Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів
НазваЕкологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Географія > Лекція
  1   2   3   4   5
ЛЕКЦІЯ №1

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, екологоеспертних формувань та суспільних організацій, що базуються на міжгалузевих екологічних досліджен­нях аналізу та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів та об'єктів, впровадження та дія яких може негативно впливати або впливає на раціональне використання та оновлення природних ресурсів, забезпечення еко­логічної безпеки.

Мета екологічної експертизи - це попередження негативного впливу ан­тропогенної дії на стан навколишнього середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеню екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної си­туації на окремих територіях та об'єктах.

Основні задачі екологічної експертизи:

 • визначення ступеня ризику та безпеки планової або фактичної діяльності;

 • організація комплексної, науковообгрунтованої оцінки об'єктів;

 • установлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічних законів, СН та СП.

 • визначити вплив діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього середовища, здоров'я людей та якості природних ресурсів.

 • визначити ефективність, повноту обгрунтування та достатність за­ходів охорони навколишнього середовища та здоров'я людей.

 • підготувати об'єктивні всебічно обґрунтовані висновки екологічної експертизи.

Відповідно закону України „Про екологічну експертизу" від 09.02.95 еко­логічна експертиза - це оцінка рівня можливих негативних впливів наміченої господарської чи іншої діяльності на природне середовище та природні ресурси.

1. Об'єкти екологічної експертизи

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які становить державну таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів України.

^ 2. Суб'єкти екологічної експертизи

Суб'єктами екологічної експертизи є:

1) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;

 1. інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи ви­конавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

 2. громадські організації екологічного спрямування чи створення ними спеціалізовані формування;

4) інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;

5) окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства.

^ 3. Основні принципи екологічної експертизи Основними принципами екологічної експертизи є:

1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико- біологічних і со­ціальних інтересів та врахування громадської думки;

3) наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

 1. державне регулювання;

 2. законність.


^ 4. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи

До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обґрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічного ризику та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цього впливу.

Особи, які передають документацію на об'єкти екологічної експертизи, в разі необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.

^ 5. Гласність екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності.

Еколого-експертні органи чи формування після завершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби масової інформації.

Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.

Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватись шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи.

Підготовка висновків екологічної експертизи і прийняття рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування, експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думка.
^ 6. Форми екологічної експертизи

В Україні здійснюється державка, громадська та інші екологічні експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.
^ 7. Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання екологе-експертних послуг або за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.

^ 8. Об'єкти державної екологічної експертизи

Державній екологічній експертизі підлягають;

 1. державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

 2. проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного пла­нування, схем генеральних планів промисловик вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;

 3. інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

 4. проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що ре­гулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

 5. документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, чи їх виконавчих комітетів, державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи.

В документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:

 1. комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійс­нюванної діяльності на стан навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;

 2. обґрунтування впровадження сучасних, досконалих нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідхідних технологічних процесів;

 3. забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного вико­ристання відходів виробництва;

 4. заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми;

 5. дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони атмо­сферного повітря від забруднення;

 6. забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;

 7. забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів.

Документація, що подається на об'єкти державної екологічної експертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з заінтересованими органами та містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності та матеріали, на яких вона ґрунтується.^ 9. Громадська екологічна експертиза

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських формувань.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

^ 10. Інші екологічні експертизи

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою заін­тересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами і формуваннями.

Примірний договір про надання еколого-експертних послуг затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.


Література


 1. Законодавство України про екологію (2-е видання). Київ КНТ,

2005р.

 1. Закон України про Екологічну експертизу 09.02.1995р.

№45/95-ВР; зміна до нового 28.11.2002р. №254 – IV.


^ ЛЕКЦІЯ № 2

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
1. Компетенція Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи

До відання Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи належить:

 1. законодавче регулювання відносин у галузі екологічної експертизи;

 2. визначення основних принципів і порядку здійснення державної, громадської та інших екологічних експертиз;

 3. вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи.

2. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства, належить:

 1. координація діяльності суб'єктів екологічної експертизи;

 2. здійснення контролю за дотриманням законодавства про екологічну експертизу;

 3. вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи у межах своєї компетенції.

Органи державного управління в галузі екологічної експертизи.

Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів, органи виконавчої влади на місцях, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, інші органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.
^ 3. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі екологічної експертизи

Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи:

 1. призначає проведення державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області чи за межі Автономної Республіки Крим;

 2. призначає проведення додаткової державної екологічної експертизи зазначених у пункті 1;

 3. визначає порядок передачі документації на державну екологічну експертизу;

 4. затверджує перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

 5. здійснює й інші функції в галузі екологічної експертизи в межах своєї компетенції.


^ Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

Уряд Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами (теж саме, що й в п. 3, тільки помірюється за межі одного району).

 1. приймає рішення про проведення державної екологічної експертизи: екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється за межі одного району;

 2. призначає проведення додаткової державної екологічної експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів екологічної експертизи;

 3. вирішує інші питання у галузі екологічної експертизи в межах своєї компетенції.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЕкологічна експертиза джерела викидів шкідливих компонентів відпрацьованих газів сеу в атмосферу
Тема: Екологічна експертиза джерела викидів шкідливих компонентів відпрацьованих газів сеу в атмосферу
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів icon«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної...
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЗаконодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу
Підстава експертизи та грошової оцінки архівного документу. Експертиза та грошова оцінка документу здійснюється в рамках практичної...
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЛекція №27 Тема: Біосфера І людство. Екологічна криза сучасності....
Більшість фахівців дотримуються думки, що основною проблемою виживання людства є глобальна екологічна проблема, пов'язана з деградацією...
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconНауково-правова експертиза при інституті держави І права ім. В. М. Корецького нан україни

Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЗміна природних компонентів під антропогенним впливом
Екологічна ситуація в Україні за багатьма показниками оцінюється як кризова, І продовжує погіршуватися в процесі нераціональної господарської...
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconОдяг в Україні за часів зледеніння
Предмет, мета І завдання курсу «Експертиза української народної вишивки І ткацтва»
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconЕкологічна безпека держави – 2013
Роженко В. Перспективи біопалива в Україні / В. Роженко, В. Марченко, І. Роженко // Агробізнес сьогодні (тематич додаток. Агрономія...
Екологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в Україні вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів iconПерелік питань до заліку з навчальної дисципліни «Державний контроль в Україні»
Основні напрями розмежування компетенції органів прокуратури та державних контролюючих органів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка