Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Скачати 78.29 Kb.
НазваРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Дата конвертації23.06.2013
Розмір78.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Коледж
„Затверджую”

Заступник директора

з навчально – методичної роботи

_______________ Г.В. Можаєва

„____” __________ 2011 р.
С И С Т Е М Н Е П Р О Г Р А М У В А Н Н Я

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей:

5.05010201 «Обслуговування комп`ютерних систем і мереж»
Склав викладач:

Самоздра О. М.

Вказівки розглянуті та затверджені

на засіданні циклової комісії

комп'ютерних дисциплін

„___” ________ 2011 р.

Протокол № ________

Голова ЦК ______________ Сердюк С.А.

Луганськ 2011

 1. Мета і завдання вивчення курсу


Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів знання та вміння, необхідні для розробки програм системного рівня. Навчити програмувати на мові асемблера для комп`ютерів на базі процесорів фірми Intel. Ознайомити з системою переривань процесорів Intel. Ознайомити студентів з принципами управління пристроями. Навчити програмувати апаратні пристрої.
В результаті вивчення дисципліни студент
повинен знати:

 • особливості мови асемблеру процесорів Intel;

 • основи роботи з Асемблером TASM;

 • програмну модель мікропроцесора;

 • директиви, оператори та команди мови асемблеру;

 • правила роботи зі стеком та підпрограмами;

 • систему переривань процесорів Intel;

 • основи управління пристроями комп`ютера.


повинен уміти:

 • використовувати асемблер для системного програмування

 • писати програми в середовищі MS DOS (емуляції DOS) з використанням мови асемблеру чи вбудованого асемблеру в мови високого рівня;

 • використовувати функції переривань MS DOS та BIOS для написання програм уведення/виводу, управління відео, управління дисками, каталогами та файлами на системному рівні;

 • програмувати апаратні засоби;

 • програмувати апаратні засоби на рівні портів уведення/виводу.

2. Зміст дисципліни
Розділ 1 Поняття про операційні системи

Введення в програмування на асемблері.

Введення в дисципліну. Характеристика асемблеру та порівняння його з мовами високого рівня. Состав та призначення програм Асемблера TASM – компілятору з мови асемблеру. Машина мова.
^ Розділ 2 Основи програмування мовою ассемблера

Програмна модель мікропроцесору.

Поняття, класифікація та характеристика регістрів мікропроцесорів Intel.

^ Створення виконуваного модуля на асемблері.

Поняття команди та директиви, їх класифікації. Стандартні директиви асемблера. Структура програми на асемблері. Етапи підготовки програми для отримання виконуваного модуля.

Лабораторна робота

 • Створення програми на мові асемблера з використанням пакету

^ TURBO ASSEMBLER 5.0.
Розділ 3 Команди і директиви мови асемблера

Директиви розміщення даних (розподілення пам`яті). Команда пересилки даних.

Поняття змінної. Призначення та характеристика директив розміщення даних. Оператор дублювання DUP. Директиви для визначення констант = та EQU. Синтаксис команди MOV.

^ Арифметичні команди.

Синтаксис команд INC та DEC, ADD, SUB, MUL/IMUL, DIV/IDIV.

Лабораторні роботи

 • Використовування директив розміщення даних і команди пересилки даних.

 • Програмування арифметичних виразів.


^ Розділ 4 Технологія та прийоми програмування мовою асемблера

Основні типи операндів. Види адресації.

Поняття безпосередніх операндів, регістрових операндів, операндів пам`яті. Призначення операторів + та –, оператору offset. Прямі та косвені операнди пам`яті.

^ Команди передачі управління (переходу.)

Призначення та класифікація команд переходу. Синтаксис команди JMP. Синтаксис команди LOOP.

Команда логічного порівняння. Переходи по умові.

Синтаксис команди CMP. Призначення, типи та синтаксис переходів по умові (je, jz, ja, jb, jne, jnz, jae, jeb).

^ Робота зі стеком та підпрограмами.

Поняття та призначення стеку. Команди роботи зі стеком PUSH і POP. Поняття та призначення підпрограм. Способи організації підпрограм у асемблері (за допомогою мітки та процедури).

Лабораторні роботи

 • Створення програм з використанням команд умовного і безумовного переходу.

 • Створення програм з використанням команди логічного порівняння та переходів по умові.

 • Використовуванням підпрограм для вводу символу з клавіатури та виводу строки на екран.


^ Розділ 5 Переривання та введення-виведення інформації

Система переривань процесорів Intel.

Поняття та класифікація переривань. Синтаксис команди INT. Таблиця векторів переривань. Коди переривань. Обробка вектору переривань.

^ Обробка апаратних переривань.

Призначення та схема роботи контролеру переривань. Обробка переривання від клавіатури.

Обробка програмних переривань MS DOS та BIOS.

Синтаксис виклику системних функцій DOS INT 21h – вводу, виводу, дати, часу. Синтаксис виклику функцій BIOS INT 16h по роботі з клавіатурою.

^ Робота з відео на рівні BIOS.

Поняття текстового та графічного режимів, ві-деостроінок. Структура байта відеоатрибутів. Відеорежими. Синтаксис виклику відеофункцій BIOS INT 10h.

^ Лабораторні роботи

 • Програмування вводу з клавіатури з використанням функцій переривання 21h.

 • Програмування виводу на екран за допомогою відеосторінок з використанням відеофункцій переривання BIOS 10H.


^ Розділ 6 Робота з файлами

Управління файлами, дисками та каталогами на рівні MS DOS.

Поняття дескриптору. Синтаксис виклику функцій DOS INT 21h по роботі з файлами, дисками та каталогами.

^ Лабораторні роботи

 • Створення програми, що реалізує прямий доступ к файлам.

 • Використовування функцій INT 21h для роботи з дисками і каталогами.


^ Розділ 7 Особливості застосування системних програм

Зовнішні пристрої в програмної моделі обчислювальної системи.

Регістри пристроїв. Порти. Поняття базової адреси. Команди доступу до портів: читання IN та запису OUT. Управління пристроями. Групи регістрів пристрою.

^ Програмування апаратних засобів.

Програмування пристроїв на рівні переривань (миші, паралельного порту, послідовного порту). Програмування пристроїв на рівні портів вводу-виводу (клавіатури, таймеру, динаміку, CMOS-пам`яті).

Лабораторні роботи

 • Програмування миші в режимі переривань.

 • Програмування CMOS-пам`яті.

 • Програмування динаміка.

3. Виконання Домашньої контрольної роботи
Домашньої контрольної роботи студент повинен виконувати самостійно, користуючись лекційним матеріалом та матеріалом, розглянутим на практиці. Використовувати при цьому як основну, так і допоміжну літературу. Якщо питання не було розглянуто в ході аудиторних занять, матеріал для відповіді на нього студент повинен підібрати самостійно.

Домашня контрольна робота виконується по варіантам згідно номеру студента в журналі. Варіанти робіт приведено нижче.

^ Варіанти домашньої контрольної роботи з предмету

„Системне програмування”

для студентів групи 1К-__з

Варіант 1

 1. Історія виникнення ПК. Сімейство мікропроцесорів Intel.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка перевіряє приналежність радіусу R до інтервалу [1;15]. Якщо так, тоді обчислити 2*R.

Варіант 2

 1. Принципи побудови і функціонування DOS. Структура DOS. Архітектура пам'яті. Процедура початкового завантаження.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка перевіряє якщо W>Q, тоді обчислити W+Q, інакше W*Q.

Варіант 3

  1. Фізичні і логічні характеристики дисків. Файлові системи.

  2. Написати програму на мові асемблеру, яка перевіряє приналежність L до інтервалу [1;5]. Якщо так, тоді обчислити L/2.

Варіант 4

 1. Виконуваної програми. Програми типу .COM. Програми типу .EXE.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка перевіряє приналежність Z до інтервалу [1;10]. Якщо так, тоді обчислити Z*Z.

Варіант 5

 1. Компоненті комп'ютера (монітор, системна плата, шинна архітектура, пам'ять, пристрої зберігання даних тощо.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка перевіряє приналежність Y до інтервалу [1;25]. Якщо так, тоді обчислити Y-2.

Варіант 6

 1. Логічні структури високого рівня.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка обчислює вираз A*B+2/T.

Варіант 7

 1. Використовування та призначення процедур з бібліотеки завантажувальних модулів.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка обчислює вираз F/G – Q*Q.

Варіант 8

 1. Структури і макроозначення. Технологія макроозначень.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка обчислює вираз (A-C)*D+5.

Варіант 9

 1. Класифікація внутрішніх переривань. Типи виключень. Відмінність між TRAP і FAULT-виключеннями.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка обчислює вираз (J+7)/K-L.

Варіант 10

 1. Числа з плаваючою комою. Виконання операцій з плаваючою комою в процесорах Intel – робота пристрою Floating Point Unit (FPU).

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка обчислює вираз (S+A)*V-4/M.

Варіант 11

 1. Резидентні програми. Напіврезидентні програми.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка виводить на екран символ „@” сім раз.

Варіант 12

 1. Програмування в захищеному режимі. Перемикання в захищений режим. Процесорі Intel в захищеному режимі.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка при натисканні на клавішу F1 виводить повідомлення про це на екран.

Варіант 13

 1. Драйвері пристроїв в Windows.

 2. Написати програму на мові асемблеру, яка при натисканні на клавішу F2 виводить повідомлення про це на екран.

4. Література


 1. Абель П. Основи программирования/ Пер. с англ. Ю. В. Сальниковая.- М.: Висш. Шк. 1992г. - 447с.: ил.

 2. А. Жуков, А. Авдохин «Assembler».-Спб: БХВ - Петербург, 2002..

 3. Архитектура ввода-вывода персональных ЭВМ IBM РС Под редакцией Ю. С. Лукача (C) Инженерно-техническое бюро, 1990

 4. В. Юров «Assembler» Практикум.-Спб.:Питер, 2001.

 5. В. Юров «Assembler» Учебник.-Спб.:Питер, 2001.

 6. Зубков С. В. Ассемблер для Dos, Windows и Unix - «Питер», в 2004 г.

 7. Ирвин, Кип. Язык Ассемблера для процессоров Intel, 3-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.-616с.: ил. - Парал. Тит. Англ.

 8. Использование Turbo Assembler при разработке программ / Сост. А. А. Чекатков.-Киев:Диалектика,1995.-228с

Схожі:

Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconОпераційні системи та системне програмування

Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconРобота в середовищі програмування Free Рascal. Оператори введення-виведення....
Мета: Ознайомитись з середовищем програмування Паскаль. Навчитись зчитувати, редагувати, записувати та виконувати програми
Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconМережні операційні системи

Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconМережні операційні системи (2011)

Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері icon1. інтегроване середовище програмування системи borland C++
Вона спрощує процес програмування І робить його більш ефективним. Інтегроване розвите середовище програмування Integrated Development...
Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconПоняття про мови програмування
Це загальне визначення включає в себе І природні, І штучні (формальні) мови. До штучних мов належать мови, створені людьми для розв’язання...
Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconСистемне програмування Питання до теоретичного екзамену
Додаткові можливості систем програмування. Приклади сучасних систем програмування
Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconОснови геометрії завдання до практичних занять
Поняття про математичну структуру. Інтерпретація системи аксіом. Несуперечливість, незалежність І повнота системи аксіом
Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconРозділ поняття про валеологію. Об'єкт, метод та методологічні основи, історія розвитку науки 3

Розділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері iconДослідження біофізичної системи керування з інгаляторним методом
Мета роботи: Отримати уявлення про особливості керуючих речовинних сигналів та їх вплив на функціонування біологічних систем, визначити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка