Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка1/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

Полтавський університет економіки і торгівлі”

Кафедра експертизи та митної справи
РОБОЧИЙ ЗОШИТ


з дисципліни «Ділова митна документація»

для студентів спеціальності

7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

студента(ки)

(курс, група)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Варіант №_____________________

Полтава 2010

Автори: Мороз С.Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України;

Калашник О.В., ст. викл. кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України;

Рецензенти: 

Лісіца В.В., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.;

Артеменко І.А., доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.
Робочий зошит розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри експертизи та митної справи

________________, протокол № 1

Зав. кафедри

__________________________

Узгоджено”

Декан товарознавчо-комерційного факультету

___________________________проф. Тягунова Н.М.

__”__________2010 р.

Узгоджено”

Керівник науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності

___________________________проф. Огуй Н.І.

__”__________2010 р.

Узгоджено”

Директор навчального центру

___________________________доц. Герман Н.В.

__”__________2010 р.
ВСТУП
Ділове документування на сучасному етапі розвитку суспільства орієнтується на нові інформаційні технології (збір вихідних даних, їх накопичення, зберігання, обробка і передача за допомогою найновітніших технічних засобів), автоматизацію контролю виконання управлінських рішень, заміну паперового документа машинним носієм інформації. Водночас управлінський документ, незалежно від виду матеріального носія інформації, як такий залишається нагальною потребою і вимагає певної культури роботи над ним.

Керівник повинен уміти правильно, відповідно до чинних правил і норм складати ділову документацію, бути взірцем щодо ведення документів, шукати найкращі і найдоцільніші варіанти письмового висловлювання своїх задумів.

Процеси документування, службового листування є основною складовою частиною професійної діяльності працівника митних органів. Саме в підготовці ділових паперів передусім виявляється його професіоналізм та компетентність. Підвищення культури оформлення ділової митної документації сприятиме покращенню діловодства, оперативному розгляду і вирішенню поточних питань будь-якої сфери діяльності митних органів.

^ Мета дисципліни – дати майбутнім фахівцям ґрунтовні й систематичні знання щодо порядку ведення загального діловодства в митних органах України, сформувати навички роботи з документами при їх створенні або надходженні, відправленні, збереженні, забезпеченні конфіденційності, передачі до архіву тощо.

Завдання курсу:

підготувати кваліфікованого працівника, що має необхідні теоретичні знання і вміє застосовувати їх на практиці;

сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення організаційної, довідково-інформаційної, господарсько-договірної та обліково-фінансової документації, а також розпорядчої документації щодо особового складу митних органів;

сприяти усвідомленому та ґрунтовному оволодінню мистецтвом ведення ділової кореспонденції;
^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1
Організація діловодства у митних органах

Тема 1. Діловодство як галузь ведення документів

Історія розвитку діловодства. Становлення документування та діловодства. Сучасне діловодство в Україні: відродження національного ділового стилю; розвиток вітчизняної культури документування.
Тема 2. Документ у митній справі

Поняття про документ. Вимоги до нього та його властивості. Класифікація документів. Нормотворча база, що регулює процеси створення та зберігання документів. Значення документа, напрями його розвитку.
Тема 3. Сучасні вимоги до оформлення службових документів

Вимоги до оформлення службових документів митних органів: загальні правила; викладення тексту документа і логіка його побудови. Реквізити як обов’язкові складові елементи документа. Складання заголовка документа. Датування та індексація документів. Особливості індексування вхідних і створюваних митним органом документів. Складові частини індексу спільного документа. Адресування та оформлення тексту документів. Погодження та засвідчення документів. Особливості оформлення зовнішнього і внутрішнього погоджень. Проставлення позначок на документах. Оформлення копій документів. Оформлення додатків до документів. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів (колегії Держмитслужби України, Митно-тарифної ради тощо). Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні.
Тема 4. Мовностильові особливості текстів документів

Мова і стиль службових документів. Особливості офіційно-ділового стилю. Текст як головний елемент документа. Прийоми виділення окремих частин тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту. Виноски до тексту та правила їх оформлення. Бібліографія. Скорочення і цифрова інформація, написання символів у ділових паперах.
Тема 5. Організація роботи з документами в митних органах України

Загальні питання організації документообігу. Приймання і обробка документів. Особливості приймання документів, що надходять до митних органів України засобами електронного та факсимільного зв’язку. Попередній розгляд документів. Мета попереднього розгляду документів. Реєстрація вхідних документів. Основний принцип реєстрації документів. Застосування єдиної реєстраційно-контрольної картки. Особливості застосування журнальної форми реєстрації документів. Ведення в митних органах довідкових картотек: Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної документації. Реєстрація вихідних документів. Централізований контроль виконання документів. Організація контролю виконання документів: завдання і порядок контролю за виконанням документів; терміни виконання документів; здійснення контролю за виконанням документів. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами суб’єктів ЗЕД та громадян. Робота з документами, що містять комерційну або державну таємницю, документами для службового користування. Систематизація документів та їх збереження.
Тема 6. Підготовка документів для передачі в архів

Складання номенклатур справ. Розмноження документів. Формування справ. Застосування таблиць. Підготовка справ до зберігання та використання. Архівна робота в митній службі.
Тема 7. Документування управлінської, організаційно-розпорядчої та інформаційно-довідкової діяльності митних органів

Поняття про документування управлінської діяльності. Основні положення з документування управлінської діяльності. Уніфікація і стандартизація управлінських документів. Оформлення документів колегіальних органів.

Поняття про нормативний документ. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності. Характеристика основних організаційних і розпорядчих документів. Розробка нормативно – правових документів.

Довідково-інформаційні документи: анотація, відгук, рецензія, висновок, довідка, огляд, переліки (посад працівників, уповноважених на прийом громадян в митних органах; типових документальних матеріалів, що створюються в митних органах тощо), доповідна і пояснювальні записки, запрошення, звіт (про службову діяльність; відрядження; стан підготовки та перепідготовки особового складу митних органів; науково-дослідної роботи з митної справи), лист (службовий, супроводжувальний), оголошення, завдання (на вивчення конкретних ситуацій, пов’язаних з розробленням технологій проведення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, з нарахуванням і справлянням митних та інших платежів; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо), плани (діяльності за напрямами митної справи; науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; роботи Колегії Держмитслужби, Митно-тарифної ради тощо), протокол, витяг з протоколу, стаття, прес-реліз, наукова робота, реферат, тези, доповідь, конспект, телеграма, адреса, телефонограма, радіограма, факс. Обліково-фінансові документи. Складання авансових звітів та актів. Написання доручень і розписок. Заповнення відомостей і накладних. Облік і оформлення відряджень. Призначення довідково-інформаційних документів.
Тема 8. Особливості роботи з кадровими документами у митній службі

Особливості складання кадрової документації. Вимоги до кадрового діловодства. Призначення документації з кадрів. Ведення трудових книжок.

Документи щодо особового складу: автобіографія, резюме, заява громадянина щодо працевлаштування, пропозиція, скарга, характеристика.

Облік руху кадрів. Укладання та розірвання трудового договору. Оформлення заяв. Складання наказів щодо особового складу: вимоги до тексту наказу; оформлення наказів; ведення книги реєстрації наказів. Ведення карток та книг обліку: заповнення особової картки П-2; ведення карток № П-2ДС та № П-4; ведення алфавітних та посадових карток; ведення штатно-посадової та алфавітної книг.

Порядок ведення особових справ. Складання опису документів особової справи. Заповнення особового листка з обліку кадрів. Складання автобіографії та характеристики. Оформлення додатка до особового листа з обліку кадрів.

Документування роботи з персоналом. Документування роботи з резервом кадрів. Документування атестації кадрів. Документування призначень допомог та пенсій. Оформлення нагороджень.
Тема 9. Механізація й автоматизація діловодних процесів

Раціоналізація, механізація та автоматизація діловодних процесів. Засоби механізації й автоматизації діловодних процесів. Вимоги до друкування документів. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами. Методи кодування пошукових ознак. Пошук документа. Організація автоматизованого контролю виконання документів. Склад програмного забезпечення, що застосовується в митних органах.

Національне центральне бюро Інтерполу.
^ Таблиця 2

Система нарахування балів за видами навчальної роботи

^ Форми навчальної роботи

Вид навчальної роботи

Кількість балів

Разом балів

Аудиторна


1.1. Лекції

1. Відвідування (обов’язкове)

8х1,5=12,0

24,0

2. Якість освоєння матеріалу (наявність конспекту)

8х1,5=12,0

1.2. Практичні заняття

1. Відповіді при опитуванні та доповнення відповідей

7х0,8=5,6

21,0

2. Поточне тестування та захист виконаних завдань практичного заняття

7х1,2=8,4

3. Обговорення питань за результатам виконаних рефератів та завдань практичного заняття

7х1,0=7,0
Підсумкова модульна робота І

1х16,0=16,0

16,0
Підсумкова модульна робота ІІ

1х15,0=15,0

15,0

Разом76,0

1.3. Самостійна та індивідуально-консультативна робота

1. Підготовка до практичних занять

7х1,5=10,5

24,0

2. Індивідуальна робота студентів (написання рефератів до практичного заняття)

7х1,5=10,5

3. Самостійне оволодіння п/з

2х1,5=3,0

Разом24,0

Разом100


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

^ Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов’язкові види СРС

1.1. Підготовка до практичних занять

Систематично, відповідно до розкладу аудиторних занять

Усне опитування, письмове тестування, контрольні роботи, оформлення звітів виконаних практичних робіт


10,5

(7 х 1,5)

1.2. Індивідуальна робота студентів

Самостійно після практичного заняття

Перевірка самостійного конспекту


3,0

(2 х 1,5)

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

13,5

2. Вибіркові види СРС

Написання рефератів за заданою тематикою

Протягом року

Захист рефератів під час індивідуально-консультативної роботи


10,5

(7 х 1,5)

^ Разом балів за вибіркові види СРС

10,5


Таблиця 3

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни «Ділова митна документація»

^ Форма роботи

Вид роботи

БалиНавчальна

1. Участь у предметних олімпіадах:

університетських, міжвузівських

всеукраїнських, міжнародних.

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності


1,0

2,0
1,0Науково – дослідна

1. Участь у науковому гуртку

2. Участь у конкурсах студентських робіт будь-якого рівня :

нагородження дипломом

призові місця.

3. Участь у наукових студентських конференціях будь-якого рівня

5,0

2,0

5,0

10,0


Кафедральна

1. Виготовлення наочних приладь

2. Участь у виготовлені мультимедійних засобів навчання

5,0

3,0

^ Таблиця 4

Система нарахування штрафних балів за видами робіт з вивчення дисципліни «Ділова митна документація»

^ Форма роботи

Вид роботи

Бали


Навчальна

1. Пропуск 1 заняття без поважних причин

2. Порушення термінів підготовки

1,0

0,5


Самостійна

1. Порушення термінів виконання домашніх завдань

2. Не підготовленість до аудиторного заняття

0,5
2,0Індивідуально-консультативна

1. Порушення термінів виконання індивідуальних завдань:

на 1 тиждень

більше 1 тижня0,5

1,0


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Організація діловодства у митних органах

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка