Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10
Скачати 297.77 Kb.
НазваНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10
Сторінка1/6
Дата конвертації26.07.2013
Розмір297.77 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ

Вступ 2

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять 6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИРОДА МАСОВОІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ

ФЕНОМЕН 10

Тема 1. Поняття інформації. Масова інформація та її типологічні характеристика 10

Тема 2. Регулювання інформаційної діяльність законами україни 11

Тема 3. Аудиторія засобів масової інформації 12

Типове завдання для модульної контрольної роботи 13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 15
Тема 1. Інформаційні процеси та їх характеристика 15

Тема 2. Процес виробництва інформації 16

Тема 3. Масово інформаційна діяльність і формування

громадської думки 16

Типове завдання для модульної контрольної роботи 17

Теми для реферативних повідомлень з курсу

«Теорія масової інформації» 19

Перелік запитань за іспит 22

Список рекомендованої літератури 24

Вступ


Дисципліна „Теорія масової інформації” є базовим нормативним курсом для спеціальності 6.030301 „Журналістика”, що читається в 3 семестрі в обсязі 2 кредитів загальним обсягом 72 години, у тому числі лекцій – 15 годин, семінарських занять (практичних, лабораторних) – 15 годин, самостійної роботи – 42 години. Підсумком вивчення курсу виступає екзамен.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу „Теорія масової інформації” є формування системи знань про масову інформацію як соціальний феномен, про законодавче регулювання масовоінформаційної діяльності, про характеристики аудиторії, на яку робота журналіста. Актуальними завданнями курсу є вироблення умінь та навичок аналізу масово-інформаційної діяльності, осмислення студентами критеріїв ефективності журналіста, закономірностей виробництва інформації, необхідності дотримання етичних норм, професійних стандартів. Практичний аспект вивчення курсу полягає у формуванні осмисленої оцінки національного інформаційного простору з позиції його якісних характеристик.

^ Предмет навчальної дисципліни,

Предметом вивчення у курсі „Теорія масової інформації” виступає сама інформація як соціальний феномен; закони, що регулюють виробництво і поширення інформації в системі ЗМК; технології виробництва, зберігання і поширення інформації; аудиторія засобів масової інформації; національний інформаційний простір; умови і критерії ефективності та етичності журналіста в процесах формування громадської думки.

Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні знати:

  • зміст поняття масова інформація;

  • закони, що регулюють масово-інформаційну діяльність;

  • соціально-психологічні характеристики аудиторії;

  • типологію інформаційних процесів

  • технології виробництва, зберігання та поширення масової інформації

  • етичні норми та професійні стандарти роботи журналіста

Студенти повинні вміти:

  • кваліфікувати види інформації встановлювати відповідність інформації видовим характеристикам;

  • встановлювати відповідність інформаційної діяльності законам України;

  • визначати характеристики аудиторії та адекватність твору цільовій аудиторії;

  • аналізувати журналістські матеріали з позиції відповідності етичним нормам та фаховим стандартам.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра журналістики.

Для засвоєння Курсу „Теорія масової інформації” студент повинен мати базову підготовку з курсів „Теорія масової комунікації”, „Теорія журналістики”. Ці дисципліни створюють систему ґрунтовних знань про специфіку діяльності ЗМК, жанрову систему, принципи та функції журналістики. Спираючись на ці знання студенти можуть опанувати масово інформаційні аспекти діяльності журналіста у повному обсязі. Курс готує студентів до вивчення галузевих журналістик на старших курсах, зокрема газетно-журнального, радіо-, телевиробництва та інших фахових дисциплін.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Теорія масової інформації" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально: 18 балів за тести, 8 бали за доповнення на практичних заняттях, 10 балів за реферативне повідомлення, по 7 балів за модульну контрольну роботу в кожному із двох змістових модулів та 10 балів за комплексну самостійну роботу (здається в кінці 2 змістового модулю) – загалом 60 балів.
Поточний контроль1

 • Реферативне повідомлення – 5 балів;

 • доповнення – 2 бали;

 • тест 3 бали;

 • комплексна самостійна робота – 10 балів

 • модульна контрольна робота – 7 балів


Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (по 1 роботі в кінці кожного модулю).

Оцінка формується за принципом накопичення балів. Вагові коефіцієнти модулів та підсумкового контролю подані в таблиці:

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

25%

35%

40%

100%

Максимальна оцінка в балах

25

35

40

100
Розрахунок підсумкової оцінки за курс (накопичена ):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ
Приклад оцінювання за формами поточного контролю

^ Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

 

Заліков. бал

кількість

^ Достатня оцінка

Макс. бал

кількість

сума

Тестове завдання

1

13

16

2

13

26

Реферативне повідомлення5

2

10

Комплексна самостійна робота

6

1

6

10

1

10

Модульна контрольна робота

4

2

8

7

2

14

^ Загальна сума балів3060


Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Студент, що набрав менше ніж 30 балів за всіма формами поточного контролю до екзамену не допускається.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconТематика семінарських занять
Особливості культурного розвитку найдавніших цивілізацій: Індії, Китаю. (Змістовий модуль Культура та цивілізація.)
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconТематичний план семінарських занять з дисципліни модуль І. Загальна...
Зміст, структура та класифікація конституційно-правових норм. Конституційно-правові інститути
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст...
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconЛекція 1 Змістовий модуль І
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 icon1. Правова інформація та правова інформатика
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Правова інформація та комп’ютерні...
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconПлани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище...
Моральні норми, принципи та цінності спілкування, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconПлан семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: «Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Навчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний феномен 10 iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка