Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка2/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 1. Діловодство як галузь ведення документів
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 1. Складіть схему основних етапів розвитку діловодства.

Завдання 2. Дайте визначення справочинства _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Назвіть основні характерні риси сучасного діловодства в Україні_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Окресліть перспективи розвитку діловодства у митній системі України______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами тема 1.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

 1. Діловодство – це:

а) сукупність документів, пов'язаних між собою,

б) галузь ведення службових і ділових документів,

в) сам процес створення документів.

 1. Поняття "діловодство" ґрунтується на понятті:

а) документоведення,

б) документознавство,

в) документування.

 1. Діловодство є складовою роботи митної установи, у процесі якого беруть участь:

а) усі працівники апарату,

б) деякі працівники апарату.

в) призначені працівники апарату.

 1. Діловодство в митних органах України здійснюється:

а) державною мовою,

б) національною мовою,

в) будь-якою мовою.

 1. Документування це:

а) діяльність, що цілком охоплює питання діловодства,

б) сам процес створення документів,

в) сукупність документів, пов'язаних між собою.

 1. Юридична сила документа – це:

а) сукупність визначення правил і прийомів найбільш раціонального викладу проектів законодавчих актів,

б) об'єктивна необхідність, зумовлена розвитком цивілізації й ускладненням суспільних відносин,

в) властивість офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав, та встановленим порядком його оформлення.

 1. Збереження важливих історичних документів у давнину засвідчене:

а) архівними документами,

б) літописами,

в) чужоземними джерелами.

 1. Основними періодами розвитку вітчизняного документоведення є:

а) наказове,

б) колегіональне,

в) виконавче.

 1. Для історії княжої України (часи Київської держави X — XІІІ ст.) основними джерелами є:

а) щоденники, мемуари,

б) документальні матеріали,

в) літописи,

 1. Основні джерела історії княжої України збереглися у вигляді:

а) літописних кодексів, актів, княжих грамот, правових приписів,

б) рукописних матеріалів,

в) друкованих матеріалів.

 1. Для литовсько-польської доби (XІV ХVІІ ст.) характерні:

а) грамоти великих князів литовських і королів польських, акти сеймів, "Судебник" Казимира, Литовський статут, акти трибуналів, актові книги земських, міських судів, акти магдебургій (міські книги) тощо,

б) західноєвропейські документи, щоденники, спогади,

в) матеріали маєткових і фамільних архівів.

 1. Основними джерелами часів Хмельниччини є:

а) рукописні джерела, що збереглися у вигляді кодексів,

б) міжнародні договори, конституції (Бендерська конституція), універсали й листи гетьманів, акти Генерального військового суду, акти полкової адміністрації й судочинства, акти й документи церковних та культурно-освітніх інституцій,

в) чужоземні матеріали.

 1. У XІX-XX ст. кількість документального матеріалу, рукописного і друкованого, зростає безмірно. Саме тут можна виділити декілька груп документів цієї доби (вкажіть усі варіанти):

а) документальні матеріали офіційного походження,

б) акти і документи установ Української держави 1917 1921 рр.,

в) документальні матеріали міжнародно-правового характеру,

г) документи установ УРСР,

д) ділові папери незалежної України.

 1. Сьогодні особливості різних галузей діяльності суспільства відтворюють специфічні документаційні системи:

а) інформаційна, організаційно-розпорядча, господарсько-договірна,

б) політична, суспільно-соціальна, кредитно-банківська, господарська,

в) банківська, управлінська, юридична, дипломатична, зовнішньоекономічна.

 1. Найчисленнішою у митних органах є система:

а) кадрових документів,

б) управлінських документів,

в) адміністративних документів.

 1. У давнину місцем збереження державно-правових актів, інших документів були:

а) церкви чи монастирі, які водночас слугували архівами та бібліотеками,

б) централізовані архівні сховища,

в) архівосховища Москви, Петербурга, Варшави.
Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 1.

 2. Виконати завдання 1 практичного заняття 1.

 3. Підготувати завдання 3 практичного заняття 1.


Тема 2. Документ у митній справі

Практичне заняття 1

Тема. Документ у митній справі.

Мета: ознайомити студентів із правовими засадами створення митних документів.

Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України.
Питання для вивчення та обговорення.

 1. Розкрийте зміст поняття «документ».

 2. Які види документів ви знаєте? Які з цих видів документів складаються на митниці?

 3. Які типи документів можна виділити за структурними ознаками?

 4. Що таке класифікація документів, яка її основна мета?

 5. Назвіть різні види документів за ознаками класифікації.

 6. Поясніть як поділяються документи за способом мовного викладу.

 7. На які групи поділяють документи за рівнем регламентації та стандартизації?

 8. Що таке стандартизація мови ділових паперів? Від чого залежить їх вираження?

 9. Що таке діловодство?

 10. Що нового вносить в організацію роботи з документами Єдина державна система діловодства (ЄДСД)?

 11. Яке основне завдання ЄДСД?

 12. Які документи мають високий рівень стандартизації? Що вони являють собою?

 13. З якою метою створено «Інструкцію з діловодства»? Що являє собою ця інструкція? Поясніть її загальні положення.


Завдання для виконання:

Завдання 1. Здійснити аналіз сучасних тлумачень поняття „документ”. При підготовці до виконання завдання уважно вивчити існуючі визначення поняття „документ”, наведені у ДСТУ, енциклопедіях, довідниках, словниках, наукових виданнях.

Документ – це ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ – це_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ – це_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ – це_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ – це_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Вивчення та закріплення основних понять

1. Складіть схему або таблицю різних значень поняття “документ” у порядку від загального до більш вузького його значення.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Складіть схему основних функцій документів

3. Згідно з унормованими вимогами наведіть основні ознаки класифікації видів документів

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 3. Підготуйте невеликий реферат на одну із запропонованих тем:

  • Значення документа в митній справі.

  • Сучасний документ і його особливості.

  • Документування як один з видів професійної діяльності працівника митних органів.

  • Ділова сфера як одна з основних галузей діяльності людства.

  • Напрями розвитку сучасного документа.

  • Класифікація документів.

Література :4, 8, 13, 14
Питання для самоконтролю:

 1. Як ви розумієте поняття «документування митної діяльності»?

 2. Дайте характеристику властивостям документа.

 3. За якими критеріями здійснюється класифікація митних документів?

 4. Значення та функції документів у митній сфері.

 5. Нормотворча база, що регулює процеси створення та зберігання документів, перспектива розвитку.


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 2.

 2. Підготуйте завдання 4 практичного заняття 2.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

1. Сучасний діловий документ не виконує наступні функції:

а) включає правила складання текстів та оформлення службових документів,

б) забезпечує обмін інформацією необхідного і визначеного характеру, впливає на відносини в суспільстві,

в) охоплює документування управлінської діяльності установ.

2. Документ - це:

а) основний вид ділової мови, який широко використовується в повсякденній діяльності як джерело та носій інформації;

б) регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носієві,

в) дотримання встановлених правил запису інформації.

3. Документ у праводіловій сфері це:

а) історичне джерело,

б) офіційне посвідчення особи,

в) матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

4. Документ може фіксуватися:

а) на папері, магнітному чи інших носіях,

б) на папері,

в) на будь-якому носієві.

5. Характерною особливістю документа є те, що він матеріалізується:

а) як в усній, так і в писемній формах мовлення,

б) лише у писемній формі мовлення,

в) лише в усній формі мовлення.

6. Поява слова "документ" в українській мові пов'язана з діяльністю:

а) Богдана Хмельницького,

б) Петра І,

в) Катерини ІІ.

7. Документ, як правило, створюється за певними:

а) формуляром-зразком,

б)стандартом,

в) реквізитами.

8. Усі документи, де б і ким вони не укладалися, мають відповідати таким вимогам (вкажіть усі варіанти):

а) правовим,

б) законодавчим,

в) лінгвістичним,

г) технічним.

9. Документ має такі властивості (вкажіть усі варіації):

а) полягає в документуванні відповідної діяльності та документообігу,

б) є носієм і сам слугує джерелом необхідної інформації, саме в документах інформація фіксується вперше,

в) має правову вагу, господарське значення, оскільки сам може слугувати письмовим доказом, засобом засвідчення чогось.

10. Серед функцій документа виділяють:

а) загальні і спеціальні,

б) загальні і специфічні,

в) спеціальні та юридичні.

11. Документи виконують:

а) офіційну, ділову й оперативну функцію,

б) особисту, індивідуальну та ділову,

в) індивідуальну та загальну,

11-а оскільки вони -

а) зафіксовані на будь-якому носієві як інформація,

б) писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру,

в) відповідають точним стандартам.

12. Документи мають:

а) законодавче значення,

б) цивільно-правове значення,

в) правове значення.

13. Класифікація - це:

а) сукупність певних документів, взаємопов'язаних за ознаками походження, призначення, виду, діяльності та єдиних вимог до їх укладання,

б) розподіл документів на класи за узагальненими ознаками споріднення та відмінності,

в) властивість офіційного документа, яка надасться йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав.

14. Мета класифікації полягає в:

а) підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності виконавців,

б) у здійсненні оперативних дій,

в) в необхідності зафіксувати будь-яку інформацію.

15. Які ви знаєте документи за юридичною силою (вкажіть усі варіанти):

а) таємні,

б) цілком таємні,

в) справжні,

г) офіційні,

д) фальшиві.

16. Які ви знаєте документи за джерелом виникнення (вкажіть усі варіанти):

а) первинні,

б) ініціативні,

в) вторинні,

г) друковані.

17. Які ви знаєте документи за стадією виготовлення (назвіть усі варіанти):

а) первинні,

б) оригінали,

в) вторинні,

г) копії.

18. Які ви знаєте групи документів за способом виготовлення:

а) індивідуальні, типові, трафаретні,

б) оригінали, копії, чорновики.

в) первинні, ініціативні , вторинні.

19. Що таке оригінал документа:

а) документ, що відображає роботу автора над текстом,

б) документ, створений вперше індивідуальним чи колективним автором і має єдиний примірник,

в) документ, завірений у встановленому порядку.

20. За терміном виконання документи є (вкажіть усі варіанти):

а) дуже термінові,

б) звичайні

в) термінові,

г) нетермінові.

21. За складністю документи бувають:

а) вхідні та вихідні,

б) прості та складні.

в) внутрішні та зовнішні.

22. За терміном зберігання документи розрізняють (вкажіть усі варіанти):

а) термінової о зберігання,

б) постійного зберігання,

в) тривалого зберігання,

г) тимчасового зберігання.
Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка