Первомайський медичний коледж
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :
«Фізіологія та властивості збудливих тканин . Механізм утворення та проведення збудження».
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -51201010 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /
І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Основною властивістю живих систем є здатність відповідати на вплив навко­лишнього середовища активною реакцією.

Особливо яскраво ця властивість виявля­ється в реакціях нервової, м'язової і зало­зистої тканин, які називають збудливими, тобто здатними відповідати збудженням на вплив подразників. Подразнення зумовлює у клітині складний комплекс мікроструктурних перебудов, а також зміни обміну речо­вин, концентрації й швидкості руху йонів та їх розподілу на клітинних мембранах.

На рівні клітини більшість фізіологічних процесів відбувається за участі мембран. Тому насамперед необхідно ознайомитися з їх будовою та властивостями.

Знання процесів збудження на клітинному рівні дає можливість більш глибоко зрозуміти всі процеси, які відбуваються в цілому організмі.

^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .

А) проаналізувати зв`язок між будовою клітинної мембрани та механізмом її збудження (В ІІ ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності виникнення фаз потенціалу дії при збудженні клітинної мембрани ( В ІІ ) ,

В) обгрунтувати зв`язок між фазами збудження клітинної мембрани та періодами рефрактерності( В ІІ ) .

Г) обґрунтувати закони проведення збудження по нервових і м`язових волокнах (В ІІ )

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив подразників різного походження на збудливість клітин та передачу інформації про це збудження в ЦНС по нервовим волокнам,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами .

^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.
А) біологія
Б) хімія .
В) фізика .

Г) Анатомія людини


Еволюційний розвиток і будова

клітин та збудливих тканин у тварин і людини.
1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

1. Поняття «проникненість мембран» ,

2. Поняття «дифузія» ,

« осмос», градієнт концентрації.

1.Будова і функції клітини як структурної одиниці організму.

2. Збудливі тканини та їх особливості будови.


Пояснити значення збудливих тканин для організму в цілому.
Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.

Пояснити поняття дифузії , осмосу та градієнту концентрації та їх значення в транспорті речовин через клітинну мембрану.
Пояснити зв`язок між будовою і функціональними можливостями клітини, збудливої тканини..

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в клітинах і тканинах внаслідок дії патогенних чинників на організм. Зміни проникненості клітин та їх збудливості під час різних хвороб.

Вплив лікарських препаратів на клітинному рівні

Пов`язати зміни , які відбуваються при хворобах з будовою і функціями клітин вражених органів.

Пояснити дію лікарських препаратів на пошкоджені органи.

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

Всі послідуючі теми


Механізм виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах організму під впливом постійно змінюючихся умов зовнішнього середовища.

Пояснити причини виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах організму під впливом постійно змінюючихся умов зовнішнього середовища^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.

2.


3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1) клітина як одиниця фізіологічних процесів.

2) Подразливість і збудливість.

3)Клітинні мембрани та їх функції.

4)Транспорт йонів через мембрани.

5) Мембранні потенціали спокою та збудження.

6) Рефрактерність.

7)Закон Пфлюгера.

8)Проходження імпульсу по нервовим волокнам
Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання,

вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .


ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

ІІ


ІІ

ІІ

ІІ


Міждисциплінарна лекція .

Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .

Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .
Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання -

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією», стор. 18 – 24, 162 - 163.


5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .


^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .
Основною властивістю живих систем є здатність відповідати на вплив навко­лишнього середовища активною реакцією. Особливо яскраво ця властивість виявля­ється в реакціях нервової, м'язової і зало­зистої тканин, які називають збудливими, тобто здатними відповідати збудженням на вплив подразників.

Подразнення зумовлює у клітині складний комплекс мікроструктурних перебудов, а також зміни обміну речо­вин, концентрації й швидкості руху йонів та їх розподілу на клітинних мембранах.

На рівні клітини більшість фізіологічних процесів відбувається за участі мембран. Тому насамперед необхідно ознайомитися з їх будовою та властивостями.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

1) клітина як одиниця фізіологічних процесів.

2) Подразливість і збудливість.

3)Клітинні мембрани та їх функції.

4)Транспорт йонів через мембрани.

5) Мембранні потенціали спокою та збудження.

6) Рефрактерність.

7)Закон Пфлюгера.

8)Проходження імпульсу по нервовим волокнам
1) клітина як одиниця фізіологічних процесів.

(Клітина як одиниця фізіологічних процесів. Сучасне уявлення про будову й функції клітинних мембран, їхні види. Рецептори мембран, функції).
Основною структурною і функціональною одиницею живих організмів є клітина (рис. 1). Це упорядкована сис­тема різних структур, якій притаманні основні влас­тивості живого організму:

 • здатність розмножуватися,

 • видозмінюватися у процесі розвитку,

 • накопичувати і використовувати енергію,

 • реагувати на подразнення,

 • відновлювати свою цілісність,

 • адаптуватися до змін зовнішнього середовища.


Клітина – це обмежена активною мембраною структурно впорядкована система біополімерів, які утворюють ядро і цитоплазму, беруть участь у єдиній сукупності процесів метаболізму і забезпечують підтримання і відтворення системи в цілому.

^ Клітини складаються з трьох основних частин :

- клітинної оболонки ( плазмолеми),

- цитоплазми,

- ядра.

Детально вивчати будову клітини ви будете на предметі « Анатомія людини». На фізіології ми ознайомимся з основними моментами будови і детально зупинимся на функціях складових клітини.
^ Клітинні мембрани

Мембрани клітин - це еластичні утво­ри товщиною 7-10 нм, що складаються переважно з ліпідів та білків.

Мембрани оточують клітину, відокремлюючи її вміст від навколишньо­го середовища (зовнішня мембрана), і розділяють клітину на окремі структури - органоїди (ендомембрани мітохондрій, ядра, лізосом тощо).
Мембрани в клітинах виконують такі функції:

 1. Забезпечують відповідну структуру самої клітини та її органоїдів.

 2. Створюють перешкоду на шляху речовин, які прагнуть надійти до або вийти з відповідної структури.

 3. Регулюють активність процесів, що перебігають у кожному струк­турному утворі, передаючи зовнішні сигнали.

 4. Підтримують градієнти концентрації багатьох сполук між внутрішнім вмістом структури і навколишнім середовищем.

 5. ^ Визначають імунну специфічність клітини.

Крім того:

а) Регулюють вибіркове проникнення у клітину речо­вин, необхідних для її функціонування;

б) Регулюють виведення із клітин продуктів ме­таболізму та синтезу (у спеціалізмованих клітинах);

в) відповідають за розвиток і підтримання трансмембранної різниці електричного потенціалу;

г) здійснення міжклітин­них контактів;

д) надходження до клітини біологічно активних сполук для регуляції її

функцій.

Тобто, клітинна оболонка забезпечує виконання наступних функцій: розмежу­вальну, бар'єрну, захисну, транспортну, рецепторну.^ Рис. 2. Мозаїчна модель клітинної мембрани
Будова клітинних мембран.

Мембранна має складну будову і складається з жирів і білків. Причому ліпіди розташовані в 2 шари всередині, а білкі з внутрішнього і зовнішнього боків.
^ Рис. 2.1. Будова клітинної мембрани:

А - білково-ліпідні компоненти мембрани: 1 - ліпідний бішар, 2 - інтегральний білок (що утворює іонний канал), 3 - пери­феричний білок, 4 - глікопротеїди з полісахаридами (глікокалікс), 5 - напівінтегральний білок;

^ Б - специфічні мембранні білки
Ліпідні компоненти мембран. Основою усіх клітинних мембран є ліпіди, вони становлять близько 45% від маси мембран..

40-90 % усіх ліпідів складають фосфоліпіди і незначну частину - гліколіпіди.
Гідро­фобні частини (або гідрофобні хвости) молекул обернені одна до одної і представлені жирними кислотами або холестерином.

Гідрофільні частини ( гідрофільні головки) дивляться назовні і всередину клітини і представлені гліцерином, залишком фосфорної кислоти, аміноспирту та жирними кислотами.

Тому через мембрани можуть проникати жиророзчинні речовини, а водорозчинні речовини і гідрофільні іони не в змозі перебороти гідрофобну область; вони попадають усередину клітини по спеціальних каналах проникності білкової природи.
^ Ліпіди невипадково стали основою усіх клітинних мембран. У водно­му середовищі вони здатні до самоорганізації: кожна молекула, зв'язую­чись з іншими, утворює тонку плівку, а під час струшування - суспензію "візикул".
Ліпідні шари мембрани зумовлюють її властивості: рухомість і цілісність (міцність). Подвійний шар фосфоліпідів є рідкою структурою, у якій молеку­ли, що його утворюють, здатні здійснювати три види рухів:

а) сегментар­ну рухомість ("фліп-флоп"), у результаті якої головки молекули з'явля­ються на місці хвостів, і навпаки,

б) обертальні рухи і

в) латеральну ди­фузію (переміщення молекул уздовж мембрани).


Типи рухливості окремих елементів мембрани:

а – латеральна ( бічна) рухливість ліпідів, б – обертальні рухи, в – латеральна рухливість білків, г – « фліп – флоп» ліпідів, д – « фліп – флоп» білків.

Таким чином, для подвійного шару фосфоліпідів характерною є постійна зміна стану з висо­кою рухомістю його компонентів. Рухомість мембрани полегшує процеси транс­порту речовин через неї.
Фосфоліпідні фракції, що підтримують клітинні мембрани у стані рідкої фази, в різних умовах життєдіяльності можуть змінюватися. Так, наприклад, з появою великої кількості гормонів, що характерно для стре­су та інших подібних станів, може зростати швидкість утворення гідроперекисів ліпідів, які підсилюють сегментарну рухомість фосфоліпідів. Це істотно змінює властивості мембран, зокрема їх проникність. А за умови старіння відбувається нагромадження вільних радикалів і знижується синтез фосфоліпідів, що підтримують мембрани у стані рідкої фази.
Бімолекулярний шар ліпідів є матриксом, каркасом мембрани, в який за­нурені білкові молекули, що утворюють канали для води і йонів, формують йонні насоси тощо (мал. 109, а).

Окремі фрагменти молекул фосфоліпідів чинять тепловий рух, що відіграє важливу роль:

1) у взаємодії ліпідів з білками;

2) у процесах транспорту речовин через мембрану;

3) у проникності (рис. 2).

Підвищенню рухливості мембрани сприяє наявність у молекулі ліпідів коротколанцюж-

кових жирних кислот і розгалужених ланцюгів. Чим вищий ступінь їхньої ненасиченості, тим сильніше виражений ступінь розрідженості мембрани.

Ферментативна активність і пасивний транспорт тісно пов’язані з рухливістю мембранних ліпідів.
Білки мембран. Ззовні і зсередини до ліпідів прилягають два білкові шари Частка білків становить близько 55% речовини мембран.

Але, на відміну від ліпідів, білки не скрізь утворюють суцільні шари.

Час життя білків становить від двох до п'яти днів, тому в клітині на полісомах йде постійний синтез білків мембран.
Більшість функцій мембран зумовлені їх білковими компонентами.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Спинний мозок у цнс є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка