже...
Наближається сесія, І я починаю згадувати одну річ, яка мені дуже допомогла при вступних іспитах. Це мнемотехніка. Суть її полягає...
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно icon1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності
Завдання вивчення дисципліни. З результаті вивчення дисципліна “Аналіз господарської діяльності” студенти повинні знати
Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності. Економічну інформацію можна кількісно icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка