Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності
Скачати 184.24 Kb.
НазваЛекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності
Дата конвертації30.08.2013
Розмір184.24 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція
ЛЕКЦІЯ №12

Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності
ПЛАН

 1. Поняття «інформації» та її властивості.

 2. Види соціально-педагогічної інформації та принципи її добору (за Л. М. Калініною)

 3. Методи аналізу інформації.

4. Принципи формування системи інформаційного забезпечення управління

5. Блоки інформаційної діяльності директора

6. Система інформаційного забезпечення управління За В. С. Татьянченко.

ЛІТЕРАТУРА

1. Калініна Л. Засади соціально-ледагогічної інформації // Освіта і управлін­ня.—1999 (2001).— Т.— З, № 4.

2. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. В 2-х частинах. – Харків.: Ранок Веста, 2003. – 160 с.

3. Довідник управлінця // Управління освітою, 15-16 серпня 2005 р. – 127 с.

4. Єльникова Г. Управлінська компетентність. – К.: Редакція загальнопедагогічної газети, 2005. – 128 с.

 1. Поняття “інформації” та її властивості.

Хто володіє інформацією той володіє усім. (Лі Якокка)

Інформаційне забезпечення управління є актуальною і багатоаспектною проб­лемою, оскільки управління завжди пов'язане зі збором, генерацією, обробкою, аналізом та використанням інформації.

Інформація — це одне із загальнонаукових понять, яке означає певні відо­мості, сукупність якихось даних, знань тощо. Поняття «інформація» в методоло­гічному плані розглядається на стиках філософії, кібернетики, інформатики, со­ціології, психології, педагогіки.

Соціальне життя неможливе без інформації, яка відбиває ступінь розвитку не лише пізнання, а й суспільної практики людей, їхніх відносин між собою і при­родою.

Соціальна інформація — вищий тип інформації, упорядковане відображення об'єктивної дійсності у формі знань, відомостей про природу і суспільство, які використовуються для виробництва, управління, наукової і художньої творчості, виховання та освіти.

Виокремлюють такі види соціальної інформації:

• науково-технічна;

• суспільно-політична;

• економічна;

• ідеологічна;

• соціологічна;

• психологічна тощо.

Важливою для керівників закладів освіти є соціально-педагогічна інформація, оскільки вона відображає практичну діяльність педагогів, а її зміст має професій­ний характер.

Термін «соціально-педагогічна інформація» у вузькому розумінні розглядаєть­ся як науково-педагогічна інформація, тобто відомості про досягнення педагогіч­ної науки й науково-обґрунтований педагогічний досвід, інновації, а в широкому плані — як відомості про педагогічні явища, процеси, системи в навчальних закладах та дані про навколишнє середовище, необхідні для здійснення процесу управління.

Різновидом соціально-педагогічної інформації є управлінська інформація.

Управлінська інформація — це сукупність достовірних відомостей, даних, фактів, які відображають стан управлінської системи та зміни, що в ній відбу­ваються.

Як наукова категорія інформація в управлінських структурах характеризуєть­ся такими властивостями:

• певна самостійність даних;

• можливість їх багаторазового використання;

• зберігання у суб'єкта, що передає або отримує її;

• придатність до обробки, інтеграції, зменьшення обсягу через зняття дубльова­ної, повторної чи паралельної інформації;

• припустимість математичного аналізу;

• систематичність;

• комунікативність.

^ 2. Види соціально-педагогічної інформації та принципи

її добору (за Л. М. Калініною)
Для комплексного, системного підходу до управління, для формування та удосконалення інформаційної системи необхідна класифікація інформації. Слід зазначити, що класифікація є важливим прийомом аналізу інформаційного забез­печення управління.

Інформацію можна класифікувати за різними ознаками, кожна з яких визна­чає характер використання інформації у процесі управління.

Розглянемо класифікацію видів соціально-педагогічної інформації та принци­пи її добору, запропоновані Л. М. Калініною.

^ В основу класифікації покладе­но такі ознаки: зміст, вид управління, джерело надходження, ступінь обов'язко­вості виконання, хронологія надходження, призначення, спрямованість руху, способи роботи з інформацією, рівень якості, ступінь обробки.

1. За змістом управлінська інформація спрямована на ефективну реалізацію управлінських функцій і поділяється на такі види:

 • організаційна,

 • аналітична,

 • планова,

 • контрольно-облікова та ін.

2. За видом управління інформація поділяється на

 • оперативну і

 • стратегічну (тематичну і підсумкову).

Для оперативного управління керівникові необхідні відомості про стан керованого об'єкта в будь-який час, що забезпечують об'єкти­вну оцінку в процесі його функціонування.

Оперативна інформація за термінами подання поділяється на

 • щоденну,

 • щотижневу,

 • щомісячну,

 • щосеместрову та ін.

Стратегічну інформацію керівник закладу використовує у процесі визначення напрямків розвитку закладу на найближчий період і на майбутнє, а також для визначення специфіки управління різними структурними підрозділами, педагогі­чних процесів, систем.

3. За джерелом надходження інформація поділяється на

 • зовнішню і

 • внутрішню.

Зовнішня інформація складається з відомостей про навколишнє середови­ще і характер його взаємодії з освітнім закладом.

Внутрішня інформація виробляється в освітньому закладі й містить відомості про діяльність усіх його підсис­тем та про зміни, що в них відбуваються.

4. За рівнем обов'язковості виконання інформація поділяється на

 • директив­ну — неухильну для виконання;

 • рекомендаційну, яка надає виконавцям свободу ' вибору, може містити докладні методичні рекомендації й призначена допомагати виконувати функціональні обов'язки та визначати завдання;

 • шуми, які містять відомості, що доходять до системи і керують її поведінкою незалежно від волі суб'єкта управління.

5. За хронологічною основою інформація поділяється за строками її подання до закладу освіти (до певної дати; за певний відрізок часу — місяць, півріччя, рік) і строками дії

 • (короткострокова і

 • довгострокова).

6. За призначенням інформація поділяється на

 • довідкову,

 • ознайомлювальну,

 • попереджувальну, статистичну, про кадри.

7. За напрямками руху інформація буває:

 • пряма (низхідна) — управлінські дії суб'єкта управління;

 • зворотна (висхідна) — що надходить до суб'єктів управлін­ня про стан об'єкта управління;

 • зустрічна, взаємна, вхідна, вихідна.

8. Відповідно до способів роботи з інформацією вона поділяється:

  1. за способом порівняння

 • хронологічна й одномоментна;

2.за способом подання матеріалу

 • -текстова,

 • графічна, знакова,

 • звукова, матрично-числова;

3.за способом передаван­ня — усна, письмова, друкована, комбінована, аудіовізуальна та ін.

9. За рівнем якості інформацію поділяють залежно від: компетентності джере­ла (інформація педагога, спеціаліста та ін.); точності (вірогідна, надійна, прибли­зна, своєчасна, фіксована, нефіксована і т. ін.); значущості (основна, супровідна); форми (структурна, систематизована, несистематизована); ступеня усвідомлення педагогічних явищ (абстрактна, ілюстративна, аналітико-узагальнена).

6. Метод оперативного розбору щойно проведеного заходу за допомогою його учасників.

7. Ретроспективний — бесіди з випускниками минулих років щодо оцінки дія­льності школи.

8. Ведення записів у щоденнику.

^ 3. Методи аналізу інформації:

Отримана інформація повинна певним способом оброблятися, використовува­тися для прийняття управлінського рішення і відповідним чином зберігатися.

Існують такі методи аналізу інформації:

1. Поділ на частини.

2. Порівняння.

3. Класифікація.

4. Узагальнення.

5. Абстрагування.

6. Систематизація.

Розглянемо зміст діяльності з аналізу інформації при застосуванні таких методів (дивись таблицю).

Таблиця Діяльність з аналізу інформації

^ Назва методу

Зміст діяльності

Приклад

Поділ на частини

Виокремити ознаки, риси, факти інформації, і на їх основі поділити її на певні частини: основна — другорядна; суттєва-несуттєва; позитивна — негативна та ін.

Під час аналізу відвіданого уроку обговорюються позитивні та негативні риси в роботі вчителя, класу

Порівняння

Виділення спільного та відмінного, порівняння досягнутих результатів із тими, що були заплановані

Застосовується під час аналізу інформації про роботу методичного об'єднання, про діяльність окремого вчителя або учня

Класифіка

ція

Логічний поділ даних, фактів, явищ за певною ознакою, суттєвою для даної групи

Цей метод дозволяє виокремити головне, встановити послідовність обробки інформації або відмовитися від подальшого аналізу певної інформації в даний час

Узагальнення

Здійснення логічного переходу від окремого до загального, від менш загального до більш загального судження, знання, оцінки. Узагальнення поєднується з виокремленням головного, суттєвого в процесах, явищах, що призводять до реальних результатів

Узагальнення досвіду роботи вчителя після його вивчення за певною програмою; проведення педагогічного консиліуму з метою узагальнення причин, наприклад, зниження якості знань учнів

Абстрагування

Відхід від конкретних фактів і пошук науково обґрунтованого алгоритму діяльності. Потім інформація вибудовується відповідно до визначеного алгоритму або побудованої моделі

Побудова моделі оптимізації потоків управлінської інформації

Систематизація

Узагальнену інформацію поєднують у смислові блоки, сукупність яких утворює єдине ціле

Створення системи методичної роботи в закладі освіти


^ 4. Принципи формування системи інформаційного забезпечення управління

Принципи формування системи інформацій­ного забезпе­чення управ­ління

Циклічність роботи з інформацією можна подати у такому вигляді (при підго­товці, прийнятті та реалізації управлінського рішення).

^ Алгоритм роботи з інформацією при підготовці, прийнятті та реалі­зації управлінського рішення

Необхідною умовою ефективного управління є створення системи інформацій­ного забезпечення.

Інформаційна система управління — це сукупність інформації та засобів орга­нізації інформаційного забезпечення: методів і технічних засобів збору, переда­вання, зберігання, обробки, надання відомостей, носіїв та каналів циркуляції інформації.

Формування системи інформаційного забезпечення управління ґрунтується на таких принципах:

• індивідуалізації отриманої інформації;

• повноти і динамічності отримання та аналізу управлінської інформації;

• дієвості використаної управлінської інформації;

• економічності використаної управлінської інформації;

• відкритості вимірювань освітнього процесу та особливостей його суб'єктів. На сучасному етапі існує декілька підходів до створення системи інформацій­ного забезпечення управління.

Так, Т. І. Шамовою, Т. К. Чекмарьовою розроблена система інформаційного забезпечення на основі банку інформаційних даних.

Для створення банку інформаційних даних зміст інформації об'єднується в систему блоків, що відповідають основним напрямкам діяльності директора щодо ор­ганізації й управління навчально-виховним процесом. Крім того, визначаються:

джерела інформації (нормативні, директивні документи, науково-методична література, навчально-виховний процес);

методи збору інформації (анкетування, бесіда, спостереження, вивчення доку­ментації та ін.);

відповідальні за збір, обробку інформації, наповнення блоків (директор, заступники директора, керівники методичних об'єднань, методична рада, рада школи).

^ 5. Блоки інформаційної діяльності директора

З метою створення системи інформаційного забезпечення управління можна передбачити наступні блоки інформації:

• організація навчально-виховного процесу;

• виховна робота;

• науково-методична робота;

• охорона життя та здоров'я;

• робота з кадрами;

• матеріально-технічне, фінансове забезпечення;

• організація роботи психологічної служби;

• організація роботи шкільної бібліотеки;

• робота з батьками та громадськістю. Пропонуємо зміст інформації деяких блоків.

Блок «Організація навчально-виховного процесу»

1. Розподіл навчального навантаження, тарифікація.

2. Затвердження календарно-тематичних планів учителів-предметників.

3. Перевірка стану навчальних кабінетів та складання планів подальшого удосконалення їх дидактичної бази.

4. Розклад уроків, факультативів та додаткових занять.

5. Комплектування класів та груп продовженого дня.

6. Контроль відвідування, дисципліни та індивідуальної роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

7. Організація занять на дому.

8. Графік проведення контрольних робіт, предметних тижнів, олімпіад.

9. Затвердження складу класів за списками, проведення уроків праці та фізичної культури.

10. Перевірка заповнення класних журналів, журналів груп продовженого дня.

11. Контроль поурочних планів, проведення факультативів та додаткових занять.

12. Перевірка ведення шкільної документації.

13. Перевірка виконання навчальних програм.

14. Графік проведення річних контрольних робіт за тестами адміністрації.

15. Розклад іспитів, склад екзаменаційних комісій, графік консультацій.

Блок «Виховна робота»

1. Документаційне забезпечення.

1.1. Складання інформаційного банку даних «Соціальний паспорт школи».

1.2. Розклад роботи клубів, гуртків.

1.3. Аналіз планів виховної роботи.

1.4. Інформація про ведення відповідних журналів щодо організації вихов­ної роботи у закладі.

2. Виконання республіканських, обласних, міських програм.

2.1. Програма боротьби зі злочинністю.

2.2. Програма профілактики СНІДу, алкоголізму, наркоманії, тютюнопа-ління.

2.3. Програма до святкування 350-річчя Харкова.

2.4. Участь у краєзнавчих експедиціях.

2.5. Інші поточні програми.

3. Організація роботи щодо розвитку шкільного колективу.

3.1. Аналіз доцільності запланованих заходів.

3.2. Розвиток учнівського самоврядування.

3.3. Аналіз роботи педколективу щодо формування громадянина України.

4. Результати виявлення рівня вихованості учнів.

5. Робота щодо підвищення рівня вихованості школярів.

6. Робота з дітьми пільгового контингенту.

6.1. Програма «Діти України».

6.2. Робота з сім'ями, у яких виховуються діти-чорнобильці, сироти; напів­сироти, інваліди.

7. Робота з дітьми девіантної поведінки.

8. Аналіз роботи педколективу щодо профілактики дитячого травматиз­му.

8.1. Проведення позаурочної виховної роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму.

8.2. Робота загонів ЮТР, ДЮП.

8.3. Аналіз стану дитячого травматизму у закладі освіти.

9. Організація діяльності методичного об'єднання класних керівників.

9.1. Врахування методичних рекомендацій Міносвіти щодо планування ви­ховної роботи.

9.2. Аналіз роботи та її планування.

9.3. Впровадження педагогічного досвіду з проблеми виховання.

10. Аналіз роботи шкільних клубів, спортивних секцій, гуртків.

11. Спільна діяльність школи і сім'ї з питань виховання учнів:

11.1. Аналіз вивчення виховного потенціалу сім'ї.

11.2. Аналіз роботи батьківського університету.

Блок «Науково-методична робота»

1. Документаційне забезпечення.

1.1. Наявність зовнішньої інформації щодо організації науково-методичної роботи.

1.2. Інформаційний банк даних «Методична робота».

1.3. Результати перевірки ведення відповідної документації (протоколів на­рад, засідань МО, творчих груп тощо).

2. Аналіз змісту запланованих заходів відповідно до можливостей кадро­вого забезпечення.

3. Аналіз роботи методичної ради.

3.1. Своєчасність проведення методичних оперативок.

3.2. Організація роботи методичних практикумів, «круглих столів».

3.3. Результати роботи творчих груп.

3.4. Аналіз роботи молодих вчителів.

3.5. Результати роботи вчителів над особистими річними методичними те­мами.

4. Результати роботи учнівської наукової спільноти.

5. Аналіз участі учнів у районних, обласних, республіканських олім­піадах.

6. Результати досліджень із питань мотивації творчої праці вчителів.

7. Результати вивчення потреб учителів у підвищенні рівня їх науково-теоретичної та психологічної підготовки.

8. Творча співпраця з науковцями щодо підвищення науково-теоретично­го рівня вчителів.

9. Матеріально-технічне забезпечення функціонування методичного кабі­нету та використання його можливостей у НВП.

10. Планування заходів щодо формування позитивної мотивації участі пе­дагогів у науково-пошуковій роботі.

11. Результати впровадження у НВП інноваційних технологій.

Блок «Охорона життя та здоров'я»

1. Результати проведення медичних оглядів та аналізу стану здоров'я учнів.

2. Результати диспансеризації учнів та вчителів.

3. Результати перевірки належних санітарно-гігієнічних умов функціону­вання школи.

4. Організація раціонального харчування учнів.

5. Виконання запланованих заходів щодо профілактики різних видів за­хворювання.

5.1. Профілактика інфекційних захворювань.

5.2. Профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу.

5.3. Профілактика тютюнопаління.

6. Аналіз роботи закладу з питань попередження дитячого травматизму.

6.1. Оптимальність проведених заходів.

6.2. Організація індивідуальної роботи з учнями, які були відсутніми на уроках ОБЖД.

6.3. Результати проведення днів УО, тижнів, місячників із питань охорони життя.

6.4. Організація просвітницької роботи з учителями та батьками.

7. Аналіз ведення шкільної документації (журналу обліку нещасних ви­падків, актів, повідомлень, класних журналів).

8. Організація роботи спецмедгруп фізвиховання для дітей, що хворіють.

Блок «Робота з кадрами»

1. Відомості про якісний та кількісний склад працівників школи.

2. Нормативно-правове забезпечення роботи.

3. Функціональні обов'язки співробітників:

3.1. Інструкція про функціональні обов'язки директора.

3.2. Інструкції про функціональні обов'язки заступників директора.

3.3. Інструкція про функціональні обов'язки психолога.

3.4. Інструкція про функціональні обов'язки медичної сестри.

3.5. Інструкція про функціональні обов'язки вчителя.

3.6. Інструкція про функціональні обов'язки бібліотекаря.

3.7. Інструкція про функціональні обов'язки чергового вчителя.

4. Тарифікація.

5. Атестація педагогічних кадрів.

5.1. Результати попередньої атестації.

5.2. Аналіз роботи адміністрації з учителями, що атестуються.

6. Результати роботи «Школи молодого вчителя».

7. Аналіз роботи з учителями вищої категорії щодо поширення передового педагогічного досвіду.

8. Результати роботи з учителями-стажерами (стаж до 1 року).

9. Аналіз роботи із новоприбулими вчителями.

10. Стан роботи з охорони праці та соціального захисту.

11. Відомості про заохочення та покарання робітників.

Блок «Робота з батьками та громадськістю»

1. Відомості про склад родини і матеріальне забезпечення (повні, неповні, благополучні, неблагополучні).

2. Відомості про вивчення запитів батьків на освітні послуги.

3. Відомості про надання матеріальної допомоги родинам учнів (акти).

4. Графік організації та проведення дозвілля учнів із залученням батьків.

5. План роботи з неблагополучними родинами.

6. План роботи опікунської ради школи.

7. План роботи батьківського комітету.

Розділ 2. Інформаційне забезпечення управління
8. План організації батьківських зборів, бесід із батьками.

9. План роботи з громадськістю (надання додаткових платних послуг).

10. Інформація про результати роботи.

Найбільш просту систему інформаційного забезпечення управління запропоно­вано В. С. Татьянченко [41]. Для побудови системи внутрішньошкільної інформа­ції необхідно визначити:

• періодичність надходження інформації;

• зміст інформації;

• відповідальних за збір інформації;

• засоби збору інформації.

^ 6. Система інформаційного забезпечення управління

За В. С. Татьянченко

^ Періодичність надходження інформації

Зміст інформації

Відповідальний

^ Засоби збору інформації

Щоденна

Наявність учителів у школі відповідно до розкладу навчальних занять

Заст. директора з навчально-виховної роботи

Розклад занять та перевірка наявності вчителівВідвідування учнями навчальних занять

Черговий учитель

Журнал відвідуваньСтан дисципліни

Заст. директора з ВР

Бесіда, спостереженняСанітарно-гігієнічний стан школи

Заст. директора з госп. частини

СпостереженняОрганізація та якість харчування

Заст. директора, відповідальний за харчування

Відвідування їдальні, опитування

Щотижнева

Виконання планів роботи адміністративно-управлінською ланкою школи

Керівники

Бесіда, плани роботиПроведення й результативність позакласних заходів

Заст. директора з ВР, педагог-організатор

Аналіз заходівРобота органів учнівського самоврядування

Педагог-організатор

План роботи, аналізСтан ведення учнями зошитів, щоденників

Вчителі-предметники

ЖурналиІндивідуальна робота з учнями

Заст. директора з НВР

Журнали, бесіда

Семестрова

Якість виконання навчальних планів і програм

Заст. директора, вчителі-предметники

Журнали, плани, програмиРобота творчих груп, методичних об'єднань

Керівники МО

План роботи, протоколи засіданьМатеріально-технічне забезпечення

Заст. директора з АГЧ

ДокументаціяВедення шкільної документації

Директор

ДокументаціяУспішність учнів із навчальних предметів

Заст. директора

Журнали, аналіз контрольних робітСтан і рівень якості викладання навчальних предметів

Заст. директора

Відвідування уроків, індивідуальні бесіди з учителями


Схожі:

Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconВідповідальності за підроблення
Відсутність в обігу підроблених документів, штампів, печаток І бланків є важливою передумовою інформаційного забезпечення правомірної...
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності icon4. психологія управлінської діяльності лекція 9
Такий підхід вимагає всебічного розгляду управлінської діяльності в цілому І діяльності керівників зокрема
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція 10. Концепція створення автоматизованої системи державного земельного кадастру України
Гіс-технологій єдиного інформаційного середовища для ефективного управління земельними ресурсами, інформаційного забезпечення ринку...
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція 7, 8
Переклад є багатоаспектним феноменом діяльності людини у плані інформаційного обміну та комунікативного впливу: з одного боку, він...
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 48, ст. 650 )
Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція 10. Система сертифікації туристичних послуг
Система сертифікації це система з власними правилами виконання процедури сертифікації та управління нею, вона забезпечує І гарантує...
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція з спецкурсу «Спеціальна тактика» на тему «Інформаційне забезпечення...
Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція 11. Соціально-психологічні параметри управління освітою
Йдеться, загалом, про широкий діапазон комунікативних знань, вмінь І навичок, якими повинен бути наділений керівник І які є необхідною...
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності iconЛекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему....
Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel
Лекція №12 Тема: Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності icon— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними...
Функції менеджменту — це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка