«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Скачати 497.87 Kb.
Назва«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Сторінка1/4
Дата конвертації15.08.2013
Розмір497.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4


МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :

«Фізіологія контактних аналізаторів»
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102

Кількість годин – 2

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2012

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Усю інформацію про навколишній світ і про власне тіло людина одер­жує за допомогою органів чуття. Опрацювання сигналів, що надходять, відбувається за допомогою різних структур нервової системи. Вона перет­ворює вплив подразника, дію якого сприймають наші органи чуття, у відчуття і сприйняття, у феномени і зміст свідомості.

За допомогою органів чуття організм формує відповідні реакції, адекватні впливам зовнішнього середовища і завдяки цьому існувати.

Тому для кожного медичного працівника надзвичайно важливі знання про фізіологію сенсорних систем.
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .

А) визначити поняття « сенсорні системи» та розкрити загальні принципи їх структурної та функціональної організації (В ІІ),
Б) проаналізувати роль різних складових аналізатора ( рецепторного відділу, провідникового, підкіркового та кіркового) в виконанні ним функцій (В ІІ) ,
В) проаналізувати механізми формування шкірної, м`язово – суглобової, смакової та нюхової чутливості ( В ІІ ),
Г) охарактеризувати основні методи дослідження шкірної, смакової, нюхової чутливості (В ІІ )

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :
А) уявлення про вплив сенсорних систем на роботу всього організму та на пристосування організму до умов зовнішнього середовища,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології сенсорних систем,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами.

^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.
А) біологія
Б) хімія .


В) фізика .

Г) Анатомія людини


Еволюційний розвиток і будова

сенсорних систем у тварин і людини.
1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

3. Хімічні реакції як джерело енергії та причина утворення нервових імпульсів
1. Поняття « проникненість мембран» ,

2. Поняття «дифузія» ,

« осмос», градієнт концентрації.

3. Поняття « електричний струм», « збудливість», « провідність».


1. Збудливі тканини та їх особливості будови.

2. Нервові синапси, їх види, будова.

3. Будова органів чуття.

Пояснити значення сенсорних систем для організму в цілому.

Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.

Пояснити поняття фізичні поняття, які мають значення для проведення електричного імпульсу по збудливих тканинах.

Пояснити зв`язок між будовою органів чуття та їх функціональними можливостями .

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в організмі під час хвороб сенсорних систем.
Вплив лікарських препаратів на нервову систему

Пов`язати зміни, які відбуваються в органах чуття при патологічних процесах зі зміною їх функціональних можливостей.

Пояснити дію лікарських препаратів на органи чуття та інші відділи сенсорних систем

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

Всі попередні і послідуючі теми


Механізм виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах організму під впливом інформації, яка отримується від органів чуття.

Пояснити причини виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах під впливом інформації, яка надходить від органів чуття.


^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.

2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

 1. Структурно-функціональна організація шкірної та рухової (пропріоцептивної чутливості) сенсорних систем.

 2. Фізіологічні основи болю.

 3. Структурно-функціональна організація смакової та нюхової сенсорних систем.


Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання, вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .ІІ
ІІ

ІІ
Міждисциплінарна лекція .

Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .
Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .
Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»


5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).


5 %

( 5 хв) .^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .
Усю інформацію про навколишній світ і про власне тіло людина одер­жує за допомогою органів чуття. Опрацювання сигналів, що надходять, відбувається за допомогою різних структур нервової системи. Вона перет­ворює вплив подразника, дію якого сприймають наші органи чуття, у відчуття і сприйняття, у феномен і зміст свідомості. Та частина функцій ЦНС, що забезпечує сприйняття й обробку подразнень, належить до сен­сорних функцій (від лат. sепsиs - чуття, відчуття).

Сенсорні (за І.П. Павловим - аналізаторні) системи сприймають та об­робляють подразники найрізноманітнішої модальності. Виділяють п'ять основних видів відчуттів: око - бачить, вухо - чує, шкіра - відчуває, язик -розрізняє смак, ніс – нюхає та сен­сорна система, що сприймає положення тіла та його окремих частин у прос­торі.

Крім того, добре відомо, що у внутрішніх органах існують різні сен­сорні системи, які реагують на тиск, розтягування, хімічні подразники. Варто вказати і на наявність ще однієї, дуже важливої системи, яка відповідає за больову чутливість.

За допомогою органів чуття ЦНС може виділяти окремі види відчуттів. Наприклад, шкірні органи чуття здатні відрізнити зіткнення з теплим чи холодним предметом, гладеньким чи шорстким, нерухомим чи вібруючим тощо.

У цілому функціональне призначення сенсорних систем може бути зве­дене до:

а) запуску рефлексів, тому що вони є аферентною ланкою рефлек­торної дуги;

б) формування відчуттів;

в) забезпечення неспецифічної ак­тивації ЦНС.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:


 1. Структурно-функціональна організація шкірної та рухової (пропріоцептивної чутливості) сенсорних систем.

 2. Фізіологічні основи болю. Структурно-функціональна організація ноцицептивної (больової) та антиноцицептивної (протибольової) систем, рівні оброблення інформації та фізіологічна роль. Фізіологічні основи знеболювання.

 3. Структурно-функціональна організація смакової та нюхової сенсорних систем, їхні рецепторні, провідникові та кіркові відділи, фізіологічна роль. Види смаків, механізм сприйняття. Класифікація запахів, теорії сприйняття.
 1. ^ Структурно-функціональна організація шкірної та рухової (пропріоцептивної чутливості) сенсорних систем.


Як і всі сенсорні системи, шкірна і рухова сенсорні системи складаються з 3-х основних відділів :

- рецепторного ( сприймає подразнення і перетворює його в нервових імпульс),

- провідникового відділу ( представлений периферичними нервами , що проводять імпульси до структур спинного і головного мозку),

- центрального відділу ( представленого підкірковими і кірковими нервовими центрами, що сприймають інформацію, аналізують її та синтезують відповідь, яка і передається до робочих органів0.
За допомогою сенсорних систем людина отримує інформацію про зміни в зовнішньому середовищі і адекватно реагує на них Саме це дозволяє організму зберегти життя і здоров`я.
Шкіра людини створює захисний покрив організму і відмежовує його від зовнішнього середовища. Крім цього, вона має величезну кількість нервових рецепторних закінчень і представляє велике рецепторне поле.

У людини рецепторна поверхня шкірного аналізатора величезна — від 1,4 до 2,1 м2. У шкірі з волосяним покривом (90 % усієї поверхні) основним типом рецепторів вва­жають дотикові (тактильні) рецептори у вигляді вільних нервових закінчень уздовж дрібних судин чи волосяного фолікула. Ці рецептори забезпечують високу дотикову чутливість.

У решті шкірного покриву (10 %) — у дермі пальців кінцівок, на долонях, пі­дошвах, губах, язиці, статевих органах і сосках грудей розміщені некапсульовані дотикові нервові тільця (Мейснера), а та­кож глибше розміщені пластинчасті тіль­ця (Фатера-Пачіні) — рецеп­тори тиску й вібрації, які мають у людини розмір 0,5 — 0,7 мм
У шкірі і пов'язаних із нею структурах містяться:

 • механорецептори,

 • терморецептори,

 • рецептори, що сприймають біль.


Вони не об'єднані в окремі органи чуття, а розсіяні по поверхні шкіри. Щільність розташування шкірних рецепторів нерівномірна. Тіла нейронів, що іннервують шкіру, лежать у чутливих гангліях (спінальні ганглії, ганглії голови).
Механорецепція (дотик)
Механорецепція (дотик) включає низку якостей, таких, як відчуття:

 • тиску,

 • дотику,

 • вібрації,

 • лоскоту.


Вважають, що для кожного виду відчут­тя існують свої рецептори.

У шкірі вони розташовані на різній глибині і в різних її структурних утвореннях.

Більшість рецепторів є вільними нерво­вими закінченнями чутливих нейронів, які позбавлені мієлінової оболон­ки. Частина з них розміщена в різноманітних капсулах. Кожен тип рецеп­торів шкіри відповідає переважно на свій специфічний подразник, до якого він найчутливіший. Однак деякі рецептори відповідають і на інші подразники, але чутливість до них є значно нижчою.
Тільця Мейснера є датчиками швидкості - подразнення сприймається лише під час руху об'єкта.

Розташовані вони в позбавленій волосяного покриву шкірі: на пальцях, долонях, губах, язику, статевих органах, сосках грудей. Швидкість сприймають також і вільні нервові закінчення, які зна­ходяться навколо волосяних цибулин.
Диски Меркеля сприймають інтенсивність (силу) тиску. Вони є як у покритій, так і в позбавленій волосся шкірі.
Тільця Фатера - Пачіні є рецепторами тиску і вібрації. Вони виявлені не тільки у шкірі, але й у сухожиллях та зв'язках. Відчуття вібрації виникає у результаті стимулів, які швидко змінюються.У разі механічного впливу на шкіру, а отже, і на нервові закінчення відбувається деформація мембрани рецептора, що призводить до збільшення проникності мембрани для Na+.

Надходження цього іона зумовлює виникнення рецепторного потенціалу (РП), який має усі властивості місцевого потенціалу. Сумація потенціалу забезпечує виникнення ПД у сусідній перетяжці Ранв'є. Тільки після цього ПД поширюється до відповідних центрів нервової системи.
Серед механорецепторів є рецептори, що адаптуються швидко, і такі, що адаптуються повільно. Наприклад, завдяки вираженій адаптації шкірних рецепторів людина незабаром після одягання перестає відчувати на собі одяг. Але варто згадати про нього, як завдяки підвищенню чутли­вості рецепторів ми відразу починаємо відчувати її присутність.
Обробка тактильної інформації у центральній нервовій системі

За реальних умов під час дії на шкіру подразника ПД виникає у рецеп­торах кількох типів. Від них збудження передається до спинного мозку, а потім через бічні та задні стовпи до таламуса і кори великого мозку.

Під час передачі на кожному з рівнів (спинний мозок, стовбур, таламус, кора великого мозку) аферентна інформація аналізується із можливим форму­ванням відповідних рефлексів.
Для рефлекторної відповіді велике значення має рефлексогенна зона - місце нанесення подразника. Аференти, що входять до спинного мозку по

задніх корінцях, у кожному сегменті іннервують обмежені ділянки шкіри, які називають дерматомами. У спинному мозку суміжні дерматоми пере­криваються унаслідок перерозподілу пучків волокон у периферійних сплетеннях. У результаті кожен периферійний нерв містить волокна від кількох задніх корінців, а кожен корінець - від різних нервів.
На рівні спинного мозку відбувається тісна взаємодія аферентних ней­ронів як з мотонейронами, так і з нейронами автономної нервової системи (у тих відділах спинного мозку, де вони є). Тому під час дії подразника на шкіру можуть виникати рухові рефлекси і рефлекси автономної нервової системи. З'являться вони чи ні, наскільки будуть вираженими - залежить від конкретного подразника, а також від низхідних імпульсів тих відділів ЦНС, які контролюють функції спинного мозку.
Від спинного мозку волокна прямують до ядер таламуса, де розташовані тіла нейронів висхідних шляхів. Інформація, що проаналізована в перемикаючих та асоціативних ядрах тала­муса, спрямовується до соматосенсорних зон кори великого мозку.
У корі кожної половини півкуль великого мозку є дві соматосенсорні зони:

 • одна - у задній центральній звивині,

 • інша - у верхньому відділі бо­розни, що розділяє тім'яну і скроневу частки.


Соматотопічна карта кори (тобто представництво у ній різних ділянок шкіри) є значним спотворен­ням периферії: шкіра найважливіших для людини відділів - рук і рота (які мають на периферії найбільшу щільність рецепторів) займає більшу пло­щу, ніж інші ділянки шкіри( це чутливий гомункулюс).
Найважли­вішим є те, що в корі відбувається усвідомлення відчуття. Для цього велике значення мають попередні впливи - навчання. Ушкодження сома­тосенсорних зон кори призводить до того, що під час дотику до шкіри не­можливо точно розпізнати характеристики подразника.
  1   2   3   4

Схожі:

«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Спрямованість сучасної медицини на збереження здоров'я передбачає професійну готовність медичного працівника до фізіологічно осмисленої...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія дихання». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 Спеціальність
Система дихання є чи не найголовнішою системою людського організму. Саме завдяки їй всі органи І системи організму отримують необхідний...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія системи виділення. Регуляція сечоутворення І сечовиділення»....
Підтримання сталості внутрішнього середовища є умовою нормальної життєдіяльності організму. Гомеостаз значною мірою залежить від...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія скелетних І гладких м’язів опорно-рухового апарата»....
Одним із найважливіших чинників роз­витку тваринного світу є активний рух. Рухи можуть здійснюватися в межах само­го організму, а...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр
Однак поживні речовини їжі переважно є складними високомолекулярними сполуками І для засвоєння потребують розщеплення на прості складові...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«обмін речовин та терморегуляція». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«обмін речовин та складання харчового раціону». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 iconПлан Література Старушенко Л. И. Анатомія І фізіологія людини. Київ...
Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник-За ред. Бобрика. К.: Вища шк с.: іл
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Основні принципи регуляції фізіологічних функцій». Предмет : фізіологія людини Курс 2
Будь який організм це відкрита система, що саморегулюється І відтворюється, складається з білків І нуклеїнових кислот, які у свою...
«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Травлення в кишці. Роль печінки та підшлункової залози в травленні»....
Система травлення забезпечує організм людини всіма необхідними для життєдіяльності поживними речовинами. Саме завдяки її діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка