Тема Законодавство України про охорону праці
Скачати 156.7 Kb.
НазваТема Законодавство України про охорону праці
Дата конвертації11.07.2013
Розмір156.7 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Хімія > ЗаконПРОГРАМА НАВЧАННЯ посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

Тема 1. Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону Україниро охорону праці"

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки, працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону пряні

Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: регіональний, галузевий, державний; їх призначення, порядок формування і витрачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Основні вимоги „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог

охорони праці

Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах коледжу, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці України. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, галузеві, регіональні. Комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Національний науково дослідний інститут охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов'язки і права.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за

порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод

для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.
^ Тема 2. Законодавство України про працю

-Закон України "Про колективні договори і угоди". Розробка, укладення та виконання договору відповідно до Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)".

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в пічний час. Обмеження понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону "Про охорону праці".

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті па роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять років. Медичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.
^ Тема 3. Психологія безпеки праці Організація роботи з охорони праці

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Прикарпатбуд

Положення про навчання з питань Охорони праці

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони прані з інтересами навчального закладу та особистими інтересами працівника, необережність, її причини та боротьба з нею).

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і теми роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки, стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).

Охорона праці як об'єкт управління. Система управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною пратті.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму, професійних та загальних захворювань в навчальних закладах.

Планування роботи з охорони прані: перспективне, поточне та оперативне.

Організація робо ти з охорони праці.

Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони прані Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту працівників.

План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.

^ Тема 4. Вибуху небезпека виробництв і вибухозахист.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибуху небезпеку середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху.

Обґрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об'єктів па території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних, факторів вибуху.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибуху небезпеки.
^ Тема 5. Пожежна безпека

Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки: Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила,

Правила пожежної безпеки та інше.

Обов'язки керівника навчального закладу та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність обладнання, іскри електричних газозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших установок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.

Утримання території, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об'єкті.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електричних газозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, на складах зберігання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, при роботі з вибуху небезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим перебуванням людей.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском).

Порядок утримання па об’єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.

Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті, в цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

Дії працівників при виявленні в приміщені чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.

Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок евакуації людей і матеріальних цінностей.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.
^ Тема 6. Електробезпека

Статистичні відомості про етап виробничого електричного травматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, фізичного стану людини. Поняття напруга кроку та дотику. Статична і наведена

напруга.

Розподільчі електромережі напругою до 1000 В,

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним

струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення та замулення електроустановок. їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електричних технологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, труна електробезпеки, обов'язки та відповідальність.
^ Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія.

Медичні огляди.

Поняття гігієни прані та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.

Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.

Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві. Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці.

Планування та організація робіт з охорони здоров'я працівників.

Засоби індивідуального та колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту.

Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, імфразвук, ультразвук,

іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо), характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікації, граничне допустимі рівні, можливий вплив на працівників.

Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація, приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань навести декілька найбільш поширених у виробництві).

Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у виробництво.

Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самопливу. використання технологічних параметрів (тиск, вакуум, низька температура).

Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю, управління і проти аварійного захисту тощо.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація вентиляційного устаткування, обслуговування газового та пило уловлювального обладнання.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми.

Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо використання

праці вагітних.

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи (фотометричний, газо хроматографічний, полярографічний). Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на підприємствах.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні нормативні документи. Конкретні приклади недоліків у санітарно-побутовому обслуговуванні.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо організації та проведення.

Види профзахворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві, в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Реєстрація та облік професійних захворювань. Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працівників.

Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.
^ Тема 8. Падання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку.

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута.

Способи реанімації підготовлений потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом " зрота в рот чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні

Види електричних травм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

^ Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередженим, локалізації та

ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф.

Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об'єктів, захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж.


Прикарпатбуд

Положення про навчання з питань Охорони праці

Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій в навчальному закладі. Мета планування, оцінка небезпечних чинників та їх розподіл на категорії. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Центри управління та контролю надзвичайних ситуацій. Планування послідовності аварійного відключення обладнання. Проведення "штабних" навчань щодо реалізації планів ліквідації аварій.

Система попередження великих аварій та техногенних катастроф. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Основні напрямки профілактичної діяльності в сфері попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків від них.

Тема 10. Галузеві нормативні акти з питань охорони праці

Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.

Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

Вимоги запобігання електричного травматизму.

Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.

Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

Схожі:

Тема Законодавство України про охорону праці iconТема охорона праці користувачів еом лекція 2 години
Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних актів. – том – рво “Поліграфкнига”. – К, 1995
Тема Законодавство України про охорону праці iconТема: «Закон України «Про охорону праці»
Мета: вивчити Закон України «Про охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 21 листопада 2002 року І введений в дію з 1 січня...
Тема Законодавство України про охорону праці iconЗаконодавство України про охорону працi
Пз 1, тема 2 (2 год.) Законодавча та нормативна база України про охорону працi. Правовi та органiзацiйнi питання охорони працi
Тема Законодавство України про охорону праці iconТема «Закон України про охорону праці»
Показати роль держави, яка виступає гарантом створенн безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ та...
Тема Законодавство України про охорону праці iconПроект колективний договір
Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про...
Тема Законодавство України про охорону праці iconЗакон України «Про охорону праці»
Державний нагляд І громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці
Тема Законодавство України про охорону праці iconЗакону України «Про охорону праці»
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці
Тема Законодавство України про охорону праці iconТема: Нормативно-правові акти з охорони праці (нпаоп)
Назвіть види державних нормативно-правових актів про охорону праці, дайте їм визначення
Тема Законодавство України про охорону праці iconПравила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок...
Державний департамент з нагляду за охороною праці міністерства праці та соціальної політики україни
Тема Законодавство України про охорону праці iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка