Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво»
НазваМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/16
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Хімія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та методичної роботи

____________ М.М. Касьяненко

„____” ___________20___р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до організації самостійної роботи

з курсу „Системи технологій промисловості”

для підготовки фахівців заочної форми навчання

за ОКР (бакалавр)
галузі знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»

Ірпінь 2011


Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій промисловості” затвердженої у 2010 році

Автори __________________ Н.А. Гусятинська, д.т.н., проф.
__________________ В.М. Буслик, ст. викладач

Рецензент ________________ М.А. Овраменко, к.х.н., доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри техногенно-екологічної безпеки

Протокол № 10 від „ „ 2011 р.

Завідувач кафедри Н.А. Гусятинська, д.т.н., проф.

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради обліково-економічного факультету,
протокол №__ від «__» ________ 20__ р.

Голова вченої ради Н.П. Мацелюх, к.е.н.

обліково-економічного факультету
Декан заочного факультету В.В. Бриштіна, к.е.н., доц.


Завідувач навчально – О.О. Бойко

методичного відділу

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні рекомендації

до організації самостійної роботи з курсу
„Системи технологій промисловості”

для підготовки фахівців заочної форми навчання

за ОКР бакалавр

галузі знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні рекомендації складені на основі навчальних планів і відповідно до робочої програми курсу, затвердженої у 2010 році.

Самостійне опрацювання тематики курсу з використанням методичних

рекомендацій створює студентам необхідні умови для повноцінного засвоєння програмних знань

Тематичні завдання для виконання та контролю самостійної роботи

передбачають засвоєння студентами технологічних основ виробництва важливіших видів промислової продукції, а також розуміння перспектив розвитку базових галузей економіки і інноваційних технологій, що визначають технологічний та економічний прогрес.

Питання для самоконтролю та до підсумкової аудиторної контрольної

роботи охоплюють всі найважливіші теми курсів і дозволяють ефективно перевірити рівень знань отриманих студентами.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з курсу „Системи технологій промисловості” відповідають сучасним вимогам до професійної підготовки бакалаврів заочної форми навчання і рекомендуються для впровадження у навчальний процес Національного університету державної податкової служби України.
К.х.н., доцент

кафедри техногенно-

екологічної безпеки М.А. Овраменко

ЗМІСТ
Пояснювальна записка...............................................................................

Тематичний план.........................................................................................

Конспект лекцій для самостйного вивчення дисципліни.......................

Теми рефератів ..........................................................................................

Тести для самоконтролю ..........................................................................

Перелік питань до аудиторної контрольної роботи ..............................

Порядок оцінювання знань студентів ....................................................

Рекомендована література .......................................................................

^ Пояснювальна записка
Сучасний світовий статус держав визначається за двома найважливішими показниками: технічним рівнем та здатністю до технологічному розвитку.

У соціально-економічному розвитку України, забезпеченні доброботу народу визначальним є виробництво різних видів продукції: техніки, інформації, товарів, послуг. Технології і технологічні процеси – основа будь-якого виробництва, діяльність якого безпосередньо впливає на його економічні показники і є головним фактором у розвитку економіки країни в цілому.

Важливу роль у здійсненні економічних перетворень, створенні і ефективному впровадженню ринкових механізмів сучасного господарювання відіграє вузівська підготовка висококваліфікованих фахівців нової генерації, здатних забезпечити технологічний розвиток економіки держави.

В сучасних умовах пріорітетного застосування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки – її ланки, в тій чи іншій мірі, пов’язані з плануванням, фінансуванням, проектуванням, управлінням, виробництвом, експлуатацією, правовим супроводом, обліком, оподаткуванням, реалізацією продукції різного призначення. Це вимагає від дипломованих випускників Національного університету державної податкової служби України знань основних положень з базових технологій промислового виробництва. Такі знання призвана надати учбова дисципліна „Системи технологій промисловості”.

На заочному факультеті переважною формою засвоєння знань з названих дисциплін є самостійна робота студентів.

Метою самостійної роботи є оволодіння студентом з консультативною допомогою викладача знань основних положень з технологій базових галузей промислового виробництва, а також розуміння тенденцій і перспектив інноваційного розвитку технологій і економіки держави в цілому для використання їх в подальшій професійній діяльності.

Перелік тем для самостійного вивчення навчальних дисциплін перерахований в тематичному плані.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Системи технологій промисловості»

галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»; напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

заочної форми навчання

п/п

Назва тем

Кількість годин

Всього

Лекційні

Семінарські

Самостійна робота

Конс.

1

Вступ

1

1

18
20
Розділ 1. Загальні основи технології

2

Тема 1.1. Промислові технології і технологічні процеси

3

Тема 1.2. Інновації та їх роль у техніко-економічному розвитку

4

Тема 1.3. Перспективні технологічні процеси і науково-технічний прогрес

5

Тема 1.4. Якість продукції, стандартизація, метрологія і сертифікація. Їх зв’язок з технологіями

6

Тема 1.5. Організація і технічна підготовка виробництва

7

Тема 1.6. Сировинно-матеріальне забезпечення промислових технологій
Розділ 2. Основи технологій виробництв базових галузей народного господарства України

1

1

48
50

8

Тема 2.1. Добувна промисловість та виробництво коксопродуктів

9

Тема 2.2. Виробництво електроенергії

10

Тема 2.3. Металургійна промисловість

11

Тема 2.4. Технології виробництва машин та устаткування

12

Тема 2.5. Технології хімічних виробництв та нафтоперероблення

13

Тема 2.6. Деревообробна промисловість

14

Тема 2.7. Виготовлення неметалевих мінеральних виробів будівельного призначення та технології будівництва

15

Тема 2.8. Технології найважливіших галузей легкої промисловості

16

Тема 2.9. Біотехнології та їх застосування в народному господарстві

17

Тема 2.10. Технології виробництва АПК, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції

18

Тема 2.11. Транспорт і зв’язок

19

Тема 2.12. Основи технологій виробництв компонентів електронного устаткування
Підсумковий контроль - ПМК
2

2
^ Разом з курсу:

2

2

66

2

72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів...
Тема Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconРобочанавчальнапрограм а
Робоча навчальна програма дисципліни "Соціальне страхування" призначена для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання галузі знань...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять для...
Тема. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації алчевськ 2012 донбаський державний технічний...
Науково-дослідна робота студентів (ндрс) є обов'язковою, невід'ємною частиною підготовки кваліфікованих фахівців у Дондту як нерозривна...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник (Частина І) для студентів заочної форми...
Фінанси: Навчально-методичний посібник (частина І) для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconТа методичні рекомендації до її виконання для студентів, які навчаються...
«Економіка підприємства» та методичні рекомендації до її виконання для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання,...
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси І кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання,...
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси І кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Системи технологій промисловості” для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр (бакалавр) галузі знань: 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
«Менеджмент» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 030101 «Соціологія» галузі знань 0403 «Системні науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка