Та проблеми педосфери
Скачати 295.25 Kb.
НазваТа проблеми педосфери
Сторінка1/2
Дата конвертації09.07.2013
Розмір295.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2
Тема. ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГРУНТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕДОСФЕРИ

  1. Грунт як унікальна природна система

  2. Склад грунту. Фізико-хімічні основи родючості

  3. Процеси вивітрювання. Мінеральні компоненти грунту

  4. Органічні і біокомпоненти грунту

  5. Склад грунтового розчину та повітря

  6. Поглинювальна здатність грунтів та іонний обмін

  7. Забруднення грунтів


1.Грунт- унікальна природна система

Педосфера (у деяких посібниках - едасфера), або грунт, - це структурно-функціональна біокосний компонент природи.

Грунт - верхній горизонт літосфери, залучений у біогенну міграцію за участю рослин, тварин і мікроорганізмів (по А.І. Перельману). За визначенням А.І. Перельмана : "Грунт - верхній горизонт літосфери, залучений у біологічний кругообіг за участю рослин, тварин і мікроорганізмів, область найвищої геохімічної енергії живої речовини".

У другій половині ХIХ століття В. В. Докучаєв відкрив новий клас природних систем, в яких живі організми і неорганічна матерія нерозривно пов'язані між собою, тобто утворюють єдине ціле. Одній з таких систем учений присвоїв найменування грунту, використавши при цьому термін, що існував вже дуже давно. Але, на жаль, до цього цей термін застосовувався в різних сенсах: агрономи під грунтом мали на увазі лише орний шар, геологи мали на увазі кору вивітрювання і так далі. Роботи Докучаева поклали початок новій науці - грунтознавству. Геохімічні ідеї проникли в грунтознавство на початку ХХ століття. Основоположниками геохімії грунтів були В. І. Вернадський і К.К. Гедройц. Розвиваючи ідеї свого учителя, В. В. Докучаєва, В. І. Вернадський ввів в науку поняття про біокосні системи, тобто системи, де нерозривно пов'язані жива і мертва (косна) речовина. Типовим представником таких систем якраз і є грунт. Надалі значний внесок у розвиток біогеохімії грунтів внесли праці Б.Б. Полинова, А.П. Виноградова, М. А. Глазовської, .Орлова, Г. В. та ін.

Геохімічна своєрідність біокосних систем визначається поєднанням механічних, фізико-хімічних і біогенних міграційних процесів. Усі біокосні системи (грунти, мули, кора вивітрювання і так далі) мають багато загальних рис. Це відноситься до процесів десульфуризації, обглеювання, окислення сульфідів, засолення, обгіпсування, карбонатизації та ін.

В усіх біокосних системах земної кори відбувається тісна взаємодія гірських порід з природними водами у близьких термодинамічних умовах. Це визначає деякі загальні особливості фізико-механичної міграції в них, яка складається з двох протилежно спрямованих процесів - вивітрювання і цементації. Міграція елементів при вивітрюванні, у свою чергу, також складається з двох протилежних процесів - вилуговування з порід і мінералів водних (Ca, Mg, K, Na та ін.) і приєднання повітряних (О, Н - у вигляді Н2О, Н+ і ОН-, СО2 та ін.) мігрантів.

Грунти за зовнішніми ознаками різко відрізняються від гірських порід, внаслідок фізико-хімічних процесів, що протікають в них. Вони включають такі показники, як колір (чорноземи, буроземы, сірі лісові, каштанові та ін.), структура (зерниста, грудкувата, стовпчаста і ін.), новоутворення (у степах - карбонати кальцію, в напівпустелях - скупчення гіпсу). Товщина грунтового шару в помірних районах на рівнинах не перевищує 1,5 - 2,0 м, в гірських - менше метра.

У грунтовому профілі, де переважають рухи грунтових розчинів зверху вниз, найчастіше виділяють три головні горизонти:

- перегнійно-акумулятивний (гумусовий) горизонт;

- елювіальний, або горизонт вимивання, що характеризується переважно винесенням речовин;

- ілювіальний горизонт, куди з вищерозміщених горизонтів вимиваються речовини (легкорозчинні солі, карбонати, колоїди, гіпс та ін.).

Нижче розташовується материнська (грунтоутворююча) порода.

Педосфера є сполучною ланкою між другими сферами Землі - атмосферою, гідросферою, літосферою і біосферою, оскільки відіграє важливу роль в процесах обміну між речовиною і енергією. Наприклад, її "дихання" (мікроорганізми, водорості, найпростіші) визначальним чином впливає на склад приземного шару атмосфери, а її волога - на склад грунтових і інших вод.

^ Грунт сформувався протягом приблизно 400 млн років (а порушений і виснажений грунт відновлюється не менш ніж за 100 років). Головними грунтоутворюючими організмами є рослини, найбільшою мірою трав’янисті і листя, а також мікроорганізми і тварини.

Крім того, в його утворенні відіграють роль склад і структура гірських порід, рельєф місцевості, а також вік поверхні і клімат. З ним пов'язана енергетика грунту, її тепловий і водний режим, зокрема запаси вологи в ній, а також глибина промерзання, розвиток грунту і його збереження (бурі, смерчі і ін.). Ще одним чинником грунтоутворення з недавніх пір стала людина, його господарська діяльність.

^ Чим же є грунт сьогодні в природі, яка його екологічна роль? По-перше, він - середовище для мікроорганізмів.

По-друге, - джерело їжі для рослин, тварин, людини. В процесі фотосинтезу на суші щорічно утворюється більше 100 млрд целюлози і інших органічних речовин. Грунт служить джерелом отримання 98% продуктів харчування людини, які містять 88% необхідної йому енергії. Ще 10% енергії дають пасовища, ліси і 2% - Світовий океан. Людина використовує для своїх потреб, головним чином в їжу, 800-900 млн органічної речовини, але це удвічі нижче фізіологічної норми для сучасного населення Землі. У результаті приблизно третина людства постійно голодує.

^ РЕСУРСИ ГРУНТУ

Площа поверхні Землі складає 134 млн км2 . З них тільки 86 млн км2 виявляютьcя продуктивними. Усі сільськогосподарські землі складають 45 млн км2 де оброблювана площа - біля 15 млн км2 причому вона безперервно росте. Усе решта займають ліси, степи, пустелі, напівпустелі і т. д. Наприклад, льодовики мають сумарну площу 14 млн км2

За оцінками учених, людина за час свого існування на Землі зруйнувала близько 20 млн км2. І ця цифра з кожним роком росте. Тому для освоєння нових площ постійно йде вирубування лісів (зі швидкістю приблизно 20 га в хв). В результаті площа, наприклад, тропічних лісів скорочується із швидкістю 1% в рік, а їх загальна площа - на 16 млн га в рік (це рівно территорії Греції). Тільки в ХХ столітті було знищено більше половини усіх лісів, з них 80% незачеплених. Проте усе це не вирішує проблему. Потрібні заходи по збереженню грунтів, а для цього потрібно знати, що ж визначає їх родючість.

^ 2. Склад грунту. Фізико-хімічні основи родючості

Родючість - здатність грунту задовольняти потреби рослин в їжі, воді, повітрі, температурі і ін., тобто сприяти їх життєдіяльності.

У грунті безперервно протікають фізико-хімічні, хімічні і біологічні процеси. В результаті йде її збагачення органічними і неорганічними речовинами. В той же час існує певна рівновага між цими групами сполук, визначувана біотичним кругообігом речовин, який підтримує його склад незмінним (друге положення екології). Саме постійність складу і структури грунту забезпечує постійність його властивостей, у тому числі родючість.

Грунт - це багатофазна гетерогенна система. Вона складається з декількох компонентів або середовищ (рис.):

- твердого компонента (мінерального "скелета") - 50 -60% об'єму;

- органічного і біокомпонента ("тіло" грунту) - 10%;

- рідини (грунтовий розчин - її "кров") - 15-25%;

- газ (грунтове повітря - її "дихання") - 25-35%.Рис. Компоненти грунту

Грунт є багатофазною системою з розвиненими і неоднорідними поверхнями розділу. Специфічна грунтова структура рихлої грудкуватої характеризується наявністю пор і капілярів, які заповнені грунтовим повітрям або грунтовим розчином. Для типових грунтів характерно наступне співвідношення об’ємів твердої, рідкої і газоподібної фаз: Т : P : Г = 2 : 1 : 1.

Будучи біокосною системою, грунт має ряд фізико-хімічних особливостей, що відрізняють її від водного і повітряного середовища.

Характерною особливістю грунтів є їх поліхімізм - великий набір хімічних елементів і речовин, причому один і той же елемент, як правило, представлений декількома сполуками, які, у свою чергу, входять до складу різних фаз. Елементний склад грунтів характеризується, з одного боку, присутністю практично усіх природних елементів Періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва, з іншого боку, поєднанням високого вмісту вуглецю і кремнію, що відбиває одночасний вплив двох чинників грунтоутворення - живих організмів і грунтоутворюючих порід. В порівнянні з середнім складом порід грунту збагачені біогенними елементами - органічним вуглецем, азотом, фосфором і сіркою, що накопичуються з гумусом.

За абсолютним вмістом в грунтах розрізняють:

- макроелементи - Si, O (десятки відсотків), Al, Fe, Ca, Mg, K,

Na, C (від десятих доль відсотка до декількох відсотків);

- перехідні до мікроелементів - Ti, Mn, N, P, S, H (соті і десяті долі відсотка);

- мікро- і ультрамікроелементи - Ba, Sr, B, Rb, Cu, V, Cr, Ni, Co, Li, Mo, Cs, Se та ін. ( від 10-3

до 10-10 відсотка).

Основними хімічними і фізичними властивостями, що характеризують родючість грунтів є:

- вміст і склад гумусу, його запаси, потужність гумусового шару;

- вміст доступних елементів живлення;

- показники фізичних властивостей грунту - щільність, агрегованість,

- польова вологоємкість, водопроникність, аерація;

- морфологічна будова профілю грунтів - потужність орного горизонту і в цілому гумусового профілю;

- фізико-хімічні властивості грунтів - реакція грунту, місткість поглинання, склад обмінних катіонів, міра насиченості підставами, рівень токсичних речовин - рухливих форм алюмінію і марганцю, показники сольового режиму. Хімічне забруднення грунтів призводить до деградації грунтово-рослинного покриву і зниження грунтової родючості.
^ 3. Процеси вивітрювання. Мінеральний склад грунту

Грунтовий покрив утворюється на континентальній поверхні земної кори - верхнього шару літосфери.

Середній хімічний склад земної кори (у %) характеризується значеннями кларків хімічних елементів. До теперішнього часу встановлено, що земна кора більш ніж на 99 % складається всього з 9 елементів: O, Si, Al, Fe, Ca, K, Na, Mg, Ti, на долю інших елементів, званих рідкісними і розсіяними, доводиться всього 0,52 % мас земної кори (таблиця. 1).

Вміст основних хімічних елементів в земній коріХімічні елементи входять до складу різних мінералів - однорідних структур сполук хімічних елементів, що утворюються в земній корі при різних фізико-хімічних процесах. Розсіяні елементи або ізоморфно входять в кристалічні решітки мінералів, утворених головними елементами, або знаходяться в твердій кристалічній речовині в неврегульованому стані.

Мінерали в земній корі, як правило, входять до складу різних гірських порід - природних сукупностей мінералів більш менш постійного мінералогічного складу, що утворюють самостійне тіло в земній корі.

Магматичні гірські породи виникають при твердінні магматичного розплаву силікатного складу на поверхні земної кори (ефузивні породи) або в її глибинах (інтрузивні породи).

Інтрузивні магматичні породи утворюються при повільному застиганні виверженої магми, що не досягла поверхні Землі. До них відносяться, наприклад, граніт, діорит, габро, перидотит.

^ Ефузивні магматичні породи при схожому мінералогічному складі істотно відрізняються від інтрузивних порід по своїй структурі, оскільки утворюються при швидкому охолодженні на поверхні Землі, що обумовлює їх дрібнокристалічну структуру. Аморфні мінерали, що утворилися при дуже швидкому охолодженні магми, дістали назву вулканічних стекол.

Осадові гірські породи утворюються шляхом відкладення матеріалу зруйнованих або розчинених гірських порід, їх характерною особливістю є залягання шарами. По складу і походженню осадові породи підрозділяються на уламкові, хемогенні і біогенні.

Уламкові породи є продуктом механічного руйнування початкових порід. До них відносяться (в порядку збільшення розміру часток) глини, пісок, гравій, галька, щебінь, брили і валуни.

Хемогенні породи утворюються в результаті кристалізації сполук з природних розчинів. До них відносяться галіт (NaCl), ангідрит (CaSO4), гіпс (CaSO4 · 2H2O), вапняки (СaCO3) та ін.

Біогенні гірські породи формуються в результаті життєдіяльності живих організмів. По хімічному складу їх підрозділяють на карбонатні, крем'янисті і фосфатні.

Метаморфічні породи формуються в результаті перетворення (метаморфізму) магматичних або осадових порід в глибинах Землі під впливом високих температур і тисків в результаті твердофазных перетворень. Метаморфізм проявляється в перетворенні структури порід, їх перекристалізації без зміни хімічного складу. До метаморфічних порід відносяться сланці, гнейси, мармур та ін.

Большая часть земной коры состоит из силикатов, которые кристаллизуются из магмы или образуются в процессе метаморфизма. Основной структурной единицей силикатов является кремнийкислородный тетраэдр. Силикаты классифицируются по степени сложности кремнийкислородных решеток.

Більша частина земної кори складається з силікатів, які кристалізуються з магми або утворюються в процесі метаморфізму. Основною структурною одиницею силікатів є кремнійкисневий тетраедр. Силікати класифікуються по мірі складності кремнійкисневих граток.

Мономерні силікати (ортосилікаты) - олівін, форстерит (Mg2SiO4) і інші - побудовані з окремих тетраедрів SiO4 4-, пов'язаних з атомами металу, і мають чотири атоми кисню, що не входять в містки.

У ланцюгових силікатах, наприклад енстатиті MgSiO3, кожен тетраедр має два узагальнені атоми кисню, що зв'язують тетраедри в ланцюжок, і два немостикових атоми кисню.

У структурі силікатів з подвійним ланцюжком окремі ланцюжки сполучені так, що тетраедри, що чергуються, мають узагальнений кисень з сусіднім ланцюжком і загальне відношення Si : O рівне 4:11. Таку структуру мають мінерали групи амфіболітів, наприклад тримоліт Ca3Mg5Si8O22(OH)2.

Наступний ступінь полімеризації представляють шаруваті силікати, в яких ланцюжки сполучені у безперервні, наполовину ковалентні пов'язані листи так, що кожен тетраедр має три узагальнені атоми кисню з сусіднім тетраедром. У цій структурі є один атом кисню не входить в містки, і загальне відношення Si : O рівне 4:10. У гексагональних кільцях, що утворюються при схрещуванні ланцюжків, можуть поміщатися додаткові аніони, зазвичай ОН-. Ця структура є основним каркасом для групи слюди, наприклад мусковіту Mg3(Si4O10)(OH)4, і усіх глинистих мінералів.

У структурі каркасних силікатів кожен атом кисню належить двом сусіднім тетраедрам, співвідношення Si : O рівне 1:2.

Простий мінерал цього класу - кварц SiO2. Деякі позиції тетраедрів можуть заміщатися алюмінієм, що обумовлює велику різноманітність каркасних алюмосилікатів. До цього класу відносяться, наприклад, польові шпати - найбільш поширена група мінералів земної кори. Дисбаланс заряду, що виникає при заміщенні чотиривалентного кремнію тривалентним алюмінієм, нейтралізується приєднанням інших одновалентних або двовалентних катіонів. Так, в польовому шпаті ортоклазі KAlSi3O8 на атом алюмінію в позиції тетраедра припадає один іон калію.

Грунт формується на основі продуктів вивітрювання гірських порід.

Вивітрюванням гірських порід називається сума процесів перетворення гірських порід на поверхні суші під впливом води, повітря, коливань температури і життєдіяльності організмів. Термін "вивітрювання" (від. Verwitterung) є не зовсім вдалим, оскільки часто асоціюється з діяльністю вітру, тому усе більш часто в літературі для позначення процесів перетворення гірських порід на поверхні Землі використовується термін "гіпергенез". Суть процесів вивітрювання (гіпергенезу) полягає в утворенні з мінералів, що сформувалися в умовах високих температур і тисків, хімічних сполук, стійких в умовах земної поверхні. Процеси гіпергенезу поширюються на деяку глибину, утворюючи зону гіпергенезу, нижня межа якої проходить по поверхні верхнього горизонту підземних вод.

Нижню, велику частину зони гіпергенезу займає кора вивітрювання - гірські породи, в тій або іншій мірі змінені процесами вивітрювання. У верхній частині зони гіпергенезу розташовується грунт. Грунт і кора вивітрювання зазвичай пов'язані між собою поступовими переходами.

Виділяють процеси фізичного і хімічного вивітрювання.

Фізичне вивітрювання є механічним процесом, в результаті якого порода подрібнюється до часток меншого розміру без істотних змін в хімічному складі. Руйнування монолітної породи відбувається в результаті термічного розширення тріщин під дією добових змін температури, розширення води в процесі замерзання, дії коренів рослин. До послаблення і руйнування породи приводять такі фізичні процеси, як льодовикова діяльність, зсуви, стирання піском. В результаті процесів фізичного вивітрювання значно збільшується величина поверхні породи, схильної до дії агентів хімічного вивітрювання, - води, газів повітря органічних кислот, дія яких призводить до зміни хімічного складу порід.

Відомі різні механізми хімічного вивітрювання.

Найпростіший з них - розчинення мінералів. Вода, будучи полярним розчинником, добре розчиняє мінерали з іонним характером хімічного зв'язку, наприклад, галіт:

NaCl → Na+ + Cl-

Процес розчинення не залежить від рН.

Інший поширений механізм - окислення мінералів під дією кисню повітря. Реакції каталізуються мікроорганізмами. Прикладом є окислення піриту, каталізоване залізобактеріями:

2FeS2 + 7 ½O2 + 7H2O → 2Fe(OH)3 + 2H+ + SO42-

Утворення сірчаної кислоти в цій реакції є причиною кислої реакції дренажних вод покинутих копалень. Відновлені залізовмісні силікати, наприклад, багатий залізом олівін фаяліт, також окиснюється киснем:

Fe2SiO4 + ½O2 + 5H2O → 2Fe(OH)3 + H4SiO4

В результаті цієї реакції утворюється кремнієва кислота і колоїдний гідроксид заліза (III), який при дегідратації переходить послідовно в гетит і лепідорит FeOOH (жовтий або кольори іржі) і гематит Fe2O3 (темночервоний). Найінтенсивніше окислення відбувається у водному середовищі. Вода, що знаходиться у контакті з повітрям, має значення окислювально-відновного потенціалу Eh ≈ 810 мB, що набагато більше значення, необхідного для окислення заліза. Окислювально-відновний потенціал залежить від парціального тиску кисню і кислотності розчину.

Велике значення для перетворення гірських порід в процесі вивітрювання має каталізоване мікроорганізмами окислення органічної речовини детриту. Продуктом повного окислення відновленої органічної речовини є вуглекислий газ, що розчиняється у воді з утворенням слабкої вугільної кислоти, що може призводити до зниження рН до 4 - 5. Продукти часткового окислення також мають кислотність, оскільки мають у своєму складі карбоксильні і фенольні функціональні групи. Кислотність, що накопичується при розкладанні органічної речовини, використовується в процесах кислотного гідролізу.

Кислотний гідроліз є домінуючим процесом вивітрювання у верхньому шарі земної кори. Основними джерелами кислотності континентальних вод є атмосферний і грунтовий вуглекислий газ, природний і антропогенний діоксид сірки. Цей механізм, наприклад, має місце в процесі вивітрювання кальциту :

CaCO3 + СО2 + Н2О ↔ Сa2+ + 2HCO3-

Процесс зависит от количества доступного диоксида углерода.

Високий парціальний тиск CO2 над розчином сприяє розчиненню кальциту, при низькому парціальному тиску CO2, навпаки, відбувається зворотна реакція осадження карбонату кальцію, прикладом чому є те, що утворюється в печерах в результаті дегазації грунтових вод сталактити і сталагміти. Іншим прикладом кислотного гідролізу є гідроліз простого силікату - форстериту, що відбувається відповідно до загального рівняння:

Mg2SiO4. + 4H2CO3-→ 2Mg2+ + 4HCO3- + H4SiO4

У розглянутих прикладах відбувається повне розчинення мінералу, усі продукти реакції знаходяться у фазі розчину. Таке розчинення називається конгруентним. Поширеніше при кислотному гідролізі неповне (інконгруентне) розчинення, при якому розчинення початкового мінералу супроводжується осадженням іншого малорозчинного з'єднання і відповідно утворенням іншого мінералу. Усереднений процес вивітрювання порід верхнього шару земної кори, в якій переважають польові шпати серії плагіоклазів, ілюструється спрощеною реакцією вивітрювання багатого кальцієм плагіоклаза анортиту:

CaAl2Si2O8 .+ 2H2CO3-. + H2O → Сa2+ + 2HCO3- + Al2Si2O5(OH)4

Інший приклад інконгруентного розчинення - хімічне вивітрювання багатого натрієм польового шпату альбіту :

2NaAlSi3O8+2H2CO3 + 9H2O →2Na+ + 2HCO3- + Al2Si2O5(OH)4 +4 H4SiO4

Твердим продуктом в цих реакціях є каолініт Al2Si2O5(OH)4 важливий представник серпентин-каолінової групи глинистих мінералів. В результаті кислотного гідролізу, таким чином, утворюється частково зруйнований і гідратований залишок і розчинені у воді кремнієва кислота і гідрокарбонат.

Відносна стійкість силікатів до вивітрювання залежить від міри полімеризації одиниць тетраедрів і відповідає послідовності, яка протилежна вихідному порядку їх кристалізації в процесі утворення. Високотемпературні мономірні силікати з іонними зв'язками, такі як, наприклад, олівіни, вивітрюються легко, тоді як каркасні силікати, наприклад кварц, стійкі.

Отже, в загальному мінеральний склад грунту - це в першу чергу кварц (SiO2) і алюмосилікати (mSiO2∙nAl2O3∙kH2O). Саме ці компоненти, розмір їх часток (піщаний, суглинистий, глинистий грунт) визначають інтенсивність грунтових процесів, пов'язаних з перетворенням, накопиченням і перенесенням речовин.

Мінерали, що утворюються в процесі вивітрювання, називають гіпергенними мінералами. Найбільш типовими гіпергенними мінералами кори вивітрювання є глинисті мінерали - продукти вивітрювання польових шпаів. Вони характеризуються дуже високою дисперсністю і представлені в грунтах частками, що мають вигляд лусочок з розміром не більше 4 мкм, найчастіше менше 1 мкм.

Глинисті мінерали - це шаруваті силікати, побудовані з шарів атомів тетраедричної і октаедричної координації.

Різні групи глинистих мінералів є результатом різного розташування і взаємного усуспільнення іонів в тетраедричній і октаедричній сітках. Просте розташування 1:1 має місце в мінералах серпентин-каолинитовой групи. У каолініті пакети 1:1 утримуються разом водневими зв'язками між групами ОН верхнього шару октаедричної сітки і базальними кисневими атомами вищерозміщеної сітки тетраедра (мал.).Мал. 1. Структура каолініту

Пакети 1:1 міцно утримуються разом водневими зв'язками, не дозволяючи катіонам проникати в міжпакетний простір.

Структура глинистих мінералів 2:1 утворена октаедричною сіткою, розміщеною між двома тетраедрами. Таку структуру мають усі інші групи глинистих мінералів, наприклад широко поширені ілітові глини, склад яких близький до слюди мусковіту (мал. 2).Рис. 2. Структура мусковіту

Заміщення атомів чотиривалентного кремнію в тетраедричній сітці на атоми тривалентного алюмінію, а також атомів алюмінію в октаедричній сітці на атоми двовалентного заліза і магнію надає пакетам 2:1 сильний чистий негативний заряд, відомий як заряд шару. Цей заряд нейтралізується великими катіонами, зазвичай К+ розташованими між пакетами 2:1. Іонний зв'язок між К+ міжпакетного простору і атомами кисню тетраедра сітки пояснює стійкість ілітових глин.

Аналогічну структуру (мал. 3) мають смектитові глини, але заряд шару, визначуваний ізоморфними заміщеннями, в цих мінералах втричі менше.

Поширеними новоутвореннями зони гіпергенеза є також мінерали групи гідроксидів заліза - FeO(OH) · n H2O (гідрогетіт) і Fe2O3 · n H2O (гідрогематит), мінерали групи гідроксидів марганцю - піролюзит і псиломелан, що мають складний склад, що виражається умовною формулою p (MMn) O · m MnO2 · nH2O, де M - одно- і двохзарядні катіони.

Найбільш поширеним мінералом групи карбонатів є CaCO3 (кальцит), серед сульфатів і хлоридів - CaSO4 · 2H2O (гіпс), Na2SO4 · 10 H2O (мірабіліт), NaCl (галіт).
  1   2

Схожі:

Та проблеми педосфери iconФізична географія — наука про географічну оболонку Землі, її предметом...
Предметом вивчення фізичної географії України є закономірності поширення рельєфу, корисних копалин, клімату, внутрішніх вод, ґрунтів,...
Та проблеми педосфери iconПредмет І метод політичної економії
Але всі ці питання є відображенням головної економічної проблеми – проблеми отримання достатньої кількості благ за мінімуму виробничих...
Та проблеми педосфери iconПлан глобальні проблеми та їх детермінанти. Моральні аспекти глобальних...
Термін “глобальні проблеми” був введений в наукову літературу І отримав широке розповсюдження завдяки діяльності Римського клубу....
Та проблеми педосфери iconПлан: Поняття про глобальні проблеми людства. Демографічна проблема
Поняття про глобальні проблеми людства. Глобальні проблеми це явища,які охоплюють світ в цілому І створюють загрозу для всього людства,...
Та проблеми педосфери iconПроблеми теорії, філософії права Бобровник Світлана Василівна Проблеми...
Таким чином наукова д-ть має самостійний х-р, що підтверджується наявністю певних ознак
Та проблеми педосфери iconПрограма спецкурсу “ актуальні проблеми конституційного права україни”...
Проблеми конституційно-правового статусу Президента України та органів виконавчої влади України. – 2 год
Та проблеми педосфери iconНазва: ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правознавства"
Ми раді запросити Вас до участі у І міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми правознавства"
Та проблеми педосфери iconІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правознавства"
Ми раді запросити Вас до участі у І міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми правознавства"
Та проблеми педосфери iconГлобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми реферат українською
Процес взаємодії суспільства І природи дійшов такої кількісної І якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства...
Та проблеми педосфери icon15. ідея державності в політичній думці україни
Оскільки протягом століть Україна не мала своєї державностей, пріоритетними для її мислителів завжди були проблеми обґрунтування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка