Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Скачати 207.39 Kb.
НазваВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Дата конвертації30.08.2013
Розмір207.39 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Теоретичні питання:

  1. Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства.

Економічна безпека підприємства - це такий стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки, устаткування, інших майнових прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного соціа­льного і науково-технічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негатив­ним впливам.

Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів.

До структуроутворюючих елементів економічної безпеки підприємства відносяться такі складові, як:

  • фінансова (досягнення найбільш ефективного використання наявних кор­поративних ресурсів);

  • інтелектуальна (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу);

  • кадрова (ефективне управління персоналом);

  • техніко-технологічна (відповідність застосовуваних технологій сучасним вимогам виробництва);

- політико-правова (всебічне правове забезпечення діяльності підприємства відповідно до норм чинного законодавства);

- інформаційна (ефективне інформативно-аналітичне забезпечення госпо­дарської діяльності підприємства);

  • екологічна (дотримання чинних екологічних норм і стандартів);

  • силова (забезпечення фізичної безпеки персоналу та майна підприємства).

Тільки за вказаними структуроутворюючими елементами можна буде досягти належного рів­ня економічної безпеки підприємства.


  1. Охарактеризуйте алгоритм балансування набору СЗГ.

Одна з найважливіших вимог до на­бору СЗГ - його збалансованість. Це озна­чає, що необхідно уникати синхронного початку і закінчення життєвих циклів СЗГ.

Бажано здійснити їх перекриття, тобто забезпечити розбіжність етапів життє­вих циклів різних СЗГ, що, в свою чергу, забезпечить рівномірний розвиток діяль­ності підприємства. Як робочу процедуру для балансування можна використовува­ти матрицю Хофера. Два її основних поля відповідають короткостроко­вій і довгостроковій перспективам розвитку підприємства.

Крім наочного представлення поточного стану бізнес-діяльності підприємст­ва, матриця дає можливість оцінити перспективи отримання необхідних йому об­сягів продажу, прибутку і необхідних інвестицій.

Алгоритм балансування набору СЗГ включає наступну послідовність етапів:

1. Розподіл СЗГ у клітинах матриці. Вихідною інформацією для розподілу є: фаза життєвого циклу, майбутній конкурентний статус підприємства, масштаби ринку (діаметр кругів; площа прямокутників), ринкова частка підприємства, прибут­ки в даній СЗГ, стратегічні інвестиції, плановані на певній фазі життєвого циклу.

2. Підсумовування обсягу продажів і прибутків в обох напрямках: по вертикалі і по горизонталі.

3. Визначення контрольних цифр по підприємству в цілому за вказаними по­казниками, які залежать від настанов керівництва, ринкової стратегії підприємства, наявності і доступності ресурсів.

4. Розподіл внесків різних СЗГ у досягнення контрольних цифр з урахуванням необхідності балансування за фазами життєвого циклу.

5. Розподіл наявних капітальних вкладень за фазами життєвого циклу.

6. Перевірка забезпеченості ресурсами.

7. Визначення необхідних змін у наборі СЗГ.
Практичне завдання:

За даними, наведеними в таблиці, необхідно здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного і графічного способів її оцінки. Значення для підприємства положення товару на ринку становить 0,08, товарного асортименту – 0,27, виробничого потенціалу підприємства – 0,30, методів товароруху – 0,30, можливостей збуту – 0,05.


Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару

Ранг фактора

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-постачальника товару

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення на ринку

4,1

4,3

3,8

3,9

4,2

4,0

4,2

4,5

4,6

4,1

0,08Товар

3,5

3,3

3,6

3,7

3,4

3,3

3,2

3,8

3,9

3,1

0,27Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

0,30Методи товароруху

3,6

3,5

3,5

3,3

3,6

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

0,30Можливості збуту

3,8

3,9

3,7

3,6

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

4,2

0,05Сумарна оцінка

Х

1,00Коефіцієнт конкурентоспроможності, КС

Х

х

Для визначення конкурентоспроможності підприємства аналітичним способом скористаємося наступними формулами.

Так, для першого підприємства, для якого параметрична одинична експертна оцінка наведена в таблиці, інтегровані (групові) факторні показники розраховува­тимуться і виглядатимуть так:

І положення на ринку 1 = g положення на ринку 1 x R положення на ринку = 4, 1 x 0,08 = 0,328.

I товару 1 = g товару 1 x R товару = 3,5 x 0,27 = 0,945.

I виробничого потенціалу 1 = g виробничого потенціалу 1 x R виробничого потенціалу = 3,8 x 0,3 = 1 ,14

I методів товароруху 1 = g методів товароруху 1 x R методів товароруху = 3,6 x 0,3 = 1,08.

І можливостей збуту 1 = g можливостей збуту 1 x R можливостей збуту = 3,8 x 0,05 = 0,19.

Сумарна оцінка за всіма інтегрованими факторними показниками для першо­го підприємства на ринку здійснюється за наступною формулою і складатиме:

^ S1 = I положення на ринку 1 + І товару 1 + І виробничого потенціалу 1 + І методів товароруху 1 + І можливостей збуту 1 = 0,328 + 0,945 +1,14 + 1,08 + 0,19 = 3,683.

Аналогічно виконуються розрахунки показників конкурентоспроможності для інших дев’яти підприємств.

Обчисливши всі сумарні факторні показники десяти підприємств, можна спо­стерігати, що максимальною з цих оцінок є оцінка дев’ятого підприємства, яка до­рівнює S9 = 3,961. Отже, дев’яте підприємство є лідером на ринку і за формулою, вираженою співвідношенням, його конкурентоспроможність дорівнюватиме 1 (одиниці).

За результатами розрахунків заповнимо таблицю.

Таблиця 1.

Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару

Ранг фактора

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-постачальника товару

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення на ринку

4,1

4,3

3,8

3,9

4,2

4,0

4,2

4,5

4,6

4,1

0,08

0,328

0,344

0,304

0,312

0,336

0,320

0,336

0,360

0,368

0,328

Товар

3,5

3,3

3,6

3,7

3,4

3,3

3,2

3,8

3,9

3,1

0,27

0,945

0,891

0,972

0,999

0,918

0,891

0,864

1,026

1,053

0,837

Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

0,30

1,14

1,14

1,17

1,17

1,14

1,14

1,14

1,17

1,17

1,17

Методи товароруху

3,6

3,5

3,5

3,3

3,6

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

0,30

1,08

1,05

1,05

0,99

1,08

1,08

1,11

1,14

1,17

1,20

Можливості збуту

3,8

3,9

3,7

3,6

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

4,2

0,05

0,190

0,195

0,185

0,180

0,200

0,195

0,195

0,195

0,200

0,210

Сумарна оцінка

Х

1,00

3,683

3,620

3,681

3,651

3,674

3,626

3,645

3,891

3,961

3,745

Коефіцієнт конкурентоспроможності, КС

Х

х

0,9298

0,9139

0,9293

0,9217

0,9275

0,9154

0,9202

0,9823

1,0000

0,9455

Для того, щоб віднайти конкурентоспроможність кожного з оцінюваних під­приємств, необхідно, користуючись формулою, співвіднести кожну сумарну факторну оцінку з максимальною оцінкою підприємства-лідера.

Для першого підприємства конкурентоспроможність (КСі) складатиме:

^ КСі = S1/Smax= 3,683/3,961 = 0,9298.

Аналогічно розраховуються показники конкурентоспроможності інших підприємств на ринку.

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні аналітичного методу представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств

Підприємство

Конкурентоспроможність

Стратегія

9

1,000

Лідер (КС=1)

8

0,9823


Ринковий послідовник

(0,9 < КС <1)

10

0,9455

1

0,9298

3

0,9293

5

0,9275

4

0,9217

7

0,9202

6

0,9154

2

0,9139


За результатами ранжирування видно, що лідером при застосуванні аналітич­ного методу оцінки конкурентоспроможності виступає дев’яте підприємство.

Всі інші підприємства розташовані у таблиці в порядку зменшення їх конку­рентоспроможності на ринку. Слід відзначити, що на даному ринку спостерігається дуже високий рівень конкуренції. Це обумовлено тим, що всі підприємства мають досить високі значення коефіцієнта конкурентоспроможності. Це означає, що для всіх них характерна реалізація стратегії «ринкового послідовника».

Графічний спосіб представлення рівня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові багатокутника конкурентоспроможності на відповідній діаграмі. Для першого підприємства відображено на рисунку 1.

α товару = R положення на ринку х 360° = 0,08 х 360° = 29°; sіn 29° = 0,4848.

α виробничий потенціал = R товару х 360° = 0,27 х 360° =97°; sіn 97° = 0,9925.

α методів товароруху = R виробничий потенціал х 360°= 0,30 х 360°=108°; sіn 108°=0,9511.

α можливостей збуту = методів товароруху х 360° = 0,30 х 360°=108°; sіn 108°=0,9511.

α положення на ринку = R можливостей збуту х 306°=0,05х360°=18°; sіn 18°=0,3090.


Положення на ринку


Товар

Можливості збуту
0,945


0,3280,19


1,08

1,14


Методи товароруху

Виробничий потенціал


Рис. 1. Побудова багатокутника конкурентоспроможності для першого підприємства


Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде від­повідати багатокутник з максимальною площею. Площу кожного багатокутника можна обчислити за формулою.

S1=1/2 х 0,4848 х 0,328 х 0,945 + ½ х 0,9925 х 0,945 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 1,08 + ½ х 0,9511 х 1,08 х 0,19 + ½ х 0,3090 х 0,19 х 0,328 = 1,3025 кв.од.
S2= 1/2 х 0,4848 х 0,344 х 0,891 + ½ х 0,9925 х 0,891 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 1,05 + ½ х 0,9511 х 1,05 х 0,195 + ½ х 0,3090 х 0,195 х 0,344 = 1,2553 кв.од.

S3= 1/2 х 0,4848 х 0,304 х 0,972 + ½ х 0,9925 х 0,972 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 1,05 + ½ х 0,9511 х 1,05 х 0,185 + ½ х 0,3090 х 0,185 х 0,304 = 1,3213 кв.од.

S4=1/2 х 0,4848 х 0,312 х 0,999 + ½ х 0,9925 х 0,999 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 0,99 + ½ х 0,9511 х 0,99 х 0,18 + ½ х 0,3090 х 0,18 х 0,312 = 1,2998 кв.од.

S5= 1/2 х 0,4848 х 0,336 х 0,918 + ½ х 0,9925 х 0,918 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 1,08 + ½ х 0,9511 х 1,08 х 0,20 + ½ х 0,3090 х 0,20 х 0,336 = 1,2927 кв.од.
S6= 1/2 х 0,4848 х 0,32 х 0,891 + ½ х 0,9925 х 0,891 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 1,08 + ½ х 0,9511 х 1,08 х 0,195 + ½ х 0,3090 х 0,195 х 0,32 = 1,2658 кв.од.
S 7= 1/2 х 0,4848 х 0,336 х 0,864 + ½ х 0,9925 х 0,864 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 1,11 + ½ х 0,9511 х 1,11 х 0,195 + ½ х 0,3090 х 0,195 х 0,336 = 1,3025 кв.од.

S8= 1/2 х 0,4848 х 0,36 х 1,026 + ½ х 0,9925 х 1,026 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 1,14 + ½ х 0,9511 х 1,14 х 0,195 + ½ х 0,3090 х 0,195 х 0,36 = 1,4361 кв.од.

S9= 1/2 х 0,4848 х 0,368 х 1,053 + ½ х 0,9925 х 1,053 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 0,20 + ½ х 0,3090 х 0,20 х 0,368 = 1,4789 кв.од.

S10 = 1/2 х 0,4848 х 0,328 х 0,837 + ½ х 0,9925 х 0,837 х 1,17 + ½ х 0,9511 х 1,17 х 1,20 + ½ х 0,9511 х 1,20 х 0,21 + ½ х 0,3090 х 0,21 х 0,328 = 1,3507 кв.од.

Результати ранжирування підприємств залежно від площі багатокутників слід занести до таблиці 3.

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні графічного методу представлено у таблиці 4.

Таким чином, лідером на ринку при застосуванні як графічного, так і аналітич­ного методів оцінки конкурентоспроможності виступає дев’яте підприємство.

Таблиця 3

Результати ранжирування підприємств за їх конкурентоспроможністю

Підприємство-

постачальник

товару

Значення площі багато­кутника конкурентосп­роможності (кв. од.)

Коефіцієнт ранжирування

^ Коефіцієнт конкуренто­спроможності

1

1,3025

5

0,8807

2

1,2553

10

0,8488

3

1,3213

4

0,8934

4

1,2998

6

0,8789

5

1,2927

7

0,8741

6

1,2685

9

0,8577

7

1,2740

8

0,8615

8

1,4361

2

0,9711

9

1,4789

1

1,0000

10

1,3507

3

0,9133


Таблиця 4

Стратегії конкурентоспроможності підприємств

Підприємство

Конкурентоспроможність

Стратегія

9

1,0000

Лідер (КС = 1)

8

0,9711

Ринковий послідовник

(0,9 < КС <1)10

0,9133

3

0,8934


Ринковий претендент

(0,5 <КС< 0,9)


1

0,8807

4

0,8789

5

0,8741

7

0,8615

6

0,8577

2

0,8488Схожі:

Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства icon3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconКонспект лекцій тема основи концепції І стратегії економічної безпеки...
Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: економічні інтереси, загрози економічній безпеці, критерії та індикатори...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconЗа даними фінансової звітності визначте рівень фінансової безпеки...
За результатами аналізу зробити висновки та навести пропозиції щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Розв’язання...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства icon4.Індикатори економічної безпеки підприємства
Для оцінки економічної безпеки підприємства можна використову­вати загальні І спеціальні показники. Порогові значення їх мо­жуть...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconПоняття, предмет, зміст та суб'єкти економічної безпеки
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства в системі наукового пізнання
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconПлани семінарських занять
Предмет І методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconПоняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства
Економічна безпека – це універсальна категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях,...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства iconТема: Вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів
Студенти повинні вміти: розпізнавати знаки безпеки праці І вміти відрізняти елементи, які потребують уваги І можуть спричинити отримання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка