Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка10/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Перелік питань з підготовки до поточного


модульного контролю

Модуль 1. Організація діловодства у митних органах


Тема 1. Діловодство як галузь ведення документів

  1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку діловодства.

  2. Дайте визначення справочинства.

  3. Основні характерні риси сучасного діловодства в Україні.

  4. Поясніть роль діловодства у галузі митної справи.

  5. Окресліть перспективи розвитку діловодства у митній системі України.

Тема 2. Документ у митній справі

 1. Як ви розумієте поняття «документування митної діяльності»?

 2. Дайте характеристику властивостям документа.

 3. За якими критеріями здійснюється класифікація митних документів?

 4. Значення та функції документів у митній сфері.

 5. Нормотворча база, що регулює процеси створення та зберігання документів, перспектива розвитку.

Тема 3. Сучасні вимоги до оформлення службових документів

 1. Поняття про реквізити документів.

 2. Поясніть, яке значення відіграє у діловодстві митної системи логіка викладення тексту документа.

 3. Який порядок індексації митних документів?

 4. У чому полягають особливості підготовки та оформлення документів до засідань колегіальних органів?

Тема 4. Мовностильові особливості текстів документів

 1. Як ви розумієте поняття «мова і стиль службових документів»?

 2. Які правила оформлення заголовків митних документів?

 3. Яким чином здійснюється оформлення виносок до текстів документів?

 4. Охарактеризуйте поняття «бібліографія».

 5. З якою метою у митних документах застосовується цифрова інформація?

Тема 5. Організація роботи з документами в митних органах України

 1. У якому порядку здійснюється приймання і обробка документів?

 2. Які існують засоби зв’язку при передачі документів на відстані?

 3. З якою метою здійснюється попередній розгляд документів у митній системі?

 4. У чому полягають особливості ведення в митних органах довідкових картотек?

 5. Як організовано у митній службі роботу з документами, що містять комерційну або державну таємницю, документами для службового користування.

Тема 6. Підготовка документів для передачі в архів

 1. З яких етапів складається складання номенклатур справ?

 2. Які чинники впливають на формування справ?

 3. Який алгоритм підготовки справ до зберігання та використання?

 4. Яке значення має регламентація архівна робота у митній службі?

Тема 7. Документування управлінської, організаційно-розпорядчої та інформаційно-довідкової діяльності митних органів

 1. Які особливості документування управлінської діяльності?

 2. Яке значення має уніфікація і стандартизація управлінських документів?

 3. Дайте характеристику основних організаційних і розпорядчих документів.

 4. Які довідково-інформаційні документи використовуються у митній системі?

 5. Поясніть особливості застосування у митній системі документів колегіальних органів.

Тема 8. Особливості роботи з кадровими документами у митній службі

 1. З якою метою ведеться кадрове діловодство у митній системі?

 2. Перелічіть і охарактеризуйте основні документи щодо особового складу митного органу.

 3. Які існують вимоги до складання наказів щодо особового складу митних органів?

 4. Розкрийте зміст поняття «країна походження товару» та з’ясуйте. Яку роль відіграє країна походження у застосуванні митних тарифів?

 5. З’ясуйте, що означає поняття «картка П-2ДС». Яка мета застосування карток?

 6. Як у митних органах здійснюється документування роботи з персоналом?

Тема 9. Механізація й автоматизація діловодних процесів

 1. Які особливості механізації та автоматизації діловодних процесів у митній службі?

 2. Які фактори впливають на процеси механізації й автоматизації діловодних процесів?

 3. Охарактеризуйте особливості процесу автоматизованого пошуку документів.

 4. З’ясуйте, які програмні забезпечення використовуються у митних органах?


^ Поточне оцінювання знань студентів

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється максимальною оцінкою 100 балів.

^ Комплексні контрольні роботи для узагальнення знань студентів – див. навчально-методичний комплекс дисципліни «Ділова митна документація» (НМКД).

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів у процесі виконання практичних занять. Бали студент може отримати за:

1) відвідування не менше 90 % лекцій – 24 бали;

2) активність студента в обговоренні питань практичного заняття, у т.ч. отримання позитивних оцінок «задовільно» та «добре» (за умови відвідування 90 % практичних занять) – 21 бал;

3) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи (за умови відвідування не менше 90 % практичних занять) – 24 бали (див. табл. 1, 2).

^ Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з письмових завдань, що виконуються під час проведення комплексної контрольної роботи, та тестових вправ.

Із курсу «Ділова митна документація» передбачається виконання 2 модульні завдання. Оцінка модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 31 бал (16 + 15).

Перше модульне завдання передбачає проведення комплексної контрольної роботи по темах^ 1–5 навчального курсу. Оцінювання першого модульного завдання проходить за загальною оцінкою 16 балів.

Друге модульне завдання> складається з тестових вправ за темами 6–9 даного курсу. Студент проходить тестування по кожній із вищенаведених тем, результати якого зводяться у загальну оцінку 15балів.

Студенти, які представляють свої наукові роботи на конференціях та олімпіадах, і за результатами оцінювання не набрали 100 балів, мають право отримати додаткові бали до загальної оцінки поточної успішності (див. табл. 3).

Система нарахування штрафних балів наведена у табл. 4.

Приклад побудови завдань

для поточного модульного контролю

 1. Документ – це……. (продовжити думку)

 2. Діловодство – це………….

 3. Наказ – це……….

 4. Організаційні документи це……..

 5. Документи класифікують за такими ознаками…….

 6. Сутність індексації документів полягає у……..

 7. Сутність стандартизації та уніфікації документів полягає у………

 8. Юридичною підставою створення розпорядчого документа є……..

 9. Юридична сила документа— це:

а) сукупність визначення правил і прийомів найбільш раціонального викладу проектів законодавчих актів,

б) об’єктивна необхідність, зумовлена розвитком цивілізації й ускладненням суспільних відносин,

в) властивість офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав, та встановленим порядком його оформлення.

 1. Діловодство — це:

а) сукупність документів, пов’язаних між собою,

б) галузь ведення службових і ділових документів,

в) сам процес створення документів.

 1. Документи, що створюються в установленому правовому порядку і використовуються в процесі взаємодії суб’єктів та об’єктів управління як один із засобів закріплення й реалізації їх функцій та завдань це:

а) розпорядчі,

б) організаційні,

в) управлінські.

 1. Усі документи, що входять до системи організаційно-розпорядчих документів, можна поділити на:

а) організаційні, інформаційні, довідкові, управлінські, кадрові, особисті,

б) організаційні, розпорядчі, довідкові, інформаційні, кадрові, особисті,

в) управлінські, організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні.

 1. Писемна інформація, що містить прохання чи пропозицію особи, адресовану посадовій особі установи, — це:

а) заява,

б) пропозиція,

в) прохання.

 1. Начальник відділу по роботі з персоналом зобов’язаний:

а) обов’язково ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі,

б) необов’язкове ознайомлення зі змістом наказу згаданих осіб,

в) ознайомлення зі змістом наказу згаданих осіб на розсуд начальники по роботі з персоналом.

 1. Наказ з особового складу складають на основі:

а) доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, рапортів працівників митних органів, протоколів колегіальних органів,

б) заяв громадян, рапортів працівників, доповідних записок керівників структурних підрозділів, подання,

в) заяв, рапортів, подання.

^ Підсумкове оцінювання знань студентів

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни та які виносяться на залік:

 1. Охарактеризуйте основні риси виконавчого діловодства.

 2. Назвіть основні нормативні документи, що регулюють документаційне забезпечення управління в митних органах України.

 3. Дайте визначення терміну “документ”.

 4. Класифікація документів за ознаками і групами.

 5. Розкрийте функції наказів у ХV – XVIII століттях.

 6. Які зміни в організації діловодства виникли в XIX столітті?

 7. Дайте визначення поняттям “діловодство” та “документування”.

 8. Основні поняття в діловодстві. Основні елементи діловодства.

 9. Правила документування управлінської діяльності.

 10. Організація діловодства в митних органах.

 11. У чому полягає управління службою діловодства в митних органах?

 12. Організаційна будова служби діловодства регіональної митниці.

 13. Основні функції служби діловодства митних органів.

 14. Вимоги до керівника служби діловодства митних органів.

 15. Права та обов’язки керівника служби діловодства митних органів.

 16. Вимоги до оформлення документів, принципи визначення формату, нумерації.

 17. Правила викладення тексту документа і логіка його побудови.

 18. Прийоми виділення окремих частин тексту.

 19. Формування справ.

 20. Особливості складання кадрової документації.

 21. Призначення документації з кадрів.

 22. Ведення трудових книжок.

 23. Документи щодо особового складу: автобіографія.

 24. Документи щодо особового складу: заява громадянина щодо працевлаштування.

 25. Документи щодо особового складу: резюме.

 26. Документи щодо особового складу: пропозиція.

 27. Документи щодо особового складу: скарга.

 28. Документи щодо особового складу: характеристика.

 29. Облік руху кадрів.

 30. Складання наказів щодо особового складу.

 31. Заповнення особової картки П-2.

 32. Правила оформлення витягу з протоколу.

 33. Правила оформлення листів.

 34. Які види документів відносяться до організаційних?

 35. Яке призначення організаційних документів?

 36. Назвіть основні документи колегіальних органів.

 37. Як будується текст констатуючої та розпорядчої частини нормативно-правового документа?

 38. Перерахуйте види службових листів.

 39. В чому різниця при написанні службових листів і телеграм?

 40. Довідково-інформаційні документи: стаття.

 41. Довідково-інформаційні документи: прес-реліз.

 42. Довідково-інформаційні документи: наукова робота.

 43. Довідково-інформаційні документи: реферат.

 44. Довідково-інформаційні документи: тези.

 45. Довідково-інформаційні документи: доповідь.

 46. Довідково-інформаційні документи: конспект.

 47. Уніфікація і стандартизація документів.

 48. Що означає термін уніфікація і трафаретизація документів?

 49. Вимоги до бланків, на яких оформляються службові документи митних органів.

 50. Особливості індексування вхідних і створюваних митним органом документів.

 51. Адресування та оформлення тексту документів.

 52. Погодження та засвідчення документів.

 53. Оформлення копій документів.

 54. Особливості оформлення зовнішнього і внутрішнього погоджень.

 55. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів.

 56. Організаційна будова служби діловодства регіональної митниці.

 57. Основні функції служби діловодства митних органів.

 58. Вимоги до керівника служби діловодства митних органів.

 59. Права та обов’язки керівника служби діловодства митних органів.

 60. Вимоги до оформлення документів, принципи визначення формату, нумерації.
– © ПУЕТ –
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка