3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План
Скачати 360.71 Kb.
Назва3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір360.71 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3
Тема 3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами і ефективності їх використання
План.

  1. Аналіз чисельності персоналу підприємства та його професійно-статусної структури.

  2. Аналіз співвідношення попиту підприємств на робочі послуги та їх пропозиції на ринку праці.

  3. Аналіз показників мобільності працівників підприємства.

  4. Аналіз продуктивності праці.

  5. Аналіз використання робочого часу.

  6. Аналіз показників, які характеризують задоволеність працею та трудові відносини.1. Аналіз чисельності персоналу підприємства та його професійно-статусної структури.
Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними, практичними навичками відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Персонал – сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку і мають досвід практичної діяльності.

^ Промислово-виробничий персонал — це працівники основних, допоміжних, підсобних і побічних цехів; особи, зайняті на ван­тажно-розвантажувальних роботах; працівники науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських організацій, які знаходяться на балансі підприємства, а також працівники апарату управління.

^ Непромисловий персонал – це працівники, праця яких не пов'язана з промислово-виробничою діяльністю підпри­ємства (працівники підсобного сільського господарства, житлово-комунальних організацій, дитячих і лікувальних установ).

Службовці — це особи які здійснюють організаційно-технічне керівництво виробничим процесом, виконують адміністративно-госпо­дарські й канцелярські функції, а також обліковий персонал: це робітники збуту і постачання, статистики, обліку і діловодства. Вони розподіляються на керівників та спеціалістів.

На першому етапі аналізу досліджують зміни, які відбулися в чисельності і структурі персоналу у звітному періоді порівняно з розрахунковими показниками підприємства і даними минулого періоду.

Для цього фактичну чисельність усього персоналу, в тому числі промислово-виробничого і непромислового порівнюють з плановими показниками і показниками минулого періоду і визначають абсолютне відхилення.

Приклад:

Проаналізувати чисельність персоналу промислового підприємства за наступними даними:

Категорії персоналу

За плановим завданням

Фактично

Минулий рік

Звітний рік

^ Усього, чол.

748

760

735

В т.ч. промислово-виробничий персонал

736

744

721

З них:


Робітники

550

568

553

Службовці

138

142

136

З них:


Керівники

40

47

42

Спеціалісти

98

95

94

^ Непромисловий персонал

12

16

14

Послідовність аналізу:

1) Розрахуємо питому вагу (у %) кожної категорії персоналу у загальній його чисельності за плановим завданням, а також фактичну (у звітному і минулому періоді)

^ Приклад для промислово-виробничого персоналу:

(736/748) ×100 = 98,4%

(744/760) ×100 = 97,9%

(721/735) ×100 = 98,1%

Аналогічно робимо для усіх інших категорій персоналу.

2) Розрахуємо абсолютне відхилення фактичної чисельності усього персоналу у звітному періоді по відношенню до плану і минулого періоду.

735-748 = -13 (чол.) – відхилення фактичної чисельності від планової.

735-760 = -25 (чол.) – відхилення фактичної чисельності від чисельності минулого року.

Аналогічні розрахунки робимо по кожній категорії працівників.

3) розрахуємо відхилення питомої ваги фактичної чисельності кожної категорії персоналу в загальній кількості по відношенню питомої ваги кожної категорії персоналу в загальній кількості в плановому періоді і за минулий рік (приклад для промислово-виробничого персоналу)

98,1-98,4 = -0,3% – відхилення по відношенню до плану.

98,1-97,9 = 0,2 – відхилення по відношенню до минулого року.

4) Результати розрахунків заносимо в підсумкову таблицю.

Таблиця 2


^ Категорії персоналу


За планом (завдан­ням)

Фактично

Відхилення (+, -)

к-сть чол.%за мину­лий рік

за звітний рік

від плану

від мину­лого року

к-сть чол.

%

к-сть чол.

%

к-сть чол.

%

к-сть чол.

%

Усього

748

100

760

100

735

100

-13

-

-25

-

У тому числі: основна діяльність (промислово-виробничий персонал)

736

98,4

744

97,9

721

98,1

-15

-0,3

-23

+0,2

3 неї: робітники

550

73,5

568

74,4

553

75,2

+3

+1,7

-15

+0,5

службовці

138

18,4

142

18,7

136

18,5

-2

+0,1

-6

-0,2

3 них: керівники

40

5,3

47

6,2

42

5,7

+2

+0,4

-5

-0,5

спеціалісти

98

13,1

95

12,5

94

12,8

-4

-0,3

-1

+0,3

Неосновна діяльність

(непромисловий

персонал)

12

1,6

16

2,1

14

1.9

+2

+0,3

-2

-0,2


Висновки: Чисельність усього персоналу підприємства зменшилась порівняно з планом на 13 чоловік, а порівняно з минулим роком на 25 чоловік. У тому числі промислово-виробничого персоналу, відповідно на 15 і 23 чоловік. Чисельність робітників зросла проти плану на 3 чол., а проти минулого року зменшилась на 15. Незначні зміни в чисельності відбулися і по іншим категоріям персоналу.

У структурі персоналу суттєвих змін не відбулося. Збільшення питомої ваги робітників як проти плану, так і проти минулого року свідчить про деяке підвищення виробничого потенціалу підприємства.

На другому етапі аналізу визначається відносна забезпеченість підприємства робітниками із врахуванням виконання плану за обсягом продукції.

^ Відносна забезпеченість робітниками = фактична чисельність робітників – ((планова чисельність × % виконання плану за обсягом продукції) / 100)

Приклад:

Фактична чисельність – 553 чол.

Планова чисельність – 550 чол.

% виконання плану за обсягом продукції – 102%Відносна нестача робітників становить 8 чоловік.

Третій етап аналізу стосується дослідження співвідношення між робітниками основного і допоміжного виробництва.

Приклад:

Проаналізувати співвідношення робітників основного і допоміжного виробництва за наступними даними:

Таблиця 3

Показники

За планом

Фактично

Усього робітників

550

553

З них:Основного виробництва

428

473

Допоміжного виробництва

122

80

1) аналізуємо питому вагу робітників основного виробництва у загальній кількості робітників за планом і фактично:

(428/550) × 100 = 77,8%

(473/553) × 100 = 85,5%

(122/550) × 100 = 22,2%

(80/553) × 100 = 14,5%

2) Визначаємо абсолютне відхилення фактичної чисельності від планової

553-550 = 3 (чол.) – усього

473-428 = 45 (чол.) – робітників основного виробництва

80-122 = -42(чол.) – робітників допоміжного виробництва.

3) Визначаємо відхилення питомої ваги робітників основного і допоміжного виробництва в загальній чисельності робітників в звітному періоді по відношенню до плану.

85,5-77,8 = 7,7%

14,5-22,2 = -7,7%

4) Складаємо підсумкову таблицю

Таблиця 4

Показники

За планом

Фактично

Відхилення

К-сть чол.

Питома вага %

К-сть чол.

Питома вага %

К-сть чол.

Питома вага %

Усього робітників

550

100

553

100

+3

-

Основного виробництва

428

77,8

473

85,5

+45

+7,7

Допоміжного виробництва

122

22,2

80

14,5

-42

-7,7

Висновки: Кількість робітників основного виробництва збільшилась на 45 чоловік, а їх питома вага в загальній кількості робітників зросла на 7,7%. Зменшення чисельності допоміжних робітників досягнуто за рахунок підвищення рівня механізації допоміжних робіт та вдосконалення праці цих робітників.

Наступний етап аналізу – аналіз якісного складу персоналу, який характеризується загальноосвітнім, професійно-кваліфікаційними рівнями, статево-віковою і внутрішньовиробничою структурою. Для оцінки професійного і кваліфікаційного рівня робітників необхідно наявну чисельність за спеціальностями та розрядами порів­няти з необхідною потребою в робітниках тієї чи іншої спеціальності і розряду для виконання кожного виду робіт з урахуванням їх трудо­місткості. Необхідна чисельність робітників визначається шляхом відношення обсягу кожного виду робіт до планового фонду робочого часу одного робітника з урахуванням виконання норм виробітку.

Слід мати на увазі, що і надлишок робітників кожної професії, спеціальності та їх нестача заслуговують негативної оцінки, оскільки надлишок робітників призводить до зниження виробітку, неповного завантаження робітників, можливих простоїв у роботі, а нестача робіт­ників може бути причиною надурочних робіт, невиконання виробничої програми.

Оскільки кваліфікаційний рівень працівників значною мірою залежить від їх стажу роботи, віку, освіти, то в ході аналізу вивчають зміни в складі працівників за віком, стажем роботи, освітою. Дані досліджень за рівнем і характером освіти можуть показати як низьку кваліфікацію працівників для виконуваної ними роботи, так і високу кваліфікацію. Низька кваліфікація може відобразити нестачу кваліфі­кованих працівників на ринку праці, висока - неспроможність підпри­ємства розвиватися достатньою мірою, щоб використати високу кваліфікацію цього персоналу.
  1   2   3

Схожі:

3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconТема: Трудові ресурси підприємства
Дослідження рівня забезпеченості підприємств трудовими ресурсами й інтенсивності використання їх трудового потенціалу в аграрній...
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconЛекція 23 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та оцінка ефективності їх використання
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconТема 23
Тема 23. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та оцінка ефективності їх використання (2 год.)
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconТема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Дослідження та аналіз рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотним капіталом, оцінка ефективності його використання,...
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconПрограма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства...
Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для створення іміджу підприємства
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План icon41. Три групи ступеню раціональності(ефективності) використання тракторного парку
...
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconЩо називають трудовими ресурсами?
Порівняльна оцінка трудових ресурсів І зайнятості населення в основних сферах господарства країн в регіонів світу
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План iconЛекція 19 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів авіапідприємства
3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План icon31 Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз
Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка