«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка7/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
^

Самостійна робота на занятті.


Виконати лабораторні роботи:

 1. Визначити рН різних розчинів за допомогою індикаторів.

 2. Визначення рН розчинів і білогічних рідин за допомогою універсального індикатора.

 3. Обчислення рН розчинів різних електролітів.
^

Методика виконання роботи


Робота 1. Приблизне визначення рН розчинів за допомогою індикаторів.

В три пробірки окремо налити по 1 мл води, розчинів кислоти і лугу. Дані розчини окремо випробувати універсальним індикатором, фенолфталеїном і метилоранжем, приливаючи в кожну пробірку по 2-3 краплі індикатора. Спостереження внести в таблицю, вказуючи зміну забарвлення індикатора.

електроліти

індикатори

універсальний

фенолфталеїн

метилоранж


Робота 2. Визначення рН розчинів і білогічних рідин за допомогою універсального індикатора.

В окремі пробірки внести по 1 мл даних розчинів кислот, основ, сироватки крові, шлункового соку і визначити універсальним індикатором величину рН.

Одержані дані внести в таблицю:

^ Біологічні рідини

і розчини електролітів

рН

середовище

кисле

лужне

нейтральне

Робота 3. Обчислення рН розчинів різних електролітів.

В чотири пробірки налити по 4,5 мл води і в кожну із них прилити по 0,5 мл 0,1н розчинів соляної, оцтової кислот, гідроксидів натрію і амонію. За допомогою універсального індикатора визначити рН кожного розчину. Теоретично обчислити концентрацію водневих іонів даних розчинів і їх значення звірити з практично визначеними. Дані оформити у вигляді таблиці:

Електроліти

Сн


рН

теоретичне

експериментальне

НСІ


СН3СООН

NaOH


NH4OH


Записати висновки по кожній роботі.

лІтературА

 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Конспект лекцій.Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 7

Тема: Гідроліз солей.

Актуальність теми: Гідролізом називають реакції взаємодії речовин з водою, які приводять до утворення слабодисоціованих речовин або важкорозчинних продуктів. Гідроліз має велике значення для багатьох процесів, що відбуваються у живих організмах. Так, біологічна роль деяких солей, що входять до складу крові (NaHCO3 і Na2HPO4) полягає, головним чином, в підтримці постійності реакції середовища. Завдяки цьому реакція середовища крові здорової людини лише незначно коливається відносно середнього значення рН = 7,36. Без гідролізу неможливе засвоєння в організмі харчових продуктів. Тому необхідно знати механізм процесу гідролізу і умови його протікання. Важливе значення мають процеси утворення і розчинення осадів. Відомо цілий ряд патологій, які викликані саме цими процесами в кровоносних судинах і в багатьох органах. Знання умов утворення і розчинення осадів сприяють розумінню і успішному лікуванню багатьох порушень в організмі.

^ Навчальні цілі:

Знати: склад солей, умови протікання реакцій гідролізу і його продукти, умови утворення і розчинення осадів, добуток розчинності (ДР).

Вміти: визначити середовище реакції гідролізу, розрахувати розчинність і визначити вплив йонів на розчинність.

Самостійна поза аудиторна робота студентів.

 1. Типи солей, в залежності від їх складових: катіона і аніона.

 2. Гідроліз солей, утворених катіонами слабких основ і аніонами слабких кислот.

 3. Чинники, які сприяють посиленню і ослабленню гідролізу.

 4. Роль процесу гідролізу в організмі людини.

 5. Умови утворення осадів.

 6. Умови розчинності осадів.

Контрольні питання:

 1. Записати математичний вираз добутку розчинності (ДР) для хромата Аргентума (Ag2CrO4), гідроксиду магнію Mg(OH)2 , фосфату барію Ba3(PO4)2/

 2. Яка із наведених солей піддається гідролізу:

а) NaCl; б) Pb(CH3COO)2 в) KNO3 г) Na2SO4

3. Яка з наведених солей не піддається гідролізу:

а) NaCl; б) Pb(CH3COO)2 в) Na2СO3 г) NН4Cl.

4. Обчислити ДР солі, якщо відомо, що в насиченому розчині AgСl при 250С міститься 1,86*10-3 г солі в 1 л.

Самостійна робота на занятті.

Виконати лабораторні роботи.

 1. Визначити значення рН середовища при гідролізі солей.

 2. Вивчити вплив температури на процес гідролізу.

 3. Розрахувати ДР запропонованої викладачем солі.

Методика виконання роботи.

Робота1. Визначити значення рН середовища при гідролізі солей.

В окремі пробірки внести по декілька кристаликів солей: 1) хлориду амонію; 2) карбонату натрію; 3) ацетату натрію; 4) хлориду натрію; 5) нітрату плюмбуму.

В кожну пробірку влити по 0,5 мл води і 2 краплі універсального індикатора (або шматочок паперового універсального індикатора). Зафіксувати значення рН середовища у розчині кожної з пробірок, зрівнюючи забарвлення з еталоном. Результати записати у протокол. Для кожної солі скласти рівняння реакції гідролізу: молекулярні і йонні (повні і скорочені). Зробити висновок.

Робота 2. Вивчити вплив температури на процес гідролізу.

В пробірку налити 2 мл розчину ацетату натрію з концентрацією 0,1 моль/л і додати 2-3 краплі індикатора фенолфталеїну. Звернути увагу на забарвлення розчину. Розчин нагріти до кипіння. Що спостерігається? Обережно охолодити пробірку в холодній воді. Зробити висновок про вплив температури на процес гідролізу.

Робота 3. Розрахувати ДР запропонованої викладачем солі.

Кожна ланка (2-3 студентів) одержує від викладача завдання розрахувати ДР конкретної солі [AgCl, Ag2CrO4, BaSO4, Ca3(PO4)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(OH)3, CaSO4] за наступною схемою:

а) записати рівняння реакції дисоціації:
AgCl ↔ Ag+ + Cl-

тверда фаза насичений розчин

б) рівняння константи рівноваги:в) враховуючи, що тверда фаза не входить у рівняння константи рівноваги, тоді дістанемо:

Ks = [Ag+][Cl-]

У насиченому розчині малорозчинного електроліту при певній температурі добуток молярних концентрацій йонів є величиною сталою. Цю константу називають добутком розчинності.

ДР(AgCl) = Ks = [Ag+][Cl-]

Якщо відомо, що концентрація насиченого розчину AgCl при 250С 1,86*10-3 г в 1 л, то визначаємо молярну концентрацію розчину:

М(AgCl) = 143,3 г/моль

Із кожного моль AgCl маємо 1 моль/л [Ag+] і 1 моль/л [Cl-]

Тоді добуток розчинності:

ДР(AgCl) =(1,3*10-5)2 = 1,78*10-10 моль22

Якщо записувати для електроліту у загальному вигляді.

AmBn↔mA++ nB-

ДР(AmBn) = [A+]m∙[B-]n

За даною схемою розрахувати ДР для запропонованої вам солі і зробити відповідний висновок.
лІтературА

 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Конспект лекцій.


Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 8

Тема: Буферні системи.

Актуальність теми: Буферні системи є необхідними компонентами для існування живих організмів. У крові і інших біологічних рідинах є відповідні буферні системи, що підтримують майже стале значення рН. Знання складу буферних розчинів, механізму підтримання його рН, має важливе значення для розуміння механізмів дії буферних систем і регулювання основних фізіологічних процесів в організмі.

^ Навчальні цілі:

Знати: склад основних буферних систем організму, механізм їх дії, вплив на них кислотних і основних факторів.

Вміти: готувати буферні розчини, розраховувати значення рН цих розчинів за їх складом та розраховувати співвідношення компонентів буферного розчину за заданим значенням рН.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Дати визначення буферних систем, вказати їх хімічний склад.

2. Механізм дії буферної системи на прикладі ацетатного буферу.

3. Фактори від яких залежить рН буферних систем.

4. Вплив розведення буферних систем на рН.

5. Формули для визначення активної кислотності або лужності буферних розчинів.

6. Механізм дії буферних розчинів:

а). гідрокарбонатного буферу;

б) фосфатної буферної системи;

в) білкових буферних систем.

7. Приготування буферних розчинів за даним значенням рН і розрахунок рН буферу за відомим співвідношенням компонентів буферної системи.

8. Буферні криві та їх характер.

9. Буферні системи крові.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка