Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка3/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 3. Сучасні вимоги до оформлення службових документів

Практичне заняття 2

Тема. Правила оформлення службових документів.

Мета: вивчити правила оформлення документів згідно Єдиної державної системи діловодства.

^ Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України, зразки документів, ДСТУ 3843-99, ДСТУ 3844-99
Питання для вивчення та обговорення

 1. Поясніть вимоги до документа, кваліфікуючи їх за правовими та лінгвістичними ознаками.

 2. Поясніть вимоги до документа, кваліфікуючи їх за технічними та логічними ознаками.

 3. Що таке реквізит? З якого часу і за яким стандартом введено реквізити?

 4. Назвіть усі реквізити, які входять до цього стандарту.

 5. Що таке бланк документа? Які ви знаєте види бланків?

 6. Якими є вимоги до реквізитів?

 7. Назвіть основні реквізиті документів: а) листа: б) наказу: в) рапорту.

 8. Яку роль відіграє текст як реквізит? Якими є вимоги до тексту документа?

 9. Яка роль резолюції як реквізиту? Наведіть приклади і напишіть резолюції, які були б висловлені начальником митниці (відділу) щодо суті розглянутих питань.

 10. Поясніть значення заголовка як реквізиту в документах. Доберіть кілька прикладів заголовка та напишіть їх.


Завдання для виконання:

Завдання 1. Вивчення основних нормативних документів у сфері зовнішньої торгівлі.

1. Згідно ДСТУ 3843-99 та ДСТУ 3844-99 сформулюйте визначення:

документ__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

уніфікована форма документа_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

система документації_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

офіційний документ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

формуляр-зразок __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

копія_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

бланк_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

дублікат___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

реквізит___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Розгляньте зразки документів. Згідно ДСТУ 3844-99 перерахуйте основні вимоги до побудови формулярів_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Згідно ДСТУ 3239 перерахуйте основні реквізити формуляра-зразка

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Розгляньте зразки документів. Ідентифікуйте реквізити.
Завдання 2. З’ясуйте, в яких документах є названі реквізити. Розставте реквізити за порядком розташування їх у документах.

Зразок: текст, назва, адресат, підпис, дата – заява: адресат, назва, текст, дата, підпис.

 1. текст, назва, дата, підпис, печатка;__________________________________

__________________________________________________________________

 1. назва, підпис, печатка, кутовий штамп митної установи, текст;________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. текст, дата, назва, засвідчення, підпис;_______________________________

___________________________________________________________________4. адреса, назва, заголовок, дата, підпис, текст.___________________________

___________________________________________________________________
Завдання 3. Проаналізуйте документи, що подані в додатках, за наступною схемою: загальні та специфічні функції документу, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа, елементи і взаємозв’язок зовнішньої і внутрішньої структури документа, його реквізити. За проведеним аналізом зробіть висновки у додатках.
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 4. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем:

  • Властивості ділових паперів.

  • Роль кліше при створенні документів.

  • Документ: інформаційний аналіз.

Література : 5, 6, 9, 12
Питання для самоконтролю:

 1. Поняття про реквізити документів.

 2. Поясніть, яке значення відіграє у діловодстві митної системи логіка викладення тексту документа.

 3. Який порядок індексації митних документів?

 4. У чому полягають особливості підготовки та оформлення документів до засідань колегіальних органів?


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 3.

 2. Підготуйте завдання 3 практичного заняття 3.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

1. Реквізит це:

а) необхідна інформація,

б) обов'язковий елемент,

в) змінна інформація.

2. Реквізити розрізняють:

а) прості й складні,

б) постійні та змінні.

3. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається:

а) стандарт,

б) трафарет,

в) формуляр.

4. Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, називається

а) бланк,

б) формуляр,

в) трафарет.

5. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається

а) зразок,

б) штамп,

в) формуляр.

6. Державні стандарти передбачають розміщення реквізитів (вкажіть усі варіанти)

а) кутове,

б) поздовжнє,

в) прямолінійне.

7. Кожному реквізиту, який містить постійну інформацію, відводиться обсяг аркуша:

а) довільний,

б) суворо обмежений,

в) будь-який.

8. Згідно з основними положеннями ЄДСД складання й оформлення документів передбачає додержання вимог, що висуваються до реквізитів:

а) обов'язкове,

б) необов'язкове,

в) будь-яке.

9. Зазначте ті види документів, на яких зайвим є реквізит "герб":

а) подання,

б) вказівка,

в) наказ,

г) ухвала.

10. При складанні якого документа не зазначають реквізит "назва”:

а) позовна заява,

б) лист-запит,

в) вказівка,

г) доповідна записка.

11. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом:

а) погодження.

б) резолюція,

в) заголовок,

г) віза.

12. Печатка прикладається до документів, що вимагають особливого засвідчення. Печатки є:

а) гербові,

б) звичайні,

в) прості.

13. Прості печатки мають різну форму:

а) круглу,

б) трикутну,

в) ромбову,

г) квадратну.

14. Дату підписання документа ставлять

а) підтекстом зліва,

б) під текстом справа,

в) у лівій верхній частині,

г) у правій верхній частині.

15. Стандартна форма документа, що заповнюється окремо конкретними даними:

а) реквізит,

б) кліше,

в) речення.

16. Позначка, зроблена посадовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили:

а) заголовок,

б) підпис,

в) текст.

17. Відтворення частини документа:

а) абзац,

б) витяг,

в) текст.

18. Особа, що відправляє документ це

а) адресат,

б) адресант,

в) відправник.

Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


Тема 4. Мовностильові особливості текстів документів

Практичне заняття 3

Тема. Мовностильові особливості текстів документів.

Мета: ознайомити студентів із особливостями офіційно-ділового стилю, типовими помилками у документах.

^ Матеріальне забезпечення: зразки документів.
Питання для вивчення та обговорення

 1. Якими мають бути мова і стиль службового документа?

 2. Що таке стиль? Які стилі української літературної мови ви знаєте?

 3. Які потреби суспільства задовольняє офіційно-діловий стиль?

 4. Які різновиди має офіційно-діловий стиль? Що ви знаєте про них. Назвіть документи, які властиві цим підстилям.

 5. Які особливості писемної форми мовлення порівняно з усною?

 6. Що таке текст як елемент документа? Якими є вимоги до тексту документа?

 7. Назвіть типи текстів, наведіть приклади до кожного виду.

 8. Які види текстів застосовуються при укладанні документів?

 9. Які помилки найчастіше трапляються в документах?

 10. Які труднощі витікають при складанні документів у доборі граматичної форми?

 11. Назвіть вимоги до скорочування слів у документах.


Завдання для виконання:

Завдання 1. Вивчення та закріплення елементів ділового стилю

1. Сформулюйте визначення:

стиль____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

офіційно-діловий стиль____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

текст____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

кліше____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розгляньте зразки документів. Напишіть по 5 прикладів кожного виду кліше.

Види кліше

1. прості

2. ускладнені

3. складніЗавдання 2. Вивчення та закріплення грамотності мовлення

1. Словосполучення з прийменниками з російської мови перекладіть українською мовою.

Російською мовою

Українською мовою

Дежурный по отделу
По истечении времени
Продвижение по службе
Предложения по улучшению
По ошибке
По делам службы
По приказу
По приглашению
Ввести в состав
Поставить в пример
В порядке исключения
По вашему усмотрению
В защиту
В его пользу
Согласно приказу
Приказ по личному составу
Действовать по обстоятельствам
По факсу
Документы по проверке
По всем направлениям
По непригодности
Младший по званию
Прения по докладу
Мероприятия по дальнейшему усилению
По непригодности
2. Сформулюйте визначення

графічне скорочення________________________________________________

__________________________________________________________________

Запишіть графічні скорочення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Скоротіть слова

рік
кілограм
дециметр
видавництво
особовий склад
громадянин
сторінка
район
розрахунковий рахунок
сторінка

3. Сформулюйте визначення

абревіатура_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запишіть різні види абревіатур, які найчастіше застосовуються в системі митних органів

Ініціальні

Звукові

Складові

Змішані


Завдання 2. Уявіть такі ситуації:

 1. Ви повинні запропонувати колезі зробити певну справу. Знаєте, що він може відмовитися. Запишіть можливі зразки мовно-етичних шаблонів, які б допомогли Вам досягти свого.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вам пропонують виконати певну роботу. Ви з різних причин її виконати не можете. Запишіть мовно-етичні зразки відмови.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Напишіть, якими елементами мовного етикету слід користуватись у документах.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Складіть у додатках текст офіційної листівки з нагоди: а) Дня митника б) Дня народження.
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 5. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем:

 • Мова сучасних ділових документів.

 • Особливі види ділових паперів.

 • Документ у комунікації і сприйнятті.

 • Офіційно-діловий стиль як стиль ділових паперів.

 • Проблеми взаємозаміни термінів у текстах документів.

Література : 1, 5, 7, 8, 11
Питання для самоконтролю:

 1. Як ви розумієте поняття «мова і стиль службових документів»?

 2. Які правила оформлення заголовків митних документів?

 3. Яким чином здійснюється оформлення виносок до текстів документів?

 4. Охарактеризуйте поняття «бібліографія».

 5. З якою метою у митних документах застосовується цифрова інформація?


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 4.

 2. Підготуйте завдання 3 практичного заняття 4.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

1. При складанні документів реалізується:

а) науковий,

б) офіційно-діловий,

в) публіцистичний стиль.

2. Офіційно-діловий стиль — це:

а) стиль ділових паперів,

б) стиль літературної мови,

в) повноправний стиль.

3. Основна функція офіційно-ділового стилю:

а) комунікативна,

б) інформативна,

в) управлінська.

4. Функція ОДС полягає в тому, що він надає висловлюванню:

а) лаконічність тексту,

б) офіційно-ділового забарвлення,

в) характер документа.

5. Основною одиницею офіційно-ділового стилю є:

а) текст,

б) підстилі,

в) документ.

6. Офіційно-діловий стиль реалізується в підстилях:

а) законодавчому,

б) науково-навчальному,

в) адміністративно-канцелярському,

г) дипломатичному.

7. Офіційно-діловому стилю притаманне використання слів, традиційне для ділових документів:

а) абревіатури,

б) складноскорочення,

в) кліше.

8. Мовні одиниці, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та звичність звучання, — це:

а) кліше,

б) юридичні терміни,

в) терміносполуки.

9. Текст документа може бути оформлений графічно, пунктуаційно, за способом синтаксичної організації мови. За названими ознаками оформлення виділяють такі типи текстів:

а) розповідний, описовий,

б) традиційний лінійний запис зв'язної мови,

в) трафарет, анкета, таблиця,

г) вступ, основна частина, закінчення.

10. У різноманітних документах застосовуються певні типи скорочень:

а) абревіатура,

б) цифрова інформація,

в) графічні скорочення.

11. Текст документа має такі логічні частини:

а) вступ, головна частина, закінчення,

б) вступ, докази, заключна частина,

в) початок, основна частина, кінець.

12. Офіційно-діловий стиль, що використовується службовими особами у сфері діяльності митних установ це:

а) українська мова,

б) офіційна мова,

в) ділова мова,

г) літературна мова.

Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка