Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці”
Скачати 363.75 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці”
Дата конвертації26.06.2013
Розмір363.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

“ОХОРОНА ПРАЦІ”

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ ТА РОБОТАХ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ

ОСВІТНЬО–КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

Затверджено на засіданні кафедри

біотехнології та безпеки життєдіяльності.

Протокол № 10 від 16.06.2011.

Дніпропетровськ УДХТУ 2012
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного рівня “Бакалавр”/ Укл.: В.О. Герасименко, Г.Г. Рунова, Н.Б. Мітіна. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 12 с.


Укладачі: В.О. Герасименко, канд. хім. наук

Н.Б. Мітіна, канд. техн. наук

Г.Г. Рунова


Відповідальний за випуск В.Т. Сметанін, д-р с.-г. наук

Навчальне видання
Методичні вказівки

до виконання розділу “Охорона праці”

у дипломних проектах та роботах

для студентів IV курсу

освітньо–кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

Укладачі: ГЕРАСИМЕНКО Володимир Олександрович

МІТІНА Наталія Борисівна

РУНОВА Галина Геннадіївна

Редактор Л.М. Тонкошкур

Коректор О.Л. Кремньова

Підписано до друку 12.01.12. Формат 60841/16. Папір ксерокс. Друк різограф. Ум.-друк. акр. 0,54. Обл.-вид. арк. 0,58. Тираж 100 прим. Зам. № 63. Свідоцтво ДК № 303 від 27.12.2000.

ДВНЗ УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ “Охорона праці” представляє собою окрему частину дипломного проекту або роботи.

Зміст його має бути коротким, без повторення даних, які відображені у інших розділах проекту (роботи). Вміст розділу – приблизно 5-8 сторінок.

Не варто складати спеціальний “Вступ” до розділу. У загальному “Вступі” до дипломного проекту (роботи) необхідно відобразити завдання, які стоять перед підприємствами даної галузі для подальшого покращення умов праці.

Матеріал необхідно викласти у послідовності, яку наведено у даних рекомендаціях. Всі прийняті технічні рішення повинні бути обґрунтовані інженерними розрахунками, посиланнями до нормативної документації, аналізуватися щодо відповідності сучасному рівню розвитку науки та техніки.

Чернетку розділу, надруковану на комп’ютері на листах формату А4 (шрифт Times New Roman, 14-й розмір, інтервал 1,5) або написану на аркушах стандартного розміру акуратно, розбірливим почерком, студент представляє на перевірку викладачу-консультанту у встановлений графіком термін. Розділ має бути виконаний у відповідності з вимогами стандартів на оформлення нормативних документів.

Викладач пише свої висновки на титульному аркуші чернетки, який повинен зберігатися до закінчення роботи над розділом. Для остаточного узгодження змісту розділу “Охорона праці” студент повинен представити консультанту чистовий варіант та чернетку, яка повинна залишатися у консультанта до закінчення роботи на проектом (роботою).

У загальному списку літератури, який наведено у кінці пояснювальної записки проекту (роботи), повинна бути вказана література з охорони праці, яка використовувалася при написанні розділу. Посилання на літературу мають бути вказані відповідно до вимог стандартів на оформлення нормативних документів у квадратних скобках по тексту.

Після виконання студентом розділу “Охорона праці” у відповідності з цими методичними рекомендаціями консультант з охорони праці підписує титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту або роботи.

Складаючи доповідь (тези) виступу для захисту дипломного проекту (роботи), студент повинен передбачити час для стислого освітлення розділу “Охорона праці”.


^ СТРУКТУРА ВИКЛАДЕННЯ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ” У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ) БАКАЛАВРІВ

1.1 Характеристика негативних факторів проектованого об'єкта
Навести перелік всіх груп факторів, властивих даному виробничому підрозділу.

Навести перелік речовин та матеріалів, що застосовуються в проектованому виробництві (навести перелік та характеристику хімічних сполук, які входять до складу сировини, реактивів, напівпродуктів, та отриманих речовин, що застосовуються у виробництві). Вказати такі речовини, які здатні витікати, випаровуватися та забруднювати повітря робочої зони. Навести показники речовин: токсичність, характер дії на організм, гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, клас небезпеки [1, 2].

Навести розрахунок можливої концентрації найбільш токсичної речовини у повітрі робочої зони, яка утворюється при руйнуванні обладнання, щодо проектованого процесу або згідно варіанту індивідуального завдання (додаток А). Отриману величину порівняти з граничнодопустимою концентрацією та середньо–смертельною і зробити висновок щодо шкідливості та/або небезпечності умов праці проектованого об’єкта.

Наявність та характеристика біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів: макро- та мікроорганізмів, продуктів їх життєдіяльності, вплив їх на організм людини стосовно конкретних умов виробництва.

Наявність фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів: їх інтенсивність та можливі наслідки впливу на організм людини.

Навести перелік обладнання з рухомими та обертомими частинами, залізничного, авто– та електротранспорту, робочих місць на підвищенні та/або поблизу поглиблень (колодязів, траншей та ін.), які можуть викликати появу механічних травм.

Визначити необхідність застосування у виробничому процесі, тип та робочі параметри посудин, що працюють під надлишковим тиском, їх можливий вплив на обладнання та виробничий персонал у аварійних ситуаціях.

Вказати на застосування процесів нагріву (охолодження), апаратів, комунікацій, які будуть нагріті (охолоджені) до температур (…ºС), що може спричинити опіки (обмороження) або інші порушення стану здоров’я працюючих.

Навести перелік обладнання, яке є джерелом шуму та вібрації, використовує ультразвук, можливі наслідки їх впливу на організм людини, обладнання та будівельні конструкції.

Визначити види використовуваної електричної енергії (електрострум, електричні, магнітні поля) та параметри їх інтенсивності, види електрообладнання та умови приміщень (майданчиків), де воно розміщене; можливість та наслідки їх впливу на організм людини.

При наявності інших фізичних небезпечних та шкідливих факторів проектованого об’єкта (їх перелік наведено в додатку Б), вказати джерело фактора (тип обладнання, параметри процесу), його інтенсивність та характер можливих наслідків впливу на організм людини.
1.2 Оцінка пожежовибухонебезпеки проектованого об’єкта
Навести перелік застосовуваних у технологічному процесі речовин (матеріалів), зазначити агрегатний стан, основні показники пожежонебезпечності горючих речовин за формою, вказаною у таблиці В.1 (додаток В).

Розрахувати концентраційні межі вибухонебезпечності речовин та/або їх сумішей, що властиві технологічному процесу, або згідно варіанту індивідуального завдання (додаток Г).

Виокремити особливості технологічного процесу, що впливають на його пожежонебезпечність (наявність пальників, нагрівальних пристроїв, електрообладнання, накопичення зарядів статичної електрики).

Визначити масштаб можливих негативних наслідків порушення безпечного ходу виробничого процесу (для обслуговуючого персоналу, обладнання, споруд підприємства, навколишніх об’єктів, поселень, регіону).
1.3 Профілактичні заходи з охорони праці
Розглядаючи попередньо викладені особливості проектованого об’єкту, запропонувати перелік потрібних заходів щодо створення безпечних умов праці, виробничого персоналу та безпеки проектованого об’єкту.

^ ДОДАТОК А
Таблиця А.1 – Розрахунок можливої концентрації речовини


№ п/п

Речовина

Розміри приміщення, м

назва;

густина, кг/м3

фор-мула

ГДК, мг/м3

СL50, мг/м3

об’єм,

л

дов-жина

шири-на

висота

1

акрилонітрил

806

С3Н3N

0,5

200

240

12

6

3,6

2

24

24

4,2

3

630

60

30

702

4

72

24

10,8

5

акролеїн

839

С3Н4О

0,2

350

240

12

6

3,6

6

24

24

4,2

7

630

60

30

702

8

72

24

10,8

9

аміак

681

NH3

20

350

240

12

6

3,6

10

24

24

4,2

11

630

60

30

702

12

72

24

10,8

13

бензол

879

С6Н6

5

190

240

12

6

3,6

14

24

24

4,2

15

630

60

30

702

16

72

24

10,8

17

окис вуглецю

1,25

СО

20

1800

240

12

6

3,6

18

24

24

4,2

19

630

60

30

702

20

72

24

10,8

21

сірководень

1,538

H2S

10

1000

240

12

6

3,6

22

24

24

4,2

23

630

60

30

702

24

72

24

10,8

25

фосген

1432

COCl2

0,5

100

240

12

6

3,6

26

24

24

4,2

27

630

60

30

702

28

72

24

10,8

29

формальдегід

815

СН2О

0,5

600

240

12

6

3,6

30

24

24

4,2

31

630

60

30

702

32

72

24

10,8

33

хлор

1568

Cl2

1

600

240

12

6

3,6

34

24

24

4,2

35

630

60

30

702

36

72

24

10,8

^ ДОДАТОК Б
ГОСТ 12.0.003–74. Система стандартов безопасности труда.

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. Классификация. Введен с 01.01 1976 г.
1 КЛАСИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ
1.1 Небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються за природою дії на наступні групи:

– фізичні;

– хімічні;

– біологічні;

– психофізіологічні.

1.1.1 Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються на наступні:

– рухомі машини і механізми; рухомі частини виробничого устаткування; вироби, що пересуваються, заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються; гірські породи, що обрушуються;

– підвищена запилена і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений рівень інфразвукових коливань;

– підвищений рівень ультразвуку;

– підвищений або знижений барометричний тиск в робочій зоні і його різка зміна;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухливість повітря;

– підвищена або знижена іонізація повітря;

– підвищений рівень іонізуючих випромінювань в робочій зоні;

– підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

– підвищений рівень статичної електрики;

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

– підвищена напруженість електричного поля;

– підвищена напруженість магнітного поля;

– відсутність або нестача природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– пряма і відбита блискість;

– підвищена пульсація світлового потоку;

– підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

– підвищений рівень інфрачервоної радіації;

– гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

– розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);

– невагомість.

1.1.2 Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються:

за характером дії на організм людини на:

– токсичні;

– подразливі;

– сенсибілізуючі;

– канцерогенні;

– мутагенні;

– такі, що впливають на репродуктивну функцію;

за шляхом проникнення в організм людини через:

– органи дихання;

– шлунково-кишковий тракт;

– шкірні покриви і слизисті оболонки.

1.1.3 Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають наступні біологічні об'єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, прості) і продукти їх життєдіяльності.

– мікроорганізми (рослини і тварини).

1.1.4 Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники за характером дії підрозділяються на наступні:

а) фізичні перевантаження;

б) нервово-психічні перевантаження.

1.1.4.1 Фізичні перевантаження підрозділяються на:

– статичні;

– динамічні.

1.1.4.2 Нервово-психічні перевантаження підрозділяються на:

– розумове перенапруження;

– перенапруження аналізаторів;

– монотонність праці;

– емоційні перевантаження.

^ ДОДАТОК В
Таблиця В.1 – Основні показники пожежонебезпечності горючих речовин


Речовина

Температура, С

Концентраційні межі вибуху, % об.

спалаху

самозаймання

нижня

верхня

(горючий газ)(легкозаймиста рідина)(горюча рідина)(тверда горюча речовина)
^ ДОДАТОК В
Таблиця В.1 – Склад вибухонебезпечної суміші
п/п

Склад вибухонебезпечної суміші, % об.

метан

етан

пропан

бутан

аміак

сірко-

водень

сірко- вуглець

ацетон

етиловий спирт

бензол

діхлор-етан

оцтова кислота

водень

оксид вуглецю

1

85

10

2

2

1
2

60

30

5

3

2
3

35

35

12

10

8
4
85

10

2

2

1

5
60

30

5

3

2

6
35

35

12

10

8

785

10

2

2

1


860

30

5

3

2


935

35

12

10

8


10


85

10

2

2

111


60

30

5

3

212


35

35

12

10

813

85

10

2

2

1
14

60

30

5

3

2
15

35

35

12

10

8
16
85

10

2

2

1

17
60

30

5

3

2

18
35

35

12

10

8

1985

10

2

2

1


2060

30

5

3

2


2135

35

12

10

8


22


85

10

2

2

123


60

30

5

3

224


35

35

12

10

825

85

10

2

2

1
26

60

30

5

3

2
27

35

35

12

10

8
28
85

10

2

2

1

29
60

30

5

3

2

30
35

35

12

10

8

31

1
85

10

2

2

322


60

30

5

3

33
8

35

35

12

10

34

1


285

10

2

35
2

3

60

30

5

36810
35

35

12


Таблиця В.2 – Концентраційні межі вибуху речовин при початковій температурі 298 К


Речовина

Формула

Концентраційна межа вибуху, % об.

нижня

верхня

Метан

СН4

5,0

16,0

Етан

С2Н6

3,0

15,0

Пропан

С3Н8

2,3

9,5

Бутан

С4Н10

1,8

9,1

Аміак

NH3

15,0

28,0

Сірководень

H2S

4,3

46,0

Сірковуглець

CS2

1,0

50,0

Ацетон

С3Н6О

2,2

13,0

Етиловий спирт

С2Н6О

3,6

19,0

Бензол

С6Н6

1,4

7,1

Діхлоретан

С2Н4Cl2

6,2

16,0

Оцтова кислота

С2Н4О2

3,3

22,0

Водень

Н2

4,12

75

Окис вуглецю

СО

12,5

74


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Вредные вещества в промышленности. [Текст] : справочник в 3-х томах / Под ред. Лазарева Н. В. – М. : Химия, 1991. – 271 с.

 2. ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. [Текст] – Введ. с 1989–01–01. – М. : ИПК изд-во стандартов, 1989. – 126 с.

 3. ГОСТ 12.0.003–74. Опасные и вредные производственные факторы. [Текст] – Введ. с 1976–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 2 с.

 4. ДСТУ 327395. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. [Текст] – Введ. з 1996–07–01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 14 с.

 5. ГОСТ 12.2.003–91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. [Текст] – Введ. с 1992–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1992. – 9 с.

 6. ГОСТ 12.3.002–75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. [Текст] – Введ. с 1976–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 7 с.

 7. ДНАОП 0.03–1.07–73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання. [Текст] – Введ. з 1973–01–01. К. : ІМЦ, 1973. – 12 с.

 8. ГОСТ 12.1.044–84. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. [Текст] – Введ. с 1985–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 134 с.

 9. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения [Текст] : справ. изд., в 2 кн. – М.: Химия, 1990. – 914 с.

 10. Бесчастнов, М. В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов. [Текст] : справ. изд. / М. В. Бесчастнов – М.: Химия, 1983. – 471 с.

 11. Баратов, А. Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. [Текст] : справ. изд. / А. Н. Баратов [и др.] – М. : Химия, 1987. – 272 с.

 12. Захаров, Л. Н. Техника безопасности в химической лаборатории. [Текст] : справ. изд. / Л. Н. Захаров – Л.: Химия, 1991. – 336 с.

 13. Методичні вказівки (1932) до виконання практичних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів ІІ курсу технологічних спеціальностей заочної форми навчання. [Текст] : метод. вказівки / Укл. В.О. Герасименко, Г.Г. Рунова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ „УДХТУ”, 2010. – 34 с.


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання рз-2 по кафедрі деталей машин для студентів ІІ-ІІІ курсів всіх спеціальностей....
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів”, „енерготехнологія технологічних процесів” для студентів ІІІ курсу технологічних...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей. Синтаксичні особливості...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Харчові технології та інженерія спеціальності – Технологія жирів та жирозамінників. Частина 2 “Аналіз молока І молочних продуктів”...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
«Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія на площині та у просторі» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної...
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний університет» методичні вказівки до виконання розділу “охорона праці” icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка