Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Скачати 74.96 Kb.
НазваЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Дата конвертації26.07.2013
Розмір74.96 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент»
Змістовий модуль 1. Основні категорії управління

Тема 1. Поняття і сутність менеджментуМенеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. Основні елементи менеджменту: об’єкт, суб’єкт, управлінські відносини, система управління. Функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль.

Організація як відкрита система. Менеджер, підприємець, бізнесмен. Розподіл праці в організації та необхідність управління. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці. Рівні управління в організації.

^ Сутність і специфіка управлінської діяльності. Управлінська робота. Специфічні особливості управлінської роботи. Ролі керівника в організації: міжособові, інформаційні, пов’язані з прийняттям рішень.
^ Тема 2. Розвиток науки управління

Еволюція розвитку науки управління. Передумови виникнення науки управління. Підходи до розвитку теорії та практики управління. Підхід на основі виділення різних шкіл: школа наукового управління, адміністративна школа, школа людських стосунків, школа поведінкових наук, школа кількісного підходу.

^ Підходи до наукового управління. Процесний підхід. Системний підхід. Ситуаційний підхід.
Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Управлінські рішення в системі менеджменту підприємства. Поняття і місце управлінського рішення в системі менеджменту підприємства. Проблема як передумова прийняття управлінського рішення. Ситуації, що обумовлюють виникнення проблеми. Причині виникнення проблеми. Вимоги до управлінських рішень: цільова спрямованість, обґрунтованість, своєчасність, ефективність, компромісність, реальність, адресність, несуперечливість. Класифікація управлінських рішень: від тривалості дії (стратегічні, тактичні, оперативні); в залежності від кількості учасників (індивідуальні, колективні, колегіальні); в залежності від ступеня обов’язковості виконання (директивні, рекомендаційні, орієнтуючі); в залежності від ступеня визначення (рішення, які програмуються, рішення, які не програмуються); за широтою охоплення (загальні, спеціальні); в залежності від рівня невизначеності (рішення, що приймається в умовах визначеності; рішення, що приймається в умовах ризику; рішення, що приймається в умовах невизначеності). Інтуїтивне рішення. Рішення засноване на судженнях. Раціональне рішення. Класична та адміністративна модель прийняття управлінського рішення.

^ Процес прийняття рішень. Етапи процесу прийняття управлінського рішення: діагностика проблеми, підготовка рішення, формулювання рішення, реалізація рішення. Діагностика проблеми: виявлення та описання проблемної ситуації, збір та обробка необхідної інформації, аналіз проблемної ситуації. Формулювання рішення: постановка задачі, формулювання критеріїв та обмежень прийняття рішення; розробка варіантів рішення. Варіанти рішення: безальтернативний, бінарний, багатоваріантний, інноваційне рішення. Підготовка рішення: оцінка альтернатив, вибір єдиної альтернативи, затвердження і документальне оформлення рішення. Реалізація рішення: організація виконання рішення, контроль проходження реалізації рішення, оцінка рішення проблеми. Ефективність управлінського рішення. Фактори, що обумовлюють ефективність управлінського рішення. Індивідуальний і груповий підходи до прийняття управлінського рішення.
^ Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Загальні методи обґрунтування управлінських рішень. Неформальні (евристичні) методи. Кількісні методи. Якісні методи. Метод експертних оцінок.

^ Специфічні методи обґрунтування управлінських рішень. Метод мозкової атаки. Метод Дельфи. Кільцева система прийняття рішення. Методи моделювання ситуацій. Платіжна матриця. Дерево рішень.

^ Змістовий модуль 2. Функції та інструменти управління
Тема 5. Планування в організації
Поняття і місце планування в системі управління. Планування як функція менеджменту. Цілі планування. Види планів: одноразові, постійні, ситуаційні. Підходи до планування: традиційний та сучасний. Процес планування на підприємстві.

^ Цілі організації. Цілі менеджменту. Функції цілей. Вимоги, які пред’являються до цілей менеджменту. Класифікація цілей менеджменту. Концепція управління за цілями. Зміст основних етапів управління за цілями. Переваги та недоліки управління за цілями.

^ Сутність і види стратегії. Поняття стратегії. Основні риси стратегії. Організаційні рівні реалізації стратегії. Корпоративний рівень – корпоративна стратегія. Стратегія зростання. Стратегія обмеженого зростання. Стратегія скорочення. Комбінована стратегія. Рівень бізнес одиниць – ділова стратегія. Функціональний рівень – функціональна стратегія. Елементи стратегії. Фактори, які визначають стратегію підприємства.

^ Стратегічне планування. Поняття стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Цілеполягання: визначення місії, визначення системи цілей організації (стратегічні, тактичні, оперативні). Сутність та значення місія підприємства. Складові елементи місії підприємства. SWOT-аналіз. Управління реалізацією стратегії: формулювання стратегії, реалізація стратегії, оцінка стратегії.

^ Тема 6. Організація як функція управління
Сутність і зміст функції організації. Функція організація у вузькому та широкому змісті. Напрямки організаційної діяльності підприємства: визначення норм управління, встановлення взаємовідносин повноважень та відповідальності, формування організаційної структури підприємства. Етапи процесу організаційної діяльності.

^ Типи організаційних структур підприємства. Поняття організаційної структури. Основні елементи організаційної структури: ланка, рівень, вертикальні та горизонтальні зв’язки. Фактори, які впливають на організаційну структуру підприємства. Механістична та органічна структури підприємства. Лінійна організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Функціональна організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Лінійно-функціональна організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Дивізіональна організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Проектна організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Матрична організаційна структура: характеристика, переваги, недоліки. Сучасні типи організаційних структур та їх характеристика: командна, сітьова.

^ Організаційне проектування. Поняття організаційного проектування. Обставини функціонування організацій, які потребують зміни організаційної структури. Методологічні підходи до організаційного проектування: нормативно функціональний, функціонально-технологічний, системно-цільовий, метод аналогій, експертний метод. Практичні аспекти вдосконалення організаційної структури управління торговельними підприємствами та об’єднаннями на сучасному етапі розвитку економіки України.

^ Управління організаційними змінами. Сутність організаційний змін. Процес організаційних змін. Етапи процесу організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін.
^ Тема 7. Мотивація
Загальна характеристика функції мотивації. Сутність мотивації. Потреби. Рівні задоволення потреб: мінімальний, нормальний, рівень розкошу. Зовнішні та внутрішні мотиви. Мотиваційна структура. Економічні та неекономічні стимули. Стимулювання. Процес мотивації: виникнення потреби, пошук шляхів усунення потреби, визначення напрямку дій, здійснення дій, одержання винагороди, задоволення потреби. Зовнішня та внутрішня винагорода.

^ Змістовні теорії мотивації. Теорія ієрархії потреб А.Маслоу. Фізіологічні потреби. Потреби в безпеці. Соціальні потреби. Потреби в самоповазі. Потреби в самовираженні. Теорія СВР (ERG) К.Альдерфера. Потреби в існуванні. Потреби у взаємозв’язках. Потреби у зростанні. Двохфакторна теорія мотивації Ф.Герцберга. Фактори мотиватори. Гігієнічні фактори. Теорія потреб, які придбані Д.МакКлеланда. Потреби в успіху. Потреби у владі. Потреби у причетності.

^ Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікувань В.Врума. теорія справедливості. Теорія мотивації Портера Лоулера.
Тема. 8. Управлінський контроль.
Поняття і процес контролю. Контроль як функція менеджменту. Цілі і задачі контролю. Етапи процесу контролю. Види контролю: попередній, поточний, заключний.

^ Характеристика ефективного контролю. Вимоги-критерії до системи контролю: ефективність контролю, ефект впливу на людей, виконання задач контролю, визначення меж контролю. Характеристики ефективної системи контролю: стратегічна спрямованість, орієнтація на результати, відповідність виду діяльності, що контролюється, своєчасність, гнучкість, простота, економічність.
^ Тема 9. Лідерство
Влада і вплив. Поняття влади і впливу. Формальна і реальна влада. Баланс влади. Форми влади. Влада, заснована на примушенні (вплив через страх). Влада, заснована на винагороді (вплив через позитивне підкріплення). Експертна влада (вплив через розумну віру). Влада прикладу (вплив через харізму). Законна влада (вплив через традиції). Авторитет менеджера.

^ Теорія лідерства і стиль керівництва. Поняття лідерства. Стиль керівництва. Підходи до лідерства. Авторитарний, демократичний і ліберальний стиль керівництва.
^ Тема 10. Комунікації в управлінні
Процес комунікації. Поняття комунікації. Види комунікацій: вертикальні, горизонтальні, неформальні. Комунікаційний процес. Елементи комунікаційного процесу: відправник, повідомлення, канал, одержувач. Етапи комунікаційного процесу: зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передача, декодування. Зворотний зв’язок та шуми.

^ Бар’єри комунікацій та шляхи їх подолання. Міжособові бар’єри: перешкоди зумовлені сприйняттям, семантичні бар’єри, невербальні перешкоди, неякісний зворотний зв’язок, невміння слухати. Організаційні бар’єри: викривлення повідомлень, інформаційні перевантаження, нераціональна організаційна структура. Напрямки вдосконалення комунікацій: регулювання інформаційних потоків, взаємодія керівника і підлеглих, організація ефективної системи зворотного зв’язку, система збирання пропозицій, інформаційні повідомлення адміністрації підприємства, комп’ютеризація інформаційного процесу.

^ Комунікаційні мережі. Поняття комунікаційної мережі. Види комунікаційних мереж: відкриті, замкнуті, комбіновані. Командні комунікації: прості та кластерні. Ефективність командних комунікаційних мереж.
^ Тема 11. Ефективність управління


Поняття і види ефективного менеджменту. Поняття ефективності управління. Класифікація ефективності управління. Фактори, що впливають на ефективність управлінської діяльності: організаційні, економічні, соціально-психологічні, фізіологічні, технологічні.

Основні підходи до оцінки ефективності менеджменту. Оцінка за сукупним ефектом за результатами господарчої діяльності. Оцінка ефективності роботи апарата управління. Оцінка ефективності системи управління: коефіцієнта ефективності системи управління, коефіцієнт прибуткоємкості, коефіцієнт інтенсифікації праці, коефіцієнт стимулювання.

Схожі:

Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconПрограма дисципліни «Державне І регіональне управління» -36 год....
Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconПрограма навчальної дисципліни ‘‘ Тренінги’’ Змістовий модуль Економічні...
Змістовий модуль Економічні І соціально-трудові відносини на макро- та мікрорівнях
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconЛекція 1 Змістовий модуль І
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconПрограма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення...
Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconЗмістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного...
Змістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного І сітьового планування
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління icon1. Планування в системі управління маркетингом
Змістовий модуль планування та управління маркетингу підприємств лісового сектору
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління icon2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування
Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування. Теоретичні основи зважування. Метрологічні вимоги що ставляться до...
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconПрограма навчальної дисципліни «Основи управління в овс» загальний...
Основні нормативно-правові акти, що рекомендуються при вивченні дисципліни «Основи управління а овс»
Екзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління iconЛекція 1 Тема. Основні тенденції розвитку давньої української літератури (2г.)
Змістовий модуль Оригінальна та перекладна література Київської Русі. Дидактична проза
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка