Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка6/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Практичне заняття 7


Тема. Документування управлінської та інформаційно-довідкової діяльності митних органів

Мета: ознайомити студентів з порядком створення і використання документів у процесі взаємодії суб’єктів та об’єктів управління.

^ Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України, зразки документів
Питання для вивчення та обговорення

 1. Що таке нарада? Які є види нарад?

 2. Як здійснюється підготовка до проведення наради?

 3. Яким є регламент наради?

 4. Назвіть види публічних виступів, охарактеризуйте їх.

 5. Що ви знаєте про ділові засідання?

 6. Якою є структура доповіді?

 7. Як виконуються правила написання службових документів?

 8. Яку інформацію містять інформаційно-довідкові документи?

 9. Охарактеризуйте службовий лист як один із найважливіших каналів зв’язку структури із зовнішнім світом.

 10. Які ви знаєте види службових листів?

 11. Які види протоколів ви знаєте?

 12. На які розділи поділяється основний текст протоколу?

 13. Які реквізити протоколу?


Завдання для виконання у додатках:

Завдання 1. Складіть наступні документи.

1. Наказ про забезпечення протипожежної безпеки та посилення охорони у митному органі на період святкових днів 1, 2 та 7 січня. У розпорядчій частині вкажіть на перевірку стану електричного обладнання і не пізніше, ніж за три години, до закінчення робочого дня 31 грудня вимкнути всі електроприлади, складіть список осіб, які повинні нести службу в митному органі у святкові дні.

2. Наказ про недоліки в організації роботи з митними брокерами та покарання винних. У констатуючій частині вкажіть на погіршення стану підготовки митних брокерів, зверніть увагу на те, що значну частину помилок при митному оформленні допускають брокери, які отримали свідоцтва у період першого кварталу поточного року.

У розпорядчій частині зверніть увагу керівника на підвищення вимог до працівників відповідного відділу, особливо тих, які беруть участь у підготовці і проведенні занять і семінарів з митними брокерами. Контроль за виконанням наказу покладіть на заступника начальника митниці.

3. Наказ по митниці про підсумки роботи з документами у поточному році. У констатуючій частині вкажіть на низькі вимоги керівників підрозділів до якості підготовки документів і контролю за їх виконанням. У розпорядчій частині зверніть увагу керівників на підвищення вимог до працівників у роботі з документами. Дайте завдання працівнику, який відповідає за діловодство, на розробку заходів щодо поліпшення цієї роботи.

4. Вказівка про проведення комплексної перевірки роботи відділу тарифів та митної вартості. У розпорядчій частині вкажіть, за який період проводиться перевірка, доручіть її проведення комісії у складі трьох осіб. До перевірки приступити 18 жовтня і про результати доповісти 22 листопада поточного року.

5. Постанову.

6. Розпорядження про виконання конкретного завдання. Зверніть увагу на типові мовні звороти, що використовуються в організаційно-розпорядчих документах.

7. Протокол наради: а) про роботу підрозділів митного органу за 9 місяців поточного року; б) про підготовку митного органу до проведення Сорочинського ярмарку; в) про дисципліну в підрозділах митного органу.

8. Складіть службовий лист-інформацію про стажування інспекторського складу вашого митного органу в період з 4 по 22 жовтня поточного року.

9. Складіть лист-запит і лист-відповідь про виготовлення бланків наказу друкарнею видавництва, використавши такі сталі звороти: у зв’язку з, у разі несплати, на Ваш запит повідомляємо, оплату буде виконано.
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 2. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем.

 1. Організація роботи у митному органі з листами і скаргами.

 2. Протоколи про порушення митних правил у діяльності митних органів.

Література : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Питання для самоконтролю:

 1. Які особливості документування управлінської діяльності?

 2. Яке значення має уніфікація і стандартизація управлінських документів?

 3. Дайте характеристику основних організаційних і розпорядчих документів.

 4. Які довідково-інформаційні документи використовуються у митній системі?

 5. Поясніть особливості застосування у митній системі документів колегіальних органів.

Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 8.

 2. Підготуйте завдання 1 до практичного заняття 8.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

Документування управлінської, організаційно-розпорядчої та інформаційно-довідкової діяльності митних органів

1. Сукупність дій, що здійснюються органами управління щодо створення та використання документів це:

а) уніфіковані системи документації,

б) документування управлінської діяльності,

в) функціональні сфери документоведення.

2. Управлінські документи мають такі особливості:

а) створюються й використовуються органами управління відповідно до встановленої компетенції й поставлених завдань,

б) містять інформацію правового й довідкового характеру, що відображає природу виконавчої та розпорядчої дії,

в) відтворюються логічно в хронологічній послідовності.

3. Документація, що відіграє провідну роль в управлінській діяльності, це:

а) інформаційна,

б) управлінська,

в) організаційно-розпорядча.

4. Основна ознака, яка дає можливість виділити розпорядчі документи в особливу групу:

а) юридична підстава їх створення,

б) здійснення різноманітних функцій,

в) видаються за чітко визначеним колом питань.

5. Усі документи, що входять до системи організаційно-розпорядчих документів, можна поділити на:

а) організаційні, інформаційні, довідкові, управлінські, кадрові, особисті,

б) організаційні, розпорядчі, довідкові, інформаційні, кадрові, особисті,

в) управлінські, організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні.

6. Комплекс взаємопов'язаних документів, які створені за єдиними правилами та вимогами, містять інформацію, необхідну для управління в певній сфері діяльності це:

а) документування управлінської діяльності,

б) організаійно-розпорядча документація,

в) уніфікована система документації.

7. Документи, що створюються в установленому правовому порядку і використовуються в процесі взаємодії суб'єктів та об'єктів управління як один із засобів закріплення й реалізації їх функцій та завдань це:

а) розпорядчі,

б) організаційні,

в) управлінські.

8. Нормативний акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління з метою вирішення найбільш важливих завдань, які стоять перед митними органами, і встановлення найбільш стабільних норм чи правил поведінки це:

а) положення,

б) постанова,

в) правила.

9. Юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність митних установ, структур, що є в підпорядкуванні митного органу це:

а) статут,

б) правила,

в) інструкція.

10. Нормативний акт, що видається митним органом і в ньому у систематизованому вигляді викладені правила, що визначають порядок впровадження в життя актів, які приймаються органами державної влади це:

а) правила,

б) положення,

в) інструкція.

11. Основний документ управлінської діяльності, що видається керівником органу на правах єдиноначальності та містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, звернений до підпорядкованих органів і працівників — це:

а) указ,

б) наказ,

в) постанова.

12. Основною частиною наказу є:

а) наказова,

б) розпорядча,

в) вступна.

13. Накази можуть бути:

а) із загальних питань та особового складу,

б) наказові та заохочувальні,

в) нормативні та індивідуальні.

14. Як правило, текст наказу з основної діяльності складається з двох частин

а) констатуючої та наказової,

б) констатуючої та розпорядчої,

в) розпорядчої та резолютивної.

15. Обов'язкові реквізити наказу:

а) назва, дата, місце складання, помер, текст, підпис, виконавець,

б) дата, номер, заголовок, текст, підпис, візи, виконавець,

в) назва органу, назва документа, дата, місце складання, номер, заголовок, текст, підпис, візи, виконавець.

16. Правовий акт управління митного органу, що видається одноособово керівником, головним чином колегіального органу митного управління з метою вирішення оперативних питань це:

а) вказівка,

б) наказ,

в) розпорядження.

1. Документи, що відправляються з митних установ, та направляються до них і містять інформацію про фактичний стан справ, який є підставою для прийняття розпорядчих документів — це:

а) інформаційні документи,

б) управлінські документи,

в) інформаційно-довідкові документи.

2. Узагальнена назва різнотипних за змістом документів, які слугують засобом спілкування між установами, закладами, організаціями і приватними особами, повідомлення чи оповіщення про щось і надсилаються поштою називаються

а) повідомлення,

б) лист,

в) службовий лист.

3. Залежно від типу листа і його змісту текст може бути

а) простим,

б) складним,

в) ускладненим.

4. Текст листа має бути:

а) індивідуальним,

б)особистим,

в) інформативним.

5. Лист, що оформляється на бланку формату А4, повинен містити такі реквізити:

а) дата, номер, адресат, заголовок, текст, додатки, підпис, виконавець,

б) дата, місце складання, номер, текст, підпис, виконавець,

в) назва документа, дата, номер, заголовок, текст, підпис, виконавець.

6. Один із засобів обміну інформацією й оперативного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організації чи установи, що виникають в управлінській діяльності це:

а) повідомлення,

б) службовий лист,

в) оповіщення.

7. Головна мета службового листа

а) чітко викласти інформацію, пояснити,

б) спонукати до дії, переконати, уточнити, нагадати,

в) інформувати про факт, подію чи явище.

8. Виклад змісту повинен бути

а) лаконічним,

б) аргументованим,

в) доступно зрозумілим.

9. Лист повинен мати відмітку про виконавця, яка проставляється

а) після підпису керівника,

б) у лівому нижньому куті листа,

в) у правому нижньому куті листа.

10. Письмове повідомлення, у якому фіксується обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях це:

а) ухвала,

б) звіт,

в) протокол.

11. Протоколи бувають:

а) стислі, повні, стенографічні,

б) лаконічні, широковизначені, машинописні,

в) розгорнуті, стислі, рукописні.

12. Службовий документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств:

а) автобіографія,

б) довідка,

в) пояснення.

13. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи:

а) звіт,

б) лист-інформація,

в) повідомлення.

14. Письмове повідомлення, в якому пояснюється ситуація, що склалась, факт, дія або вчинок працівника:

а) рапорт,

б) пояснення,

в) пояснювальна записка.

15. Документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події:

а) лист - підтвердження,

б) акт,

в) звіт.

16. Звіти бувають:

а) прості й складні,

б) короткі й довгі,

в) стислі й повні.

17. Довідки можуть бути:

а) службові,

б) особисті,

в) індивідуальні.

18. Писемне повідомлення, що встановлює точний перелік намічених робіт, які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові координати керівників і конкретних виконавців:

а) план роботи,

б) план,

в) зобов'язання.

19. Плани роботи бувають:

а) перспективні, річні, піврічні,

б) квартальні, місячні, тижневі.

20. Писемне повідомлення, адресоване керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалась, про наявні факти, певні події, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора

а) пояснювальна записка,

б) доповідна записка,

в) службова записка.
Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


Тема 8. Особливості роботи з кадровими документами у митній службі

Вивчивши цю тему, студенти повинні:

 • знати основні напрями роботи з персоналом та особливості складання кадрової документації;

 • розуміти призначення документації з кадрових питань;

 • класифікувати документи з особового складу;

 • володіти схемою обробки кадрової документації;

 • вести трудові книжки, вміти вносити записи до них та робити виправлення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка